Visual Studio 2015 Update 3 – poznámky k verziVisual Studio 2015 Update 3 Release Notes

Poznámka

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio.This is not the latest version of Visual Studio. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, přejděte prosím na aktuální zprávu k vydání verze pro Visual Studio 2017.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017.


Stažení sady Visual Studio 2015Download Visual Studio 2015

Soubory ke stažení pro starší verze sady Visual Studio jsou k dispozici na webu my.visualstudio.com. Tento web se používá na základě předplatného, ale každý má možnost si vytvořit bezplatné předplatné Dev Essentials.Downloads for earlier versions of Visual Studio are available on my.visualstudio.com. This is a subscription-based site, but anyone can create a free Dev Essentials subscription. Další informace naleznete na stránce Dev Essentials.Please see the Dev Essentials page for more information.


Datum vydání: 27. června 2016Release Date: June 27, 2016

Novinky v této verziWhat's New in this Release


Nástroje pro Apache CordovaTools for Apache Cordova

Visual Studio 2015 Update 3 zahrnuje Nástroje pro Apache Cordova Update 10, včetně následujících vylepšení.Visual Studio 2015 Update 3 includes Tools for Apache Cordova Update 10, including the improvements below. a Update 10.and Update 10. Nejnovější informace o našich nástrojích najdete na našem blogu pro vývojáře na Githubu.For the latest news about our tools, visit our Developer Blog on GitHub.

 • Přidali jsme podporu pro Cordovu 6.1.1, to je výchozí verze pro nové projekty.We've added support for Cordova 6.1.1, the default version for new projects.
 • Vyřadili jsme registr modulů plug-in Cordovy, který se používal v Cordově 4.x. To znamená, že pro přidání modulů plug-in teď vyžadujeme nejméně Cordovu 5.x nebo novější.We've retired the Cordova Plugin Registry that was used in Cordova 4.x, which means that we now require a minimum of Cordova 5.x or later to add plugins.
 • Seznam základních modulů plug-in byla aktualizován a nyní zahrnuje moduly plug-in pro podnikové scénáře, jako je Intune, zapojení Azure, zabezpečení a místní úložiště SQLite.The Core Plugins list has been updated and now includes plugins for enterprise scenarios, such as Intune, Azure engagement, security, and SQLite local storage.
 • Nyní lze přidat moduly plug-in z návrháře konfigurace pomocí názvu balíčku npm nebo pomocí ID.You can now add plugins from the config designer either by the npm package name or by the ID.

plugin-byid

 • Můžete také přidat moduly plug-in, které vyžadují parametry z návrháře konfigurace.You can also add plugins that require parameters from the config designer.

plugin-parameters

Developer Analytics Tools Developer Analytics Tools

Do sady Developer Analytics Tools v7.0.2 jsme přidali následující vylepšení:We've added the following improvements in Developer Analytics Tools v7.0.2:

 • Trendy Application Insights, nástroj pro hledání trendů v telemetrii aplikace.Application Insights Trends, a tool for finding trends in your app's telemetry.
 • Telemetrie výjimek ve funkci CodeLens.Exception telemetry in CodeLens.
 • K výjimkám v diagnostických nástrojích byly přidány produkční telemetrické informace.Production telemetry information added to exceptions in Diagnostic Tools.
 • Podpora pro přidání Application Insights do projektů ASP.NET Core RC2 ze sady Visual Studio.Support for adding Application Insights to ASP.NET Core RC2 projects from Visual Studio.
 • Události diagnostických nástrojů pro projekty ASP.NET 5 RC1 a ASP.NET Core RC2.Diagnostic Tools events for ASP.NET 5 RC1 and ASP.NET Core RC2 projects.
 • Automatické aktualizace hledání Application Insights, když jsou vybrané podrobné filtry, časové rozsahy a události.Automatic refreshes of Application Insights Search when detail filters, time ranges, and events are selected.
 • Přechod z požadavků v hledání do kódu.Go to Code from requests in Search.
 • Vylepšené přihlašovací prostředí pro HockeyApp.Improved HockeyApp sign-in experience.

