Visual Studio Icon Cílení na platformy a kompatibilita platforem při používání sady Visual Studio 2017 for MacVisual Studio 2017 for Mac Platform Targeting and Compatibility


| Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Xamarin | Blogy | Údržba || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | Xamarin | Blogs | Servicing |


Visual Studio 2017 for Mac obsahuje mnoho nových užitečných a zajímavých funkcí a vylepšení integrovaného vývojového prostředí pro vyšší produktivitu, které společně podporují vývoj multiplatformních desktopových a mobilních aplikací, vývoj pro Azure, vývoj pro web a cloud a další možnosti.Visual Studio 2017 for Mac contains many new and exciting features and IDE productivity enhancements to support cross-platform desktop app development, cross-platform mobile development, Azure development, web and cloud development, and more. Pokud si chcete vyzkoušet Visual Studio 2017 for Mac, přejděte na stránku se soubory ke stažení.To try out Visual Studio 2017 for Mac, see the Downloads page. Další informace o všem, co je v této verzi nové, najdete ve zprávě k vydání sady Visual Studio 2017 for Mac.For more information about everything that's new in this release, see the Visual Studio 2017 for Mac release notes.

Požadavky na systémSystem Requirements

Informace o požadavcích na systém pro instalaci a používání produktové řady Visual Studio 2017 for Mac najdete na stránce s požadavky na systém pro Visual Studio 2017 for Mac.For information on the system requirements for installing and running the Visual Studio 2017 for Mac family of products, see the Visual Studio 2017 for Mac System Requirement page.

Cílení na platformyPlatform Targeting

Visual Studio pro Mac obsahuje nejmodernější nástroje a technologie pro vytváření aplikací, které využívají nejnovější funkce dané platformy, ať už jde o macOS, Android, iOS, tvOS nebo watchOS, stejně tak jako weby, služby a hry.Visual Studio for Mac provides cutting-edge tools and technologies to create apps that take advantage of the latest platform capabilities, for macOS, Android, iOS, tvOS, and watchOS, as well as web sites, services, and games.

Souhrn funkcíFeature Summary

 • Vývoj mobilních aplikacíMobile app development
  • Sdílení kódu mezi platformami Android a iOS pomocí XamarinuShare code between Android and iOS with Xamarin
  • Nástroje pro navrhování nativních uživatelských rozhraní pro iOS a AndroidNative iOS and Android UI designers
  • Sdílené uživatelské rozhraní s Xamarin.FormsShared UI with Xamarin.Forms
  • Ochrana kódu pro Android pomocí vložených sestaveníProtect Android code with Embedded Assemblies
  • Vizualizace a ladění aplikací pomocí nástroje Xamarin Inspector*Visualize and debug apps with Xamarin Inspector *
  • Profilování aplikací pomocí Xamarin Profileru*Profile your apps with Xamarin Profiler *
 • Vývoj pro různé desktopové platformyCross-platform "desktop" development
  • Vývoj aplikací pro macOSmacOS app development
  • Vývoj pro .NET Core.NET Core development
 • Vývoj webových aplikacíWeb application development
  • Vývoj pro ASP.NET CoreASP.NET Core development
  • Nástroje webového editoru HTML, CSS a JSONHTML, CSS, JSON web editor tooling
 • Vývoj pro cloudové prostředíCloud development
  • Vývoj pro ASP.NET Core WebAPIASP.NET Core WebAPI development
  • Publikování projektů ASP.NET Core do Azure přímo z rozhraní IDEPublish ASP.NET Core projects to Azure directly from the IDE
 • Vývoj herGame development
  • Vývoj her pro UnityUnity game development

* Vyžaduje Visual Studio for Mac Enterprise* Requires Visual Studio for Mac Enterprise

Visual Studio for Mac nepodporuje projekty klientů Windows, jako jsou Windows Forms, WPF nebo UWP.Visual Studio for Mac does not support Windows client projects like Windows Forms, WPF, or UWP.

Visual Studio 2017 for Mac – podpora vývoje pro Android Visual Studio 2017 for Mac Support for Android Development

Visual Studio 2017 for Mac umožňuje vytvářet nativní aplikace pro Android pomocí Xamarinu a C#.Visual Studio 2017 for Mac enables you to build native Android apps using Xamarin and C#. K vývoji her pro Android můžete používat Unity.You can use Unity to build Android games.

Pomocí Android SDK Manageru snadno získáte úrovně sady Android SDK a rozhraní Android API.You can use the Android SDK Manager to easily obtain the Android SDK and Android API levels. Další úrovně rozhraní API si můžete stáhnout samostatně pomocí Android SDK Manageru.You can download additional API levels separately using the Android SDK Manager.

