CL – úlohaCL task

Zabalí nástroj kompilátoru Microsoft C++, cl.exe.Wraps the Microsoft C++ compiler tool, cl.exe. Kompilátor vytváří spustitelné soubory (. exe), soubory dynamické knihovny (. dll) nebo soubory modulu kódu (. netmodule).The compiler produces executable (.exe) files, dynamic-link library (.dll) files, or code module (.netmodule) files. Další informace naleznete v tématu Možnosti kompilátoru a použití nástroje MSBuild z příkazového řádku a použití sady nástrojů Microsoft C++ z příkazového řádku.For more information, see Compiler options and Use MSBuild from the command line and Use the Microsoft C++ toolset from the command line.

ParametryParameters

Následující seznam popisuje parametry úlohy CL .The following list describes the parameters of the CL task. Většina parametrů úlohy a několik sad parametrů odpovídá možnosti příkazového řádku.Most task parameters, and a few sets of parameters, correspond to a command-line option.

 • AdditionalIncludeDirectoriesAdditionalIncludeDirectories

  Parametr volitelného řetězce [].Optional String[] parameter.

  Přidá adresář do seznamu adresářů, ve kterých jsou vyhledávány soubory k zahrnutí.Adds a directory to the list of directories that are searched for include files.

  Další informace najdete v tématu /i (další adresáře k zahrnutí).For more information, see /I (Additional include directories).

 • AdditionalOptionsAdditionalOptions

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Seznam možností příkazového řádkuA list of command-line options. Například "/ <option1> / <option2> / <option#> ".For example, "/<option1> /<option2> /<option#>". Pomocí tohoto parametru můžete zadat možnosti příkazového řádku, které nejsou reprezentované žádným jiným parametrem úlohy.Use this parameter to specify command-line options that are not represented by any other task parameter.

  Další informace naleznete v tématu Možnosti kompilátoru.For more information, see Compiler options.

 • AdditionalUsingDirectoriesAdditionalUsingDirectories

  Parametr volitelného řetězce [].Optional String[] parameter.

  Určuje adresář, který kompilátor bude hledat k překladu odkazů na soubory předaných do direktivy #using .Specifies a directory that the compiler will search to resolve file references passed to the #using directive.

  Další informace najdete v tématu /AI (určení adresářů metadat).For more information, see /AI (Specify metadata directories).

 • AlwaysAppendAlwaysAppend

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Řetězec, který je vždy generován na příkazovém řádku.A string that always gets emitted on the command line. Výchozí hodnota je "/c".Its default value is "/c".

 • AssemblerListingLocationAssemblerListingLocation

  Vytvoří soubor výpisu, který obsahuje kód sestavení.Creates a listing file that contains assembly code.

  Další informace naleznete v možnosti /Fa v /FA,/FA (soubor výpisu).For more information, see the /Fa option in /FA, /Fa (Listing file).

 • AssemblerOutputAssemblerOutput

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Vytvoří soubor výpisu, který obsahuje kód sestavení.Creates a listing file that contains assembly code.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  • Seznam není - <none>NoListing - <none>

  • AssemblyCode - /FAAssemblyCode - /FA

  • AssemblyAndMachineCode - /FAcAssemblyAndMachineCode - /FAc

  • AssemblyAndSourceCode - /FASAssemblyAndSourceCode - /FAs

  • Vše - /FAcsAll - /FAcs

   Další informace najdete v tématu možnosti /Fa, /FAc, /FAS a /FAcs v /FA,/FA (soubor výpisu).For more information, see the /FA, /FAc, /FAs, and /FAcs options in /FA, /Fa (Listing file).

 • BasicRuntimeChecksBasicRuntimeChecks

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Povolí nebo zakáže funkci kontroly chyb za běhu ve spojení s direktivou pragma runtime_checks .Enables and disables the run-time error checks feature, in conjunction with the runtime_checks pragma.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  • Výchozí - <none>Default - <none>

  • StackFrameRuntimeCheck - /RTCsStackFrameRuntimeCheck - /RTCs

  • UninitializedLocalUsageCheck - /RTCuUninitializedLocalUsageCheck - /RTCu

  • EnableFastChecks - /RTC1EnableFastChecks - /RTC1

   Další informace naleznete v tématu /RTC (kontrola chyb za běhu).For more information, see /RTC (Run-time error checks).

 • BrowseInformationBrowseInformation

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true se vytvoří soubor s informacemi o procházení.If true, creates a browse information file.

