Team Foundation Server 2015 Update 2 Team Foundation Server 2015 Update 2

5. května 2016May 5, 2016

Jsme rádi, že můžeme oznámit dostupnost sady Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 2.Today, we are happy to announce the availability of the Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 2. Je to nejnovější verze platformy pro spolupráci Team Foundation Server (TFS), která je jádrem řešení správy životního cyklu aplikací (ALM) společnosti Microsoft.This is the newest version of Team Foundation Server (TFS), the collaboration platform at the core of Microsoft's application lifecycle management (ALM) solution.

Team Foundation Server si můžete nainstalovat z následujícího odkazu.You can install Team Foundation Server from the following link.

Stáhnout nejnovější aktualizaci Team Foundation Serveru.Download the latest Team Foundation Server Update

Poznámka: Ve verzi Team Foundation Server 2015 Update 2.1 došlo oproti aktualizaci Update 2.0 k opravám některých chyb.Note: Team Foundation Server 2015 Update 2.1 has had some bug fixes since Update 2.0. Seznam oprav naleznete v článku KB3160281.Please refer to KB3160281 for the list of fixes. V případě potřeby si pro konfigurace, jako jsou vícečetné aplikační vrstvy, které vyžadují odpovídající verze, můžete i nadále stáhnout Team Foundation Server 2015 Update 2.0.If needed, for configurations such as multiple application tiers that require matched versions, you can still download Team Foundation Server 2015 Update 2.0.

Další informace o souvisejících položkách ke stažení najdete na stránce Soubory ke stažení.To learn more about the other related downloads, please see the download page.

Uvítáme vaše názory a připomínky.We welcome your feedback! V případě problémů nám dejte vědět prostřednictvím možnosti Odeslat názor v sadě Visual Studio.For problems, let us know via the Send Feedback option in Visual Studio. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.For suggestions, let us know through UserVoice.

Co je nového v produktu Team Foundation Server 2015 Update 2What's New in Team Foundation Server 2015 Update 2

Aktualizace funkcí:Feature updates:

Vylepšení prostředí pro vytváření a odstraňování týmových projektů Team project creation and deletion experience improvements

Přinášíme vám možnost vytvářet a odstraňovat týmové projekty z webového prostředí a prostřednictvím rozhraní REST API.We're giving you the option to create and delete Team projects from the web experience and through the REST APIs. Tato vylepšení vnášejí více parity mezi Visual Studio Team Services a Team Foundation Server, pokud jde o operace správy projektů.These improvements help to bring more parity between Visual Studio Team Services and Team Foundation Server for project management operations. Uživatelé s příslušným oprávněním mohou týmové projekty vytvářet ze zobrazení pro správu kolekcí nebo rozbalovacího seznamu pro navigaci.Users who have permission to create team projects can do so from the collection administration view or the navigation drop-down list. Další podrobnosti naleznete v článku o vytvoření týmového projektu.See creating a team project for more details.

Týmové projekty lze nyní vytvářet a odstraňovat z webového prostředí a prostřednictvím rozhraní REST API.

Podobně mohou uživatelé s příslušným oprávněním odstranit týmový projekt ze zobrazení pro správu kolekcí.Similarly, users who have permission to delete a team project can do so from the collection administration view.

Týmový projekt můžete odstranit ze zobrazení pro správu kolekcí.

Release Management: nové funkce a vylepšení Release Management: new features and improvements

 • Nová verze webového nástroje Release Management:New version of web-based Release Management. Nástroj Release Management je nyní integrován do TFS.Release Management is now integrated into TFS. K funkcím nástroje Release Management máte přístup přímo z centra VYDANÝCH VERZÍ ve webovém přístupu k TFS bez nutnosti instalovat samostatný server nebo samostatného klienta.You can access Release Management features directly from the RELEASE hub in TFS web access without having to install a separate server or client. Práce s touto novou verzí Release Management je snazší než u předchozí verze a je založena na stejné infrastruktuře a funkcích jako systém sestavení v TFS.This new version of Release Management is simpler to use than the earlier version and is based on the same infrastructure and experience as the new Build system in TFS.
  • Zjednodušte si nasazování aplikací na lokální servery, virtuální počítače spravované přes SCVMM či VMware nebo do Azure.Simplify your application deployment to on-premises servers, SCVMM- or VMware-managed virtual machines, or to Azure.
  • Nasazování můžete řídit nastavením definic vydání, která budou spouštět nasazení v prostředích sekvenčně nebo paralelně.Control your deployments by setting up release definitions that trigger deployments to environments in sequence or in parallel. A pak lze sledovat, jak daleko nasazení pracovních položek, potvrzení, buildů a vydání postoupilo.Track how far your work items, commits, builds, and releases have been deployed.
  • Můžete zaznamenávat chyby pro neúspěšné testy.You can create bugs for failed tests. Do zaznamenané chyby se automaticky dosadí ladicí informace, například chybová zpráva nebo trasování zásobníku.Debug information, like error message and stack trace, will be auto-populated in the bug.

