IEnumDebugFields

Toto rozhraní představuje kolekci objektů, které implementují rozhraní IDebugField .

Syntax

IEnumDebugFields : IUnknown

Poznámky pro implementátory

Toto rozhraní je implementováno zprostředkovatelem symbolů pro poskytování sad objektů, které implementují rozhraní IDebugField . Všimněte si, že se nejedná o standardní výčet modelu COM z důvodu přítomnosti metody GetCount .

Poznámky pro volající

Toto rozhraní je vráceno pomocí GetMethodFieldsByName a GetNamespacesUsedAtAddress.

Metody v pořadí vtable

Toto rozhraní implementuje následující metody.

Metoda Popis
Další Načte další sadu objektů IDebugField z výčtu.
Přeskočit Přeskočí zadaný počet položek.
Reset Obnoví výčet na první položku.
Klonování Načte kopii aktuálního výčtu.
GetCount Načte počet položek ve výčtu.

Poznámky

Požadavky

Záhlaví: SH. h

Obor názvů: Microsoft. VisualStudio. Debugger. Interop

Sestavení: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Viz také