Instalace starší verze sady Visual Studio 2017Installing an Earlier Release of Visual Studio 2017

Sadu Visual Studio často aktualizujeme, abyste měli k dispozici nejaktuálnější a optimalizované funkce.We update Visual Studio often so that you get the most current, optimized features. V některých případech mohou být součástí aktualizace změny, které ovlivní vaše vývojové prostředí.Sometimes this may include changes which alter your development environment. Pokud se potřebujete vrátit k předchozí verzi, musíte odinstalovat aktuální instalaci a pomocí odkazu uvedeného níže vrátit zpět stav sady Visual Studio.If you need to go back to the previous release, then you must uninstall your current installation and use the link below to revert your Visual Studio state. V tomto článku se dozvíte, jak na to.This article describes how to do so.

Poznámka

Než se pokusíte změnit aktuální instalaci sady Visual Studio 2017, pročtěte si naše zásady podpory, ve kterých najdete informace o podporovaných verzích.Before attempting to modify your current installation of Visual Studio 2017, refer to our support policy, which outlines supported versions. Microsoft nezaručuje podporu jiných verzí, než jsou verze uvedené v těchto zásadách.Microsoft does not guarantee support outside of this policy.

Poznámka

Na této stránce vždycky najdete odkazy na verze N-1 našeho aktuálního produktu. Když například vydáme verzi 15.6, odkazy na této stránce vás přesměrují na nejnovější vydanou verzi údržby 15.5.This page will always contain links to the N-1 version of our current product - for example, when 15.6 is released, the links on this page will direct to the latest servicing release of 15.5. Informace o tom, jak často můžete očekávat aktualizaci těchto odkazů, najdete v článku Frekvence vydávání nových verzí sady Visual Studio 2017.For information on how often you can expect these links to be updated, see the Visual Studio 2017 Release Rhythm.

Odinstalace aktuální verzeUninstalling the current release

 • Na desktopovém počítači s Windows spusťte Instalační program pro Visual Studio.On your Windows desktop machine, open the Visual Studio Installer.
 • Odinstalujte všechny instance sady Visual Studio 2017, které máte momentálně nainstalované a které se v Instalačním programu pro Visual Studio zobrazí.Uninstall every instance of Visual Studio 2017 that you currently have installed and visible in the Visual Studio Installer.
 • V části Přidat nebo odebrat programy vyhledejte Microsoft Visual Studio 2017 a sadu odinstalujte.From Add or Remove Programs, find "Microsoft Visual Studio 2017" and uninstall it.

Pokud se vám z důvodu poškozené instalace nedaří provést některé z uvedených kroků, postupujte takto:If you are unable to follow any of the steps above due to a corrupted install, do the following instead:

 • Na desktopovém počítači s Windows přejděte na Přidat nebo odebrat programy.On your Windows desktop machine, go to Add or Remove Programs.
 • Vyhledejte Microsoft Visual Studio 2017.Find “Microsoft Visual Studio 2017”.
 • Vyberte Odinstalovat.Select Uninstall. Po dokončení odinstalace budete muset ještě jednou spustit Visual Studio Bootstrapper, abyste získali přístup k nástroji InstallCleanup.Once uninstallation is complete, you will need to run the Visual Studio Bootstrapper once more so that you can access the InstallCleanup tool. Tento nástroj odebere všechny stopy po předchozí instanci sady Visual Studio, což je nezbytné pro instalaci starší verze.This tool will remove all traces of your previous Visual Studio instance, which is necessary for installing the earlier release.
 • Přejděte na VisualStudio.com/downloads a vyberte verzi, kterou chcete stáhnout.Go to VisualStudio.com/downloads and select a version to download.
 • Když se zobrazí výzva k výběru sady funkcí pro instalaci, zavřete okno (a nic neinstalujte).When prompted to select a workload to install, close the window (do not install anything).
 • Potom zavřete okno Instalačního programu pro Visual Studio (ani tentokrát nic neinstalujte).Then close the Visual Studio Installer window (do not install anything).
 • Teď byste měli mít přístup k nástroji InstallCleanup.exe z umístění C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\resources\app\layout\.You should now have access to InstallCleanup.exe from C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\resources\app\layout\.
 • Pomocí příkazového řádku v režimu správce přejděte na tento adresář a spusťte InstallCleanup.exe -f.Using Command Prompt in administrator mode, go to this directory and run InstallCleanup.exe -f.

Nezapomeňte prosím, že odinstalace neodebere samostatné programy, jako jsou .NET, SQL, IIS, Distribuovatelné součásti VC++ ani jiné sady SDK.Please note, uninstallation will not remove standalone program entries, such as .NET, SQL, IIS, VC++ Redistributables and other SDKs. V případě nutnosti je budete muset odebrat ručně v okně Přidat nebo odebrat programy.If required, these may need to be removed manually from Add or Remove Programs.

Instalace starší verzeInstalling the earlier release

Můžete si buď vytvořit a použít offline instalaci, nebo si stáhnout a spustit instalační program přímo.You can either create and use an offline installation, or you can download and launch the installer below directly.

Pokud chcete vytvořit offline instalaci, postupujte podle pokynů v článku Vytvoření offline instalace sady Visual Studio 2017 a nahraďte soubory bootstrapperu zmiňované v dokumentu verzemi uvedenými níže.To create an offline installation, follow the instructions at Create an offline installation of Visual Studio 2017, replacing the bootstrapper files referenced in the document with the versions below.

ProduktProduct VersionVersion Odkaz pro instalaciInstallation link
KomunitaCommunity 15.5.715.5.7 Community.exeCommunity.exe
ProfessionalProfessional 15.5.715.5.7 Professional.exeProfessional.exe
EnterpriseEnterprise 15.5.715.5.7 Enterprise.exeEnterprise.exe
Nástroje sestaveníBuild Tools 15.5.715.5.7 BuildTools.exeBuildTools.exe
KomunitaCommunity 15.4.515.4.5 Community.exeCommunity.exe
ProfessionalProfessional 15.4.515.4.5 Professional.exeProfessional.exe
EnterpriseEnterprise 15.4.515.4.5 Enterprise.exeEnterprise.exe
Nástroje sestaveníBuild Tools 15.4.515.4.5 BuildTools.exeBuildTools.exe