Visual Studio 2017 for Mac Visual Studio 2017 for Mac


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Xamarin | Blogy | ÚdržbaDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | Xamarin | Blogs | Servicing


Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Jazykové nastavení můžete přepnout tak, že přejdete do zápatí v dolní části stránky.You can switch your language setting by going to the footer at the bottom of the page. Klikněte na ikonu a vyberte požadovaný jazyk.Click on the icon and select your desired language.


Tento článek obsahuje informace o nejnovější vydané verzi 7.0 sady Visual Studio 2017 pro Mac.This article contains information about the newest release for Visual Studio 2017 for Mac version 7.0.

Visual Studio 2017 for Mac slouží k vytváření aplikací pro mobily, web a cloud s Xamarinem a .NET Core i her s Unity.Use Visual Studio 2017 for Mac to build apps for mobile, web, and the cloud with Xamarin and .NET Core, as well as games with Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.To learn more about Visual Studio 2017 for Mac, see Mac System Requirements and Mac Platform Targeting and Compatibility.

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce Soubory ke stažení.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

Zpětná vazbaFeedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém v pravém horním rohu samotného integrovaného vývojového prostředí (IDE) sady Visual Studio pro Mac.You can report a problem via the Report a Problem option in the upper right hand corner of the Visual Studio for Mac IDE itself. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů.You can track your feedback in the Developer Community portal. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.For suggestions, let us know through UserVoice.


Datum vydání verze: 2. června 2017 – Visual Studio for Mac 7.0.1.24Release Date: June 02, 2017 - Visual Studio for Mac 7.0.1.24

Tato verze řeší několik chyb a nevracení paměti.This release fixes a number of bugs and memory leaks.

Správce sady Android SDKAndroid SDK Manager

 • Opraveno: Licence SDK se správně nezabaluje.Fixed: SDK License is not wrapping correctly.
 • Opraveno: U tlačítka Zrušit se nezmění popisek zpět na Nainstalovat aktualizace.Fixed: Cancel Button does not change label back to Install Updates.
 • Opraveno: Při odinstalaci nejnovějšího sestavení Nástrojů sady SDK se odinstalují všechny nástroje sady SDK.Fixed: On uninstalling latest build of SDK Tools, all SDK tools are uninstalled.
 • Opraveno: Možnost upravovat komponenty, zatímco probíhají aktualizace.Fixed: Able to modify components while updates are in progress.
 • Opraveno: Nejde použít stažené nástroje sady SDK ze samostatného instalačního programu kvůli problémům s oprávněním.Fixed: Cannot use downloaded SDK tools from standalone installer due to permission issues.
 • Opraveno: Nejde nainstalovat dříve odebranou komponentu.Fixed: Not possible to install a previously removed component.
 • Opraveno: Nástroje sady SDK 25.2.5 se nenainstalují.Fixed: SDK Tools 25.2.5 fail to install.