  Další informace naleznete v možnosti /fr v /fr,/fr (Create. sbr File).For more information, see the /FR option in /FR, /Fr (Create .sbr file).

 • BrowseInformationFileBrowseInformationFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru s informacemi o procházení.Specifies a file name for the browse information file.

  Další informace naleznete v parametru BrowseInformation v této tabulce a také v tématu /fr,/fr (Create. sbr File).For more information, see the BrowseInformation parameter in this table, and also see /FR, /Fr (Create .sbr file).

 • BufferSecurityCheckBufferSecurityCheck

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace zjistí některé přetečení vyrovnávací paměti, které přepíší zpáteční adresu, jedná se o běžnou techniku pro zneužití kódu, který nevynutil omezení velikosti vyrovnávací paměti.If true, detects some buffer overruns that overwrite the return address, a common technique for exploiting code that does not enforce buffer size restrictions.

  Další informace najdete v tématu /GS (kontrolní zabezpečení vyrovnávací paměti).For more information, see /GS (Buffer security check).

 • BuildingInIDEBuildingInIDE

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , označuje, že nástroj MSBuild je vyvolán rozhraním IDE.If true, indicates that MSBuild is invoked by the IDE. V opačném případě je nástroj MSBuild vyvolán na příkazovém řádku.Otherwise, MSBuild is invoked on the command line.

 • CallingConventionCallingConvention

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje konvenci volání, která určuje pořadí, ve kterém jsou argumenty funkce vloženy do zásobníku, zda volající funkce nebo volaná funkce odebere argumenty ze zásobníku na konci volání a konvenci názvu-upravení, kterou kompilátor používá k identifikaci jednotlivých funkcí.Specifies the calling convention, which determines the order in which function arguments are pushed onto the stack, whether the caller function or called function removes the arguments from the stack at the end of the call, and the name-decorating convention that the compiler uses to identify individual functions.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • CompileAsCompileAs

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje, zda má být vstupní soubor kompilován jako zdrojový soubor jazyka C nebo C++.Specifies whether to compile the input file as a C or C++ source file.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • CompileAsManagedCompileAsManaged

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Umožňuje aplikacím a komponentám používat funkce z modulu CLR (Common Language Runtime).Enables applications and components to use features from the common language runtime (CLR).

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • CreateHotpatchableImageCreateHotpatchableImage

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace, instruuje kompilátor, aby připravil obrázek pro Hot patching.If true, tells the compiler to prepare an image for hot patching. Tento parametr zajišťuje, že první instrukce každé funkce jsou dvě bajty, které jsou požadovány pro Hot patching.This parameter ensures that the first instruction of each function is two bytes, which is required for hot patching.

  Další informace najdete v tématu /hotpatch (Create opravitelnou za provozu image).For more information, see /hotpatch (Create hotpatchable image).

 • DebugInformationFormatDebugInformationFormat

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Vybere typ ladicích informací vytvořených pro program a zda jsou tyto informace uloženy v souborech objektů (. obj) nebo v databázi programu (PDB).Selects the type of debugging information created for your program and whether this information is kept in object (.obj) files or in a program database (PDB).

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • DisableLanguageExtensionsDisableLanguageExtensions

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud je true, instruuje kompilátor, aby vygeneroval chybu pro jazykové konstrukce, které nejsou kompatibilní se standardem ANSI C nebo ANSI C++.If true, tells the compiler to emit an error for language constructs that are not compatible with either ANSI C or ANSI C++.

  Další informace najdete v možnosti /za v /za,/ze (zakázání jazykových rozšíření).For more information, see the /Za option in /Za, /Ze (Disable language extensions).

 • DisableSpecificWarningsDisableSpecificWarnings

  Parametr volitelného řetězce [].Optional String[] parameter.

  Zakáže čísla upozornění, která jsou uvedena v seznamu středníkem oddělených.Disables the warning numbers that are specified in a semicolon-delimited list.

  Další informace najdete /wd v tématu možnost v příkazech /W,/W0,/W1,/W2,/W3,/W4,/W1,/W2,/W3,/W4,/Wall,/WD,/We,/WO,/WV,/WX (úroveň upozornění).For more information, see the /wd option in /w, /W0, /W1, /W2, /W3, /W4, /w1, /w2, /w3, /w4, /Wall, /wd, /we, /wo, /Wv, /WX (Warning level).

