Referenční dokumentace úlohy nástroje MSBuildMSBuild task reference

Úlohy poskytují kód, který se spouští během procesu sestavení.Tasks provide the code that runs during the build process. Úlohy v následujícím seznamu jsou součástí nástroje MSBuild.The tasks in the following list are included with MSBuild. Po instalaci úlohy C++ jsou k dispozici další úlohy, které se používají k sestavení projektů C++.When the C++ workload is installed, additional tasks are available that are used to build C++ projects. Další informace najdete v tématu úlohy C++.For more information, see C++ tasks.

Kromě parametrů uvedených v tématech v této části má každá úloha také následující parametry:In addition to the parameters listed in the topics in this section, each task also has the following parameters:

ParametrParameter PopisDescription
Condition Volitelný String parametr.Optional String parameter.

BooleanVýraz, který modul MSBuild používá k určení, zda bude tato úloha provedena.A Boolean expression that the MSBuild engine uses to determine whether this task will be executed. Informace o podmínkách podporovaných nástrojem MSBuild naleznete v tématu podmínky.For information about the conditions that are supported by MSBuild, see Conditions.
ContinueOnError Volitelný parametr.Optional parameter. Může obsahovat jednu z následujících hodnot:Can contain one of the following values:

- WarnAndContinue nebo true.- WarnAndContinue or true. Pokud se úloha nezdařila, následné úkoly v cílovém elementu a sestavení se budou dále spouštět a všechny chyby z tohoto úkolu jsou považovány za upozornění.When a task fails, subsequent tasks in the Target element and the build continue to execute, and all errors from the task are treated as warnings.
- ErrorAndContinue.- ErrorAndContinue. Pokud se úloha nezdařila, následné úkoly v Target elementu a sestavení se budou dále spouštět a všechny chyby z tohoto úkolu jsou považovány za chyby.When a task fails, subsequent tasks in the Target element and the build continue to execute, and all errors from the task are treated as errors.
- ErrorAndStop nebo false (výchozí).- ErrorAndStop or false (default). Pokud se úloha nepovede, zbývající úkoly v Target elementu a sestavení se nezpracují a celý Target element a sestavení se považuje za neúspěšné.When a task fails, the remaining tasks in the Target element and the build aren't executed, and the entire Target element and the build is considered to have failed.

Verze .NET Framework před 4,5 podporovaly pouze true false hodnoty a.Versions of the .NET Framework before 4.5 supported only the true and false values.

Další informace najdete v tématu Postupy: ignorování chyb v úlohách.For more information, see How to: Ignore errors in tasks.

V této částiIn this section

Přidá několik parametrů k úkolům odvozeným od Task třídy.Adds several parameters to the tasks that derive from the Task class. Není určeno k použití přímo.Not intended to be used directly.

Přidá několik parametrů k úkolům odvozeným od TaskExtension třídy.Adds several parameters to the tasks that derive from the TaskExtension class. Není určeno k použití přímo.Not intended to be used directly.

Přidá několik parametrů k úkolům odvozeným od ToolTaskExtension třídy.Adds several parameters to the tasks that derive from the ToolTaskExtension class. Není určeno k použití přímo.Not intended to be used directly.

Vytvoří sestavení s manifestem z jednoho nebo více souborů, které jsou buď moduly, nebo soubory prostředků.Creates an assembly with a manifest from one or more files that are either modules or resource files.

Zalomí aspnet_compiler.exe, nástroj pro předkompilování aplikací ASP.NET.Wraps aspnet_compiler.exe, a utility to precompile ASP.NET applications.

Přiřadí identifikátory jazykové verze k položkám.Assigns culture identifiers to items.

Přijme seznam konfiguračních řetězců a přiřadí je zadaným projektům.Accepts a list of configuration strings and assigns them to specified projects.

Přijme seznam souborů a přidá atributy, <TargetPath> Pokud již nejsou zadány.Accepts a list of files and adds <TargetPath> attributes if they are not already specified.