Další problémyOther issues

 • Opraveno: Problém s obnovováním dokumentů s okny dokumentů vedle sebe.Fixed: Issue with restoring documents with side by side document windows.
 • Opraveno: V aktuálním kontextu s přenosnou knihovnou formátu .NETStandard/nový csproj neexistuje název „InitializeComponent“.Fixed: The name 'InitializeComponent' does not exist in the current context with .NETStandard/new csproj format portable library.
 • Opraveno: Při nasazení Androidu v režimu vydání dojde k tichému selhání.Fixed: Android deployment is failing silently in release mode.
 • Opraveno: Rychlá oprava nic nedělá.Fixed: Quick Fix doesn't do anything.
 • Opraveno: Odebrání možnosti Odkaz v dialogovém okně Upravit odkazy nefunguje.Fixed: Removing a Reference in the Edit References Dialog does not work.
 • Opraveno: Při nahrání aplikace PCL Forms pro iOS do testovacího cloudu selže krok sestavení s chybou „Neznámá chyba nástroje MSBuild“.Fixed: Uploading iOS Forms PCL app to Test Cloud fails build step with "Unknown MSBuild Failure”.
 • Opraveno: Nejde kontrolovat proměnné v aplikacích .NET Core.Fixed: Can not inspect variables in .Net core applications.
 • Opraveno: Ve všech souborech se zobrazují příkazy ladění F#.Fixed: F# debugging commands show up in all files.
 • Opraveno: Šablona F# Xamarin Forms neobnoví balíčky.Fixed: F# Xamarin Forms template doesn't restore packages.
 • Opraveno: Při vybrání vlákna během ladění aplikace .NET Core zmizí zásobník volání.Fixed: Call Stack disappears when a thread selection is made while debugging .NET Core application.
 • Opraveno: Při podržení klávesy Shift a šipky dolů se pokračuje s výběrem textu za oblast zobrazení.Fixed: Holding the shift and the down keys continues to select text past the viewport.
 • Opraveno: Při obnovování balíčků se uzamkne uživatelské rozhraní.Fixed: UI lockup while restoring packages.
 • Opraveno: Editor nevykreslí celý text.Fixed: Editor doesn't render the full text.
 • Opraveno: Problém řazení při otevírání souborů po načtení řešení při použití událostí Apple k otevírání souborů.Fixed: File open ordering issue after solution load when using Apple events to open files.
 • Opraveno: Přejmenováním souboru, aby odpovídal názvu třídy, se soubor odstranil.Fixed: Renaming a file to match class name deleted the file.
 • Opraveno: Dokončení obslužné rutiny FooButton_Clicked negeneruje prázdný kód metody.Fixed: FooButton_Clicked handler completion does not generate method stub.
 • Opraveno: Rozdělená obrazovka způsobí, že položky nabídky přestanou být aktivní.Fixed: Split screen causes menu items to become disabled.

Novinky v sadě Visual Studio for MacWhat's New in Visual Studio for Mac

Základní funkceCore Functionality

Visual Studio for Mac obsahuje vše, co očekáváte od moderního integrovaného vývojového prostředí, včetně plnohodnotného editoru zdrojového kódu, vyhledávání a navigace v kódu, výkonného ladicího programu, přizpůsobitelného pracovního prostoru, integrace Gitu a systému rozšíření s mnoha funkcemi.Visual Studio for Mac has everything you would expect from a modern IDE, including a full-featured source editor, code search and navigation, a powerful debugger, a customizable workspace, Git integration, and a rich extension system.

Mezi další funkce patří:Other features include:

 • Technologie C# IntelliSense založená na Roslynu, refaktoring, analyzátory a opravy kóduRoslyn-based C# IntelliSense, refactoring, analyzers, and code fixes.
 • Správa balíčků založená na NuGetuNuGet-based package management.
 • Formát projektů kompatibilní se sadou Visual StudioVisual Studio compatible project format.
 • Modul sestavení MSBuildMSBuild build engine.
 • Integrované testování částíIntegrated unit testing.
 • Připravená podpora jazyka F#Support for F# out-of-the-box.

Podpora platformy .NET Core.NET Core Support

.NET Core je platforma pro vytváření aplikací, které běží na Windows, Linuxu a Macu..NET Core is a platform for creating applications that you can run on Windows, Linux, and Mac. Visual Studio for Mac podporuje načítání, vytváření, používání a ladění projektů .NET Core.Visual Studio for Mac provides you with support for loading, creating, running, and debugging .NET Core projects.

Aby bylo možné používat projekty .NET Core, musíte si stáhnout a nainstalovat sadu .NET Core SDK.In order to run .NET Core projects the .NET Core SDK should be downloaded and installed.