 • EnableEnhancedInstructionSetEnableEnhancedInstructionSet

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje architekturu pro generování kódu, která používá instrukce Streaming SIMD Extensions (SSE) a Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2).Specifies the architecture for code generation that uses the Streaming SIMD Extensions (SSE) and Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) instructions.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  • StreamingSIMDExtensions - /arch: SSEStreamingSIMDExtensions - /arch:SSE

  • StreamingSIMDExtensions2 - /arch: SSE2StreamingSIMDExtensions2 - /arch:SSE2

   Další informace najdete v tématu /arch (x86).For more information, see /arch (x86).

 • EnableFiberSafeOptimizationsEnableFiberSafeOptimizations

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true podporuje bezpečnost vlákna pro data přidělená pomocí statického úložiště místního vlákna, to znamená data přidělená pomocí __declspec(thread) .If true, support fiber safety for data allocated by using static thread-local storage, that is, data allocated by using __declspec(thread).

  Další informace najdete v tématu /gt (podpora místního úložiště s vlákny pro vlákno).For more information, see /GT (Support fiber-safe thread-local storage).

 • EnablePREfastEnablePREfast

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud chcete true Povolit analýzu kódu.If true, enable code analysis.

  Další informace naleznete v tématu /analyze (analýza kódu).For more information, see /analyze (Code analysis).

 • ErrorReportingErrorReporting

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Umožňuje poskytnout informace o vnitřní chybě kompilátoru (ICE) přímo společnosti Microsoft.Lets you provide internal compiler error (ICE) information directly to Microsoft. Ve výchozím nastavení je nastavení v rozhraní IDE vyzváné a nastavení v sestavení příkazového řádku je Queue.By default, the setting in IDE builds is Prompt and the setting in command-line builds is Queue.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • ExceptionHandlingExceptionHandling

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje model zpracování výjimek, který má kompilátor použít.Specifies the model of exception handling to be used by the compiler.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • ExpandAttributedSourceExpandAttributedSource

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , vytvoří soubor výpisu s rozbalenými atributy vloženými do zdrojového souboru.If true, creates a listing file that has expanded attributes injected into the source file.

  Další informace najdete v tématu /FX (sloučení vloženého kódu).For more information, see /Fx (Merge injected code).

 • FavorSizeOrSpeedFavorSizeOrSpeed

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje, zda má být upřednostněna velikost kódu nebo rychlost kódu.Specifies whether to favor code size or code speed.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • FloatingPointExceptionsFloatingPointExceptions

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  trueV případě, umožňuje spolehlivý model výjimek s plovoucí desetinnou čárkou.If true, enables the reliable floating-point exception model. Výjimky budou vyvolány okamžitě po aktivaci.Exceptions will be raised immediately after they are triggered.

  Další informace naleznete v tématu/FP: except – možnost v /FP (určení chování s plovoucídesetinnou čárkou).For more information, see the /fp:except option in /fp (Specify floating-point behavior).

 • FloatingPointModelFloatingPointModel

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Nastaví model plovoucí desetinné čárky.Sets the floating point model.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • ForceConformanceInForLoopScopeForceConformanceInForLoopScope

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , implementuje standardní chování C++ v pro smyčky, které používají rozšíření Microsoft Extensions (/ze).If true, implements standard C++ behavior in for loops that use Microsoft extensions (/Ze).

  Další informace najdete v tématu /Zc: forScope (vynucení shody v oboru for Loop).For more information, see /Zc:forScope (Force conformance in for loop scope).

 • ForcedIncludeFilesForcedIncludeFiles

  Volitelný String[] parametr.Optional String[] parameter.

  Způsobí, že preprocesor zpracuje jeden nebo více zadaných souborů hlaviček.Causes the preprocessor to process one or more specified header files.

  Další informace najdete v tématu /Fi (soubor s vynuceným zahrnutím názvu).For more information, see /FI (Name forced include file).

 • ForcedUsingFilesForcedUsingFiles

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Způsobí, že preprocesor zpracuje jeden nebo více zadaných #using souborů.Causes the preprocessor to process one or more specified #using files.

  Další informace najdete v tématu /Fu (název vynuceného #using souboru).For more information, see /FU (Name forced #using file).

 • FunctionLevelLinkingFunctionLevelLinking

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , umožňuje kompilátoru zabalit jednotlivé funkce ve formě zabalených funkcí (sekvence COMDAT).If true, enables the compiler to package individual functions in the form of packaged functions (COMDATs).

