Csc – úlohaCsc task

Zalomí csc.exe a vytváří spustitelné soubory (soubory . exe ), dynamické knihovny (soubory . dll ) nebo kódové moduly (soubory . netmodule ).Wraps csc.exe , and produces executables ( .exe files), dynamic-link libraries ( .dll files), or code modules ( .netmodule files). Další informace o csc.exe najdete v tématu Možnosti kompilátoru C#.For more information about csc.exe , see C# compiler options.

ParametryParameters

Následující tabulka popisuje parametry Csc úkolu.The following table describes the parameters of the Csc task.

ParametrParameter PopisDescription
AdditionalLibPaths Volitelný String[] parametr.Optional String[] parameter.

Určuje další adresáře, ve kterých budou hledány odkazy.Specifies additional directories to search for references. Další informace naleznete v tématu -lib (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -lib (C# compiler options).
AddModules Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje jeden nebo více modulů, které mají být součástí sestavení.Specifies one or more modules to be part of the assembly. Další informace naleznete v tématu -addmodule – (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -addmodule (C# compiler options).
AllowUnsafeBlocks Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true zkompiluje kód, který používá klíčové slovo unsafe .If true, compiles code that uses the unsafe keyword. Další informace naleznete v tématu -unsafe (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -unsafe (C# compiler options).
ApplicationConfiguration Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje konfigurační soubor aplikace obsahující nastavení vazby sestavení.Specifies the application configuration file containing the assembly binding settings.
BaseAddress Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje upřednostňovanou základní adresu, na které se má načíst knihovna DLL.Specifies the preferred base address at which to load a DLL. Výchozí základní adresa pro knihovnu DLL je nastavena .NET Framework modul CLR (Common Language Runtime).The default base address for a DLL is set by the .NET Framework common language runtime. Další informace naleznete v tématu -BaseAddress (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -baseaddress (C# compiler options).
CheckForOverflowUnderflow Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Určuje, zda celočíselná aritmetická operace, která přetéká hranice datového typu, způsobuje výjimku v době běhu.Specifies whether integer arithmetic that overflows the bounds of the data type causes an exception at run time. Další informace naleznete v tématu -checked (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -checked (C# compiler options).
CodePage Volitelný Int32 parametr.Optional Int32 parameter.

Určuje znakovou stránku, která se má použít pro všechny soubory zdrojového kódu v kompilaci.Specifies the code page to use for all source code files in the compilation. Další informace naleznete v části -codepage (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -codepage (C# compiler options).
DebugType Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje typ ladění.Specifies the debug type. DebugType může být full nebo pdbonly .DebugType can be full or pdbonly. Výchozí hodnota je full , což umožňuje připojit ladicí program ke spuštěnému programu.The default is full, which enables a debugger to be attached to a running program. Určení pdbonly umožňuje ladění zdrojového kódu při spuštění programu v ladicím programu, ale zobrazí pouze Assembler, pokud je spuštěný program připojen k ladicímu programu.Specifying pdbonly enables source code debugging when the program is started in the debugger, but only displays assembler when the running program is attached to the debugger.

Tento parametr Přepisuje EmitDebugInformation parametr.This parameter overrides the EmitDebugInformation parameter.

Další informace naleznete v tématu -Debug (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -debug (C# compiler options).
DefineConstants Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Definuje symboly preprocesoru.Defines preprocessor symbols. Další informace naleznete v tématu -define (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -define (C# compiler options).
DelaySign Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , určuje, že chcete umístit pouze veřejný klíč do sestavení.If true, specifies that you only want to place the public key in the assembly. Pokud false , určuje, že chcete sestavení plně podepsanéIf false, specifies that you want a fully signed assembly

Tento parametr nemá žádný vliv, pokud se nepoužívá buď s KeyFile KeyContainer parametrem nebo.This parameter has no effect unless used with either the KeyFile or KeyContainer parameter.