Vyvolá cíl v souboru projektu.Invokes a target in the project file.

Zkombinuje zadané cesty do jedné cesty.Combines the specified paths into a single path.

Převede relativní cestu nebo odkaz na absolutní cestu.Converts a relative path or reference into an absolute path.

Zkopíruje soubory do nového umístění.Copies files to a new location.

Vytvoří název manifestu ve stylu C# z daného názvu souboru . resx nebo jiného prostředku.Creates a C#-style manifest name from a given .resx file name or other resource.

Naplní kolekce položek ze vstupních položek a umožní kopírování položek z jednoho seznamu do jiného.Populates item collections from the input items, allowing items to be copied from one list to another.

Naplní vlastnosti ze vstupních hodnot a povoluje zkopírování hodnot z jedné vlastnosti nebo řetězce do jiného.Populates properties from the input values, allowing values to be copied from one property or string to another.

Vytvoří název manifestu ve stylu Visual Basic z daného názvu souboru . resx nebo jiného prostředku.Creates a Visual Basic-style manifest name from a given .resx file name or other resource.

Vyvolá kompilátor Visual C# pro vytváření spustitelných souborů, knihoven DLL nebo modulů kódu.Invokes the Visual C# compiler to produce executables, dynamic-link libraries, or code modules.

Odstraní zadané soubory.Deletes the specified files.

Stáhne soubor do zadaného umístění.Downloads a file to the specified location.

Zastaví sestavení a zaznamená chybu na základě vyhodnoceného podmíněného příkazu.Stops a build and logs an error based on an evaluated conditional statement.

Spustí zadaný program nebo příkaz se zadanými argumenty.Runs the specified program or command with the specified arguments.

Vyhledá soubor app.config , pokud existuje, v zadaných seznamech.Finds the app.config file, if any, in the provided lists.

Najde položku v zadaném seznamu, která má odpovídající itemspec.Finds an item in a specified list that has the matching itemspec.

Určuje, které položky v zadané kolekci položek existují v zadané složce a všech jejích podsložkách.Determines which items in the specified item collection exist in the specified folder and all of its subfolders.

Převede adresu URL na správný formát adresy URL.Converts a URL to a correct URL format.

Připojí číslo revize k číslu verze.Appends the revision number to the version number.

Generuje manifest aplikace ClickOnce nebo nativní manifest.Generates a ClickOnce application manifest or a native manifest.

Poskytuje automatizovaný způsob detekce, stažení a instalace aplikace a jejích požadavků.Provides an automated way to detect, download, and install an application and its prerequisites.

Generuje manifest nasazení ClickOnce.Generates a ClickOnce deployment manifest.

Převede soubory . txt a . resx do binárních souborů . Resources modulu CLR (Common Language Runtime).Converts .txt and .resx files to common language runtime binary .resources files.

Generuje vztah důvěryhodnosti aplikace ze základního manifestu a z TargetZone ExcludedPermissions parametrů a.Generates the application trust from the base manifest, and from the TargetZone and ExcludedPermissions parameters.

Načte z určených souborů identity sestavení a vypíše informace o identitě.Retrieves the assembly identities from the specified files and outputs the identity information.

Vypočítá kontrolní součet obsahu souboru nebo sady souborů.Computes checksums of the contents of a file or set of files.

Načte cestu k sestavením .NET Framework.Retrieves the path to the .NET Framework assemblies.

Načte cestu k sadě Windows Software Development Kit (SDK).Retrieves the path to the Windows Software Development Kit (SDK).

Vrátí cesty referenčního sestavení různých rozhraní.Returns the reference assembly paths of the various frameworks.

Vygeneruje soubor . License ze souboru . licx .Generates a .license file from a .licx file.

Vytvoří adresáře a v případě potřeby i všechny nadřazené adresáře.Creates directories and, if necessary, any parent directories.

Zaprotokoluje zprávu během sestavení.Logs a message during a build.

Přesune soubory do nového umístění.Moves files to a new location.