Další informace najdete v tématu věnovanému vývoji pro Android pomocí sady Visual Studio for Mac.For more information, see Android development with Visual Studio for Mac.

Visual Studio 2017 for Mac – podpora vývoje pro iOS Visual Studio 2017 for Mac Support for iOS Development

Visual Studio 2017 for Mac umožňuje vytvářet nativní aplikace pro iOS pomocí Xamarin a C#.Visual Studio 2017 for Mac enables you to build native iOS apps using Xamarin and C#. K vývoji her pro iOS můžete používat Unity.You can use Unity to build iOS games.

Další informace najdete v tématu věnovanému vývoji pro iOS pomocí sady Visual Studio for Mac.For more information, see iOS development with Visual Studio for Mac.

Visual Studio 2017 for Mac – podpora vývoje pro macOS/OS X Visual Studio 2017 for Mac Support for macOS/OS X Development

Visual Studio 2017 for Mac umožňuje vytvářet konzolové aplikace a desktopové aplikace Cocoa pro macOS.Visual Studio 2017 for Mac enables you to build console applications and Cocoa (desktop) applications for macOS.

Další informace najdete v tématu věnovanému vývoji macOS pomocí sady Visual Studio for Mac.For more information, see macOS development with Visual Studio for Mac.

Visual Studio 2017 for Mac – podpora vývoje pro ASP.NET Core Visual Studio 2017 for Mac Support for ASP.NET Core Development

ASP.NET Core je open source architektura pro různé platformy pro vytváření moderních cloudových aplikací připojených k internetu, jako jsou webové aplikace a služby, aplikace IoT a mobilní back-endy.ASP.NET Core is an open-source and cross-platform framework for building modern cloud based internet connected applications, such as web apps and services, IoT apps, and mobile backends.

Aplikace ASP.NET Core můžete vyvíjet a ladit pomocí sady Visual Studio 2017 for Mac, včetně kódu na straně serveru a také HTML, CSS a JavaScriptu na straně klienta.ASP.NET Core apps can be developed and debugged using Visual Studio 2017 for Mac, including the server-side code as well as client side HTML, CSS, and Javascript. Můžou být hostované ve Windows, macOS nebo Linuxu.They can be hosted on Windows, macOS, or Linux.

Další informace najdete v tématu .NET Core, a pokud chcete hned začít, postupujte podle těchto praktických cvičení.For more information, see .NET Core and to get started follow this hands-on lab.

Visual Studio 2017 for Mac – podpora vývoje her pro Unity Visual Studio 2017 for Mac Support for Unity Game Development

Visual Studio for Mac Tools for Unity je bezplatné rozšíření sady Visual Studio, které promění sadu Visual Studio for Mac ve výkonný nástroj pro vývoj her a aplikací pro různé platformy pomocí platformy Unity.Visual Studio for Mac Tools for Unity is a free Visual Studio extension that turns Visual Studio for Mac into a powerful tool for developing cross-platform games and apps with the Unity platform.

Další informace najdete v tématu Visual Studio Tools for Unity, a pokud chcete hned začít, postupujte podle těchto praktických cvičení.For more information, see Visual Studio Tools for Unity and to get started follow this hands-on lab.

Další platformy a technologie Other Platforms and Technologies

Visual Studio 2017 for Mac podporuje také následující platformy a technologie.Visual Studio 2017 for Mac also supports the following platforms and technologies. Další informace najdete na webu https://visualstudio.microsoft.com/vs/.For more information, see https://visualstudio.microsoft.com/vs/.

 • .NET Core 1.1.NET Core 1.1. Další informace najdete na webu https://dot.net/core.For more information see https://dot.net/core
 • F#F#
 • Vývoj pro web HTML5/CSS3 a JavaScriptWeb Development HTML5/CSS3 and JavaScript

Názory a návrhyFeedback and Suggestions

Použijte odkaz Poslat návrh na úvodní stránce v sadě Visual Studio for Mac nebo navštivte přímo stránku Visual Studio for Mac na UserVoice.Use the Provide a Suggestion link on the welcome page in Visual Studio for Mac, or visit Visual Studio for Mac's UserVoice page directly. Odsud můžete přidat nové požadavky nebo hlasovat o aktuálních nápadech.From here you can add new requests or vote on existing ideas. Pokud chcete nahlásit problém, postupujte podle těchto pokynů.To report a problem, follow these instructions.

Na začátek stránky
Top of Page