Další informace naleznete v tématu -delaysign (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -delaysign (C# compiler options).
Deterministic Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud je true , vyvolá kompilátor výstup sestavení, jehož binární obsah je identický v rámci kompilací, pokud jsou vstupy identické.If true, causes the compiler to output an assembly whose binary content is identical across compilations if inputs are identical.

Další informace naleznete v tématu -deterministické (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -deterministic (C# Compiler options).
DisabledWarnings Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje seznam upozornění, která mají být zakázána.Specifies the list of warnings to be disabled. Další informace naleznete v tématu -warn (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -nowarn (C# compiler options).
DocumentationFile Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Zpracuje komentáře dokumentace do souboru XML.Processes documentation comments to an XML file. Další informace naleznete v tématu -doc (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -doc (C# compiler options).
EmitDebugInformation Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true úloha vygeneruje informace o ladění a umístí je do souboru databáze programu (PDB).If true, the task generates debugging information and places it in a program database (.pdb) file. Pokud false Úloha negeneruje žádné ladicí informace.If false, the task emits no debug information. Výchozí je false.Default is false. Další informace naleznete v tématu -Debug (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -debug (C# compiler options).
ErrorReport Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Nabízí pohodlný způsob, jak ohlásit interní chybu v jazyce C# společnosti Microsoft.Provides a convenient way to report a C# internal error to Microsoft. Tento parametr může mít hodnotu prompt , send nebo none .This parameter can have a value of prompt, send, or none. Pokud je parametr nastaven na hodnotu prompt , zobrazí se výzva, když dojde k vnitřní chybě kompilátoru.If the parameter is set to prompt, you will receive a prompt when an internal compiler error occurs. Na příkazovém řádku můžete poslat zprávu o chybě elektronicky společnosti Microsoft.The prompt lets you send a bug report electronically to Microsoft. Pokud je parametr nastaven na hodnotu send , je automaticky odeslána zpráva o chybě.If the parameter is set to send, a bug report is sent automatically. Pokud je parametr nastaven na hodnotu none , chyba je uvedena pouze v textovém výstupu kompilátoru.If the parameter is set to none, the error is reported only in the text output of the compiler. Výchozí je none.Default is none. Další informace naleznete v tématu -errorreport (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -errorreport (C# compiler options).
FileAlignment Volitelný Int32 parametr.Optional Int32 parameter.

Určuje velikost oddílů ve výstupním souboru.Specifies the size of sections in the output file. Další informace naleznete v tématu -align (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -filealign (C# compiler options).
GenerateFullPaths Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true určuje absolutní cestu k souboru ve výstupu kompilátoru.If true, specifies the absolute path to the file in the compiler output. Pokud false Určuje název souboru.If false, specifies the name of the file. Výchozí je false.Default is false. Další informace naleznete v tématu -fullpaths – (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -fullpaths (C# compiler options).
KeyContainer Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje název kontejneru kryptografických klíčů.Specifies the name of the cryptographic key container. Další informace naleznete v tématu -Form-obsahoval (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -keycontainer (C# compiler options).
KeyFile Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje název souboru, který obsahuje kryptografický klíč.Specifies the file name containing the cryptographic key. Další informace najdete v tématu -keyfile (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -keyfile (C# compiler options).
LangVersion Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje verzi jazyka, který se má použít.Specifies the version of the language to use. Další informace naleznete v tématu -langversion – (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -langversion (C# compiler options).
LinkResources Volitelný ITaskItem [] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

Vytvoří odkaz na prostředek .NET Framework ve výstupním souboru; zdrojový soubor není umístěný do výstupního souboru.Creates a link to a .NET Framework resource in the output file; the resource file is not placed in the output file.