Podpora .NET Core zahrnuje:.NET Core support includes:

 • C# a F# IntelliSenseC# and F# IntelliSense.
 • Šablony projektu .NET Core pro konzolu, knihovnu a webové aplikace.NET Core project templates for console, library, and web applications.
 • Úplnou podporu ladění, včetně zarážek, zásobníku volání, okna kukátka a dalších funkcíFull debugging support, including breakpoints, call stack, watch window, etc.
 • Odkazy na balíčky NuGet a obnovení založené na MSBuilduNuGet PackageReferences and MSBuild-based restore.
 • Integrovaná podpora testování částí pro používání a ladění testů pomocí testovací platformy sady Visual Studio, která je součástí sady .NET Core SDKIntegrated unit testing support for running and debugging tests with the Visual Studio Test Platform that is included with the .NET Core SDK.
 • Migrace ze starého formátu project.jsonMigration from old project.json format.

Webové nástrojeWeb Tooling

Visual Studio for Mac nově přidává do webových nástrojů podporu souborů HTML, CSS a JSON.Visual Studio for Mac adds new web tooling support for HTML, CSS and JSON files.

HTMLHTML

 • Nová šablona HTMLNew HTML template.
 • Vylepšené inteligentní odsazení a formátováníImproved smart indent and formatting.
 • Vylepšené barevné zvýrazňováníImproved colorization.
 • Vylepšená technologie IntellisenseImproved Intellisense.
 • Sbalování kódu (je třeba ho povolit)Code folding (must be enabled).
 • Příkaz pro zrušení minifikaceUnminify command.
 • Vylepšené šablony kódu (fragmenty kódu)Improved Code Templates (snippets).
 • Obklopení výběru pomocí <div>Surround selection with <div>.
 • Možnost přesunutí vybraného textu nahoru a dolůOption up/down moves selected text up/down.

CSSCSS

 • Vylepšené inteligentní odsazení a formátováníImproved smart indent and formatting.
 • Vylepšené barevné zvýrazňováníImproved colorization.
 • Vylepšená technologie IntelliSenseImproved IntelliSense.
 • Sbalování kóduCode folding.
 • Mnoho šablon kódu (fragmentů kódu)Many Code Templates (snippets).
 • Možnost přesunutí vybraného textu nahoru a dolůOption up/down moves selected text up/down.

FORMÁT JSONJSON

 • Výběr schématu s přístupem k schemastore.orgSchema picker with access to schemastore.org.
 • Ověřování ze schématuValidation from schema.
 • IntelliSense ze schématuIntelliSense from schema.
 • Vylepšené inteligentní odsazení a formátováníImproved smart indent and formatting.
 • Vylepšené barevné zvýrazňováníImproved colorization.
 • Přidávání komentářů a jejich rušeníComment/uncomment.
 • Vkládání uvozovek a párování závorekQuote injection and brace matching.
 • Možnost přesunutí vybraného textu nahoru a dolůOption up/down moves selected text up/down.

XamarinXamarin

Prvotřídní podpora Xamarinu umožňuje vývoj propracovaných nativních možností pro Android, macOS, iOS, tvOS a watchOS.First-class support for Xamarin allows you to develop rich native experiences for Android, macOS, iOS, tvOS, and watchOS. Multiplatformní aplikace Xamarin.Forms usnadňují sdílení kódu uživatelského rozhraní založeného na XAML mezi Androidem, iOSem a macOSem bez omezení přístupu k nativním funkcím.Xamarin.Forms cross-platform applications help you share XAML-based UI code between Android, iOS, and macOS without limiting access to native functionality.

Sem patří:This includes:

 • Sestavování, nasazení, ladění a profilaceBuilding, deployment, debugging, and profiling.
 • Přetahování návrhářů uživatelského rozhraní pro iOS a AndroidDrag-and-drop UI designers for iOS and Android.
 • Dynamický náhled formulářů XamarinLive preview for Xamarin Forms.
 • Architektura kompatibilní s platformou .NET Standard.NET Standard compatible framework.
 • Vytváření vazeb k nativním rozhraním APIBindings to native APIs.

