Údržba sady Visual Studio a produktů Team Foundation ServerServicing for Visual Studio and Team Foundation Server Products

Visual Studio a Team Foundation Server 2012–2018For Visual Studio and Team Foundation Server 2012 - 2018

Tyto produkty se řídí zásadami Microsoftu pro životní cyklus podpory po dobu 10 let (5 let hlavní fáze podpory a 5 let rozšířené podpory) počínaje datem vydání hlavní verze produktu (RTW).These products follow the Microsoft Support Lifecycle Policy of 10 years (5 years of Mainstream Support and 5 years of Extended Support), starting with the date the major product version is released to the world (RTW). Například sada Visual Studio 2017 byla vydána v roce 2017. Životní cyklus její podpory tedy skončí v roce 2027.For example, Visual Studio 2017 was released in 2017; its support lifecycle will end in 2027.

Údržba těchto produktů se provádí prostřednictvím aktualizací, což jsou balíčky nových funkcí a kumulativních oprav stávajících funkcí v produktu.Servicing for these products is performed via “Updates” which are packages of new features and cumulative fixes for existing features in the product.

Pro tyto verze produktů podporujeme verzi RTW po takovou dobu, jak je uvedeno níže, a poslední aktualizaci do ukončení životního cyklu.For these product versions, we support the RTW version for a period of time as detailed below, and the latest Update until the lifecycle completes.

Podpora pro aktualizaceSupport for Updates

Po instalaci aktualizace prostřednictvím verze RTW produktu je potřeba pokračovat v upgradech až do vydání poslední aktualizace. Jenom tak si zachováte podporovaný stav do ukončení životního cyklu.Once you install an Update over the RTW product, you must then continue to upgrade to the latest Update to remain in a supported state until the lifecycle completes.

Příklad 1: Pokud máte sadu Visual Studio 2017 verze 15.1, budete po vydání verze 15.2 muset přejít na verzi 15.2, aby poskytování podpory pokračovalo.Example 1: If you have Visual Studio 2017 version 15.1, when 15.2 is released, you must move to 15.2 to continue being supported.

Příklad 2: Pokud máte sadu Visual Studio 2015 Update 2, při vydání verze Update 3 budete muset přejít na verzi Update 3, aby poskytování podpory pokračovalo.Example 2: If you have Visual Studio 2015 Update 2, when Update 3 is released, you must move to Update 3 to continue being supported.

Jak získat aktualizaceHow to get Updates

Zákazníci můžou získat aktualizace na základě následujících oznámení v rámci produktu nebo stažením nejnovější aktualizace z webu VisualStudio.com nebo My.VisualStudio.com.Customers can get the Updates by following in-product prompts to update their version or by downloading the latest from VisualStudio.com or My.VisualStudio.com.

Aktualizace Service PackService Packs

Během životního cyklu podpory označí Microsoft některou z aktualizací jako aktualizaci Service Pack.During the support lifecycle, Microsoft will designate one of the Updates of that product as the “Service Pack”.

  • Pro Team Foundation Server 2018 zatím nebyla ustanovena aktualizace Service Pack.For Team Foundation Server 2018, the service pack has not yet been designated.

  • Pro sadu Visual Studio 2017 zatím nebyla ustanovena aktualizace Service Pack.For Visual Studio 2017, the service pack has not yet been designated. Pro Team Foundation Server 2017 zatím nebyla ustanovena aktualizace Service Pack.For Team Foundation Server 2017, the service pack has not yet been designated.

  • Pro Visual Studio 2015 je jako aktualizace Service Pack označená aktualizace Update 3 s nejnovější verzí  KB3165756.For Visual Studio 2015, the designated Service Pack is Update 3 with the latest release of  KB3165756. Pro Team Foundation Server 2015 byly určené dvě aktualizace Service Pack – Update 3 a Update 4.For Team Foundation Server 2015, there were two designated Service Packs - Update 3 and Update 4. Podrobnosti o datech najdete v části o položce produktu Team Foundation Server na webu Zásady životního cyklu.Please see the Team Foundation Server product entry on the Lifecycle Policy site for dates.

  • Pro Visual Studio 2013 a Team Foundation Server 2013 je jako aktualizace Service Pack ustanovena aktualizace Update 5.For Visual Studio 2013 and Team Foundation Server 2013, the designated Service Pack is Update 5.

  • Pro Visual Studio 2012 a Team Foundation Server 2012 je jako aktualizace Service Pack ustanovena aktualizace Update 4.For Visual Studio 2012 and Team Foundation Server 2012, the designated Service Pack is Update 4.

Když Microsoft označí aktualizaci jako aktualizaci Service Pack, bude databáze životního cyklu podpory odrážet příslušná data pro podporu.When Microsoft designates an Update as a Service Pack, the Support Lifecycle Database will reflect the appropriate dates for support.

Podpora pro RTWSupport for RTW

Pro zákazníky, kteří ještě používají verzi RTW, je datum aktualizace Service Pack důležitý milník.For customers who are still on the RTW version, the Service Pack date is an important milestone. Podpora pro verzi RTW bude na základě  zásad životního cyklu aktualizace Service Pack v rámci podpory od společnosti Microsoft ukončena 1 rok po ustanovení aktualizace jako aktualizace Service Pack.Support for RTW will be discontinued 1 year after an Update is designated as the “Service Pack”, per the Microsoft Support Service Pack Lifecycle Policy. Zákazníci, kteří ještě pořád používají verzi RTW, by měli před dokončením 1 roku upgradovat na nejnovější dostupnou aktualizaci, aby mohli zůstat v podporovaném stavu.Customers still on the RTW version should upgrade to the latest available Update before the end of that 1 year to continue to be in a supported state.

