MIDL – úlohaMIDL task

Zabalí nástroj kompilátoru MIDL (Microsoft Interface Definition Language), midl.exe.Wraps the Microsoft Interface Definition Language (MIDL) compiler tool, midl.exe. Další informace naleznete v tématu Reference k příkazovému řádku MIDL.For more information, see MIDL command-line reference.

ParametryParameters

Následující popis popisuje parametry úlohy MIDL .The following describes the parameters of the MIDL task. Většina parametrů úlohy a několik sad parametrů odpovídá možnosti příkazového řádku.Most task parameters, and a few sets of parameters, correspond to a command-line option.

 • AdditionalIncludeDirectoriesAdditionalIncludeDirectories

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Přidá adresář do seznamu adresářů, ve kterých jsou prohledány importované soubory IDL, zahrnuté hlavičkové soubory a konfigurační soubory aplikace (ACF).Adds a directory to the list of directories that are searched for imported IDL files, included header files, and application configuration files (ACF).

  Další informace naleznete v části /i v tématu Reference k příkazovému řádku MIDL.For more information, see the /I option in MIDL command-line reference.

 • AdditionalOptionsAdditionalOptions

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Seznam možností příkazového řádkuA list of command-line options. Například/ <option1> / <option2> / <option#> .For example, /<option1> /<option2> /<option#>. Pomocí tohoto parametru můžete zadat možnosti příkazového řádku, které nejsou reprezentované žádným jiným parametrem úlohy MIDL.Use this parameter to specify command-line options that are not represented by any other MIDL task parameter.

  Další informace naleznete v tématu Reference k příkazovému řádku MIDL.For more information, see MIDL command-line reference.

 • ApplicationConfigurationModeApplicationConfigurationMode

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , umožňuje použít některá klíčová slova ACF v souboru IDL.If true, lets you use some ACF keywords in the IDL file.

  Další informace naleznete v tématu možnost /app_config v odkazu příkazového řádku MIDL.For more information, see the /app_config option in MIDL command-line reference.

 • ClientStubFileClientStubFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru zástupné procedury klienta pro rozhraní RPC.Specifies the name of the client stub file for an RPC interface.

  Další informace naleznete v tématu možnost /cstub v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /cstub option in MIDL command-line reference. V této tabulce se také zobrazí parametr ServerStubFile .Also see the ServerStubFile parameter in this table.

 • CPreprocessOptionsCPreprocessOptions

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje možnosti, které se mají předat preprocesoru C/C++.Specifies options to pass to the C/C++ preprocessor. Zadejte seznam možností preprocesoru oddělených mezerami.Specify a space-delimited list of preprocessor options.

  Další informace naleznete v tématu možnost /cpp_opt v odkazu příkazového řádku MIDL.For more information, see the /cpp_opt option in MIDL command-line reference.

 • DefaultCharTypeDefaultCharType

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje výchozí typ znaku, který kompilátor jazyka C použije pro zkompilování generovaného kódu.Specifies the default character type that the C compiler will use to compile the generated code.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  HodnotaValue Možnost příkazového řádkuCommand-line option
  PodpisySigned /char podepsané/char signed
  CeléUnsigned /char bez znaménka/char unsigned
  AbecedníAscii /char ascii7/char ascii7

  Další informace naleznete v tématu možnost /char v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /char option in MIDL command-line reference.

 • DllDataFileNameDllDataFileName

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru vygenerovaného souboru dlldata pro proxy server dll.Specifies the file name for the generated dlldata file for a proxy DLL.

  Další informace naleznete v tématu možnost /dlldata v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /dlldata option in MIDL command-line reference.

 • EnableErrorChecksEnableErrorChecks

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje typ kontroly chyb, který vygenerované zástupné procedury budou provádět za běhu.Specifies the type of error checking that the generated stubs will perform at run time.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  HodnotaValue Možnost příkazového řádkuCommand-line option
  ŽádnýNone /Error None/error none
  EnableCustomEnableCustom /Error/error
  VšeAll /Error All/error all

  Další informace naleznete v tématu možnost /Error v referenci příkazového řádku MIDL.For more information, see the /error option in MIDL command-line reference.

 • ErrorCheckAllocationsErrorCheckAllocations

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true je, vyhledejte chyby nedostatku paměti.If true, check for out-of-memory errors.

  Další informace naleznete v části /Error Allocation v odkazu příkazového řádku MIDL.For more information, see the /error allocation option in MIDL command-line reference.