Další informace najdete v technické zprávě k vydání verze v dokumentaci k Microsoft Azure.For more information, see the technical release notes in the Microsoft Azure documentation.

Ladění a diagnostika Debugging and Diagnostics

Do verze Update 3 byla přidaná podpora diagnostických nástrojů pro aplikace spuštěné na zařízeních OneCore, včetně HoloLens a IoT.Diagnostic Tools support for apps running on OneCore devices, including HoloLens and IOT, has been added in Update 3.

Vylepšení funkce Upravit a pokračovat v C++:C++ Edit and Continue improvements:

 • Vyšší výkon a spolehlivost, když je povolený FASTLINK.Better performance and reliability when FASTLINK is enabled.
 • Výsledkem úspěšného použití změn kódu statických knihoven už není zastaralý kód.Successful application of code changes to static libraries no longer produces Stale Code.
 • Pro falešně pozitivní změny typu během rekompilace se už nezobrazují upozornění C4656.C4656 warnings will no longer appear for false positive type changes during recompilation.
 • Podpora přidání nového typu se stejným názvem v rámci několika kompilačních jednotek.Support for adding a new type with the same name crossing multiple compilation units.

Vylepšení ladění uživatelského rozhraní jazyka XAML:XAML UI Debugging improvements:

 • Když se ve vaší aplikaci změní fokus, nová funkce pro sledování fokusu v dynamickém vizuálním stromu způsobí, že se výběr v dynamickém vizuálním stromu aktualizuje a nastaví na element, který má aktuálně nastavený fokus.Whenever the focus changes in your app, the new Track Focus feature in the Live Visual Tree will cause selection in the Live Visual Tree to update to the currently focused element.

Integrované vývojové prostředí sady Visual Studio Visual Studio IDE

Předplatná a kódy Product KeySubscriptions and product keys

Ve verzi Update 3 jsme vyřešili připomínky zákazníků týkající se použití předplatného prostřednictvím online identity nebo kódů Product Key k odemknutí integrovaného vývojového prostředí, a to následujícími způsoby:We've addressed feedback in Update 3 from customers using subscriptions through an online identity or product keys to unlock the IDE, in the following ways:

 • Pokud chcete aktivovat přiřazené cloudové předplatné sady Visual Studio, nemusíte už přecházet na web https://my.visualstudio.com. Integrované vývojové prostředí sady Visual Studio můžete začít využívat okamžitě po přiřazení předplatného.You are no longer required to visit https://my.visualstudio.com to activate your assigned Visual Studio Cloud subscription, and can immediately start using the Visual Studio IDE as soon as the subscription is assigned.
 • Vylepšili jsme zpracování chyb při použití kódu Product Key.We've improved error handling when applying a product key.
 • Všechny operace s uživatelskými účty a licencemi jsou teď zabezpečené pomocí HTTPS.All user account and licensing operations are now secured by using HTTPS.
 • V dialogovém okně Nastavení účtu jsme provedli jsme vylepšení přístupnosti pro aktivaci předplatného a zadání kódu Product Key.We've made accessibility improvements in the Account Settings dialog for activating a subscription and entering a product key.
 • K zachování aktivního účtu přizpůsobení a synchronizaci nastavení roamingu už není nutné opakované ověření každých 8 dní.Re-authentication every ~8 days is no longer required to keep the personalization account active and synchronizing roaming settings.

Nástroje pro univerzální aplikace pro Windows Tools for Universal Windows Apps

Visual Studio 2015 Update 3 obsahuje několik vylepšení Nástrojů pro univerzální aplikace pro Windows.Visual Studio 2015 Update 3 comes with several enhancements to the Tools for Universal Windows apps. Jedno z našich klíčových vylepšení umožňuje přihlásit se při vytváření balíčku pro odeslání do Windows Storu k účtu AAD Storu pomocí přihlašovacích údajů Azure Active Directory.A key improvement allows you to sign in with Azure Active Directory credentials for an AAD Store account when creating a package to submit to the Windows Store. Jakmile se projekt přidruží k Windows Storu, už se před vytvořením balíčku pro odeslání do Storu nebudete muset přihlašovat.Once the project has been associated with the Windows Store, you will no longer need to sign in to create a package to submit to the Store.

