Zpráva k vydání verze pro Team Foundation Server 2017 Update 3.1 Team Foundation Server 2017 Update 3.1 Release Notes

Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Tip

Jazyk stránky můžete přepnout v dolní části této stránky.You can switch the page language at the bottom of this page. Klikněte naClick the ikonu a vyhledejte svůj jazyk, nebo si vyberte ze seznamu dostupných jazyků. icon, search for your language, or select from the list of available languages.

Download Team Foundation Server 2017 Update 3.1

Pro ostatní formáty nebo jazyky přejděte prosím na server pro stahování.For other formats or languages, please see the download site.

Další informace o Team Foundation Serveru 2017 najdete na stránce Požadavky a kompatibilita pro Team Foundation Server.To learn more about Team Foundation Server 2017, see the Team Foundation Server Requirements and Compatibility page.


Datum vydání verze Team Foundation Server 2017 Update 3.1: 28. února 2018Team Foundation Server 2017 Update 3.1 Release Date: February 28, 2018

Co je nového v produktu Team Foundation Server 2017 Update 3.1What's New in Team Foundation Server 2017 Update 3.1

Tato aktualizace řeší potenciální skriptování mezi weby (XSS) a další chyby zabezpečení.This update fixes potential cross site scripting (XSS) and other security vulnerabilities. Další informace najdete v tomto blogovém příspěvku.See the blog post for more information. Jedná se o úplný upgrade, proto můžete upgradovat přímo na TFS 2017 Update 3.1.It is a full upgrade, so you can upgrade directly to TFS 2017 Update 3.1.

Zpětná vazbaFeedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! Na portálu Komunita vývojářů může nahlásit a sledovat problém. Rady můžete získat na webu Stack Overflow.You can report a problem and track it through Developer Community and get advice on Stack Overflow. Jako vždy, pokud máte nápady, co bychom měli upřednostnit, přejděte na UserVoice a přidejte svůj návrh nebo hlasujte pro některý z již existujících návrhů.As always, if you have ideas on things you’d like to see us prioritize, head over to UserVoice to add your idea or vote for an existing one.


Datum vydání verze Team Foundation Server 2017 Update 3: 6. listopadu 2017Team Foundation Server 2017 Update 3 Release Date: November 6, 2017

Co je nového v produktu Team Foundation Server 2017 Update 3What's New in Team Foundation Server 2017 Update 3

Toto je aktualizace pro Team Foundation Server 2017 a zahrnuje opravy chyb od verze Team Foundation Server 2017 Update 2.This is an update for Team Foundation Server 2017 that includes bug fixes since Team Foundation Server 2017 Update 2.


PráceWork

 • Export šablony s kódem znaků ASCII > 127 nemá WebLayout a obsahuje nesprávné názvy souborů.Exporting a template with ASCII character code >127 does not have WebLayout and includes incorrect file names.
 • Nastavení panelu a karty nezpracovává přejmenování Typu pracovní položky.Board and Card Settings does not handle Work Item Type rename.
 • Změna pořadí karty Kanban v turečtině by měla být podle řazení zásobníku.Kanban board card reordering in Turkish should be by stack rank.
 • REST API WorkItemSearchConditionalFaultIn by mělo vyvolat NotSupportedException pro vyhledávání.REST API WorkItemSearchConditionalFaultIn should throw NotSupportedException for Search.
 • Pro WIT se nespouští událost StructureChangeNotification.StructureChangeNotification event not firing for WIT.
 • Přidání odkazu na další informace při překročení limitu maximálního počtu odkazůAdd link to more info when exceeding max links limit.
 • Optimalizace plánu spuštění migrace dat pole pracovní položky k urychlení upgraduOptimize work item field data migration execution plan to improve upgrade performance.
 • Kontextová nabídka Přiřazený pro by kvůli jednoznačnosti měla místo zobrazovaného jména používat řetězec se seznamem.Assigned To context menu should use combo string instead of display name to disambiguate.