Multiplatformních šablony aplikacíMultiplatform App Templates

Multiplatformní šablony projektů Xamarin.Forms App a Nativní aplikace nově poskytují rychlý způsob vytváření multiplatformních mobilních aplikací a jejich cloudových back-endů.The Multiplatform Xamarin.Forms App and the Native App project templates now provide you a quick way to create a multiplatform mobile app and its cloud backend.

Tyto šablony umožňují vytvořit více projektů: projekt aplikace Xamarin.iOS a projekt aplikace Xamarin.Android, které sdílejí kód prostřednictvím sdíleného projektu, a projekt webového rozhraní API .NET Core, který implementuje back-endovou službu pro aplikace (obrázek 1).These templates create multiple projects: a Xamarin.iOS app project and a Xamarin.Android app project that share code via a shared project, and a .NET Core Web API project that implements a back-end service for the apps (Figure 1).

Debugging with .NET Core

*(obrázek 1) Ladění pomocí .NET Core*
Debugging with .NET Core
*(Figure 1) Debugging with .NET Core*

Publikování webových aplikací ASP.NET Core v Azure App ServicesPublishing ASP.NET Core Web Apps to Azure App Services

Webové aplikace ASP.NET Core můžete publikovat v Azure App Services (obrázek 2).It is possible to publish your ASP.NET Core web apps to Azure App Services (Figure 2).

Publish to Azure content menu

*(obrázek 2) Publikování v nabídce obsahu Azure*
Publish to Azure content menu
*(Figure 2) Publish to Azure Content Menu*

Pokud chcete publikovat webovou aplikaci, vyberte příkaz Publikovat | Publikovat do Azure z nabídky Oblast řešení nebo z nabídky Projekt.To publish your web app, select the Publish | Publish to Azure command from the Solution Pad or from the Project menu. Potom zvolte službu App Service, do které chcete aplikaci nasadit, nebo vytvořte novou službu Azure App Service (obrázek 3).Then choose the App Service you wish to deploy to, or create a new Azure App Service (Figure 3). Výstup publikování se zaprotokoluje do výstupní oblasti publikování a v projektu v části Vlastnosti > Profily publikování se vytvoří profil publikování.Output from the publishing will be logged to a Publish output pad and a publishing profile will be created under Properties > PublishProfiles in the project.

Publish a new app service

*(obrázek 3) Publikování nové služby App Service*
Publish a new app service
*(Figure 3) Publish a New App Service*

Všechny profily publikování definované v projektu se zobrazí jako možnosti v nabídce Publikovat, abyste je mohli opakovaně nasazovat bez nutnosti znovu vybírat službu App Service.All publish profiles defined in the project will be shown as options within the Publish menu so that you can deploy again without having to select the App Service a second time.

Ladění více procesůMulti-Process Debugging

Projekty obsahují konfigurace spuštění projektů, které určují možnosti a argumenty pro spuštění projektu.Projects have Project Run Configurations which specify options and arguments for running your project. Rozevírací nabídka na panelu nástrojů umožňuje zobrazit a změnit aktuální aktivní konfiguraci spuštění.A dropdown in the toolbar lets you view and change the current active Run Configuration.

Okno s konfiguracemi spuštění řešení v sadě Visual Studio for Mac umožňuje spustit více projektů současně.Visual Studio for Mac's Solution Run Configurations window allows multiple projects to be launched at once. Konfigurace spuštění řešení můžete vytvořit v dialogovém okně Možnosti řešení.You can create solution run configurations in the Solution Options dialog. To je velmi užitečné pro ladění způsobu interakce mobilní aplikace s back-endovou službou.This is very useful for debugging how a mobile app interacts with its backend service.

