Cílení na platformy a kompatibilita platforem při používání sady Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 Platform Targeting and Compatibility

Informace o nejnovějších aktualizacích najdete na stránce kompatibility.To see the latest updates, please visit the English Compatibility page.

Visual Studio 2017 obsahuje mnoho nových užitečných a zajímavých funkcí a vylepšení IDE pro vyšší produktivitu, které společně podporují vývoj aplikací pro Windows, vývoj multiplatformních mobilních řešení, vývoj pro Azure, vývoj pro web a cloud a další možnosti.Visual Studio 2017 contains many new and exciting features and IDE productivity enhancements to support Windows app development, cross-platform mobile development, Azure development, web and cloud development, and more. Pokud si chcete Visual Studio 2017 vyzkoušet, přejděte na stránku se soubory ke stažení pro Visual Studio 2017.To try out Visual Studio 2017, see Visual Studio 2017 Downloads. Další informace o všech novinkách v této verzi najdete ve Zprávě k vydání sady Visual Studio 2017 a v tématu Novinky v sadě Visual Studio 2017.For more information about everything that's new in this release, see the Visual Studio 2017 release notes and What's New in Visual Studio 2017.

Pro Visual Studio Code si přečtěte nejčastější dotazy k sadě Visual Studio Code.For Visual Studio Code, see Visual Studio Code FAQ.
Pro Visual Studio 2017 for Mac si přečtěte článek Cílení na platformy a kompatibilita platforem při používání sady Visual Studio 2017 for Mac.For Visual Studio 2017 for Mac, see Visual Studio 2017 for Mac Platform Targeting and Compatibility.
Viz Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac.For Visual Studio 2017 for Mac release notes.

InstalaceInstallation

Visual Studio 2017 můžete nainstalovat a používat souběžně s předchozími verzemi této sady, včetně verzí Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 a Visual Studio 2012.You can install and use Visual Studio 2017 alongside previous versions of Visual Studio, including Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, and Visual Studio 2012.

StáhnoutDownload

Nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 stáhnete kliknutím na tlačítko.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Pokyny najdete v článku o instalaci sady Visual Studio 2017.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Poznámka: Velikost instalačního balíčku se bude lišit v závislosti na vaší aktuální konfiguraci sady Visual Studio.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.

Požadavky na systémSystem Requirements

Informace o požadavcích na systém pro instalaci a používání produktové řady Visual Studio 2017, včetně Team Foundation Serveru 2017, najdete na stránce s požadavky na systém pro Visual Studio 2017 a na stránce požadavky na systém pro produktovou řadu Visual Studio 2017 for Mac.For information on the system requirements for installing and running the Visual Studio 2017 family of products, including Team Foundation Server 2017, see the Visual Studio 2017 System Requirement page and Visual Studio 2017 for Mac Product Family System Requirements.

Zpětná vazba a podporaFeedback and Support

Informace o podpoře nebo možnostech poslat zpětnou vazbu k sadě Visual Studio najdete v tématech:For support, or to submit feedback on Visual Studio, see:

Upgrade projektů na Visual Studio 2017Upgrade Projects to Visual Studio 2017

Když použijete podporované způsoby upgradu, vaše soubory zdrojů, řešení a projektů v sadě Visual Studio budou nadále fungovat. Měli byste ale očekávat, že bude nutné do určité míry změnit zdrojový kód.When following the supported upgrade paths, your Visual Studio source, solutions, and project files will continue to work; however, you should expect to make some changes to sources. Nemůžeme sice zaručit binární kompatibilitu mezi jednotlivými verzemi, budeme se ale snažit co nejlépe zdokumentovat významné změny, abychom vám usnadnili úpravy.While we cannot guarantee binary compatibility between releases, we will do our best to document significant changes to assist you with updates.

Poznámka

Podrobnosti o migraci projektů do sady Visual Studio 2017 najdete v tématu Přenosy, migrace a upgrade projektů sady Visual Studio.For details on how to migrate your projects to Visual Studio 2017, see Porting, Migrating, and Upgrading Visual Studio Projects.