K dispozici je dokumentace pro tuto novou verzi a blogové příspěvky z poslední doby.There's documentation about this new version and some recent blog posts.

 • Nové rozšíření pro integraci s VMWarem:A new extension for integration with VMWare. Připojte se ze služby Visual Studio Team Services nebo serveru TFS k serveru VMWare vCenter a vytvářejte, odstraňujte a aplikujte snímky na virtuálních počítačích spravovaných přes vCenter.Connect to a VMWare vCenter server from Visual Studio Team Services or from TFS and create, delete, and apply snapshots on virtual machines that are managed in vCenter. Virtuální počítače spravované přes VMWare je možné dynamicky zřizovat nebo obnovovat až na čistý snímek a pak vytvářet definice buildů a vydání k nasazení.For virtual machines that are managed in VMWare, dynamically provision or restore them to a clean snapshot, then create build and release definitions to deploy. Získejte toto nové rozšíření z webu Marketplace.Get this new extension from the Marketplace.
 • Nové rozšíření pro SCVMM (System Center Virtual Machine Manager):A new extension for System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). Připojte se k serveru SCVMM a vytvářejte, odstraňujte a aplikujte snímky na virtuálních počítačích spravovaných přes konzoli pro správu SCVMM.Connect to a SCVMM server and create, delete, and apply snapshots on virtual machines that are managed in SCVMM administration console. Nyní můžete replikovat jednu z klíčových funkcí z TFS Lab Management: vytváření definic buildů a vydání k nasazení na virtuální počítače spravované přes SCVMM po jejich obnovení až na čistý snímek.Now you can replicate one of the key features from TFS Lab Management: create build and release definitions to deploy to virtual machines that are managed in SCVMM after you've restored them to a clean snapshot. Získejte toto nové rozšíření z webu Marketplace.Get this new extension from the Marketplace.
 • Seznam míst nasazení v souhrnu buildu:A deployments section in build summary. Tato nová sekce uvádí seznam prostředí, kde byl build prostřednictvím nástroje Release Management nasazen.This new section shows a list of environments where a build has been deployed through Release Management. Z této sekce můžete také vytvořit nové vydání.You can also create a new release from this section.

Seznam prostředí a údaj, zda bylo nasazení buildu úspěšné

 • Nastavení cílových prostředí, v nichž vydání vytvoříte a nasadíte:Set target environments when you create and deploy a release. Přidali jsme možnost potlačit automatické nasazení.We've added the ability to override automatic deployment. Pokud chcete vypnout automatické nasazení u konkrétních prostředí, přejděte do části pro automatizovaná nasazení v dialogovém okně Vytvořit nové vydání. Poznámka týkající se zabezpečení: Flexibilitu v oblasti úprav grafu toku nasazení napříč prostředími mají nadále výhradně jen autoři definice vydání.When you want to turn off automatic deployment to specific environments, go to the Automated deployments section in the Create New Release dialog box.A note on security: The flexibility to edit the deployment flow graph across environments is still restricted to release definition authors only.

Dialog Vytvořit nové vydání nabízí možnost spustit nasazení po vytvoření vydání.

 • Vytváření nových vydání podle plánu:Create new releases on a schedule. Doplnili jsme možnost nastavit plán pro vytváření nových vydání.We've added the ability to set up a schedule for creating new releases. V naplánovaném čase se vybere nejnovější verze artefaktů úspěšného buildu.The latest version of successful build artifacts is picked up at the scheduled time. Po vytvoření vydání se stanoví automatické nasazení do jednotlivých prostředí podle podmínek nasazení nakonfigurovaných v těchto prostředích.Once the release is created, automatic deployment to environments is determined by the deployment conditions configured on those environments. Pokud chcete nakonfigurovat naplánovanou aktivační událost pro vytváření nových vydání, přejděte na kartu Aktivační události v definici vydání.To configure a scheduled trigger for creating new releases, go to the Triggers tab in the release definition.

Na kartě Aktivační události vyberte přepínač označující naplánování.

Dostupnost výsledků testů v souhrnu vydání Test results available in the Release summary

Pokud se chcete podívat na kvalitu testů a analyzovat jejich výsledky, pak na kartě Testy v souhrnu vydání najdete stav testů pro každé prostředí, v němž proběhly.To view test quality and analyze test results, the Tests tab in the Release summary will show you test status of each environment in which tests have run. Stav zahrnuje počet úspěšných a neúspěšných testů, procento úspěšnosti a dobu trvání testů pro konkrétní prostředí nebo pro celé vydání, tzn. napříč prostředími.The status includes count of passed and failed tests, pass percentage, and test duration for a particular environment or for the entire release, across all environments. K podrobnostem chybové zprávy, trasování zásobníku a přílohám testů můžete přejít a neúspěšné testy můžete vyhledat, aniž byste opustili stránku se souhrnem vydání.You can drill down into the error message, stack trace, and test attachments to look for failed tests - without leaving the Release summary page.

