ResourcesGenerator – úlohaResourcesGenerator task

ResourcesGeneratorÚkol vloží jeden nebo více prostředků ( . jpg , . ico , . bmp , XAML v binárním formátu a jiné typy rozšíření) do souboru . Resources .The ResourcesGenerator task embeds one or more resources ( .jpg , .ico , .bmp , XAML in binary format, and other extension types) into a .resources file.

Parametry úlohyTask parameters

ParametrParameter PopisDescription
OutputPath Povinný parametr řetězceRequired String parameter.

Určuje cestu k výstupnímu adresáři.Specifies the path of the output directory. Pokud cesta není absolutní cesta, je považována za cestu, která je relativní vzhledem ke kořenovému adresáři projektu.If the path isn't an absolute path, it's treated as a path that is relative to the root project directory.
OutputResourcesFile Byl požadován výstupní parametr ITaskItem [] .Required ITaskItem[] output parameter.

Určuje cestu a název vygenerovaného souboru . Resources .Specifies the path and name of the generated .resources file. Pokud cesta není absolutní cesta, soubor . Resources je vygenerován relativně ke kořenovému adresáři projektu.If the path isn't an absolute path, the .resources file is generated relative to the root project directory.
ResourcesFiles Povinný parametr ITaskItem [] .Required ITaskItem[] parameter.

Určuje jeden nebo více prostředků, které mají být vloženy do vygenerovaného souboru . Resources .Specifies one or more resources to embed in the generated .resources file.

PříkladExample

Následující příklad vygeneruje soubor . Resources s jedním prostředkem . bmp .The following example generates a .resources file with a single .bmp resource. Prostředek . bmp je vygenerován do adresáře, který je relativní vzhledem ke kořenovému adresáři projektu.The .bmp resource is generated to a directory that is relative to the project root directory.

<Project xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
 <UsingTask
  TaskName="Microsoft.Build.Tasks.Windows.ResourcesGenerator"
  AssemblyFile="C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.0\PresentationBuildTasks.dll" />
 <Target Name="ResourcesGeneratorTask">
  <ResourcesGenerator
   ResourceFiles="Resource1.bmp"
   OutputPath="myresources"
   OutputResourcesFile="myresources\my.resources" />
 </Target>
</Project>

Viz takéSee also