  Další informace najdete v tématu /Gy (povolení propojení na úrovni funkcí).For more information, see /Gy (Enable function-level linking).

 • GenerateXMLDocumentationFilesGenerateXMLDocumentationFiles

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true Nástroj způsobí, že kompilátor zpracuje dokumentační komentáře v souborech zdrojového kódu a vytvoří soubor . xdc pro každý soubor zdrojového kódu, který obsahuje dokumentační komentáře.If true, causes the compiler to process documentation comments in source code files and to create an .xdc file for each source code file that has documentation comments.

  Další informace naleznete v tématu /doc (zpracování dokumentačních komentářů) (C/C++).For more information, see /doc (Process documentation comments) (C/C++). V této tabulce se také zobrazí parametr XMLDocumentationFileName .Also see the XMLDocumentationFileName parameter in this table.

 • IgnoreStandardIncludePathIgnoreStandardIncludePath

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , zabrání kompilátoru v hledání souborů include v adresářích zadaných v cestě a proměnných prostředí include.If true, prevents the compiler from searching for include files in directories specified in the PATH and INCLUDE environment variables.

  Další informace naleznete v části /x (ignorování standardních cest zahrnutí).For more information, see /X (Ignore standard include paths).

 • InlineFunctionExpansionInlineFunctionExpansion

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje úroveň rozšíření vložené funkce pro sestavení.Specifies the level of inline function expansion for the build.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • IntrinsicFunctionsIntrinsicFunctions

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , nahradí některá volání funkce vnitřními nebo jinak speciálními formami funkce, které pomůžou aplikaci rychleji běžet.If true, replaces some function calls with intrinsic or otherwise special forms of the function that help your application run faster.

  Další informace najdete v tématu /Oi (generování vnitřních funkcí).For more information, see /Oi (Generate intrinsic functions).

 • MinimalRebuildMinimalRebuild

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , umožňuje minimální opětovné sestavení, které určuje, zda je nutné znovu zkompilovat zdrojové soubory jazyka c++, které obsahují změněné definice tříd c++ (uložené v hlavičkových souborech (. h)).If true, enables minimal rebuild, which determines whether C++ source files that include changed C++ class definitions (stored in header (.h) files) must be recompiled.

  Další informace najdete v tématu /GM (povolení minimálního opětovného sestavení).For more information, see /Gm (Enable minimal rebuild).

 • MultiProcessorCompilationMultiProcessorCompilation

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true chcete kompilovat více procesorů, použijte.If true, use multiple processors to compile. Tento parametr vytvoří proces pro každý efektivní procesor v počítači.This parameter creates a process for each effective processor on your computer.

  Další informace naleznete v tématu /MP (sestavení s více procesy).For more information, see /MP (Build with multiple processes). Viz také parametr ProcessorNumber v této tabulce.Also, see the ProcessorNumber parameter in this table.

 • ObjectFileNameObjectFileName

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru objektu (. obj) nebo adresář, který má být použit místo výchozí.Specifies an object (.obj) file name or directory to be used instead of the default.

  Další informace naleznete v tématu /FO (název souboru objektu).For more information, see /Fo (Object file name).

 • ObjectFilesObjectFiles

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Seznam souborů objektů.A list of object files.

 • OmitDefaultLibNameOmitDefaultLibName

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , vynechá výchozí název běhové knihovny jazyka C ze souboru objektu (. obj).If true, omits the default C run-time library name from the object (.obj) file. Ve výchozím nastavení kompilátor umístí do souboru . obj název knihovny a nasměruje linker do správné knihovny.By default, the compiler puts the name of the library into the .obj file to direct the linker to the correct library.

  Další informace najdete v tématu /zl (vynechání názvu výchozí knihovny).For more information, see /Zl (Omit default library name).

 • OmitFramePointersOmitFramePointers

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , potlačí vytváření ukazatelů rámců v zásobníku volání.If true, suppresses creation of frame pointers on the call stack.

  Další informace naleznete v tématu /Oy (vynechání ukazatele na rámec).For more information, see /Oy (Frame-pointer omission).

 • OpenMPSupportOpenMPSupport

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true Nástroj způsobí, že kompilátor zpracuje klauzule a direktivy OpenMP.If true, causes the compiler to process OpenMP clauses and directives.

  Další informace najdete v tématu /OpenMP (povolení podpory openmp 2,0).For more information, see /openmp (Enable OpenMP 2.0 support).