Karta Testy v souhrnu vydání ukazuje stav testu v každém prostředí.

Změny pořadí karet na panelech Reordering cards on boards

Panely je možné optimalizovat podle toho, jak váš tým pracuje.Optimize boards for the way your team works. Nyní můžete určit, jak se mají přeskládat karty při změně sloupců: pořadí se může měnit bez omezení nebo se může striktně řídit pořadím v backlogu.You can now specify how cards will be reordered when you change columns: reorder with no restrictions or strictly follow the backlog order.

Odstraňování pracovních položek Deleting work items

Nyní máte možnost odstraňovat pracovní položky, a to i s možnostmi, které nabízí funkce Koš.You now have the ability to delete work items, complete with a recycle bin experience! Tato novinka nahrazuje stav Odebráno.This capability replaces the Removed state. Odstranění jsme implementovali jako specifické oprávnění, takže budete mít přesnou kontrolu nad tím, kdo bude mít k této funkci přístup.We’ve implementeddelete as a unique permission, so you have fine-grained control over who has access to this capability.

Odstraňování pracovních položek nahrazuje stav Odebráno.

Globální klávesové zkratky Global shortcut keys

Zavádíme klávesové zkratky v centrech (hubech) Kód a Práce.Introducing keyboard shortcuts for the Code and Work hubs! Procházejte bez nutnosti zvedat ruce z klávesnice.Navigate without ever taking your hands off the keyboard.

Klávesové zkratky v centrech (hubech) Kód a Práce

Režim úprav na řídicích panelech Dashboards edit mode

Do všech řídicích panelů jsme nově přidali režim úprav.We’ve added a new mode called edit mode to all dashboards. Pokud nevyberete režim úprav, nebude možné přesouvat widgety, což snižuje pravděpodobnost jejich „nechtěného“ přemístění.Widgets won't move unless you select edit mode, reducing the chances of "accidentally" moving a widget. V režimu úprav můžete widgety odebírat, měnit jejich uspořádání nebo je konfigurovat, a také přidávat nové widgety.While you're in edit mode, you can remove, rearrange, and configure widgets, as well as add new widgets.

Režim úprav zvyšuje ochranu před nechtěnými změnami widgetů.

Automatické aktualizace řídicích panelů Auto-refresh dashboards

Přidali jsme možnost automaticky aktualizovat konkrétní řídicí panel každých 5 minut.We've added an option to auto-refresh a specific dashboard every 5 minutes. Jedná se o skvělý způsob, jak řídicí panel umístit na televizi nebo obrazovku někde ve veřejném prostoru a zajistit, aby se neustále aktualizoval.This is a great way to put the dashboard on your TV monitor or hallway screen and keep it updated.

Možnost automaticky aktualizovat konkrétní řídicí panel každých 5 minut

Widgety pro build v katalogu řídicích panelů Build widgets in the dashboard catalog

Nová možnost pro přidání grafu historie buildů z katalogu řídicích panelů umožňuje nakonfigurovat definici buildu přímo z řídicího panelu.A new option to add a build history chart from the dashboard catalog lets you configure the build definition directly from the dashboard. Na blogu o funkcích řídicích panelů si můžete přečíst, jak vylepšujeme dohledatelnost a usnadňujeme přenášení různých grafů na řídicí panel.Read thedashboards futures blog to learn how we’re improving the discoverability and ease in bringing different charts to your dashboard.

Grafy dotazů na pracovní položky v katalogu řídicích panelů Work item query charts in the dashboard catalog

Nyní můžete na řídicí panel přidávat grafy dotazů na pracovní položky z katalogu řídicích panelů.You can now add charts for work item queries to the dashboard from the widget catalog. Tyto grafy jsou konfigurovatelné.These charts are configurable. Dotaz, typ grafu a možnosti vizualizace můžete zvolit, aniž byste museli řídicí panel opustit.You can choose a query, a chart type, and visualization options while staying in the dashboard context. K dispozici jsou výsečové, pruhové, sloupcové, skládané pruhové, spojnicové, plošné a skládané plošné typy grafů.Chart types include pie, bar, column, stacked bar, line, area, and stacked area. Data můžete také zobrazovat v kontingenční tabulce.You can also display data in a pivot table. A i nadále můžete přidávat diagramy z karty Grafy v centru Práce a nakonfigurovat je, jak jste zvyklí.And, you can still add charts from the Charts tab in the Work hub and configure them just like you've always done.

