IDebugMethodField::GetThis

Získá this ukazatel ( Me v ) objektu Visual Basic obsahujícího metodu .

Syntaxe

HRESULT GetThis( 
   IDebugClassField** ppClass
);
int GetThis(
   out IDebugClassField ppClass
);

Parametry

ppClass
[out] Vrátí objekt IDebugClassField představující ukazatel "this".

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK. V opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

V objektově orientovaných jazycích je obvykle implicitní ukazatel na aktuální instanci třídy. To se označuje jako this v jazyce C#/C++ a jako Me v Visual Basic .

Viz také