IDebugPropertyField::GetPropertyGetter

Získá metodu , která získá vlastnost .

Syntaxe

HRESULT GetPropertyGetter( 
   IDebugMethodField** ppField
);
int GetPropertyGetter(
   out IDebugMethodField ppField
);

Parametry

ppField
[out] Vrátí objekt IDebugMethodField představující metodu, která získá vlastnost .

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK. V opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Chcete-li získat metodu, která nastaví vlastnost, zavolejte metodu GetPropertySetter.

Viz také