.NET Native pro univerzální aplikace pro Windows.NET Native for Universal Windows Apps

.NET Native 1.4 je dílčí servisní verze, která vylepšuje výkon, řeší některé chyby nahlášené zákazníky a u velkých aplikací zkracuje dobu kompilace sestavení pro vydání..NET Native 1.4 is a minor servicing release that improves performance, addresses several customer reported bugs and improves Release build compilation times of large apps. Aplikace XAML a hry Unity, které využívají .NET Native 1.4, budou mít lepší běhový výkon.XAML applications and Unity games that use .NET Native 1.4 will have better runtime performance. Těchto vylepšení bylo dosaženo zrychlením volání reflexního a nativního rozhraní API.These improvements were achieved by making both reflection and native API calls faster.

Nástroje pro architekturu Architecture Tools

Zaměřili jsme se na připomínky zákazníků týkající se vylepšení výkonu a spolehlivosti.We've addressed feedback from customers about improving performance and reliability.

Grafičtí návrháři pro konkrétní domény (včetně EDMX a DBML)Domain Specific Graphical Designers (including EDMX and DBML)

Pokud je ve Windows 10 na obrazovce zobrazená klávesnice, při otevírání nebo při pokusu o úpravu velkých diagramů EDMX nebo DBML diagramy už Visual Studio nepřestává reagovat.On Windows 10, Visual Studio is no longer unresponsive when you are opening or attempting to edit large EDMX or DBML diagrams while the on-screen keyboard is displayed.

Mapa kóduCode Map

 • Visual Studio už při pokusu o spuštění funkce Generovat mapu kódu pro řešení nepřestává reagovat, když toto řešení obsahuje projekty instalačního programu (.vdproj).Visual Studio is no longer unresponsive when you are trying to "Generate Code Map for Solution" when the solution contained installer projects (.vdproj).
 • Visual Studio už při spuštění příkazu mapy kódu z editoru kódu a zavření okna Mapa kódu, jakmile se zobrazí, nepřestává reagovat.Visual Studio is no longer unresponsive when you run a code map command from the code editor and close the Code Map window as soon as it appears.

Ověření vrstevLayer Validation

 • Při sestavování řešení s projektem modelování, který obsahuje diagram vrstev s akcí ověření, se po dokončení sestavení už nevyužívá jádro procesoru.When building a solution having a modeling project containing a Layer diagram with a Validate action, a CPU core is no longer used after the build completes.
 • Nyní můžete ověřit diagram vrstev, pokud nadřazený projekt modelování odkazuje na knihovny PCL (například ODP.Net).You can now validate a layer diagram when its parent modeling project is referencing PCL libraries (for instance ODP.Net).

Node.js Tools for Visual StudioNode.js Tools for Visual Studio

Node.js Tools 1.2 RC pro Visual Studio je nyní k dispozici ke stažení.Node.js Tools 1.2 RC for Visual Studio is now available for download. Očekáváme, že tato verze zajistí výrazné vylepšení stability a výkonu, včetně omezení výskytu chyb způsobených nedostatkem paměti, ke kterým docházelo v předchozích verzích.We expect this release to provide significantly improved stability and performance, including reducing out-of-memory crashes seen in prior releases.

Mezi další vylepšení patří:Other highlights include:

 • Rychlejší a lepší ES6 IntelliSenseFaster, better ES6 IntelliSense
 • Spolehlivější laděníMore reliable debugging
 • Vylepšené prostředí testování částí (včetně podpory pásek)Improved Unit Testing experiences (including Tape support)
 • Příkaz .npm ve více typech projektů.npm command in more project types

Kompletní informace a soubory ke stažení najdete na stránce vydání Node.js Tools 1.2 RC.For full information and downloads, see the Node.js Tools 1.2 RC release page.