 • ErrorCheckBoundsErrorCheckBounds

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace kontroluje velikost vyhovujících a proměnlivých polí podle specifikace délky přenosu.If true, checks the size of conformant-varying and varying arrays against the transmission length specification.

  Další informace naleznete v tématu možnost /error bounds_check v odkazu příkazového řádku MIDL.For more information, see the /error bounds_check option in MIDL command-line reference.

 • ErrorCheckEnumRangeErrorCheckEnumRange

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace kontroluje, zda jsou hodnoty výčtu v povoleném rozsahu.If true, checks that enum values are in an allowable range.

  Další informace najdete v tématu možnost /Error enum v příkazovém řádku Help (/?) pro midl.exe.For more information, see the /error enum option in command-line help (/?) for midl.exe.

 • ErrorCheckRefPointersErrorCheckRefPointers

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true je zaškrtnuto, nemusíte předávat žádné ukazatele na odkazy null do zástupných procedur klienta.If true, check that no null reference pointers are passed to client stubs.

  Další informace naleznete v tématu možnost /Error ref v referenci příkazového řádku MIDL.For more information, see the /error ref option in MIDL command-line reference.

 • ErrorCheckStubDataErrorCheckStubData

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , vygeneruje zástupnou proceduru, která zachytává výjimky při zařazování na straně serveru a šíří je zpátky do klienta.If true, generates a stub that catches unmarshaling exceptions on the server side and propagates them back to the client.

  Další informace naleznete v tématu možnost /error stub_data v odkazu příkazového řádku MIDL.For more information, see the /error stub_data option in MIDL command-line reference.

 • GenerateClientFilesGenerateClientFiles

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje, zda kompilátor generuje zdrojové soubory jazyka C na straně klienta pro rozhraní RPC.Specifies whether the compiler generates client-side C source files for an RPC interface.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  HodnotaValue Možnost příkazového řádkuCommand-line option
  ŽádnýNone /Client žádné/client none
  MetrikStub /Client zástupná procedura/client stub

  Další informace naleznete v tématu možnost /Client v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /client option in MIDL command-line reference.

 • GenerateServerFilesGenerateServerFiles

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje, zda kompilátor generuje zdrojové soubory jazyka C na straně serveru pro rozhraní vzdáleného volání procedur (RPC).Specifies whether the compiler generates server-side C source files for an RPC interface.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  HodnotaValue Možnost příkazového řádkuCommand-line option
  ŽádnýNone /Server žádné/server none
  MetrikStub /Server – zástupná procedura/server stub

  Další informace naleznete v části /Server v tématu Reference k příkazovému řádku MIDL.For more information, see the /server option in MIDL command-line reference.

 • GenerateStublessProxiesGenerateStublessProxies

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , vygeneruje plně interpretované zástupné procedury spolu s proxy bez zástupných procedur pro rozhraní objektů.If true, generates fully interpreted stubs together with stubless proxies for object interfaces.

  Další informace naleznete v tématu možnost /oicf v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /Oicf option in MIDL command-line reference.

 • GenerateTypeLibraryGenerateTypeLibrary

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud se true negeneruje soubor knihovny typů (. tlb).If true, a type library (.tlb) file is not generated.

  Další informace naleznete v tématu možnost /notlb v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /notlb option in MIDL command-line reference.

 • HeaderFileNameHeaderFileName

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název vygenerovaného souboru hlaviček.Specifies the name of the generated header file.

  Další informace naleznete v tématu možnost /h nebo /header v odkazu na příkazový řádek MIDL.For more information, see the /h or /header option in MIDL command-line reference.

 • IgnoreStandardIncludePathIgnoreStandardIncludePath

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , úloha MIDL vyhledává pouze adresáře určené pomocí přepínače AdditionalIncludeDirectories a ignoruje aktuální adresář a adresáře určené proměnnou prostředí include.If true, the MIDL task searches only the directories specified by using the AdditionalIncludeDirectories switch, and ignores the current directory and the directories specified by the INCLUDE environment variable.

  Další informace naleznete v tématu možnost /no_def_idir v odkazu příkazového řádku MIDL.For more information, see the /no_def_idir option in MIDL command-line reference.

 • InterfaceIdentifierFileNameInterfaceIdentifierFileName

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru identifikátoru rozhraní modelu COM.Specifies the name of the interface identifier file for a COM interface. Tato možnost přepíše výchozí název získaný přidáním "_i. c" do názvu souboru IDL.This overrides the default name obtained by adding "_i.c" to the IDL file name.

  Další informace naleznete v tématu možnost /IID v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /iid option in MIDL command-line reference.

