Visual Studio 2017 for Mac Visual Studio 2017 for Mac


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Xamarin | Blogy | ÚdržbaDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | Xamarin | Blogs | Servicing


Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Jazykové nastavení můžete přepnout tak, že přejdete do zápatí v dolní části stránky.You can switch your language setting by going to the footer at the bottom of the page. Klikněte na ikonu a vyberte požadovaný jazyk.Click on the icon and select your desired language.


Tento článek obsahuje informace o nejnovějším vydání Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1.This article contains information about the newest release for Visual Studio 2017 for Mac version 7.1.

Visual Studio 2017 for Mac slouží k vytváření aplikací pro mobily, web a cloud s Xamarinem a .NET Core i her s Unity.Use Visual Studio 2017 for Mac to build apps for mobile, web, and the cloud with Xamarin and .NET Core, as well as games with Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.To learn more about Visual Studio 2017 for Mac, see Mac System Requirements and Mac Platform Targeting and Compatibility.

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce Soubory ke stažení.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

Zpětná vazbaFeedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém v pravém horním rohu samotného integrovaného vývojového prostředí (IDE) sady Visual Studio pro Mac.You can report a problem via the Report a Problem option in the upper right hand corner of the Visual Studio for Mac IDE itself. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů.You can track your feedback in the Developer Community portal. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.For suggestions, let us know through UserVoice.


Datum vydání: 19. září 2017 – Visual Studio pro Mac 7.1.5.2Release Date: September 19, 2017 - Visual Studio for Mac 7.1.5.2

V této vydané verzi jsme přidali podporu pro vydanou verzi Xcode 9 od společnosti Apple.This release adds support for Apple's Xcode 9 release.


Datum vydání: 11. září 2017 – Visual Studio pro Mac 7.1.3.1Release Date: September 11, 2017 - Visual Studio for Mac 7.1.3.1

Tato vydaná verze opravuje tento problém:This release fixes the following issue:


Datum vydání verze: 14. srpna 2017 – Visual Studio for Mac 7.1.0.1297Release Date: August 14, 2017 - Visual Studio for Mac 7.1.0.1297

Tato verze se zaměřuje na opravy chyb a zavádí následující nové funkce:This release focused on bug fixes and introduces the following new features:

 • Podpora pro vytváření aplikací pomocí .NET Core 2.0Support for building applications using .NET Core 2.0.
 • Aktualizace pracovního postupu podepisování v iOSuiOS signing workflow updates.

Podpora .NET Core 2.NET Core 2 support

Visual Studio for Mac podporuje vytváření aplikací .NET Core 2.0, včetně knihoven, aplikací konzoly i webových aplikací a služeb pomocí ASP.NET Core.Visual Studio for Mac supports building .NET Core 2.0 applications, including libraries, console apps, as well as web applications and services with ASP.NET Core.

Poznámka: Sadu .NET Core 2.0 SDK je nutné instalovat prostřednictvím samostatně staženého souboru, aby bylo možné vyvíjet přes .NET Core 2.0 v sadě Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1.Note that the .NET Core 2.0 SDK needs to be installed via a separate download to enable .NET Core 2.0 development in Visual Studio 2017 for Mac Version 7.1. Můžete ji získat na www.dot.net/core.You can get it at www.dot.net/core. Visual Studio umožňuje souběžnou podporu více sad .NET Core SDK.Visual Studio enables side-by-side support of multiple .NET Core SDKs. Znamená to také, že můžete experimentovat s nejnovějšími každodenními buildy sady .NET Core SDK a současně také vyvíjet s použitím nejnovějších veřejných verzí.This also means you can experiment with the latest daily build of the .NET Core SDK, while also developing with the latest public releases.

Aktualizace pracovního postupu podepisování v iOSuiOS signing workflow updates

Tato verze přináší schopnost vytvářet požadované podpisové artefakty pro aplikace pro iOS a tvOS.This release introduces the ability to create required signing artifacts for iOS and tvOS apps. Pomocí sady Visual Studio for Mac je možné:With Visual Studio for Mac, it's possible to:

 • Vytvářet nové podpisové identity a instalovat je do místní klíčenkyCreate new signing identities and install them to the local Keychain.
 • Vytvářet nové zřizovací profilyCreate new Provisioning Profiles.
 • Přidat novou identitu podepisování do existujícího profiluAdd a new signing identity to an existing profile.
 • Zřizovat nová zařízení: zaregistrovat zařízení na portálu Apple Developer a přidat je do zřizovacího profilu.Provision new devices: register a device in the Apple Developer Portal and add them to a provisioning profile.