Grafy dotazů na pracovní položky lze přidat na řídicí panel.

@mentions a #ID @mentions and #ID

Nyní můžete pomocí symbolu @ zmiňovat osoby v diskusích u žádostí o přijetí změn, a to včetně potvrzení, sad změn a sad odložených změn.Now you can use the @ symbol to mention people in pull request discussions, including commit changeset and shelveset discussions.

Když někoho zmíníte v diskusi, obdrží tento uživatel e-mailové upozornění, které bude obsahovat diskusi a odkaz na danou žádost o přijetí změn, potvrzení, sadu změn nebo sadu odložených změn.When you mention a person in a discussion, they receive an email alert that includes the discussion and a link to the pull request, commit, changeset, or shelveset. Na zmínky osob lze kliknout, čímž se zobrazí karta s identitou obsahující další detaily.People mentions are clickable and display an identity card, with additional details. Pokud zmíníte osoby, které nemají oprávnění pro příslušnou žádost o přijetí změn, potvrzení, sadu změn nebo sadu odložených změn, dostanete e-mail, že @mention byla neúspěšná.If you mention individuals who do not have permission to the pull request, commit, changeset, or shelveset, you’ll receive an email indicating that the @mention has failed.

Kromě toho můžete nyní pomocí symbolu # v diskusích u žádostí o přijetí změn, včetně diskusí u potvrzení, sad změn a sad odložených změn, zmiňovat pracovní položky.In addition, you can now use the # symbol to mention work items in pull request discussions, including commit changeset and shelveset discussions.

Na tyto pracovní položky lze kliknout, čímž se otevře nová karta, kde uvidíte prostředí pracovní položky, které již důvěrně znáte.These work items are clickable and open a new tab, where you’ll see the work item experience that you’re already familiar with.

Poznámka: V diskusích k pracovním položkám a v komentářích ke kódu aktuálně zmínky @/# nepodporujeme.Note: We don’t currently support @/# mentions in work item discussions and code comments. Podporu pro ně plánujeme zavést v budoucí verzi.This is something we are planning on supporting in a future release.

Widget pro žádosti o přijetí změn Pull request widget

Správci jednotlivých týmů mohou nyní z katalogu řídicích panelů přidat widget pro žádosti o přijetí změn.Team admins can now add the pull request widget from the dashboards catalog. Na tomto widgetu si uživatelé mohou u konkrétního úložiště zobrazit žádosti tohoto typu, které jsou přiřazeny týmu nebo přímo jim, případně ty, které sami vytvořili.For a specific repository, the pull request widget lets users see pull requests that are assigned to the team, assigned to me, and created by me. Uživatelé mohou rychle přejít k jednotlivé žádosti o přijetí změn nebo si zobrazit souhrn těchto žádostí v úložišti.Users can quickly navigate to an individual pull request or they can view the summary of pull requests in the repository.

Widget pro soubory Markdown umožňuje výběr souboru v úložišti kódu, který se má zobrazit Markdown widget lets you choose an existing file in a code repository to display

Nyní se můžete rozhodnout zobrazit kterýkoli soubor Markdown ve svém stávajícím úložišti.You can now choose to display any markdown file in your existing repository. Soubor můžete rovněž přidat na libovolný řídicí panel ve svém týmovém projektu přímo z Průzkumníka kódu.You can also add the file to any dashboard in your team project directly from the Code Explorer.

Přidání souboru na řídicí panel z Průzkumníka kódu

Společný nástroj pro výběr identit Common identity picker

Zavádíme vylepšené prostředí pro vyhledávání a zjišťování uživatelů a skupin pro oblasti řízení verzí, správy vydání a @mention.We're rolling out an improved experience to search and discover users and groups in version control, release management, and @mention areas. Uživatelé nyní mohou u atributů, jako je zobrazované jméno (např. „petr novak“) a název účtu SAM (např. „pnovak“), hledat s použitím předpon.Users can now do prefix-based searches on attributes like Display Name (such as ‘john doe’) and SAM-Account-Name (such as ‘jdoe’).

Hledání s použitím předpon u atributů, jako je zobrazované jméno a název účtu SAM

Ověřované vrácení se změnami pro Správu verzí Team Foundation Gated check-in for Team Foundation Version Control

Projekty TFVC nyní mohou mít zásady pro větve, které budou před odesláním jakéhokoli kódu do větve vyžadovat úspěšné sestavení.TFVC projects can now have branch policies to require a successful build before any code can be submitted into a branch.