Cílení na platformyPlatform Targeting

Visual Studio obsahuje nejmodernější nástroje a technologie pro vytváření aplikací, které využívají nejnovější funkce dané platformy, ať už jde o Windows, Android, iOS nebo Linux.Visual Studio provides cutting-edge tools and technologies to create apps that take advantage of the latest platform capabilities, whether Windows, Android, iOS, or Linux. Visual Studio 2017 také cílí na starší platformy, takže můžete vytvářet nové nebo modernizovat existující aplikace, které fungují ve starších verzích Windows, a přitom využívat vylepšené vývojářské nástroje, funkce pro kontrolu kvality a možnosti týmové spolupráce v sadě Visual Studio 2017.Visual Studio 2017 also targets earlier platforms so you can create new apps or modernize existing apps that execute on earlier versions of Windows while leveraging the enhanced development tools, quality enablement, and team collaboration capabilities in Visual Studio 2017. Další informace najdete v tématu Správa odkazů v projektu a Visual Studio – přehled cílení na více platforem.For more information, see Managing references in a project and Visual Studio Multi-Targeting Overview.

Visual Studio 2017 – podpora vývoje pro Windows Visual Studio 2017 Support for Windows Development

Následující tabulka shrnuje platformy Microsoft Windows, pro které můžete pomocí sady Visual Studio 2017 vytvářet aplikace.The following table explains the Microsoft Windows platforms for which you can build apps by using Visual Studio 2017.

