IDebugParsedExpression

Důležité

V Visual Studio 2015 je tento způsob implementace vyhodnocovače výrazů zastaralý. Informace o implementaci vyhodnocovačů výrazů CLR najdete v tématu Vyhodnocovače výrazů CLR a Ukázka vyhodnocovače spravovaných výrazů.

Toto rozhraní představuje analyzovaný výraz připravený k vyhodnocení.

Syntax

IDebugParsedExpression : IUnknown

Poznámky pro implementátory

Vyhodnocovač výrazů implementuje toto rozhraní, které představuje analyzovaný výraz připravený k vyhodnocení.

Poznámky pro volající

Volání funkce Parse vrátí toto rozhraní.

Metody v pořadí Vtable

Následující tabulka ukazuje metodu IDebugParsedExpression pro .

Metoda Popis
EvaluateSync Vyhodnotí analyzovaný výraz.

Poznámky

Když je volající připraven k vyhodnocení výrazu, volá evaluateSync, aby vrátil IDebugProperty2, který obsahuje výsledek vyhodnocení. Tento dvousekunový přístup k vyhodnocení, jeho parsování a vyhodnocení umožňuje vícenásobné vyhodnocení parsovaných výrazů a obchází časově náročný proces analýzy výrazu.

Požadavky

Hlavička: ee.h

Obor názvů: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop

Sestavení: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Viz také