Web Developer Tools Web Developer Tools

Když je u projektů webové aplikace ASP.NET zrušené zaškrtnutí políčka Povolit operaci Upravit a pokračovat, proces IIS Express už nepřestane pracovat pokaždé, když zastavíte ladění.For ASP.NET Web Application projects, when "Enable Edit and Continue" checkbox is unchecked, the IIS Express process will no longer stop every time you stop debugging.

Visual C++ Visual C++

Součástí Update 3 se stala vylepšení, jako jsou nové kontroly a zprávy upozornění pro C++ Compiler, a také podpora a vylepšení výkonu pro kódování v jazycích C# a Visual Basic.Enhancements, such as new checks and warning messages for the C++ Compiler, as well as support and performance improvements for C# and Visual Basic coding, were included in Update 3.

Kompilátor C++C++ Compiler

 • Nyní kontrolujeme přístup odstraněného triviálního konstruktoru copy/move.We now check the access of a deleted trivial copy/move ctor. Bez této kontroly jsme mohli nesprávně volat výchozí konstruktor copy (ve kterém implementace může být nesprávně vytvořená) a způsobit tak potenciální běhové generování chybného kódu.Without the check, we may incorrectly call the defaulted copy ctor (in which the implementation can be ill-formed) and cause potential runtime bad code generation.
 • Std::is_convertible nyní správně rozpozná vlastní přiřazení typu třídy, pokud je konstruktor copy odstraněný nebo soukromý.Std::is_convertible now correctly detects self-assignment of a class type when the copy-constructor is deleted or private.
 • V rámci poslední fáze vyřazování podpory ATL s atributy, která byla zahájená v sadě Visual Studio 2008, jsme do kompilátoru doplnili nové upozornění na zastarání.As the last phase of completing the deprecation of attributed ATL support started in Visual Studio 2008, we've added a new deprecation warning to the compiler. V sadě Visual Studio 2015 Update 3 použití kódu ATL s atributy vyvolá upozornění úrovně 1, které je ve výchozím nastavení aktivované.With Visual Studio 2015 Update 3, usages of attributed ATL code will generate an on-by-default level 1 warning. C4467C4467
 • Při použití souborů PCH způsobí nyní neshodující se adresáře include (-I) pro kompilátor mezi kompilacemi -Yc a -Yu nové upozornění.When using PCH files, mismatched -I include directories to the compiler between -Yc and -Yu compilations will now produce a new warning. C4599C4599
 • Při použití souborů PCH způsobí nyní neshodující se direktivy #include ve zdrojových souborech mezi kompilacemi -Yc a -Yu upozornění.When using PCH files, mismatched #include directives in source files between -Yc and -Yu compilations will now produce a warning. C4598C4598

Další informace o tom, jak tyto změny mohou ovlivnit váš stávající kód, najdete v tématu Průvodce přenosem a upgradováním Visual C++ na webu MSDN.For more information on how these changes might impact your existing code, see Visual C++ Porting and Upgrading Guide on MSDN.

Knihovny jazyka C++C++ Libraries

 • Obnovili jsme výkon režimu ladění při ničení rozsahů triviálních objektů, který v aktualizaci Update 2 poklesl, jako je třeba u funkce vector.We've restored debug mode performance when destroying ranges of trivial objects that regressed in Update 2, like in vector.

 • Implementovali jsme vyměnitelné vlastnosti z pracovní dokumentace C++17 (z návrhu P0185 Adding [nothrow-]swappable traits).We've implemented the swappable traits from the C++17 working paper, from the proposal P0185 Adding [nothrow-]swappable traits. Jako spekulativní funkce C++17 jsou vlastnosti (is_swappable, is_swappable_with, is_nothrow_swappable a is_nothrow_swappable_with) viditelné a omezení u std::swap aktivní jenom tehdy, když kompilujete s /std:c++latest.As a speculative C++17 feature, the traits (is_swappable, is_swappable_with, is_nothrow_swappable, and is_nothrow_swappable_with) are only visible, and the constraints on std::swap are only active, when compiling with /std:c++latest.

