Co je Visual Studio Live Share?What is Visual Studio Live Share?

Vítá vás Visual Studio Live Share!Welcome to Visual Studio Live Share! Rozšíření Live Share vám umožňuje upravovat a ladit v reálném čase společně s ostatními bez ohledu na to, jaké programovací jazyky používáte nebo jaké typy aplikací vytváříte.Live Share enables you to collaboratively edit and debug with others in real time, regardless of the programming languages you're using or app types you're building. Budete moct okamžitě a bezpečně sdílet svůj aktuální projekt a pak podle potřeby zahájit ladicí relaci, sdílet terminálové instance, přesměrovat webové aplikace místního hostitele, uskutečňovat hlasové hovory a využívat i další funkce!You can instantly and securely share your current project, start a joint debugging session, share terminal instances, forward localhost web apps, have voice calls, and more!

Visual Studio Live Share (na rozdíl od párového programování) umožňuje vývojářům spolupracovat a přitom si zachovat osobní předvolby editoru (například motiv a klávesové zkratky) a také mít vlastní kurzor.Unlike traditional pair programming, Visual Studio Live Share allows developers to work together, while retaining their personal editor preferences (e.g. theme, keybindings), as well as having their own cursor. Vývojáři díky tomu můžou hladce přepínat mezi vzájemným sledováním a samostatným zkoumáním nápadů nebo úloh.This allows you to seamlessly transition between following one another, and being able to explore ideas/tasks on your own. Tato schopnost pracovat společně a přitom nezávisle přináší možnosti spolupráce, ze které budete mít pocit jako z přímého osobního kontaktu.This ability to work together and independently provides a collaboration experience that feels much like in-person collaboration.

Jste připraveni začít?Ready to get going? V tomto článku vám seznámíme s některými koncepcemi a ukážeme, jak instalovat potřebná rozšíření.In this article we'll run you through some concepts and how to install the needed extensions. Pokud hledáte zkrácenou verzi, podívejte se na naše články Rychlý start o sdílení a připojení.If you're looking for an abridged version, check out the share and join quickstarts.

Tip

Víte, že se můžete připojit k vlastní relaci spolupráce?Did you know you can join your own collaboration session? Díky tomu si můžete Live Share vyzkoušet sami nebo můžete rozjet instanci Visual Studia nebo VS Code a vzdáleně se k ní připojit.This allows you to try Live Share on your own or to spin up an instance of Visual Studio or VS Code and connect to it remotely! U obou instancí můžete dokonce používat stejnou identitu.You can even use the same identity on both instances. Vyzkoušejte to!Check it out!

Instalace rozšíření Visual Studio Live ShareInstall Visual Studio Live Share

Než začnete, měli byste zajistit, abyste měli Visual Studio a Visual Studio Code nainstalované ve verzích, které splňují základní požadavky rozšíření Live Share.Before you begin, you need to be sure you have a version of Visual Studio or Visual Studio Code installed that meets Live Share's core requirements.

  • Visual Studio Code 1.22.0 nebo vyšší – Windows 7, 8.1 nebo 10, macOS (pouze Sierra 10.12 nebo vyšší) , 64bitový Linux (doporučuje se 64bitový Ubuntu Desktop 16.04+, Fedora 27+ – podívejte se na podrobnosti)Visual Studio Code 1.22.0 or higher - Windows 7, 8.1, or 10, macOS (Sierra 10.12 and above only), 64-bit Linux (64-bit Ubuntu Desktop 16.04+, Fedora 27+ recommended - see details).
  • Visual Studio 2019 (libovolná edice) – Windows 7, 8.1 nebo 10Visual Studio 2019 (any edition) - Windows 7, 8.1, or 10.
  • Visual Studio 2017 15.6 nebo vyšší (libovolná edice) – Windows 7, 8.1 nebo 10Visual Studio 2017 15.6 or higher (any edition) - Windows 7, 8.1, or 10.

Stažení a instalace rozšíření Visual Studio Live Share pak bude hračka:After that, downloading and installing the Visual Studio Live Share extension is a breeze:

Visual Studio Code logo Visual Studio Code (1.22.0+) Visual Studio Code (1.22.0+)
1. Nainstalujte Visual Studio Code pro Windows (7, 8.1 nebo 10), macOS (Sierra+), 64bitový Linux (podrobnosti). 1. Install Visual Studio Code for Windows (7, 8.1, or 10), macOS (Sierra+), 64-bit Linux (details)
2. Z marketplace si stáhněte a nainstalujte rozšíření Visual Studio Live Share. 2. Download and install the Visual Studio Live Share extension from the marketplace.
3. Zvolte Znovu načíst a počkejte, až se stáhnou a nainstalují závislosti (sledujte stavový řádek). 3. Reload and wait for dependencies to download and install (see status bar).
4. Linux: Pokud se zobrazí výzva k instalaci knihoven, klikněte na Nainstalovat, zadejte heslo, a až budete hotovi, restartujte VS Code. 4. Linux: If prompted to install libraries, click install, enter password, restart VS Code when done.
Download button
Visual Studio 2019 logo Visual Studio 2019 Visual Studio 2019
1.Nainstalujte sadu Visual Studio 2019. 1. Install Visual Studio 2019.
2. Nainstalujte podporované sady funkcí 2. Install a supported workload. (například ASP.NET, .NET Core, C++, Python a/nebo Node.js).(e.g. ASP.NET, .NET Core, C++, Python, and/or Node.js)
3. Visual Studio Live Share se standardně instaluje s těmito sadami funkcí. 3. Visual Studio Live Share is installed by default with these workloads.
Visual Studio 2017 logo Visual Studio 2017 15.6 nebo vyšší Visual Studio 2017 15.6 or higher
1. Nainstalujte nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 (15.6+) na Windows (7, 8.1 nebo 10). 1. Install the latest version of Visual Studio 2017 (15.6+) on Windows (7, 8.1, or 10).
2. Nainstalujte podporované sady funkcí 2. Install a supported workload. (například ASP.NET, .NET Core, C++ a/nebo Node.js).(e.g. ASP.NET, .NET Core, C++, and/or Node.js)
3. Z marketplace si stáhněte a nainstalujte rozšíření Visual Studio Live Share. 3. Download and install the Visual Studio Live Share extension from the marketplace.
Download button

Stažením a používáním rozšíření Visual Studio Live Share vyjadřujete souhlas s licenčními podmínkami a prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů.By downloading and using Visual Studio Live Share, you agree to the license terms and privacy statement. Pokud narazíte na problémy, podívejte se na článek o odstraňování potíží.See troubleshooting if you run into problems.

A je to!That's all there is to it! Teď byste měli ve VS Code vlevo dole vidět přihlašovací stavový řádek a ve Visual Studio vpravo nahoře tlačítko Sdílet.You should now see a sign in status bar in the lower left in VS Code and a share button in the upper right in Visual Studio. Informace o tom, co dělat dál, najdete ve zbývajících částech dokumentace.Check out the rest of the documentation for what to do next!

Viz také:See also

Rychlý startQuickstarts

PostupyHow-tos

referencereference

Máte potíže?Having problems? Podívejte se na článek o odstraňování potíží nebo nám pošlete svůj názor.See troubleshooting or provide feedback.