MT – úlohaMT task

Zabalí Nástroj manifest společnosti Microsoft, mt.exe.Wraps the Microsoft Manifest Tool, mt.exe. Další informace najdete v tématu Mt.exe.For more information, see Mt.exe.

ParametryParameters

Následující tabulka popisuje parametry úlohy Mt .The following table describes the parameters of the MT task. Většina parametrů úlohy a několik sad parametrů odpovídá možnosti příkazového řádku.Most task parameters, and a few sets of parameters, correspond to a command-line option.

Poznámka

Dokumentace k mt.exe používá - jako předponu pro možnosti příkazového řádku spojovník (), ale toto téma používá lomítko ( / ).The mt.exe documentation uses a hyphen (-) as the prefix for command-line options, but this topic uses a slash (/). Obě předpony jsou přijatelné.Either prefix is acceptable.

ParametrParameter PopisDescription
AdditionalManifestFilesAdditionalManifestFiles Parametr volitelného řetězce [] .Optional String[] parameter.

Určuje název jednoho nebo více souborů manifestu.Specifies the name of one or more manifest files.

Další informace naleznete v možnosti /manifest v Mt.exe.For more information, see the /manifest option in Mt.exe.
AdditionalOptionsAdditionalOptions Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Seznam možností příkazového řádkuA list of command-line options. Například/ <option1> / <option2> / <option#> .For example, /<option1> /<option2> /<option#>. Pomocí tohoto parametru můžete zadat možnosti příkazového řádku, které nejsou reprezentované žádným jiným parametrem úlohy Mt .Use this parameter to specify command-line options that are not represented by any other MT task parameter.

Další informace najdete v tématu Mt.exe.For more information, see Mt.exe.
AssemblyIdentityAssemblyIdentity Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje hodnoty atributu prvku assemblyIdentity manifestu.Specifies the attribute values of the assemblyIdentity element of the manifest. Zadejte seznam oddělený čárkami, kde první komponenta je hodnota name atributu následovaný jednou nebo více páry název/hodnota, které mají formu <attribute name> =<ATTRIBUTE_VALUE>.Specify a comma-delimited list, where the first component is the value of the name attribute, followed by one or more name/value pairs that have the form, <attribute name>=<attribute_value>.

Další informace naleznete v možnosti /identity v Mt.exe.For more information, see the /identity option in Mt.exe.
ComponentFileNameComponentFileName Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje název knihovny DLL, kterou chcete sestavit ze souborů . rgs nebo . tlb .Specifies the name of the dynamic-link library you intend to build from the .rgs or .tlb files. Tento parametr je povinný, pokud zadáte parametry úlohy RegistrarScriptFile nebo souborKnihovnyTypů Mt.This parameter is required if you specify the RegistrarScriptFile or TypeLibraryFile MT task parameters.

Další informace naleznete v možnosti /DLL v Mt.exe.For more information, see the /dll option in Mt.exe.
DependencyInformationFileDependencyInformationFile Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje soubor informací o závislostech používaný aplikací Visual Studio ke sledování informací o závislostech sestavení pro nástroj manifest.Specifies the dependency information file used by Visual Studio to track build dependency information for the manifest tool.
EmbedManifestEmbedManifest Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true aplikace vloží soubor manifestu do sestavení.If true, embeds the manifest file in the assembly. Pokud false , vytvoří jako samostatný soubor manifestu.If false, creates as a stand-alone manifest file.
EnableDPIAwarenessEnableDPIAwareness Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , přidá k informacím o manifestu, které aplikaci označí jako podporující dpi.If true, adds to the manifest information that marks the application as DPI-aware. Psaní aplikace podporující DPI usnadňuje vzhled uživatelského rozhraní napříč širokou škálou nastavení displeje s vysokým rozlišením DPI.Writing a DPI-aware application makes a user interface look consistently good across a wide variety of high-DPI display settings.

Další informace najdete v tématu vysoké rozlišení DPI.For more information, see High DPI.
GenerateCatalogFilesGenerateCatalogFiles Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , vygeneruje soubory definice katalogu (. CDF).If true, generates catalog definition (.cdf) files.

Další informace naleznete v možnosti /makecdfs v Mt.exe.For more information, see the /makecdfs option in Mt.exe.
GenerateCategoryTagsGenerateCategoryTags Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , způsobí vygenerování značek kategorií.If true, causes category tags to be generated. Pokud je tento parametr true , musí být zadán také parametr úlohy ManifestFromManagedAssemblyMT .If this parameter is true, the ManifestFromManagedAssemblyMT task parameter must also be specified.

Další informace naleznete v možnosti /Category v Mt.exe.For more information, see the /category option in Mt.exe.
InputResourceManifestsInputResourceManifests Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Zadejte manifest z prostředku typu RT_MANIFEST, který má zadaný identifikátor.Input the manifest from a resource of type RT_MANIFEST that has the specified identifier. Zadejte prostředek formuláře, <file> [; [ #] <resource_id> ], kde volitelný <resource_id> parametr je nezáporné, 16bitové číslo.Specify a resource of the form, <file>[;[#]<resource_id>], where the optional <resource_id> parameter is a non-negative, 16-bit number.

Pokud resource_id není zadán, je použita výchozí hodnota CREATEPROCESS_MANIFEST_RESOURCE (1).If no resource_id is specified, the CREATEPROCESS_MANIFEST_RESOURCE default value (1) is used.

Další informace naleznete v možnosti /inputresource v Mt.exe.For more information, see the /inputresource option in Mt.exe.
ManifestFromManagedAssemblyManifestFromManagedAssembly Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Vygeneruje manifest ze zadaného spravovaného sestavení.Generates a manifest from the specified managed assembly.

