IDebugFunctionObject::Evaluate

Volá funkci a vrátí výslednou hodnotu jako objekt.

Syntaxe

HRESULT Evaluate( 
  IDebugObject** ppParams,
  DWORD     dwParams,
  DWORD     dwTimeout,
  IDebugObject** ppResult
);
int Evaluate(
  IDebugObject[]  ppParams,
  IntPtr      dwParams,
  uint       dwTimeout,
  out IDebugObject ppResult
);

Parametry

ppParams
pro Pole objektů IDebugObject představujících vstupní parametry. Každý z těchto parametrů byl vytvořen pomocí jedné z Create metod v rozhraní IDebugFunctionObject .

dwParams
pro Počet parametrů v ppParams poli.

dwTimeout
pro Určuje maximální dobu v milisekundách, po kterou se má čekat, než se vrátí z této metody. Použijte INFINITE k čekání na neomezenou dobu.

ppResult
mimo Vrátí IDebugObject představující hodnotu funkce jako objekt.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK; v opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Tato metoda nastaví a spustí volání funkce reprezentované objektem IDebugFunctionObject .

Viz také