Položky předané do tohoto parametru mohou mít volitelné položky metadat s názvem LogicalName a Access .Items passed into this parameter can have optional metadata entries named LogicalName and Access. LogicalName odpovídá identifier parametru /linkresource přepínače a Access odpovídá accessibility-modifier parametru.LogicalName corresponds to the identifier parameter of the /linkresource switch, and Access corresponds to accessibility-modifier parameter. Další informace naleznete v tématu -linkresource – (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -linkresource (C# compiler options).
MainEntryPoint Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje umístění Main metody.Specifies the location of the Main method. Další informace naleznete v části -Main (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -main (C# compiler options).
ModuleAssemblyName Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje název sestavení, jehož součástí bude tento modul.Specifies the name of the assembly that this module will be a part of.
NoConfig Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , instruuje kompilátor, aby nekompiluje se souborem CSc. rsp .If true, tells the compiler not to compile with the csc.rsp file. Další informace naleznete v tématu -unconfig (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -noconfig (C# compiler options).
NoLogo Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true se potlačí zobrazení informací o banneru kompilátoru.If true, suppresses display of compiler banner information. Další informace naleznete v tématu -unlogo (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -nologo (C# compiler options).
NoStandardLib Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , zabraňuje importu mscorlib.dll , který definuje celý obor názvů System.If true, prevents the import of mscorlib.dll , which defines the entire System namespace. Tento parametr použijte, pokud chcete definovat nebo vytvořit vlastní obor názvů a objekty systému.Use this parameter if you want to define or create your own System namespace and objects. Další informace naleznete v tématu -nostdlib (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -nostdlib (C# compiler options).
NoWin32Manifest Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true nezahrnete výchozí manifest Win32.If true, do not include the default Win32 manifest.
Optimize Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , povolí optimalizace.If true, enables optimizations. Pokud false zakážete optimalizace.If false, disables optimizations. Další informace naleznete v tématu -optimize (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -optimize (C# compiler options).
OutputAssembly Volitelný String výstupní parametr.Optional String output parameter.

Určuje název výstupního souboru.Specifies the name of the output file. Další informace naleznete v části -out (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -out (C# compiler options).
OutputRefAssembly Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje název výstupního souboru referenčního sestavení.Specifies the name of the output reference assembly file. Další informace naleznete v tématu -refout (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -refout (C# compiler options).
PdbFile Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje název souboru ladicích informací.Specifies the debug information file name. Výchozí název je název výstupního souboru s příponou . pdb .The default name is the output file name with a .pdb extension.
Platform Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje platformu procesoru, na kterou má výstupní soubor cílit.Specifies the processor platform to be targeted by the output file. Tento parametr může mít hodnotu x86 , x64 nebo anycpu .This parameter can have a value of x86, x64, or anycpu. Výchozí je anycpu.Default is anycpu. Další informace naleznete v tématu -Platform (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -platform (C# compiler options).
References Volitelný ITaskItem [] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

Způsobí, že úloha importuje informace o veřejném typu ze zadaných položek do aktuálního projektu.Causes the task to import public type information from the specified items into the current project. Další informace naleznete v tématu -Reference (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -reference (C# compiler options).

Můžete zadat referenční alias jazyka C# v souboru MSBuild přidáním metadat Aliases do původní položky "odkaz".You can specify a C# reference alias in an MSBuild file by adding the metadata Aliases to the original "Reference" item. Chcete-li například nastavit alias "LS1" v následujícím příkazovém řádku csc:For example, to set the alias "LS1" in the following Csc command line:

CSC /r:LS1=MyCodeLibrary.dll /r:LS2=MyCodeLibrary2.dll *.cs

použijete:you would use:

<Reference Include="MyCodeLibrary"> <Aliases>LS1</Aliases> </Reference>
Resources Volitelný ITaskItem [] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

Vloží prostředek .NET Framework do výstupního souboru.Embeds a .NET Framework resource into the output file.