 • Odebrali jsme z knihovny vcruntime140.dll a statických knihoven volání ETW eventing, která se dřív aktivovala během spuštění procesu a zpracování funkce dllmain.We've removed ETW eventing calls from vcruntime140.dll and static libraries that previously fired during process startup and dllmain.

 • Odebrali jsme délku názvu symbolu v běžných nástrojích využívaných kontejnery STL, jako je std::vector. Sníží se tak pravděpodobnost upozornění C4503.We've removed symbol name length in common machinery used by STL containers, such as std::vector, reducing likelihood of C4503 warnings. Například následující typ už negeneruje upozornění: concurrency::concurrent_unordered_map<wstring, vector<pair<uint64_t, vector<uint8_t>>>>.For example, the following type no longer generates a warning: concurrency::concurrent_unordered_map<wstring, vector<pair<uint64_t, vector<uint8_t>>>>.

 • ATL/MFC/AMP/PPL: V souvislosti s dvoufázovým vyhledáváním se provedla řada oprav pro zajištění shody:ATL/MFC/AMP/PPL: Lots of conformance fixes related to two-phase lookup, as follows:

  • _com_ptr_t má nyní konstruktor move a operátor move assignment._com_ptr_t now has a move constructor and move assignment operator.

  • MFC: Vyřešilo se zpracování hodnot HMENU, které někdy bránily ve správném zobrazení nabídek v 64bitových aplikacích.MFC: Fixed handling of HMENU values that occasionally prevented menus from being properly displayed in 64-bit applications.

  • ATL/MFC: Už negeneruje následující upozornění:ATL/MFC: No longer emit the following warnings:

  • Skrytí/přepisování funkce: C4263, C4264, C4266Function overriding/hiding: C4263, C4264, C4266

  • Neshoda specifikace výjimek: C4986Mismatching exception specification: C4986

  • /analyze: C6386/analyze: C6386

  • ATL: Všechny varianty AtlThrow jsou nyní správně označené pomocí __declspec(noreturn).ATL: All variations of AtlThrow are now properly marked with __declspec(noreturn). To brání v generování chybných upozornění SAL.This prevents erroneous SAL warnings from being emitted.

  • ATL: Vyřešili nebo upravili jsme několik poznámek SAL.ATL: Fixed/Improved several SAL annotations.

  • /std:c++latest podporuje následující nové funkce: P0025R1 "clamp()", P0185R1 "is_swappable, is_nothrow_swappable" a P0272R1 "Non-const basic_string::data()."./std:c++latest enables the following new features: P0025R1 "clamp()", P0185R1 "is_swappable, is_nothrow_swappable", and P0272R1 "Non-const basic_string::data().".

  • /std:c++latest také kontroluje odebrání následujících starých funkcí: N4190 „Removing auto_ptr, random_shuffle(), And Old Stuff“, P0004R1 „Removing Deprecated Iostreams Aliases“, LWG 2385 „function::assign allocator argument doesn't make sense“ a různých nestandardních funkcí (obor názvů std::tr1, některé nástroje pouze pro TR1 a struktura std::identity)./std:c++latest also controls the removal of the following old features: N4190 "Removing auto_ptr, random_shuffle(), And Old Stuff", P0004R1 "Removing Deprecated Iostreams Aliases", LWG 2385 "function::assign allocator argument doesn't make sense", and various non-Standard features (the std::tr1 namespace, some TR1-only machinery, and the std::identity struct).

  • Byla opravena bezobslužná nesprávná funkce codegen v atomic<int64_t>/atomic<uint64_t> pro x86.Silent bad codegen in atomic<int64_t>/atomic<uint64_t> on x86 was fixed.

  • STL nyní nevyužívá statické objekty Magic bezpečné pro přístup z více vláken s výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné. Výsledkem je vylepšení generovaného kódu.The STL now avoids using thread-safe "magic statics" except when absolutely necessary, improving codegen.