 • LocaleIDLocaleID

  Volitelný parametr intOptional int parameter.

  Určuje identifikátor národního prostředí , který umožňuje použití mezinárodních znaků ve vstupních souborech, názvech souborů a cestách adresářů.Specifies the locale identifier that enables the use of international characters in input files, file names, and directory paths. Zadejte desítkový identifikátor národního prostředí.Specify a decimal locale identifier.

  Další informace naleznete v tématu možnost /LCID v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /lcid option in MIDL command-line reference. Viz také identifikátory národního prostředí.Also see Locale identifiers.

 • MkTypLibCompatibleMkTypLibCompatible

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true vyžaduje Formát vstupního souboru, aby byl kompatibilní s mktyplib.exe verze 2,03.If true, requires the format of the input file to be compatible with mktyplib.exe version 2.03.

  Další informace naleznete v tématu možnost /mktyplib203 v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /mktyplib203 option in MIDL command-line reference. Viz také syntaxe souboru ODL na webu MSDN.Also, see ODL file syntax on the MSDN website.

 • OutputDirectoryOutputDirectory

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje výchozí adresář, ve kterém úloha MIDL zapisuje výstupní soubory.Specifies the default directory where the MIDL task writes output files.

  Další informace naleznete v tématu možnost /out v referenci příkazového řádku MIDL.For more information, see the /out option in MIDL command-line reference.

 • PreprocessorDefinitionsPreprocessorDefinitions

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Určuje jednu nebo více definicí; To znamená, že název a volitelná hodnota, která má být předána preprocesoru jazyka C, jako by byla #define direktivou.Specifies one or more defines; that is, a name and an optional value to be passed to the C preprocessor as if by a #define directive. Formát každé definice je, název [= hodnota].The form of each define is, name[=value].

  Další informace naleznete v tématu /d možnost v referenci příkazového řádku MIDL.For more information, see the /D option in MIDL command-line reference. Viz také parametr UndefinePreprocessorDefinitions v této tabulce.Also, see the UndefinePreprocessorDefinitions parameter in this table.

 • ProxyFileNameProxyFileName

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru proxy rozhraní pro rozhraní COM.Specifies the name of the interface proxy file for a COM interface.

  Další informace naleznete v tématu možnost /proxy v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /proxy option in MIDL command-line reference.

 • RedirectOutputAndErrorsRedirectOutputAndErrors

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Přesměruje výstup, například chybové zprávy a upozornění, ze standardního výstupu do zadaného souboru.Redirects output, such as error messages and warnings, from standard output to the specified file.

  Další informace naleznete v tématu možnost /o v referenci příkazového řádku MIDL.For more information, see the /o option in MIDL command-line reference.

 • ServerStubFileServerStubFile

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru zástupné procedury serveru pro rozhraní RPC.Specifies the name of the server stub file for an RPC interface.

  Další informace naleznete v tématu možnost /sstub v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /sstub option in MIDL command-line reference. Viz také parametr ClientStubFile v této tabulce.Also, see the ClientStubFile parameter in this table.

 • ZdrojSource

  Požadovaný parametr ITaskItem[].Required ITaskItem[] parameter.

  Určuje seznam zdrojových souborů oddělených mezerami.Specifies a list of source files separated by spaces.

 • StructMemberAlignmentStructMemberAlignment

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje zarovnání (úroveň balení) struktur v cílovém systému.Specifies the alignment (packing level) of structures in the target system.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  HodnotaValue Možnost příkazového řádkuCommand-line option
  NotSetNotSet <none>
  11 /Zp1/Zp1
  22 /Zp2/Zp2
  44 /Zp4/Zp4
  88 /ZP8/Zp8

  Další informace naleznete v tématu možnost /zp v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /Zp option in MIDL command-line reference. Možnost /zp je ekvivalentní možnosti /Pack a starší možnosti /align .The /Zp option is equivalent to the /pack option and the older /align option.

 • SuppressCompilerWarningsSuppressCompilerWarnings

  Volitelný logický parametr.Optional Boolean parameter.

  truePotlačí zprávy upozornění z úlohy MIDL.If true, suppresses warning messages from the MIDL task.

  Další informace naleznete v tématu možnost /no_warn v odkazu příkazového řádku MIDL.For more information, see the /no_warn option in MIDL command-line reference.

 • SuppressStartupBannerSuppressStartupBanner

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace zabrání zobrazení zprávy o autorských právech a číslech verze při spuštění úlohy.If true, prevents the display of the copyright and version number message when the task starts.