Vytváření aplikací pro klienty WindowsBuild Apps that Run on Windows Clients Použití nástrojů k vývoji aplikací pro nativní a spravovaná klasická desktopová prostředí WindowsUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development Použití nástrojů k vývoji aplikací pro UPWUsing Tools for UWP App Development
Windows 10Windows 10 AnoYes
(viz poznámky níže)(see notes below)
AnoYes
(viz poznámky níže)(see notes below)
HoloLensHoloLens NeNo AnoYes
Viz web pro vývojáře pro Windows Holographic.See the Windows Holographic Dev Center.
Xbox OneXbox One Nelze použítNot applicable AnoYes
Viz web pro vývojáře pro Xbox.See the Xbox Dev Center.
Windows 8.1 (Windows 8)Windows 8.1 (Windows 8) AnoYes Vývoj aplikací pro Windows Store není dostupnýWindows Store app development is not available.
Windows 7Windows 7 AnoYes Nelze použítNot applicable
Windows VistaWindows Vista AnoYes
Nástroje pro vzdálené ladění a profilování nejsou dostupné.Remote debugging and profiling tools are not available.
Nelze použítNot applicable
Windows XPWindows XP AnoYes
Spravovaný vývoj vyžaduje použití cílení na více platforem sady Visual Studio .NET.Managed development requires using Visual Studio .NET multi-targeting. Nástroje pro vzdálené ladění a profilování nejsou dostupné.Remote debugging and profiling tools are not available.
Nelze použítNot applicable
Vytváření aplikací pro Windows PhoneBuild Apps that Run on Windows Phone Použití nástrojů k vývoji aplikací pro nativní a spravovaná klasická desktopová prostředí WindowsUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development Použití nástrojů k vývoji aplikací pro UPWUsing Tools for UWP App Development
Windows 10 MobileWindows 10 Mobile NeNo AnoYes
(viz poznámky níže)(see notes below)
Windows Phone 8.1 a staršíWindows Phone 8.1 and earlier NeNo Vývoj aplikací pro Windows Store není dostupnýWindows Store app development is not available.
Vytváření aplikací pro Windows ServerBuild Apps that Run on Windows Server Použití nástrojů k vývoji aplikací pro nativní a spravovaná klasická desktopová prostředí WindowsUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development Použití nástrojů k vývoji aplikací pro UPWUsing Tools for UWP App Development
Windows Server 2016Windows Server 2016 AnoYes AnoYes
(viz poznámky níže)(see notes below)
Windows Server 2016, možnost instalace Nano ServerWindows Server 2016, Nano Server Installation Option Ano, pro .NET Core a podmnožinu Win32Yes, for .NET Core and a subset of Win32
Viz web pro vývojáře pro Nano Server.See the Nano Server Dev Center.
NeNo
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 AnoYes Vývoj aplikací pro Windows Store není dostupnýWindows Store app development is not available.
Windows Server 2012Windows Server 2012 AnoYes Vývoj aplikací pro Windows Store není dostupnýWindows Store app development is not available.
Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 AnoYes Nelze použítNot applicable
Windows Server 2008Windows Server 2008 AnoYes
Nástroje pro vzdálené ladění a profilování nejsou dostupné.Remote debugging and profiling tools are not available.
Nelze použítNot applicable
Windows Server 2003Windows Server 2003 AnoYes
Nástroje pro vzdálené ladění a profilování nejsou dostupné.Remote debugging and profiling tools are not available. Spravovaný vývoj vyžaduje použití cílení na více platforem sady Visual Studio .NET a vyžaduje paralelní instalaci sady Visual Studio 2010.Managed development requires using Visual Studio .NET multi-targeting and requires side-by-side installation of Visual Studio 2010. Další informace naleznete v článku Výhled na produktovou řadu sady Visual Studio 2012 a podporu platforem.For more information, see: A Look Ahead at the Visual Studio 2012 Product Lineup and Platform Support.
Nelze použítNot applicable
Vytváření aplikací pro zařízení se systémem Windows EmbeddedBuild Apps that Run on Windows Embedded Devices Použití nástrojů k vývoji aplikací pro nativní a spravovaná klasická desktopová prostředí WindowsUsing Tools for Native and Managed Classic Windows Desktop Development Použití nástrojů k vývoji aplikací pro UPWUsing Tools for UWP App Development
Jádro IoT Windows 10Windows 10 IoT Core Ano, pro podmnožinu rozhraní API Win32Yes, for a subset of Win32 APIs
Další informace viz IoT Core API Porting Tool.See the IoT Core API Porting Tool for information.
AnoYes
Další nástroje a zdroje najdete na webu pro vývojáře pro Windows IoT.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
Windows 10 IoT Mobile EnterpriseWindows 10 IoT Mobile Enterprise NeNo AnoYes
Další nástroje a zdroje najdete na webu pro vývojáře pro Windows IoT.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
Windows 10 IoT EnterpriseWindows 10 IoT Enterprise AnoYes
Další nástroje a zdroje najdete na webu pro vývojáře pro Windows IoT.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
AnoYes
Další nástroje a zdroje najdete na webu pro vývojáře pro Windows IoT.See the Windows IoT Dev Center for additional tools and resources.
Windows Embedded 8 Standard a 8.1 IndustryWindows Embedded 8 Standard and 8.1 Industry AnoYes NeNo
Windows Embedded Compact 2013Windows Embedded Compact 2013 NeNo Nelze použítNot applicable
Windows Embedded 7 (Compact, Standard a POSReady)Windows Embedded 7 (Compact, Standard, and POSReady) NeNo Nelze použítNot applicable
Windows Embedded CE 6.0 a staršíWindows Embedded CE 6.0 and earlier NeNo Nelze použítNot applicable
Windows XP Embedded (včetně POSReady 2009, WES 2009, WEPOS)Windows XP Embedded (Including POSReady 2009, WES 2009, WEPOS) NeNo Nelze použítNot applicable

PoznámkyNotes

Visual Studio 2017 – podpora vývoje pro .NET Visual Studio 2017 Support for .NET Development

Visual Studio 2017 podporuje vývoj aplikací, které používají implementace .NET.Visual Studio 2017 supports development of apps that use any of the .NET implementations. Mezi úlohami a typy projektů najdete podporu pro .NET Framework, .NET Core, Mono a .NET Native pro UPW (Univerzální platforma Windows).Among the workloads and project types, you can find support for .NET Framework, .NET Core, Mono, and .NET Native for Universal Windows Platform (UWP). Visual Studio 2017 podporuje následující implementace:Visual Studio 2017 supports the following implementations:

Poznámka

Další informace o těchto implementacích a o běžné specifikaci rozhraní API .NET Standard najdete v architekturálních komponentách .NET.For more information on each of these implementations, and on the common API specification .NET Standard, see .NET architectural components.

