IDebugMethodField::EnumParameters

Vytvoří enumerátor pro parametry metody.

Syntaxe

HRESULT EnumParameters( 
   IEnumDebugFields** ppParams
);
int EnumParameters(
   out IEnumDebugFields ppParams
);

Parametry

ppParams
[out] Vrátí objekt IEnumDebugFields představující seznam parametrů metody. V opačném případě vrátí hodnotu null, pokud neexistují žádné parametry.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK nebo vrátí S_FALSE, pokud neexistují žádné parametry. V opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Každý prvek je objekt IDebugField představující různé typy parametrů. Voláním metody GetKind u každého objektu určíte přesně, jaký druh parametru objekt představuje.

Parametr obsahuje název proměnné i její typ. Prvním parametrem metody třídy je obvykle ukazatel "this".

Pokud jsou potřeba pouze typy parametrů, zavolejte metodu EnumArguments.

Viz také