 • OptimalizaceOptimization

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje různé optimalizace kódu pro rychlost a velikost.Specifies various code optimizations for speed and size.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • PrecompiledHeaderPrecompiledHeader

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Během sestavování vytvořte nebo použijte soubor předkompilované hlavičky (. pch).Create or use a precompiled header (.pch) file during the build.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • PrecompiledHeaderFilePrecompiledHeaderFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru předkompilované hlavičky, který se má vytvořit nebo použít.Specifies a precompiled header file name to create or use.

  Další informace naleznete v tématu /Yc (Create a Compiled hlavičkový soubor) a /Yu (použít předkompilovaný hlavičkový soubor).For more information, see /Yc (Create precompiled header file) and /Yu (Use precompiled header file).

 • PrecompiledHeaderOutputFilePrecompiledHeaderOutputFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název cesty pro předkompilovanou hlavičku namísto použití výchozího názvu cesty.Specifies a path name for a precompiled header instead of using the default path name.

  Další informace naleznete v tématu /FP (pojmenování souboru. pch).For more information, see /Fp (Name .pch file).

 • PreprocessKeepCommentsPreprocessKeepComments

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace zachová komentáře během předběžného zpracování.If true, preserves comments during preprocessing.

  Další informace najdete v tématu /c (zachování komentářů během předběžného zpracování).For more information, see /C (Preserve comments during preprocessing).

 • PreprocessorDefinitionsPreprocessorDefinitions

  Volitelný String[] parametr.Optional String[] parameter.

  Definuje symbol předzpracování pro zdrojový soubor.Defines a preprocessing symbol for your source file.

  Další informace naleznete v tématu /d (Definice preprocesoru).For more information, see /D (Preprocessor definitions).

 • PreprocessOutputPreprocessOutput

  Volitelný ITaskItem[] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

  Definuje pole výstupních položek preprocesoru, které mohou být spotřebovány a generovány úlohami.Defines an array of preprocessor output items that can be consumed and emitted by tasks.

 • PreprocessOutputPathPreprocessOutputPath

  Volitelný String parametr.Optional String parameter.

  Určuje název výstupního souboru, do kterého parametr PreprocessToFile zapisuje předzpracovaný výstup.Specifies the name of the output file to which the PreprocessToFile parameter writes preprocessed output.

  Další informace naleznete v tématu /Fi (předběžné zpracování názvu výstupního souboru).For more information, see /Fi (Preprocess output file name).

 • PreprocessSuppressLineNumbersPreprocessSuppressLineNumbers

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , předzpracovává zdrojové soubory C a C++ a kopíruje soubory předzpracovaného na standardní výstupní zařízení.If true, preprocesses C and C++ source files and copies the preprocessed files to the standard output device.

  Další informace naleznete v tématu /EP (předzpracování do stdout bez #line direktiv).For more information, see /EP (Preprocess to stdout without #line directives).

 • PreprocessToFilePreprocessToFile

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , předzpracovává zdrojové soubory C a C++ a zapisuje předzpracovaný výstup do souboru.If true, preprocesses C and C++ source files and writes the preprocessed output to a file.

  Další informace naleznete v tématu /p (předběžné zpracování souboru).For more information, see /P (Preprocess to a file).

 • ProcessorNumberProcessorNumber

  Volitelný Integer parametr.Optional Integer parameter.

  Určuje maximální počet procesorů, které se mají použít při kompilaci ve více procesorech.Specifies the maximum number of processors to use in a multiprocessor compilation. Tento parametr použijte v kombinaci s parametrem MultiProcessorCompilation .Use this parameter in combination with the MultiProcessorCompilation parameter.

 • ProgramDataBaseFileNameProgramDataBaseFileName

  Volitelný String parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru pro soubor databáze programu (PDB).Specifies a file name for the program database (PDB) file.

  Další informace najdete v tématu /FD (název souboru databáze programu).For more information, see /Fd (Program database file name).

 • RuntimeLibraryRuntimeLibrary

  Volitelný String parametr.Optional String parameter.

  Označuje, zda je vícevláknový modul knihovnou DLL, a vybere prodejní nebo ladicí verze knihovny run-time.Indicates whether a multithreaded module is a DLL, and selects retail or debug versions of the run-time library.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • RuntimeTypeInfoRuntimeTypeInfo

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , přidá kód pro kontrolu typů objektů jazyka C++ za běhu (informace o typu za běhu).If true, adds code to check C++ object types at run time (run-time type information).