  • Konstruktor perfect forwarding řazené kolekce členů už nevytlačuje konstruktor copy, což v některých případech řeší chyby kompilátoru.Tuple's perfect forwarding constructor now avoids out-competing the copy constructor, fixing compiler errors in certain scenarios.

 • Korutiny:Coroutines:

  • Vyřadili jsme následující klíčová slova: __yield_value & __await.Deprecated the following: __yield_value & __await keywords. Místo nich se používá co_await / co_yield.Use co_await / co_yield instead.
  • Ke členům to_address a from_promise třídy coroutine_handle jsme přidali upozornění na vyřazení.Added deprecation notice to: to_address and from_promise members of coroutine_handle class. Místo coroutine_handle::to_address() použijte coroutine_handle::address().Instead of coroutine_handle::to_address(), use coroutine_handle::address().
  • Místo coroutine_handle::from_promise(Promise *P) použijte coroutine_handle::from_promise(Promise &P).Instead of coroutine_handle::from_promise(Promise *P), use coroutine_handle::from_promise(Promise &P).
 • Vylepšili jsme výkon std::equal a std::lexicographical_compare agresivnějším odesláním do memcmp a memchr. Výsledkem jsou velká vylepšení výkonu v některých scénářích,We've improved performance of the following: std::equal and std::lexicographical_compare by dispatching to memcmp and memchr more aggressively, resulting in large performance improvements in some scenarios. například equal(char,char,char, char) na 64bitových platformách.For example: equal(char,char,char, char) on 64 bit platforms.

  • Výrazně se vylepšilo ladění díky omezení počtu volání účtovacích funkcí v našich nástrojích pro iterační ladění.debug builds significantly by reducing the number of bookkeeping function calls in our iterator debugging machinery.
  • Funkce string::push_back se ve srovnání s aktualizací Update 2 v sestaveních pro vydání vylepšila o dalších 40 % (výraznější vylepšení je u sestavení ladicí verze).string::push_back has improved another 40% vs. Update 2 in release builds, with more substantial improvements in debug builds. (To je ještě nad rámec velkých vylepšení výkonu, která poskytuje aktualizace Update 2.)(This is in addition to large performance improvements here that shipped in Update 2).
  • Ladicí sestavení napříč všemi standardními algoritmy se zlepšilo odstraněním několik typů volání podpory metaprogramování s prázdnou šablonou (například _Iter_cat), přes všechny algoritmy, které přebírají predikáty snížením počtu kopií predikátu.Debug builds across all standard algorithms have improved by eliminating several types of empty template metaprogramming support calls (for example,_Iter_cat), across all algorithms that take predicates by reducing the number of predicate copies.
  • std::mismatch pod _ITERATOR_DEBUG_LEVEL 1 a 2 má lepší výkon díky kontrole druhého rozsahu před iterací, kde je to možné.std::mismatch under _ITERATOR_DEBUG_LEVEL 1 and 2 by range checking the second range where possible ahead of iteration.
 • Použili jsme vylepšenou diagnostiku pro zprávy _SCL_INSECURE_DEPRECATE na zbývající algoritmy (v aktualizaci Update 2 byl do nového mechanismu zastarání zapojen pouze malý počet algoritmů).We've applied improved diagnostics for _SCL_INSECURE_DEPRECATE messages to the remaining algorithms (in Update 2 only a small number of algorithms were hooked into the new deprecation mechanism). To také zlepšuje funkce ladění při ladění do standardních algoritmů, protože už neexistují interakce preprocesoru _ITERATOR_DEBUG_LEVEL deklarující více kopií standardních algoritmů.This also improves the debugging experience when debugging into the standard algorithms, as there is no longer any _ITERATOR_DEBUG_LEVEL preprocessor interaction declaring multiple copies of standard algorithms. Vyřešili jsme také následující:We have also fixed the following:

  • Vyřešili jsme nemožnost kompilace některých funkcí jako mismatch(iter, iter, T[]) kvůli interakci mezi naším nestandardním algoritmem _ITERATOR_DEBUG_ARRAY_OVERLOADS a algoritmy pro duální rozsahy.We've fixed the inability to compile some functions like mismatch(iter, iter, T[]) due to interaction between our nonstandard _ITERATOR_DEBUG_ARRAY_OVERLOADS and dual-range algorithms.
 • Vyřešili jsme porušení upozornění C4242 v STL, které je ve výchozím nastavení vypnuté.We've fixed violations of the off-by-default warning C4242 in the STL.