Položky předané do tohoto parametru mohou mít volitelné položky metadat s názvem LogicalName a Access .Items passed into this parameter can have optional metadata entries named LogicalName and Access. LogicalName odpovídá identifier parametru /resource přepínače a Access odpovídá accessibility-modifier parametru.LogicalName corresponds to the identifier parameter of the /resource switch, and Access corresponds to accessibility-modifier parameter. Další informace naleznete v tématu -Resource (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -resource (C# compiler options).
ResponseFiles Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje soubor odpovědí obsahující příkazy pro tento úkol.Specifies the response file that contains commands for this task. Další informace naleznete v tématu @ (určení souboru odezvy).For more information, see @ (Specify response file).
Sources Volitelný ITaskItem [] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

Určuje jeden nebo více zdrojových souborů C#.Specifies one or more C# source files.
TargetType Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje formát výstupního souboru.Specifies the file format of the output file. Tento parametr může mít hodnotu library , která vytvoří knihovnu kódu, exe , která vytvoří konzolovou aplikaci, module , která vytvoří modul, nebo winexe , který vytvoří program systému Windows.This parameter can have a value of library, which creates a code library, exe, which creates a console application, module, which creates a module, or winexe, which creates a Windows program. Výchozí hodnota je library.The default value is library. Další informace naleznete v tématu -target (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -target (C# compiler options).
TreatWarningsAsErrors Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true aplikace považuje všechna upozornění za chyby.If true, treats all warnings as errors. Další informace naleznete v tématu -warnaserror – (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -warnaserror (C# compiler options).
UseHostCompilerIfAvailable Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Dá pokyn k tomu, aby úkol použil objekt vnitroprocesového kompilátoru, pokud je k dispozici.Instructs the task to use the in-process compiler object, if available. Používáno pouze v aplikaci Visual Studio.Used only by Visual Studio.
Utf8Output Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Protokoluje výstup kompilátoru pomocí kódování UTF-8.Logs compiler output using UTF-8 encoding. Další informace naleznete v tématu -utf8output – (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -utf8output (C# compiler options).
WarningLevel Volitelný Int32 parametr.Optional Int32 parameter.

Určuje úroveň upozornění pro zobrazení kompilátoru.Specifies the warning level for the compiler to display. Další informace naleznete v tématu -warn (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -warn (C# compiler options).
WarningsAsErrors Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje seznam upozornění, která mají být považována za chyby.Specifies a list of warnings to treat as errors. Další informace naleznete v tématu -warnaserror – (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -warnaserror (C# compiler options).

Tento parametr Přepisuje TreatWarningsAsErrors parametr.This parameter overrides the TreatWarningsAsErrors parameter.
WarningsNotAsErrors Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje seznam upozornění, která nejsou považována za chyby.Specifies a list of warnings that are not treated as errors. Další informace naleznete v tématu -warnaserror – (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -warnaserror (C# compiler options).

Tento parametr je užitečný pouze v případě, že TreatWarningsAsErrors je parametr nastaven na hodnotu true .This parameter is only useful if the TreatWarningsAsErrors parameter is set to true.
Win32Icon Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Vloží soubor . ico do sestavení, které poskytne výstupnímu souboru požadovaný vzhled v Průzkumníkovi souborů .Inserts an .ico file in the assembly, which gives the output file the desired appearance in File Explorer . Další informace naleznete v tématu -win32icon (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -win32icon (C# compiler options).
Win32Manifest Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje manifest Win32, který se má zahrnout.Specifies the Win32 manifest to be included.
Win32Resource Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Vloží soubor prostředků Win32 ( . res ) do výstupního souboru.Inserts a Win32 resource ( .res ) file in the output file. Další informace naleznete v tématu -win32res (možnosti kompilátoru C#).For more information, see -win32res (C# compiler options).

Parametry ToolTaskExtension –ToolTaskExtension parameters

Tato úloha dědí z ToolTaskExtension třídy, která dědí z třídy ToolTask , která sama dědí z Task třídy.This task inherits from the ToolTaskExtension class, which inherits from the ToolTask class, which itself inherits from the Task class. Tento řetěz dědičnosti přidá několik parametrů k úlohám, které jsou z nich odvozeny.This inheritance chain adds several parameters to the tasks that derive from them.

Následující tabulka popisuje parametry základních tříd:The following table describes the parameters of the base classes:

ParametrParameter PopisDescription
EchoOff Volitelný bool parametr.Optional bool parameter.