Další informace naleznete v možnosti /managedassemblyname v Mt.exe.For more information, see the /managedassemblyname option in Mt.exe.
ManifestToIgnoreManifestToIgnore Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

(Nepoužívá se.)(Not used.)
OutputManifestFileOutputManifestFile Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje název výstupního manifestu.Specifies the name of the output manifest. Pokud je tento parametr vynechán a je-li provozován pouze jeden manifest, je tento manifest změněn na místě.If this parameter is omitted and only one manifest is being operated on, that manifest is modified in place.

Další informace naleznete v tématu možnost /out v Mt.exe.For more information, see the /out option in Mt.exe.
OutputResourceManifestsOutputResourceManifests Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Výstup manifestu do prostředku typu RT_MANIFEST, který má zadaný identifikátor.Output the manifest to a resource of type RT_MANIFEST that has the specified identifier. Prostředek má tvar, <file> [; [ #] <resource_id> ], kde volitelný <resource_id> parametr je nezáporné, 16bitové číslo.The resource is of the form, <file>[;[#]<resource_id>], where the optional <resource_id> parameter is a non-negative, 16-bit number.

Pokud resource_id není zadán, je použita výchozí hodnota CREATEPROCESS_MANIFEST_RESOURCE (1).If no resource_id is specified, the CREATEPROCESS_MANIFEST_RESOURCE default value (1) is used.

Další informace naleznete v možnosti /outputresource v Mt.exe.For more information, see the /outputresource option in Mt.exe.
RegistrarScriptFileRegistrarScriptFile Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje název souboru skriptu registrátora (. rgs), který se má použít pro podporu manifestu com bez registrace.Specifies the name of the registrar script (.rgs) file to use for registration-free COM manifest support.

Další informace naleznete v možnosti /RGS v Mt.exe.For more information, see the /rgs option in Mt.exe.
ReplacementsFileReplacementsFile Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje soubor, který obsahuje hodnoty pro nahraditelné řetězce v souboru skriptu registrátora (. rgs).Specifies the file that contains values for the replaceable strings in the registrar script (.rgs) file.

Další informace naleznete v možnosti /replacements v Mt.exe.For more information, see the /replacements option in Mt.exe.
ResourceOutputFileNameResourceOutputFileName Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje výstupní soubor prostředků, který se používá k vložení manifestu do výstupu projektu.Specifies the output resources file used to embed the manifest into the project output.
zdrojeSources Volitelný ITaskItem[] parametr.Optional ITaskItem[] parameter.

Určuje seznam zdrojových souborů manifestu oddělených mezerami.Specifies a list of manifest source files separated by spaces.

Další informace naleznete v možnosti /manifest v Mt.exe.For more information, see the /manifest option in Mt.exe.
SuppressDependencyElementSuppressDependencyElement Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , vygeneruje manifest bez prvků závislosti.If true, generates a manifest without dependency elements. Pokud je tento parametr true , zadejte také parametr úlohy ManifestFromManagedAssemblyMT .If this parameter is true, also specify the ManifestFromManagedAssemblyMT task parameter.

Další informace naleznete v možnosti /nodependency v Mt.exe.For more information, see the /nodependency option in Mt.exe.
SuppressStartupBannerSuppressStartupBanner Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true aplikace zabrání zobrazení zprávy o autorských právech a číslech verze při spuštění úlohy.If true, prevents the display of the copyright and version number message when the task starts.

Další informace naleznete v tématu možnost /nologo v Mt.exe.For more information, see the /nologo option in Mt.exe.
TrackerLogDirectoryTrackerLogDirectory Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje zprostředkující adresář, ve kterém jsou uložené protokoly sledování pro tento úkol.Specifies the intermediate directory where tracking logs for this task are stored.
SouborKnihovnyTypůTypeLibraryFile Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje název souboru knihovny typů (. tlb).Specifies the name of the type library (.tlb) file. Pokud zadáte tento parametr, zadejte také parametr úlohy ComponentFileNameMT .If you specify this parameter, also specify the ComponentFileNameMT task parameter.

Další informace naleznete v možnosti /TLB v Mt.exe.For more information, see the /tlb option in Mt.exe.
UpdateFileHashesUpdateFileHashes Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true , vypočítá hodnotu hash souborů v cestě určené parametrem úlohy UpdateFileHashesSearchPathMT a poté aktualizuje hodnotu atributu hash prvku souboru manifestu pomocí vypočítané hodnoty.If true, computes the hash value of the files at the path specified by the UpdateFileHashesSearchPathMT task parameter, and then updates the value of the hash attribute of the file element of the manifest by using the computed value.

Další informace naleznete v možnosti /hashupdate v Mt.exe.For more information, see the /hashupdate option in Mt.exe. V této tabulce se také zobrazí parametr UpdateFileHashesSearchPath .Also see the UpdateFileHashesSearchPath parameter in this table.
UpdateFileHashesSearchPathUpdateFileHashesSearchPath Volitelný String parametr.Optional String parameter.

Určuje cestu hledání, která se použije při aktualizaci hodnot hash souborů.Specifies the search path to use when the file hashes are updated. Tento parametr použijte s parametrem úlohy UpdateFileHashesMT .Use this parameter with the UpdateFileHashesMT task parameter.

Další informace najdete v parametru UpdateFileHashes v této tabulce.For more information, see the UpdateFileHashes parameter in this table.
VerboseOutputVerboseOutput Volitelný Boolean parametr.Optional Boolean parameter.

Pokud true se zobrazí podrobné informace o ladění.If true, displays verbose debugging information.

Další informace najdete v tématu možnost /verbose v Mt.exe.For more information, see the /verbose option in Mt.exe.

Viz takéSee also