Sady TextMateTextMate Bundles

Visual Studio for Mac podporuje jazykové sady TextMate, pomocí nichž můžete přidat:Visual Studio for Mac has support for TextMate language bundles, which you can use to add:

 • Barevné motivy editoruEditor color themes.
 • Fragmenty kóduCode snippets.
 • Gramatiku pro nové jazyky s možností zvýrazňování a základní funkce IntelliSenseGrammars for new languages, enabling highlighting, and basic IntelliSense.

Sady TextMate můžete přidat v části Předvolby > Textový editor > Jazykové sady.You can add TextMate bundles in Preferences > Text Editor > Language Bundles.

iOSiOS

Průvodce zvukovou jednotkouAudio Unit Wizard

Nový průvodce rozšířením zvukové jednotky (obrázek 4) přidává tři možnosti přizpůsobení souboru plist šablony projektu Zvuková jednotka.The new Audio Unit Extension wizard (Figure 4) adds 3 options to customize the Audio Unit project template's plist.

 • Typ zvukové jednotkyAudio Unit Type
  • NástrojeInstruments
  • GenerátorGenerator
  • EfektEffect
  • Hudební efektMusic effect
 • Kód podtypu: musí být tvořen přesně 4 znaky.Subtype Code: has to be 4 characters exactly.
 • Kód výrobce: musí být tvořen přesně 4 znaky.Manufacturer Code: has to be 4 characters exactly.

Audio Unit Wizard

*(obrázek 4) Průvodce zvukovou jednotkou*
Audio Unit Wizard
*(Figure 4) Audio Unit Wizard*
Průvodce rozšířením watchOSwatchOS Extension Wizard

V Xcode 8.3 společnost Apple představila rozšíření watchOS (podobná rozšířením iOSu) a jako první uvedla rozšíření Záměry (Siri).In Xcode 8.3, Apple introduced watchOS extensions (similar to the iOS ones), starting with the Intents Extension (Siri).

Průvodce rozšířením watchOS (obrázek 5) byl aktualizován, aby podporoval rozšíření watchOS, a nyní vám můžeme nabídnout vyhrazenou šablonu rozšíření Záměry.The watchOS Extension wizard (Figure 5) has been updated to support watchOS extensions, and we now have a dedicated Intents Extension template.

watchOS extension wizard

*(obrázek 5) Průvodce rozšířením watchOS*
watchOS extension wizard
*(Figure 5) watchOS Extension Wizard*
Další vylepšení a opravy chybOther Improvements and Bug Fixes
 • Atributy Deprecated a Obsoletedse nyní zpracovávají v okně automatického doplňování.We now handle Deprecated and Obsoleted attributes in autocompletion window. Díky tomu může Xamarin.iOS zobrazit zastaralá rozhraní API jako přeškrtnutá.This allows Xamarin.iOS obsoleted and deprecated APIs to be shown as struck through.
 • Při nasazování na zařízení se zobrazuje indikátor průběhu.We show a progress bar when deploying to device. To je užitečné zejména pro watchOS.This is especially useful for watchOS. (Vyžaduje Xamarin.iOS 10.5.0.323+.)(Requires Xamarin.iOS 10.5.0.323+).
 • K naplnění cílových rozevíracích nabídek nasazení se používají známé verze operačního systému z Xamarin.iOS.We use known OS versions from Xamarin.iOS to populate the deployent target dropdowns.
  To má dvě výhody – můžeme vám poskytnout přesnou minimální verzi každého typu rozšíření aplikace a současně se vyhnout zobrazení verzí operačního systému na základě Xcode, který Xamarin.iOS dosud nepodporuje.Two advantages are that we can give you the exact minimum version for each App Extensions type, as well as avoid showing OS versions, based on Xcode, that Xamarin.iOS does not yet support.

