IDebugMethodField::EnumArguments

Vytvoří enumerátor pro typ každého argumentu, který je vyžadován pro volání metody.

Syntaxe

HRESULT EnumArguments( 
   IEnumDebugFields** ppParams
);
int EnumArguments(
   out IEnumDebugFields ppParams
);

Parametry

ppParams
mimo Vrátí objekt IEnumDebugFields představující seznam typů argumentů. Vrátí hodnotu null, pokud nejsou žádné argumenty.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK nebo vrátí S_FALSE, pokud nejsou k dispozici žádné argumenty. V opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Každý prvek je objekt IDebugField , který představuje typy jednotlivých parametrů. Zavolejte metodu GetInfo pro načtení informací o typu každého parametru.

Pokud je název parametru vyžadován společně s typem, zavolejte metodu EnumParameters .

Viz také