KódCode

 • Maven: Bude se teď generovat pokrytí kódu.Maven: Code coverage will now be generated.
 • Výchozím režimem pro soubory HTML v novém Průzkumníku už nebude režim Náhled.HTML files will no longer default to Preview mode in the new Explorer.
 • Přidali jsme posuvník při prohlížení sad změn.We have added a scroll bar when viewing changesets.
 • Vyřešili jsme svislé posouvání ve Webu (Kód-> Sady změn jako Soubory), teď bude fungovat v IE 11/Chromu.We fixed the vertical scrolling in Web (both Code->Changesets as Files) will now work in IE 11/Chrome.
 • V Průzkumníku zdroje teď funguje posouvání (IE/Edge).Scrolling now works in Source Explorer (IE/Edge).
 • Teď můžete v sadách změn filtrovat uživatele, kteří projekt opustili.You can now filter changesets for users who have left the project.
 • Můžete teď vybrat soubor, pak v kořenovém adresáři zvolit Zpět u levého stromu a zůstat v režimu celé obrazovky.You are now able to select a file, then select back in the root directory, of the left tree, and remain in full screen mode.
 • Adresa URL vyhledávání už nevyvolá výjimku, když překročí výchozí podporovanou délku, pokud existuje velký počet úložišť.The search URL will no longer throw an exception when it exceeds the defaulted supported length if there are a large number of repositories.
 • Složky souborů už se nebudou konfigurovat, pokud v úložišti Git není žádná výchozí větev.File folders will no longer be configured if there is no default branch in the Git Repository.
 • Instalace rozšíření nebudou kolidovat s úlohami předchozích operací odinstalace rozšíření.Extension installs will not conflict with the jobs of previous extension uninstall operations.
 • Opravili jsme vyhledávání, které teď funguje i v případě selhání úloh.We fixed Search and it now works despite job failures.
 • ReindexingStatus už nezůstane ve stavu Inprogress, pokud se úloha Accountfaultin spustí víc než jednou.ReindexingStatus will no longer remain in an Inprogress state if the Accountfaultin job is run more than once.
 • Procházení TFVC už neselže kvůli problémům s oprávněními správy verzí (VC).TFVC crawl will no longer fail due to version control (VC) permission issues.
 • Funkce vyhledávání už po upgradu na TFS 2017 Update 2 v japonském sestavení neselže.The Search function will no longer fail post upgrade to TFS 2017 Update 2 in the Japanese build.
 • Funkce vyhledávání už při upgradu na TFS Update 2 z TFS Update 1 neselže.The Search function will no longer fail as it did when upgrading from TFS Update 1 to TFS Update 2.
 • Zpráva Výsledek úlohy teď bude poskytovat více informací o indexování.The Job Result message will now give more insights into the indexing.
 • Snížili jsme počet selhání operace Oprava.We have reduced the Patch operation failure count.
 • TimeBoxed Crawler teď bude procházet aspoň jednu dávku bez ohledu na omezení doby provádění úlohy.TimeBoxed Crawler will now crawl at least one batch irrespective of job execution time limit.
 • Opravili jsme klíčové ukazatele výkonu operací oprav, aby soubory, které selhaly, byly v souladu s protokoly pro vyhledávání.We fixed patch operation KPIs for failed files to be consistent with logs for Search.
 • Vylepšili jsme podporu pro verzi protokolu SSH v Gitu pro Windows.We improved the support for SSH protocol version in Git for Windows.

SestaveníBuild

 • Při pokusu o registraci agenta sestavení došlo k chybě: Ověřování – „Zásobník není dostatečný, aby mohl program dále bezpečně běžet.“Error while attempting to register build agent: Authentication - "Insufficient stack to continue executing the program safely."
 • Aktualizace prvku vsts-agent, aby zahrnoval novou verzi GituUpdate vsts-agent to carry new version of git.
 • Povolení úlohy instalačního programu nástroje NuGet, aby umožňovala zahrnout NuGet.exe 4.3.0 do sestavení pro kompatibilitu s .NETEnable NuGet Tool Installer task in order to allow for NuGet.exe 4.3.0 to be included in builds for compatibility with .NET.
 • Není nastavené pole RequestedFor naplánovaného sestavení XAML.RequestedFor field of scheduled XAML build is not set.

Vydaná verzeRelease

 • Upgrade ze sady TFS 2017 nedokáže provést migraci připojené služby na základě Azure do koncového bodu.Upgrade from TFS 2017 failing migration of Azure-based connected service to service endpoint.

TestTest

 • Úloha nasazení testovacího agenta má na počítači s Win7 SP1 několik problémů.Deploy Test Agent task has multiple issues on Win7-SP1 machine.
 • Pokud je cesta testovacího agenta chybná, nezaprotokoluje se jako chyba, ale zobrazí se jenom v ladění.If Test Agent path is wrong it is not logged as error but appears only in debug.
 • Testovací běh/úloha by neměla selhat, pokud se nepovedlo nahrát přílohu.Test run/task shouldn’t fail if we failed to upload attachment.
 • Rozhraní API GetTestPlatform bude hledat soubor testplatform.config v adresáři testování na základě konfigurace.GetTestPlatform API will look for a testplatform.config file in the probing directory based on configuration.
 • Vyřazení indexů v dbo.tbl_TestResult k výraznému zlepšení výkonu upgradu.Drop indexes on dbo.tbl_TestResult to significantly improve upgrade performance.
 • Zlepšení výkonu kroku obsluhy migrace výsledků testu k výraznému zlepšení výkonu upgradu.Improve performance of test results migration servicing step to significantly improve upgrade performance.

Generování sestavReporting

 • Sestavy zbývající práce RDL teď budou zobrazovat správné doby pro odstraněné úlohy.The RDL Burndown Reports will now show the correct amount of time for deleted tasks.

SprávaAdministration

 • Veřejná adresa URL stránky uživatelů by měla odpovídat volající adrese URL, třeba při použití nástroje pro vyrovnávání zatížení.Users page Public URL should match the calling URL such as when a load balancer is involved.

Na začátek stránky
Top of Page