Visual Studio 2017 – podpora vývoje pro Android Visual Studio 2017 Support for Android Development

Visual Studio 2017 umožňuje vytvářet nativní aplikace pro Android pomocí Xamarinu a C# nebo pomocí Java/C++ a také hybridní aplikace pro Android pomocí nástroje Apache Cordova 6.3.1 a jazyků JavaScript a TypeScript.Visual Studio 2017 enables you to build native Android apps using Xamarin and C# or using Java/C++, and hybrid Android apps using Apache Cordova 6.3.1 and JavaScript and TypeScript. Visual Studio Tools for Unity a Unreal Engine umožňují vývoj her pro Android.The Visual Studio Tools for Unity and the Unreal Engine enable Android game development. Můžete také použít Visual Studio for Mac a vytvářet aplikace pro Android pomocí Macu.You can also use Visual Studio for Mac to build Android apps using a Mac.

Pomocí instalačního programu sady Visual Studio snadno získáte Android SDK a Android API úrovně 19, 21, 22 a 23.You can use Visual Studio setup to easily obtain the Android SDK and Android API levels 19, 21, 22, and 23. Další úrovně rozhraní API si můžete stáhnout samostatně pomocí Android SDK Manageru.You can download additional API levels separately using the Android SDK Manager. Instalační program sady Visual Studio můžete také použít k získání sad Android Native Development Kit (R10E), Java SE Development Kit a Apache Ant.You can also use Visual Studio Setup to obtain the Android Native Development Kit (R10E), Java SE Development Kit, and Apache Ant.

Další informace najdete v tématu věnovanému vývoji pro Android pomocí sady Visual Studio a vývoji mobilních aplikací.For more information, see Android development with Visual Studio and Mobile App Development.

Poznámka

Informace o vývoji .NET pro Android najdete v architekturálních komponentách .NET.For information on .NET development for Android, see .NET architectural components.

Visual Studio 2017 – podpora vývoje pro iOS Visual Studio 2017 Support for iOS Development

Visual Studio 2017 umožňuje vytváření a ladění aplikací pro iOS pomocí prostředí Apache Cordova, C++, Unity nebo Xamarin a Macu nakonfigurovaného pro vývoj pro iOS s použitím nástrojů remotebuild, vcremote, Visual Studio Tools for Unity nebo Xamarin Mac Agent.Visual Studio 2017 enables you to build and debug apps for iOS by using Apache Cordova, C++, Unity, or Xamarin and a Mac configured for iOS development when using remotebuild, vcremote, the Visual Studio Tools for Unity, or the Xamarin Mac Agent. Xamarin podporuje iOS 7 a vyšší a vyžaduje OS X 10.10 Yosemite nebo vyšší.Xamarin supports iOS 7 and higher, and requires OS X 10.10 "Yosemite" or higher. Apache Cordova podporuje iOS 8 a vyšší a vyžaduje OS X 10.9 Mavericks nebo vyšší.Apache Cordova supports iOS 8 and higher, and requires OS X 10.9 "Mavericks" and higher. Můžete také použít Visual Studio for Mac a vytvářet aplikace pro iOS pomocí Macu.You can also use Visual Studio for Mac to build iOS apps using a Mac.

Poznámka

Další informace najdete v článku Vývoj na různých mobilních platformách v sadě Visual Studio.For more information, see Cross-platform mobile development in Visual Studio. Informace o vývoji .NET pro iOS najdete v architekturálních komponentách .NET.For information on .NET development for iOS, see .NET architectural components.

Visual Studio 2017 – podpora vývoje pro Linux Visual Studio 2017 Support for Linux Development

Visual Studio 2017 umožňuje vytvářet a ladit aplikace pro Linux v C++, Python a Node.js.Visual Studio 2017 enables you to build and debug apps for Linux using C++, Python, and Node.js. Vytváření aplikací C++ pro Linux vyžaduje rozšíření Visual C++ for Linux Development.Creating C++ apps for Linux requires the Visual C++ for Linux Development extension. Vytváření aplikací v Pythonu nebo Node.js vyžaduje povolení vzdáleného ladění na cílovém počítači s Linuxem.Creating apps with Python or Node,js, requires that you enable remote debugging on the target Linux machine. Můžete také vytvářet, sestavovat a vzdáleně ladit aplikace .NET Core a ASP.NET pro Linux s využitím moderních jazyků, například C#, VB a F#.You can also create, build and remote debug .NET Core and ASP.NET Core applications for Linux using modern languages such as C#, VB and F#.