Když je true Tato úloha nastavena na, projde tento úkol /q do cmd.exe příkazového řádku, aby se příkazový řádek nezkopíroval do STDOUT.When set to true, this task passes /Q to the cmd.exe command line such that the command line does not get copied to stdout.
EnvironmentVariables Volitelný String parametr pole.Optional String array parameter.

Pole definic proměnných prostředí, které jsou odděleny středníky.Array of environment variable definitions, separated by semicolons. Každá definice by měla určovat název a hodnotu proměnné prostředí oddělené symbolem rovná se.Each definition should specify an environment variable name and value separated by an equal sign. Tyto proměnné jsou předány do vytvořeného spustitelného souboru v kombinaci s běžným nebo selektivním přepsáním normálního bloku prostředí.These variables are passed to the spawned executable in addition to, or selectively overriding, the regular environment block. Například Variable1=Value1;Variable2=Value2.For example, Variable1=Value1;Variable2=Value2.
ExitCode Volitelný Int32 výstup – parametr jen pro čtení.Optional Int32 output read-only parameter.

Určuje ukončovací kód, který je poskytnut spuštěným příkazem.Specifies the exit code that is provided by the executed command. Pokud úloha nahlásila chyby, ale proces měl ukončovací kód 0 (úspěch), je nastaven na hodnotu-1.If the task logged any errors, but the process had an exit code of 0 (success), this is set to -1.
LogStandardErrorAsError Volitelný bool parametr.Optional bool parameter.

Pokud true jsou všechny zprávy přijaté ve standardním datovém proudu chyb protokolovány jako chyby.If true, all messages received on the standard error stream are logged as errors.
StandardErrorImportance Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Důležitost, se kterou chcete protokolovat text z standardního výstupního proudu.Importance with which to log text from the standard out stream.
StandardOutputImportance Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Důležitost, se kterou chcete protokolovat text z standardního výstupního proudu.Importance with which to log text from the standard out stream.
Timeout Volitelný Int32 parametr.Optional Int32 parameter.

Určuje dobu v milisekundách, po jejímž uplynutí je ukončen spustitelný soubor úlohy.Specifies the amount of time, in milliseconds, after which the task executable is terminated. Výchozí hodnota je Int.MaxValue , což značí, že není k dispozici žádný časový interval.The default value is Int.MaxValue, indicating that there is no time out period. Časový limit je v milisekundách.Time-out is in milliseconds.
ToolExe Volitelný string parametr.Optional string parameter.

Projekty mohou tuto implementaci implementovat pro přepsání nástroje.Projects may implement this to override a ToolName. Úkoly mohou tuto potlačit, aby zachovaly nástroj.Tasks may override this to preserve the ToolName.
ToolPath Volitelný string parametr.Optional string parameter.

Určuje umístění, ze kterého úloha načte základní spustitelný soubor.Specifies the location from where the task loads the underlying executable file. Pokud tento parametr není zadán, úloha použije cestu instalace sady SDK, která odpovídá verzi rozhraní .NET Framework, která spouští nástroj MSBuild.If this parameter is not specified, the task uses the SDK installation path that corresponds to the version of the framework that is running MSBuild.
UseCommandProcessor Volitelný bool parametr.Optional bool parameter.

Když true je tato úloha nastavená na, vytvoří dávkový soubor pro příkazový řádek a provede ho pomocí příkazového procesoru namísto provedení příkazu přímo.When set to true, this task creates a batch file for the command line and executes it by using the command-processor instead of executing the command directly.
YieldDuringToolExecution Volitelný bool parametr.Optional bool parameter.

Když true je tato úloha nastavena na, vydává tento úkol uzel při provádění jeho úkolu.When set to true, this task yields the node when its task is executing.

PříkladExample

Následující příklad používá Csc úlohu pro zkompilování spustitelného souboru ze zdrojových souborů v Compile kolekci položek.The following example uses the Csc task to compile an executable from the source files in the Compile item collection.

<CSC
    Sources="@(Compile)"
    OutputAssembly="$(AppName).exe"
    EmitDebugInformation="true" />

Viz takéSee also