  • Zákazníkům, kteří ještě pořád používají verzi RTW sady Visual Studio 2017 15.0.x, se bude dále poskytovat podpora, dokud nebude ustanovena sada Service Pack. Potom budou mít jeden (1) rok na přechod na nejnovější dostupnou verzi produktu.For Visual Studio 2017, customers who remain on the RTW version 15.0.x will continue to be supported until a service pack is designated, at which time, they will have one (1) year to move to the latest version of the product available.

  • Pro Visual Studio 2015 a Team Foundation Server 2015 se verze RTW už nepodporuje.For Visual Studio 2015 and Team Foundation Server 2015, RTW is no longer supported.

  • Pro Visual Studio 2013 a Team Foundation Server 2013 RTW se verze RTM už nepodporuje.For Visual Studio 2013 and Team Foundation Server 2013, RTW is no longer supported.

  • Pro Visual Studio 2012 a Team Foundation Server 2012 se verze RTW už nepodporuje.For Visual Studio 2012 and Team Foundation Server 2012, RTW is no longer supported.

Visual Studio a Team Foundation Server 2008–2010For Visual Studio and Team Foundation Server 2008 – 2010

Životní cyklus pro tyto produkty se řídí zásadami Microsoftu pro životní cyklus podpory po dobu 10 let (5 let hlavní fáze podpory a 5 let rozšířené podpory) počínaje datem vydání verze RTW.The lifecycle for these products follows the Microsoft Support Lifecycle Policy of 10 years (5 years Mainstream Support and 5 years Extended Support), starting with the date RTW is released. Tyto produkty teď využívají rozšířenou podporu a mají nárok jenom na opravy chyb zabezpečení.These products are now in Extended Support and are only eligible for security fixes. Další informace najdete v tématu  Zásady životního cyklu podpory od společnosti Microsoft . Případně příslušná data vyhledejte v  Databázi životního cyklu podpory .For more information, please see the Microsoft support lifecycle policy or search the Support Lifecycle Database for relevant dates.

Součásti, na které se údržba sady Visual Studio nevztahujeComponents not covered by Visual Studio servicing

Visual Studio obsahuje kolekci kompilátorů, jazyků, modulů runtime, prostředí a dalších prostředků nebo nástrojů, které umožňují vývoj pro mnoho platforem.Visual Studio includes a collection of compilers, languages, runtimes, environments, and other resources or tools that enable development for many platforms. Jako pozornost pro zákazníky se můžou současně se sadou Visual Studio instalovat součásti v seznamu níže. Podléhají vlastním licencím a zásadám podpory a životního cyklu.As a convenience to Visual Studio customers, the components in the list below may be installed with Visual Studio are subject to their own license and support & lifecycles policies. Nejedná se o úplný seznam součástí sady Visual Studio, které se řídí svými vlastními zásadami. Cílem je ukázat ty, které se používají nejvícePlease note this list does not represent the entire list of Visual Studio components which are governed by their own policy but aims to highlight the most used.

Pro tyto součásti, které instaluje sada Visual Studio a které nemají explicitní zásadu cyklu životnosti v databázi cyklu životnosti, je podporovanou verzí nejnovější verze, která je aktuálně dostupná ke stažení:For those components that are installed by Visual Studio and do not have an explicit lifecycle policy in the lifecycle database, the supported version is the latest version that is currently available for download:

.NET.NET ASP.NET Web StackASP.NET Web Stack .NET Core.NET Core
Entity FrameworkEntity Framework ExchangeExchange OfficeOffice
WindowsWindows Windows ServerWindows Server Online ServicesOnline Services
SharePointSharePoint SilverlightSilverlight SQL ServerSQL Server
Microsoft AzureMicrosoft Azure Application InsightsApplication Insights XamarinXamarin
Cordova Tools for Visual StudioCordova Tools for Visual Studio Python Tools for Visual StudioPython Tools for Visual Studio R Tools for Visual StudioR Tools for Visual Studio
VCMDDVCMDD TypeScriptTypeScript NuGetNuGet
Unity Tools for Visual StudioUnity Tools for Visual Studio Clang/C2 ToolsetClang/C2 Toolset Git pro WindowsGit for Windows
SignalRSignalR Web Optimization FrameworkWeb Optimization Framework WebGreaseWebGrease
Emulátor sady Visual Studio pro AndroidVisual Studio Emulator for Android Obslužná rutina webového tokenu JSON pro rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5JSON Web Token Handler for the Microsoft .Net Framework Windows SDKWindows SDK

Kromě součástí používá Visual Studio také několik šablon projektů a položek projektů.In addition to components, Visual Studio also uses several projects and project item templates. Podpora pro tyto šablony se řídí zásadami platnými pro součást, která poskytuje tyto šablony.The support for these templates is governed by the component that provides those templates. Pokud například používáte šablonu Python, bude se podpora pro tuto šablonu řídit zásadami podpory pro nástroje Python Tools for Visual Studio.For example, if you use a Python template, then support for the template will follow the Python Tools for Visual Studio support policy.