  Další informace najdete v tématu /gr (povolení informací o běhovém typu).For more information, see /GR (Enable run-time type information).

 • ShowIncludes –ShowIncludes

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true dojde k tomu, vyvolá kompilátor výstup seznamu souborů k zahrnutí.If true, causes the compiler to output a list of the include files.

  Další informace najdete v tématu /showIncludes (seznam vložených souborů).For more information, see /showIncludes (List include files).

 • SmallerTypeCheckSmallerTypeCheck

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  trueV případě, že hlásí chybu za běhu, pokud je přiřazena hodnota k menšímu datovému typu a způsobuje ztrátu dat.If true, reports a run-time error if a value is assigned to a smaller data type and causes a data loss.

  Další informace naleznete v možnosti /RTCc v /RTC (kontrola chyb za běhu).For more information, see the /RTCc option in /RTC (Run-time error checks).

 • zdrojeSources

  Požadovaný parametr ITaskItem[].Required ITaskItem[] parameter.

  Určuje seznam zdrojových souborů oddělených mezerami.Specifies a list of source files separated by spaces.

 • StringPoolingStringPooling

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , umožňuje kompilátoru vytvořit jednu kopii stejných řetězců v imagi programu.If true, enables the compiler to create one copy of identical strings in the program image.

  Další informace najdete v tématu /GF (odstranění duplicitních řetězců).For more information, see /GF (Eliminate duplicate strings).

 • StructMemberAlignmentStructMemberAlignment

  Volitelný String parametr.Optional String parameter.

  Určuje zarovnání bajtů pro všechny členy ve struktuře.Specifies the byte alignment for all members in a structure.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • SuppressStartupBannerSuppressStartupBanner

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace zabrání zobrazení zprávy o autorských právech a číslech verze při spuštění úlohy.If true, prevents the display of the copyright and version number message when the task starts.

  Další informace naleznete v tématu /nologo (potlačení úvodního nápisu při spouštění) (C/C++).For more information, see /nologo (Suppress startup banner) (C/C++).

 • TrackerLogDirectoryTrackerLogDirectory

  Volitelný String parametr.Optional String parameter.

  Určuje zprostředkující adresář, ve kterém jsou uložené protokoly sledování pro tento úkol.Specifies the intermediate directory where tracking logs for this task are stored.

  Další informace najdete v tématu parametry TLogReadFiles a TLogWriteFiles v této tabulce.For more information, see the TLogReadFiles and TLogWriteFiles parameters in this table.

 • TreatSpecificWarningsAsErrorsTreatSpecificWarningsAsErrors

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Zachází s zadaným seznamem upozornění kompilátoru jako s chybami.Treats the specified list of compiler warnings as errors.

  Další informace najdete v tématu možnost /We n v /W,/W0,/W1,/W2,/W3,/W4,/W1,/W2,/W3,/W4,/Wall,/WD,/We,/WO,/WV,/WX (úroveň upozornění).For more information, see the /wen option in /w, /W0, /W1, /W2, /W3, /W4, /w1, /w2, /w3, /w4, /Wall, /wd, /we, /wo, /Wv, /WX (Warning level).

 • TreatWarningAsErrorTreatWarningAsError

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , považovat všechna upozornění kompilátoru za chyby.If true, treat all compiler warnings as errors.

  Další informace najdete v tématu /WX Option v /w,/W0,/W1,/W2,/W3,/W4,/W1,/W2,/W3,/W4,/Wall,/WD,/We,/WO,/WV,/WX (úroveň upozornění).For more information, see /WX option in /w, /W0, /W1, /W2, /W3, /W4, /w1, /w2, /w3, /w4, /Wall, /wd, /we, /wo, /Wv, /WX (Warning level).

 • TreatWChar_tAsBuiltInTypeTreatWChar_tAsBuiltInType

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true je typ považován za wchar_t nativní typ.If true, treat the wchar_t type as a native type.

  Další informace naleznete v tématu /Zc: wchar_t (wchar_t je nativní typ).For more information, see /Zc:wchar_t (wchar_t is native type).

 • UndefineAllPreprocessorDefinitionsUndefineAllPreprocessorDefinitions

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , zruší definici symbolů specifických pro společnost Microsoft, které definuje kompilátor.If true, undefines the Microsoft-specific symbols that the compiler defines.