Web pro správu verzí Version control web

Centrum KÓD přináší několik nových funkcí a četná vylepšení v oblasti použitelnosti a stylu.The CODE hub has several new features and numerous usability and style improvements. Průzkumník kódu nyní ukazuje stav nejnovějšího buildu pro vybranou větev a vyznačuje se zcela novými, moderními ikonami pro lepší čitelnost na displejích s vysokým rozlišením.The Code Explorer now shows the status of the latest build for the selected branch, and has all new, modern icons to improve readability on high resolution displays.

Centrum KÓD přináší několik nových funkcí a četná vylepšení v oblasti použitelnosti a stylu.

Centrum Žádosti o přijetí změn přináší vylepšená zobrazení, v nichž se zvýrazňují žádosti, které jste sami vytvořili, a ty, které jsou přiřazeny vám nebo vašemu týmu.The Pull Requests hub has improved views to highlight the pull requests you've created and those assigned to you and your team. Díky novému zpracování vzájemných vazeb se zlepšila sledovatelnost mezi žádostmi o přijetí změn, pracovními položkami a potvrzeními.Traceability between pull requests, work items, and commits has been improved by new linking experiences.

Centrum Žádosti o přijetí změn přináší vylepšená zobrazení, v nichž se zvýrazňují žádosti, které jste sami vytvořili, a ty, které jsou přiřazeny vám nebo vašemu týmu.

Rozšíření serveru Team Foundation Server Team Foundation Server extensions

Tato rozšíření vytvářejí integrovaná prostředí, která rozšiřují a vylepšují webové prostředí Team Foundation Serveru, a to doplněním nových funkcí nebo integrací s existujícími službami.Extensions enable integrated experiences that extend and enhance the Team Foundation Server web experience, either by adding new capabilities or integrating with existing services.

Lokální rozšíření lze nahrát na Team Foundation Server a nainstalovat do konkrétních kolekcí týmových projektů.On-premises extensions can be uploaded to Team Foundation Server and installed on specific team project collections.

Rozšíření můžete také stáhnout z webu Visual Studio Marketplace a nahrát je na Team Foundation Server.Extensions can also be downloaded from the Visual Studio Marketplace and uploaded to a Team Foundation Server.

Lokální rozšíření lze nahrát na Team Foundation Server a nainstalovat do konkrétních kolekcí týmových projektů.

Klávesové zkratky pro kartu Kanban Keyboard shortcuts for Kanban board

Nyní můžete kliknout na pracovní položku na kartě Kanban a provádět běžné úlohy pomocí klávesových zkratek.You can now click a work item on the Kanban board and use keyboard shortcut keys for common tasks. Můžete například:Here's a sample of what you can do:

 • vytvářet nové pracovní položkycreate new work items
 • přesouvat položky mezi sloupci a dráhami (swimlanes)move work items within or across columns and swimlanes
 • rozbalovat a sbalovat pracovní položkyexpand and collapse work items

Zdokonalené propojení mezi kódem a pracovními položkami Improved linking between code and work items

Vedle vzájemných vazeb u potvrzení jsme doplnili i další funkce pro propojení.In addition to commit linking, we've added new linking capabilities. Pracovní položky nyní můžete propojit s větvemi Git a žádostmi o přijetí změn. Propojení větví lze vytvářet i přímo z položek backlogu nebo karty Kanban.You can link work items to Git branches and pull requests and also create branch links directly from backlog items or the Kanban board.

Zobrazení, jak vytvářet propojení větví na kartě Kanban.Shows how to create branch links on the Kanban board with

Když vytvoříte žádost o přijetí změn, veškeré pracovní položky propojené se zdrojovou větví nebo všechna potvrzení se automaticky propojí s novou žádostí.When you create a pull request, any work items linked to the source branch or the commits will automatically be linked to the new pull request. Aktualizovali jsme také detailní zobrazení žádosti o přijetí změn, a to tak, aby zahrnovalo oddíl Související pracovní položky.The pull request details view has also been updated to include a Related Work Items section. Tento oddíl obsahuje seznam všech pracovních položek, které jsou propojeny s danou žádostí o přijetí změn, a poskytuje jednoduchou funkci pro propojování s dalšími pracovními položkami.The Related Work Items section lists all of the work items that are linked to a given pull request and provides a simple experience for adding links to more work items.

Aktualizovali jsme také detailní zobrazení žádosti o přijetí změn, a to tak, aby zahrnovalo oddíl Související pracovní položky.The pull request details view has also been updated to include a Related Work Items section.

