BscMake – úlohaBscMake task

Důležité

BscMake se už nepoužívá v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio.BscMake is no longer used by the Visual Studio IDE. Od verze Visual Studio 2008 se informace o procházení ukládají automaticky do souboru . sdf ve složce řešení .Since Visual Studio 2008, browse information is stored automatically in an .sdf file in the Solution folder.

Zabalí Nástroj pro údržbu informací o procházení Microsoftem (bscmake.exe).Wraps the Microsoft Browse Information Maintenance Utility tool (bscmake.exe). Nástroj bscmake.exe vytvoří soubor s informacemi o procházení (. BSC) ze zdrojových souborů prohlížeče (. sbr), které se vytvoří během kompilace.The bscmake.exe tool builds a browse information file (.bsc) from source browser files (.sbr) that are created during compilation. K zobrazení souboru . BSC použijte Prohlížeč objektů .Use the Object Browser to view a .bsc file. Další informace najdete v tématu BSCMAKE reference.For more information, see BSCMAKE reference.

ParametryParameters

Následující tabulka popisuje parametry úlohy BSCMAKE .The following table describes the parameters of the BscMake task. Většina parametrů úlohy odpovídá možnosti příkazového řádku.Most task parameters correspond to a command-line option.

ParametrParameter PopisDescription
AdditionalOptionsAdditionalOptions Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Seznam možností, jak je uvedeno na příkazovém řádku.A list of options as specified on the command line. Například/ <option1> / <option2> / <option#> .For example, /<option1> /<option2> /<option#>. Pomocí tohoto parametru můžete zadat možnosti, které nejsou reprezentované žádným jiným parametrem úlohy BSCMAKE .Use this parameter to specify options that are not represented by any other BscMake task parameter.

Další informace najdete v možnostech možností BSCMAKE.For more information, see the options in BSCMAKE options.
OutputFileOutputFile Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje název souboru, který přepíše výchozí název výstupního souboru.Specifies a file name that overrides the default output file name.

Další informace naleznete v možnosti /o v tématu BSCMAKE Options.For more information, see the /o option in BSCMAKE options.
PreserveSBRPreserveSBR Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , vynutí nepřírůstkové sestavení.If true, forces a nonincremental build. Úplné, nepřírůstkové sestavení probíhá bez ohledu na to, zda soubor . BSC existuje a zabraňuje zkrácení souborů . sbr .A full, nonincremental build occurs regardless of whether a .bsc file exists, and prevents .sbr files from being truncated.

Další informace najdete v tématu věnovaném možnostem /n v tématu Možnosti BSCMAKE.For more information, see the /n option in BSCMAKE options.
zdrojeSources Volitelný parametr ITaskItem [] .Optional ITaskItem[] parameter.

Definuje pole položek zdrojového souboru MSBuild, které mohou být spotřebovány a generovány úlohami.Defines an array of MSBuild source file items that can be consumed and emitted by tasks.
SuppressStartupBannerSuppressStartupBanner Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true aplikace zabrání zobrazení zprávy o autorských právech a číslech verze při spuštění úlohy.If true, prevents the display of the copyright and version number message when the task starts.

Další informace naleznete v možnosti /nologo v tématu BSCMAKE Options.For more information, see the /NOLOGO option in BSCMAKE options.
TrackerLogDirectoryTrackerLogDirectory Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje adresář pro protokol sledování.Specifies the directory for the tracker log.

Viz takéSee also