Poznámka

Informace o vývoji .NET pro Linux najdete v architekturálních komponentách .NET.For information on .NET development for Linux, see .NET architectural components.

  • CentOS 7.1 a Oracle Linux 7.1CentOS 7.1 and Oracle Linux 7.1
  • Debian 8Debian 8
  • Fedora 23Fedora 23
  • Linux Mint 17Linux Mint 17
  • openSUSE 13.2openSUSE 13.2
  • Red Hat Enterprise Linux 7.2Red Hat Enterprise Linux 7.2
  • Ubuntu 14.04 a 16.04Ubuntu 14.04 and 16.04

Poznámka

Další informace najdete na webu https://dot.net/core.For more information see https://dot.net/core.

Podpora vývoje pro macOS v sadě Visual Studio 2017 Visual Studio 2017 Support for macOS Development

Visual Studio 2017 umožňuje vytváření konzolových aplikací a aplikací ASP.NET pro macOS.Visual Studio 2017 enables you to build console applications and ASP.NET applications that target macOS. Ladění ale není podporované.However, debugging is not supported. Další možnosti vývojářských nástrojů pro macOS vám nabídne Visual Studio Code nebo Visual Studio for Mac.For additional macOS development tools choices, try Visual Studio Code or Visual Studio for Mac. Visual Studio Code poskytuje efektivní a rozšiřitelné vývojářské nástroje pro macOS.Visual Studio Code provides a streamlined, extensible developer tool experience for macOS. Visual Studio for Mac poskytuje integrované vývojové prostředí (IDE) s řadou funkcí, které umožňuje vytvářet nativní aplikace pro macOS, včetně ASP.NET, pomocí C#.Visual Studio for Mac provides a feature-rich IDE that enables you to build native macOS apps, including ASP.NET, using C#.

Poznámka

Informace o vývoji .NET pro MacOS najdete v architekturálních komponentách .NET.For information on .NET development forMacOS, see .NET architectural components.

Další platformy a technologie Other Platforms and Technologies

Visual Studio 2017 podporuje také následující platformy a technologie.Visual Studio 2017 also supports the following platforms and technologies. Další informace najdete na webu https://www.visualstudio.com/vs/features/.For more information, see https://www.visualstudio.com/vs/features/.

Kompatibilita s předchozími verzemiCompatibility with Previous Releases

.NET Framework.NET Framework

.NET 4.7 je vysoce kompatibilní místní aktualizace pro verze .NET 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 a 4.6.2..NET 4.7 is is a highly compatible in-place update of .NET 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, and 4.6.2.

Team Explorer a Team Foundation ServerTeam Explorer and Team Foundation Server

Team Explorer pro Visual Studio 2017 se připojuje k serveru Team Foundation Server 2017, Team Foundation Server 2015, Team Foundation Server 2013, Team Foundation Server 2012 a Team Foundation Server 2010 SP1.Team Explorer for Visual Studio 2017 will connect to Team Foundation Server 2017, Team Foundation Server 2015, Team Foundation Server 2013, Team Foundation Server 2012, and Team Foundation Server 2010 SP1.

SilverlightSilverlight

Tato verze sady Visual Studio nepodporuje projekty Silverlight.Silverlight projects are not supported in this version of Visual Studio. Chcete-li udržovat aplikace Silverlight, používejte nadále Visual Studio 2015.To maintain Silverlight applications, continue to use Visual Studio 2015.

Aplikace pro Windows Store a Windows PhoneWindows Store and Windows Phone apps

Projekty pro Windows Store 8.1 a 8.0 a Windows Phone 8.1 a 8.0 tato verze nepodporuje.Projects for Windows Store 8.1 and 8.0, and Windows Phone 8.1 and 8.0 are not supported in this release. Chcete-li tyto aplikace udržovat, používejte nadále Visual Studio 2015.To maintain these apps, continue to use Visual Studio 2015. Chcete-li udržovat projekty pro Windows Phone 7.x, používejte Visual Studio 2012.To maintain Windows Phone 7.x projects, use Visual Studio 2012.


Na začátek stránky
Top of Page