 • Správa buildů:Build administration. Správci front buildů mají nyní kontrolu nad tím, kdo má oprávnění vytvořit build a definice vydání využívající danou frontu.Administrators for build queues can now control who is able to create build and release definitions that use a given queue. Díky tomu, může mít tým v rámci daného účtu nebo kolekce projektů vlastní prostředky pro buildy.This allows a team to have its own build resources within a given account or project collection.
 • Historické statistiky:Historical statistics. V zobrazení fronty a fondu jsou k dispozici historické statistiky pro agenty sestavení a vydání.Historical statistics for build and release agents are available from the queue and pool view. Díky tomu mohou správci buildů lépe porozumět, v jaké míře se využívají konkrétní prostředky pro buildy.This can give build administrators a better understanding of how much usage there is for a given build resource.
 • Vylepšené rozhraní pro buildy:Build interface improvements. Zjednodušili jsme rozhraní pro vytvoření nové definice buildu.We've simplified the interface for creating new build definition. Po výběru šablony můžete nastavit klíčové informace o svých zdrojích a frontě.You can set key information about your sources and queue after selecting a template.
 • Možnost rozšířit zobrazení výsledků buildu:Extend build results view. Do zobrazení výsledků buildu (označovaného také jako souhrn buildu) je možné pomocí platformy pro rozšíření přidat vlastní informace a zobrazení.The build result (sometimes called build summary) view can be extended with custom information and views by using the extension framework. Zobrazení můžete rozšířit i publikováním jednoduchého souboru Markdown pomocí tohoto příkazu: ##vso[task.addattachment type=Distributedtask.Core.Summary;name=myattachmentname;]c:\myattachment.md.You can also extend the view by publishing a simple markdown file using this command: ##vso[task.addattachment type=Distributedtask.Core.Summary;name=myattachmentname;]c:\myattachment.md.
 • Publikování úloh jako rozšíření:Publish tasks as extensions. Pomocí galerie můžete úlohy sestavení a vydání publikovat jako součást rozšíření.Using the gallery, build and release tasks can be published as part of an extension.

Testování: nové funkce a vylepšení Testing: new features and improvements

Plánované testování na platformě Build vNextPlanned testing in Build vNext

Pokud jste investovali do plánovaného testování s využitím testovacích plánů a sad testů, můžete spouštět automatizované testy na platformě Build vNext pomocí úlohy pro spuštění funkčních testů.If you've invested in planned testing using test plans and test suites, you can trigger automated runs in Build vNext by using the Run Functional Tests task. Výsledky se zobrazí na kartě Testy na stránce Souhrn sestavení, jakož i v centru Test.Results are displayed in the Tests tab on the Build Summary page, as well as in the Test Hub. Na kartu Testy jsme přidali novou možnost Seskupit podle. Seskupení podle sady testů vám poskytne stručné zobrazení všech spuštěných sad a jejich kvality.We've added a new Group By option on the Tests tab. Grouping by Test Suite gives you a quick view of all suites that were run and their quality.

Výsledky testů v builduTest results in build

Analýzu výsledků testů na stránce Souhrn sestavení vám usnadní tyto informace:There’s help for you to analyze test results in the Build summary page:

 • Agregovaný souhrn výsledků ze všech spuštěných testů v buildu.An aggregate summary of test results across all test runs in the build.
 • Testy, které u určité chyby selhaly poprvé, se označí jako nové neúspěšné položky, což vám usnadní určování regresí.Tests failing for the first time in the bug are flagged as New failures to help you identify regressions. U testů, které opakovaně selhávají u více buildů, uvidíte, jak dlouho již k tomu dochází, a můžete přejít k buildu, u kterého byla chyba poprvé zaznamenána.For tests that continue to fail across multiple builds, you can see how stale the failures have become and navigate to the build in which a failure was introduced.
 • Grafy trendu, které zobrazují počet neúspěšných testů a dobu jejich trvání u posledních 10 buildů.Trend charts that show the count of failed tests and test duration for the last 10 builds. Tyto grafy můžete přidat na řídicí panel.You can add these charts to the dashboard.
 • Bylo vylepšeno vykazování rozsahu testování kódu, které teď nabízí obrazové znázornění rozdílů mezi buildy.Code coverage reporting has been enhanced to show a pictorial view with build-to-build deltas.
 • Stav testu nyní bude k dispozici v e-mailovém upozornění na dokončení buildu.Test status is now available the build completion email notification.