Analyzátor problémů rozhraní API Mac/iOSMac/iOS API Issue Analyzer

 • Oprava duplicitní značky při spuštění analyzátoruFix duplicated marker when analyzer is triggered.
 • Získání „zprávy“ (neboli informací v architektuře, které vysvětlují, proč je rozhraní API zastaralé) z atributu a připojení těchto informací k různým zprávám o dostupnostiGet the "message" (piece of information in the framework explaining why the API is deprecated/obsolete) from the attribute and append that information to the different availability messages.
 • Aktualizace všech dostupných zpráv pro zajištění lepší srozumitelnostiUpdated all availability messages to improve clarity.
 • Vylepšená srozumitelnost pomocí názvu symbolu ve zprávě o dostupnosti, který se změnil z:Improved clarity by using the symbol's name in the availability message, changed from:
  API Usage Issue: this API requires iOS 10.0 or later
  nato:
  'MyMethod' is only available on iOS 10.0 or newer

AndroidAndroid

 • Nový SDK Manager – Visual Studio for Mac obsahuje vlastního Správce sady Android SDK (obrázek 6).New SDK Manager - Visual Studio for Mac includes its own Android SDK manager (Figure 6).

Android SDK Manager window

*(obrázek 6) Správce sady Android SDK*
Android SDK Manager window
*(Figure 6) Android SDK Manager*
 • Nasazení projektu na zařízení nebo emulátor se nově provádí prostřednictvím cíle msbuild /t:Install.Deploying your project to device or emulator is now done via the /t:Install msbuild target. Pro nasazování aplikací na zařízení používala dříve sada Visual Studio for Mac vlastní interní logiku, ale nyní přešla na stejné společné cíle, které můžete použít z terminálu nebo které se používají v sadě Visual Studio ve Windows.Previously Visual Studio for Mac would use its own internal logic for deploying applications to devices but now it uses same common targets that you can employ from Terminal, or that are used in Visual Studio on Windows. Jednou z výhod je to, že máte nyní k dispozici lepší protokoly pro diagnostiku problémů s nasazením.One of the benefits of this is that there are now better logs available to diagnose deployment issues.

 • Pro nové projekty vazby se nyní jako výchozí používá class-parse.The default for new binding projects is now class-parse. Ten umožňuje přímo analyzovat bajtový kód Java bez asistence JVM.It can parse Java bytecode directly wihout the need for a JVM. Můžete tak extrahovat názvy parametrů z bajtového kódu Javy obsahující symboly ladění.You now have the ability to extract parameter names from Java bytecode which contains debug symbols. Jako příklad lze uvést bajtový kód zkompilovaný s parametrem javac -g.For example, bytecode compiled with javac -g. class-parse také nevynechává třídy, které dědí z členů nebo obsahují členy nerozpoznatelných typů.class-parse also doesn't "skip" classes which inherit from, or contain, members of unresolvable types.

UsnadněníAccessibility

 • Tato verze sady Visual Studio for Mac obsahuje podporu technologií pro usnadnění, například VoiceOver.This version of Visual Studio for Mac contains support for assistive technologies such as Voice Over. Prostřednictvím těchto technologií jsme zpřístupnili mnoho částí uživatelského rozhraní, například editor a průzkumník řešení.Many parts of the user interface, such as the editor and solution explorer, have been made accessible through these technologies. Na podpoře ale stále pracujeme a další vylepšení budou k dispozici v budoucích verzích.However, it is still a work in progress and futher improvements will be made in future releases. Funkce pro usnadnění přístupu se dají aktivovat prostřednictvím předvoleb Usnadnění nebo prostřednictvím příkazového řádku zadáním:The accessibility features can be enabled either through the Accessibility preferences or through the commandline by entering:

  defaults write com.microsoft.visual-studio com.monodevelop.AccessibilityEnabled 1


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro MacVisual Studio 2017 for Mac Release Notes History

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.3Visual Studio 2017 for Mac version 7.3 Release Notes

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.2Visual Studio 2017 for Mac version 7.2 Release Notes

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1Visual Studio 2017 for Mac version 7.1 Release Notes


Na začátek stránky
Top of Page