Vytvoří projekty MSBuild z jiného projektu MSBuild.Builds MSBuild projects from another MSBuild project.

Přečte seznam položek z textového souboru.Reads a list of items from a text file.

Přečte metadata v rámci zadaného sestavení a přidá nezbytné položky do registru.Reads the metadata within the specified assembly and adds the necessary entries to the registry.

Odebere zadané adresáře a všechny jeho soubory a podadresáře.Removes the specified directories and all of its files and subdirectories.

Odstraní duplicitní položky ze zadané kolekce položek.Removes duplicate items from the specified item collection.

Určuje, jestli aplikace vyžaduje .NET Framework 3,5 SP1.Determines whether the application requires the .NET Framework 3.5 SP1.

  • Úloha ResGenResGen Task

Zastaralé.Obsolete. Úkol úlohy GenerateResource – použijte k převodu souborů . txt a . resx do a z binárního souboru . Resources modulu CLR.Use the GenerateResource task task to convert .txt and .resx files to and from common language runtime binary .resources files.

Určuje všechna sestavení, která závisí na zadaných sestaveních.Determines all assemblies that depend on the specified assemblies.

Převezme seznam jednoho nebo více názvů knihoven typů nebo souborů . tlb a přeloží tyto knihovny typů do umístění na disku.Takes a list of one or more type library names or .tlb files and resolves those type libraries to locations on disk.

Určuje zdroj klíče se silným názvem.Determines the strong name key source

Řeší následující položky v procesu sestavení do souborů pro generování manifestu: sestavené položky, závislosti, satelity, obsah, symboly ladění a dokumentace.Resolves the following items in the build process to files for manifest generation: built items, dependencies, satellites, content, debug symbols, and documentation.

Přeloží nativní odkazy.Resolves native references.

Určuje výstupní soubory pro odkazy na projekt, které nejsou v nástroji MSBuild.Determines the output files for non-MSBuild project references.

Vytvoří sestavení serializace XML pro typy v zadaném sestavení.Creates an XML serialization assembly for types in the specified assembly.

Podepíše zadaný soubor pomocí zadaného certifikátu.Signs the specified file using the specified certificate.

Nastaví dobu přístupu a úprav souborů.Sets the access and modification times of files.

Zruší registraci zadaných sestavení pro účely zprostředkovatele komunikace s objekty COM.Unregisters the specified assemblies for COM interop purposes.

Rozbalí archiv zip do zadaného umístění.Unzips a .zip archive to the specified location.

Aktualizuje vybrané vlastnosti v manifestu a znovu se podepíše.Updates selected properties in a manifest and resigns.

Vyvolá kompilátor Visual Basic pro vytváření spustitelných souborů, knihoven DLL nebo modulů kódu.Invokes the Visual Basic compiler to produce executables, dynamic-link libraries, or code modules..

Ověřuje, že soubor odpovídá očekávané hodnotě hash souboru.Verifies that a file matches the expected file hash.

Zaznamená upozornění během sestavení na základě vyhodnoceného podmíněného příkazu.Logs a warning during a build based on an evaluated conditional statement.

Generuje dočasný soubor kódu pomocí zadaného vygenerovaného fragmentu kódu.Generates a temporary code file by using the specified generated code fragment. Neodstraní soubor.Does not delete the file.

Zapíše zadané položky do zadaného textového souboru.Writes the specified items to the specified text file.

Vrátí hodnoty určené dotazem XPath ze souboru XML.Returns values as specified by XPath query from an XML file.

Nastaví hodnoty určené dotazem XPath do souboru XML.Sets values as specified by an XPath query into an XML file.

Transformuje vstup XML pomocí Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) nebo zkompilovaného souboru XSLT a výstupy na výstupní zařízení nebo soubor.Transforms an XML input by using an Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) or compiled XSLT and outputs to an output device or a file.

Vytvoří archiv zip z obsahu adresáře.Creates a .zip archive from the contents of a directory.

Viz takéSee also