Obrázek výsledků testů v buildu, s částečně úspěšnými buildy

Vylepšení úlohTask improvements:

 • Test v nástroji Visual Studio využívající testovacího agenta se teď označuje jako spuštění funkčního testu.Visual Studio Test using Test Agent task has been renamed to Run Functional Test.
 • Testovací úloha v nástroji Visual Studio a úlohy spuštění funkčního testu jsou rychlejší, intuitivnější a uživatelsky přívětivější.The Visual Studio test task and the Run Functional Test tasks are faster, more intuitive, and user-friendly.
 • Do úlohy Publikovat výsledky testu jsme přidali podporu pro xUnit, NUnit, Junit a formát souboru .trx.We’ve added support for xUnit, NUnit, Junit and the .trx file format to the Publish Test Results task.
 • Nová úloha, která umožňuje publikování rozsahu testování kódu, nahrává data z příslušných nástrojů Jacoco a Cobertura.A new task, Publish Code Coverage, uploads data from Jacoco and Cobertura code coverage tools.
 • Kromě toho jsme vykonali spoustu práce, abychom našim uživatelům jazyka Java umožnili publikování výsledků a informací o rozsahu testování kódu v TFS.In addition, a lot of work has been done to enable our Java users to publish results and code coverage information to TFS. Více si můžete přečíst v části Testování v Javě.Read about it in the section, "Test in Java."

Vylepšení manuálního testováníManual testing improvements:

 • Filtrování testovacích plánů:Filter test plans. Pro testovací plány si lze nastavit filtr na bázi dotazu na pracovní položky.Set a work item query based filter for test plans.
 • Zobrazení testu z podřízených sad:Show test from child suites. Můžete se jedním kliknutím podívat na všechny testy v aktuální sadě a v jejich podřízených sadách.See all tests that are present in the current suite and their child suites, with one click.
 • Odstranění testovacích plánů:Delete test plans. V tomto vydání přinášíme jednu z hlavních změn, o které jste žádali přes UserVoice.One of the top UserVoice items for test is available in this release. Nyní můžete plány odstraňovat přímo z centra testování.Now you can delete plans directly from the Test Hub.

Průzkumné testování (XT) na webuExploratory testing (XT) on the web

Seznamte se s průzkumným testováním (XT) na webu a můžete začít – stačí si nainstalovat modul plug-in pro prohlížeč Chrome z webu Marketplace.Learn about exploratory testing on the web and get started by installing the Chrome browser plug-in from the Marketplace. Nabízí tyto funkce:Features include:

 • Záznam snímků obrazovky a poznámek:Capture screenshots and notes. Zjednodušený záznam poznámek a snímků obrazovky pomocí funkce pro poznámky na řádku (inline).Simplified capture of notes and screenshots with inline annotation capability.

 • Vytváření chyb a úloh:Create bugs and tasks. Záznam problémů zjištěných během průzkumného testování jako chyb nebo úkolů.Capture the issues found during the exploratory testing as either Bugs or Tasks. Poznámky, snímky obrazovky s poznámkami, videa, obrazové protokoly akcí, cesty k týmové oblasti a iteracím a informace o systému a prohlížeči se vám budou zaznamenávat automaticky.The notes, annotated screenshots, videos, image action logs, team area and iteration paths, and system and browser information are captured for you automatically.

 • Vyhledávání a aktualizace existujících chyb:Search and update existing bugs. Když budete vytvářet chybu, bude toto rozšíření na základě shody názvu automaticky vyhledávat a vypisovat již existující chyby.As you create a bug, the extension will automatically search and list existing bugs based on the Title match. Existující chybu máte možnost aktualizovat novými informacemi, aby nevznikaly duplicitní chyby.You have the option to update an existing bug with the new information so you can avoid duplicate bugs.

 • Zkoumání pracovních položek:Explore work items. Proveďte průzkumné testování konkrétní pracovní položky.Do exploratory testing for a specific work item. Umožní vám to přidružit vybranou pracovní položku k probíhající testovací relaci a přímo z rozšíření zobrazit kritéria přijetí a popis.This lets you associate the selected work item with your ongoing testing session and view the acceptance criteria and description from within the extension. Zajistí se tím také úplná sledovatelnost mezi chybami a úkoly, které zaznamenáte, a vybranou pracovní položkou.It also creates end-to-end traceability between bugs or tasks that you file and the selected work item. Pracovní položku můžete prozkoumat přímo z ní samotné nebo z tohoto rozšíření:You can explore the work item either directly from a work item or from within the extension:

  • Přímo z pracovní položky:Directly from a work item. Relaci průzkumného testování pro konkrétní pracovní položku je možné spustit přímo z programu.Launch exploratory testing session for a specific work item directly from within the product. Přidali jsme vstupní body na všechny karty, mřížky a do centra testování.We’ve added entry points on all cards, grids, and in the Test hub.
  • Z tohoto rozšíření:Within the extension. Pracovní položku můžete vyhledat v relaci rozšíření a pak ji přidružit k probíhající relaci.Search for a work item from within the XT session and then associate it with the ongoing session.
 • Shromažďování dat – obrazový protokol akcí:Data collection - image action log. Nyní máte možnost automaticky a jedním kliknutím přidat kroky vedoucí k dané chybě.Now you have the option to add the steps that lead to the bug automatically with just one click. Vyberte možnost pro zahrnutí obrazového protokolu akcí, aby se zaznamenaly akce pomocí myši, klávesnice a dotykového ovládání. Odpovídající text a obrázky pak přidejte přímo k chybě nebo úkolu.Select the Include image action log option to capture the mouse, keyboard, and touch actions and add the corresponding text and images directly into the bug or task.