 • Vyřešili jsme možnou chybu celočíselného přetečení v std::pop_heap.We've fixed possible integer overflow bug in std::pop_heap.

 • Vyřešili jsme potenciální zablokování v /clr:pure kvůli voláním LoadLibrary vloženým pomocí CLR s držením zámku národního prostředí.We've fixed potential hang under /clr:pure due to CLR-inserted LoadLibrary calls while holding the locale lock.

Ladění C++/CLIC++/CLI Debugging

 • Vyhodnocování výrazů C++/CLI nyní podporuje funkce ladicího programu, jako je Natvis, které se dříve podporovaly jenom pro čistě nativní aplikace.The C++/CLI expression evaluator now supports debugger features, such as Natvis, that were previously only supported for pure native apps. Nyní se objekty uvedené v proměnném okně (nebo uvnitř datového tipu) ve smíšené spravované/nativní aplikaci rozbalí stejným způsobem, jako kdyby byly v čistě nativní aplikaci (podle definice vizualizérů typu).Now in a mixed managed/native app when objects are listed in a variable window (or inside a datatip), they will expand just like they do in a pure native app as defined by the type visualizers.

plugin-byid

Sada nástrojů platformy Clang/C2Clang/C2 Platform Toolset

Integrovali jsme vydání Clang 3.8 do Clang/C2 a poskytli 64bitovou hostovanou sadu nástrojů.We've integrated Clang 3.8 release into Clang/C2 and provided a 64-bit hosted toolset.

C++ MDDC++ MDD

Zajistili jsme podporu pro nejnovější Android NDK verze R11C a možnost upgradovat aktuální projekty tak, aby cílily na nejnovější NDK.We've enabled support for the latest Android NDK version R11C and the capability to upgrade the current projects to target the latest NDK.

TypeScriptTypeScript

Visual Studio 2015 Update 3 zahrnuje TypeScript 1.8.34.Visual Studio 2015 Update 3 includes TypeScript 1.8.34. Vyřešili jsme chyby typu nedostatek paměti u některých velkých projektů TypeScriptu, které využívají AngularJS.We've fixed an out of memory error with some large TypeScript projects that use AngularJS.

C# a Visual BasicC# and Visual Basic

Investovali jsme do snížení paměťových nároků a vylepšení výkonu diagnostiky kódu.We've invested in reducing memory footprint and improving the performance of code diagnostics. Omezí se tak řada chyb typu nedostatek paměti, ke kterým docházelo v předchozích verzích.This will reduce a lot of the out-of-memory crashes seen in prior releases. Vylepšili jsme výkon při spuštění diagnostiky kódu v rámci celého řešení.We’ve improved the performance of running code diagnostics on an entire solution. Další informace o vylepšení výkonu diagnostiky kódu najdete na stránce věnované postupům pro povolení a zákaz analýzy celého řešení pro spravovaný kód na webu MSDN.To learn more about code diagnostic performance enhancements, read the How to: Enable and Disable Full Solution Analysis for Managed Code page on MSDN.

Mezi další vylepšení patří:Additional improvements include the following:

 • Možnost přidat odkaz na balíček NuGet jako rychlou opravu:An option to add a reference to a NuGet package as a quick fix:

plugin-byid

 • Tuto možnost můžete povolit pomocí příkazu Nástroje > Možnosti > Textový editor > C# > Upřesnit v části Direktivy Using:You can enable this option from Tools > Options > Text Editor > C# > Advanced, under "Using Directives":

plugin-byid

 • Vylepšili jsme podporu pro knihovny tříd Portable, které cílí na standard platformy .NET.We've improved support for Portable class libraries targeting the .NET Platform Standard.
 • Vylepšili jsme výkon funkcí Přejít na implementaci a Najít všechny odkazy pro C#.We've added performance improvements to the C# GoTo Implementation and Find All References. Můžete si je vyzkoušet tak, že vyberete objekt, kliknete na něj pravým tlačítkem a potom je vyberete z místní nabídky.You can try these by selecting an object, right-clicking on it and then selecting them from the menu.
 • Když použijete akci typu Opravit vše pro dokument, projekt nebo řešení, zobrazuje se teď indikátor průběhu.When you apply a “fix all” action to document/project/solution we now display a progress bar.
 • Vylepšili jsme výkon při opětovném načtení projektů C# a VB v rozsáhlých řešeních.Improved performance when reloading C# and VB projects in large solutions. Další informace a tipy najdete v článku věnovaném důležitým informacím o výkonu pro velká řešení.For more information and tips, read: Performance considerations for large solutions.

Team ExplorerTeam Explorer

V Team Exploreru bylo opraveno několik chyb:Several bugs have been fixed in Team Explorer:

 • Nejde zobrazit obsah souboru, který byl odstraněn z úložiště Git.Unable to view the contents of a file that was deleted from a Git repository.
 • Při zobrazení historie větve by ikona Přejít k podřízenému měla být zablokovaná, pokud je fokus nastavený na nejnovější potvrzení změn.When viewing the history of a branch, the Go to Child icon should be disabled when the focus is the latest commit.
 • Při změně větví pomocí Git.exe může v sadě Visual Studio dojít k chybě nebo se může dostat do neznámého stavu.When changing branches using Git.exe, Visual Studio may crash or get into an unknown state.
 • Při zobrazení historie větve v úložišti Git nefunguje zvýraznění v histogramu úplně bez chyb.When viewing the history of a branch in a Git repository, the highlighting in the history graph has glitches.
 • Při vytváření větve v nástroji Team Explorer je klávesová zkratka Alt + B pro vytvoření větve v konfliktu s nabídkou Sestavit.When creating a branch in Team Explorer, the Alt+B shortcut for Create Branch conflicts with the Build menu.
 • Pokud se v situaci s vysokým využitím paměti pokusíte rozbalit objekt větší, než je dostupná paměť, Git nezobrazí chybu typu Nedostatek paměti, ale chybu typu Objekt nebyl nalezen – žádný odpovídající volný ().In a high memory usage situation, when attempting to unpack an object larger than the available memory, Git gives an error of "Object not found - no matching loose object ()" instead of an out of memory error.
 • Překlep v chybové zprávě „... Chcete-li otevřít toto řešení, ...“.Typo in the error message "... In order the open this solution ...".
 • Pokud při zobrazení historie větve kliknete pravým tlačítkem na první potvrzení změn v historii, funkce výběru určitých položek je zakázaná.When viewing the history of a branch and right clicking on the first commit in history, Cherry Pick is disabled.
 • Při vytváření žádosti o přijetí změn ze stránky větví Team Exploreru kontextová nabídka místo vybrané větve používá aktuální větev.When creating a pull request from the Team Explorer branches page context menu uses the current branch instead of the selected branch.

Xamarin pro Visual StudioXamarin for Visual Studio

Visual Studio 2015 Update 3 nyní zahrnuje Xamarin 4.1.Visual Studio 2015 Update 3 now includes Xamarin 4.1. Tato verze kromě řady opravených chyb také nově nabízí podporu pro tvOS, vylepšuje podporu pro katalog prostředků iOS, vylepšuje prostředí pro úpravy XML a při vytváření aplikací pro iOS přidává selektory pro implementace HttpClient a SSL/TLS.In addition to a number of bug fixes, this release adds support for tvOS, improves the iOS Assets Catalog support, improves the XML editing experience, and adds selectors for SSL/TLS and HttpClient implementations when creating iOS apps. Další informace najdete ve zprávě k vydání verze Xamarinu.For more information, see the Xamarin release notes.


Na začátek stránky
Top of Page