  Další informace naleznete v tématu možnost /nologo v referenci příkazového řádku MIDL.For more information, see the /nologo option in MIDL command-line reference.

 • TargetEnvironmentTargetEnvironment

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje prostředí, ve kterém se aplikace spouští.Specifies the environment in which the application runs.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  HodnotaValue Možnost příkazového řádkuCommand-line option
  NotSetNotSet <none>
  Win32Win32 /ENV Win32/env win32
  ItaniumItanium /ENV ia64/env ia64
  PlatforměX64 /ENV x64/env x64

  Další informace naleznete v tématu možnost /ENV v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /env option in MIDL command-line reference.

 • TrackerLogDirectoryTrackerLogDirectory

  Volitelný String parametr.Optional String parameter.

  Určuje zprostředkující adresář, ve kterém jsou uložené protokoly sledování pro tento úkol.Specifies the intermediate directory where tracking logs for this task are stored.

 • TypeLibFormatTypeLibFormat

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje formát souboru knihovny typů.Specifies the format of the type library file.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  HodnotaValue Možnost příkazového řádkuCommand-line option
  NewFormatNewFormat /newtlb/newtlb
  OldFormatOldFormat /oldtlb/oldtlb

  Další informace naleznete v tématu možnosti /newtlb a /oldtlb v článku Referenční příručka příkazového řádku MIDL.For more information, see the /newtlb and /oldtlb options in MIDL command-line reference.

 • NázevknihovnytypůTypeLibraryName

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje název souboru knihovny typů.Specifies the name of the type library file.

  Další informace naleznete v tématu možnost /TLB v Referenční příručce příkazového řádku MIDL.For more information, see the /tlb option in MIDL command-line reference.

 • UndefinePreprocessorDefinitionsUndefinePreprocessorDefinitions

  Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

  Odebere všechny předchozí definice názvu předáním názvu do preprocesoru jazyka C, jako by byl #undefine direktivou.Removes any previous definition of a name by passing the name to the C preprocessor as if by a #undefine directive. Zadejte jeden nebo více dříve definovaných názvů.Specify one or more previously defined names.

  Další informace naleznete v tématu možnost /u v referenci příkazového řádku MIDL.For more information, see the /U option in MIDL command-line reference. Viz také parametr PreprocessorDefinitions v této tabulce.Also, see the PreprocessorDefinitions parameter in this table.

 • ValidateAllParametersValidateAllParameters

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true , vygeneruje další informace o kontrole chyb, které se používají k provádění kontrol integrity v době běhu.If true, generates additional error-checking information that is used to perform integrity checks at run time. falseV případě není vygenerována informace o kontrole chyb.If false, the error-checking information is not generated.

  Další informace naleznete v možnostech /Robust a /no_robust v tématu Reference k příkazovému řádku MIDL.For more information, see the /robust and /no_robust options in MIDL command-line reference.

 • Warnaserror –WarnAsError

  Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

  Pokud true aplikace považuje všechna upozornění za chyby.If true, treats all warnings as errors.

  Pokud není zadán parametr úlohy WarningLevel MIDL, jsou upozornění na výchozí úrovni úrovně 1 považována za chyby.If the WarningLevel MIDL task parameter is not specified, warnings at the default level, level 1, are treated as errors.

  Další informace naleznete v tématu /WX Options in MIDL příkazového řádku reference.For more information, see the /WX options in MIDL command-line reference. Viz také parametr WarningLevel v této tabulce.Also, see the WarningLevel parameter in this table.

 • WarningLevelWarningLevel

  Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

  Určuje závažnost (úroveň upozornění) upozornění, která se mají vygenerovat.Specifies the severity (warning level) of warnings to emit. Nevysílá se žádné upozornění na hodnotu 0.No warning is emitted for a value of 0. V opačném případě je vygenerováno upozornění, pokud je úroveň upozornění numericky menší nebo rovna zadané hodnotě.Otherwise, a warning is emitted if its warning level is numerically less than or equal to the specified value.

  Zadejte jednu z následujících hodnot, z nichž každá odpovídá možnosti příkazového řádku.Specify one of the following values, each of which corresponds to a command-line option.

  HodnotaValue Možnost příkazového řádkuCommand-line option
  00 /W0/W0
  11 /W1/W1
  22 /W2/W2
  33 /W3/W3
  44 /W4/W4

  Další informace naleznete v tématu možnost /w v referenci příkazového řádku MIDL.For more information, see the /W option in MIDL command-line reference. Viz také parametr warnaserror – v této tabulce.Also, see the WarnAsError parameter in this table.

Viz takéSee also