 • Vytváření testovacích případů na základě obrazového protokolu akcí:Create test cases based on image action log. Základem skutečného průzkumného testování je simultánní navrhování a provádění testů.Simultaneous test design and test execution is the basis of true exploratory testing. Během relace průzkumného testování lze vytvářet testovací případy – testovací kroky i s obrázky se vyplní automaticky.Create test cases during your exploratory testing session and the test steps, with images, are automatically filled in for you. Můžete upravit zaznamenaný text, doplnit očekávaný výsledek, vyloučit řádky, které nejsou relevantní, a uložit text pro nadcházející průchody a spuštění testů.You can edit the text that's captured, add the expected result, exclude rows that aren't relevant, and save the text for upcoming test passes and runs.

 • Podpora pro nahrávání obrazovky:Support for screen recording. Nyní můžete svá zjištění pro všechny problémové body zaznamenat pomocí nahrávání obrazovky na vyžádání. Nahrávka se pak automaticky připojí k zaznamenané chybě nebo úkolu.You can now capture your findings for all those problematic issues by using on-demand screen recording, which will be automatically attached to the task or bug that you file. Připravuje se také podpora pro zvuk.Support for audio is coming next.

 • Připojení k zařízením:Connect to devices. Svou aplikaci můžete testovat na zařízeních pomocí emulátorů v prohlížečích nebo prostřednictvím cloudových poskytovatelů zařízení, jako je Perfecto.Test your application on devices by using browser-based emulators or device cloud providers like Perfecto.

 • Samostatný režim:Standalone mode. Nyní si můžete psát poznámky, pořizovat snímky obrazovky (a v případě potřeby je opatřovat poznámkami) a vytvářet chyby bez připojení k Visual Studio Team Services nebo TFS.Now you can jot down notes, take screenshots (and annotate them if you want to), and create bugs without connecting to Visual Studio Team Services or to TFS. Svá zjištění můžete sdílet s týmem v sestavě, která bude zahrnovat detaily všech chyb, které jste vytvořili, snímky obrazovky a vaše poznámky.Share your findings with your team in a report that includes details of all the bugs you created, screenshots, and your notes.

Obrázek znázorňující samostatný režim TS s novou chybou, ke které jsou připojeny poznámky a snímky obrazovky.

Testování v Javě Test in Java

 • Podpora pro JUnit:Support for JUnit. Do TFS můžete nahrát výsledky JUnit z úloh Ant, Gradle a Maven.You can upload JUnit results to TFS from Ant, Gradle, and Maven tasks.
 • Podpora pro JUnit v úloze Publikovat výsledky testu:Support for JUnit in Publish Test Results task. Testy můžete spouštět pomocí jiného nástroje příkazového řádku a nahrávat výsledky do TFS.Run tests using a different command line tool and upload results to TFS.
 • Podpora pro rozsah testování kódu:Code Coverage support. Jako nástroj pro rozsah testování kódu ve svém projektu Java si můžete zvolit program Jacoco nebo Cobertura.Choose between Jacoco and Cobertura as Code Coverage tools for your Java project. Soubor buildu se automaticky upraví tak, aby používal správný nástroj, a výsledky se nahrají do TFS.The build file is modified on the fly to use the correct tool and the results are uploaded to TFS.
 • Podpora pro nástroje Jacoco a Cobertura v úloze Publikovat výsledky testu:Publish Code Coverage task supports Jacoco and Cobertura. Pokud již máte soubor buildu nastavený na sběr informací pro rozsah testování kódu nebo pokud již používáte jiný nástroj pro rozsah testování kódu (například Istanbul), který podporuje výstup výsledků ve formátu Jacoco nebo Cobertura, můžete pomocí úlohy Publikovat výsledky testu nahrát data o rozsahu testování kódu do TFS.If your build file is already set to collect code coverage information, or if you're using a different Code Coverage tool (such as Istanbul) that supports outputting results in Jacoco or Cobertura format, you can use the Publish Code Coverage task to upload code coverage data to TFS.

Další změny: Opravy chyb a známé problémyOther Changes: Bug Fixes & Known Issues

Úplný popis technologických vylepšení, oprav chyb a známých problémů této verze najdete v následujícím článku MSDN.For a complete description of technology improvements, bug fixes, and known issues in this release, see the following MSDN article.

Další informace: Popis produktu Team Foundation Server 2015 Update 2Learn More: Description of Team Foundation Server 2015 Update 2

Na začátek stránkyTop of Page