  Další informace naleznete v možnosti /u v části /u,/u (nedefinované symboly).For more information, see the /u option in /U, /u (Undefine symbols).

 • UndefinePreprocessorDefinitionsUndefinePreprocessorDefinitions

  Volitelný String[] parametr.Optional String[] parameter.

  Určuje seznam jednoho nebo více symbolů preprocesoru, které mají být nedefinovány.Specifies a list of one or more preprocessor symbols to undefine.

  Další informace naleznete v části /u Option v /u,/u (nedefinované symboly).For more information, see /U option in /U, /u (Undefine symbols).

 • UseFullPathsUseFullPaths

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , zobrazí úplnou cestu souborů se zdrojovým kódem předaných kompilátoru v diagnostice.If true, displays the full path of source code files passed to the compiler in diagnostics.

  Další informace naleznete v tématu /FC (úplná cesta k souboru zdrojového kódu v diagnostice).For more information, see /FC (Full path of source code file in diagnostics).

 • UseUnicodeForAssemblerListingUseUnicodeForAssemblerListing

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true Nástroj způsobí, že se výstupní soubor vytvoří ve formátu UTF-8.If true, causes the output file to be created in UTF-8 format.

  Další informace naleznete v možnosti /FAU v /FA,/FA (soubor výpisu).For more information, see the /FAu option in /FA, /Fa (Listing file).

 • WarningLevelWarningLevel

  Volitelný String parametr.Optional String parameter.

  Určuje nejvyšší úroveň upozornění, které má kompilátor generovat.Specifies the highest level of warning that is to be generated by the compiler.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

 • WholeProgramOptimizationWholeProgramOptimization

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , povolí optimalizaci celého programu.If true, enables whole program optimization.

  Další informace naleznete v tématu /GL (celá optimalizace programu).For more information, see /GL (Whole program optimization).

 • XMLDocumentationFileNameXMLDocumentationFileName

  Volitelný String parametr.Optional String parameter.

  Určuje název generovaných souborů dokumentace XML.Specifies the name of the generated XML documentation files. Tento parametr může být název souboru nebo adresáře.This parameter can be a file or directory name.

  Další informace naleznete name v argumentu v /doc (Process dokumentačních komentářů) (C/C++).For more information, see the name argument in /doc (Process documentation comments) (C/C++). V této tabulce se také zobrazí parametr GenerateXMLDocumentationFiles .Also see the GenerateXMLDocumentationFiles parameter in this table.

 • MinimalRebuildFromTrackingMinimalRebuildFromTracking

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Je-li true provedeno sledované přírůstkové sestavení, je-li false provedeno opětovné sestavení.If true, a tracked incremental build is performed; if false, a rebuild is performed.

 • TLogReadFilesTLogReadFiles

  Volitelný ITaskItem[] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

  Určuje pole položek, které reprezentují protokoly sledování čtecího souboru.Specifies an array of items that represent the read file tracking logs.

  Protokol sledování souboru Readme (. tlog) obsahuje názvy vstupních souborů, které jsou čteny úlohou a které používá systém sestavení projektu pro podporu přírůstkových sestavení.A read-file tracking log (.tlog) contains the names of the input files that are read by a task, and is used by the project build system to support incremental builds. Další informace najdete v tématu parametry TrackerLogDirectory a TrackFileAccess v této tabulce.For more information, see the TrackerLogDirectory and TrackFileAccess parameters in this table.

 • TLogWriteFilesTLogWriteFiles

  Volitelný ITaskItem[] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

  Určuje pole položek, které reprezentují protokoly sledování souborů.Specifies an array of items that represent the write file tracking logs.

  Protokol sledování zápisu souboru (. tlog) obsahuje názvy výstupních souborů, které jsou zapsány úlohou a které používá systém sestavení projektu pro podporu přírůstkových sestavení.A write-file tracking log (.tlog) contains the names of the output files that are written by a task, and is used by the project build system to support incremental builds. Další informace najdete v tématu parametry TrackerLogDirectory a TrackFileAccess v této tabulce.For more information, see the TrackerLogDirectory and TrackFileAccess parameters in this table.

 • TrackFileAccessTrackFileAccess

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace sleduje vzory přístupu k souborům.If true, tracks file access patterns.

  Další informace najdete v tématu parametry TLogReadFiles a TLogWriteFiles v této tabulce.For more information, see the TLogReadFiles and TLogWriteFiles parameters in this table.

Viz takéSee also