Pokud si chcete tyto nové funkce podepisování vyzkoušet, klikněte pravým tlačítkem na projekt a přejděte na Možnosti > Podepsání sady prostředků aplikace pro iOS.To try out these new signing features right-click on your project and browse to Options > iOS Bundle Signing.

Použití oddílu Podpisová identitaUsing the Signing Identity section

Před podepsáním musíte splnit následující kritéria:Before signing, you must satisfy the following criteria:

 • Na portálu Apple Developer je v části Certificates (Certifikáty) zobrazený platný certifikát (neodvolaný).A valid certificate (not revoked) is displayed on the Apple Developer Portal in the "Certificates" section.
 • Certifikát je vydaný pro vybraný tým nebo vývojáře.The certificate is issued for selected team/developer.
 • Certifikát i soukromý klíč musejí být nainstalované ve vaší místní klíčence.Both certificate and private key should be installed in your local Keychain.
 • Certifikát nesmí mít ukončenou platnost.Certificate should not be expired.

Pokud na vašem aktuálním počítači nejsou k dispozici žádné identity, použijte možnost Vytvořit podpisovou identitu z rozevíracího seznamu.Use Create signing identity... option of the dropdown if no identities are available on your current machine.

Použití oddílu Zřizovací profilUsing the Provisioning Profile section

Aby se profil zobrazil v rozevíracím seznamu Zřizovací profil, musí splňovat následující kritéria:In order to be shown in the "Provisioning Profile" drop-down profile must satisfy the following criteria:

 • Nesmí mít ukončenou platnost.Not expired.
 • Musí být platný (obsahovat zaregistrovaná zařízení a platné certifikáty).Valid (include registered devices and valid certificates).
 • Musí odpovídat aktuálnímu typu distribuce (pro ladění nebo vydání podle nastavení přepínačů v horní části).Match current distribution type (Debug or Release based on switches at the top).
 • Musí odpovídat identifikátoru sady prostředků.Match bundle identifier. V tomto seznamu se zobrazí i profily s odpovídajícím vzorem se zástupným znakem.Wild card profiles with a matching pattern will be also displayed in this list.

Pokud nebyly nalezeny žádné profily, použijte položku Vytvořit zřizovací profil z rozevíracího seznamu.Use Create provisioning profile... item of the dropdown if no profiles were found.

Pokud potřebujete přejít zpět na předchozí verzi podpisových ovládacích prvků a nastavit zřizovací profil a podpisovou identitu ručně, nastavte tým Žádný.If you need to switch back to the previous version of signing controls, and set the provisioning profile and signing identity manually, set the team to None. Nové podpisové ovládací prvky se nahradí starými.New signing controls will be replaced with old ones. Rozhodně však doporučujeme vyzkoušet nové funkce a v případě potíží nám poslat zpětnou vazbu.However, we strongly encourage you to try new functionality and provide us with feedback in case of any problems.

Omezení:Limitations:

 • Zřizovací profily vytvořené v sadě Visual Studio for Mac nebudou zohledňovat oprávnění vybraná ve vašich projektech (Entitlements.plist).Provisioning profiles created in Visual Studio for Mac will not take into account entitlements selected in your projects (Entitlements.plist). Tato funkce bude přidána v budoucích verzích rozhraní IDE.This functionality will be added in future versions of the IDE.
 • Distribuční zřizovací profily jsou standardně zaměřené na App Store.Distribution provisioning profiles by default will target App Store. Místní nebo jednorázové profily se musí vytvořit ručně.In House or Ad Hoc profiles should be created manually.

Opravy v této verziFixes in this release

Správce sady Android SDKAndroid SDK Manager

 • Správce sady Android SDK je teď integrovaný v sadě Visual Studio Preferences a už to není externí aplikace.Android SDK Manager is now integrated within Visual Studio Preferences instead of being an external application.
 • Opraveno: Správce sady Android SDK po přerušené instalaci zobrazuje nesprávný stav komponenty.Fixed: The Android SDK Manager shows the wrong component status after an aborted installation.
 • Opraveno: Nástroje sady Android SDK se nainstalovaly, ale nejsou vybrány, pokud je k dispozici aktualizace. V důsledku toho může dojít k neúmyslnému odinstalování komponenty.Fixed: Android SDK Tools installed but not selected if update is available which can result in the component being uninstalled unintentionally.
 • Opraveno: Výchozí umístění sady Android SDK se neuloží, pokud jste neudělali žádné změny komponent sady SDK.Fixed: Default Android SDK location is not saved if no SDK component changes have been made.

Zvýšení výkonuPerformance Improvements

 • Lepší výkon při otevírání, vykreslování a psaní v dokumentu.Improved performance for opening, rendering, typing in a document.
 • Optimalizovaná práce na pozadí při psaní.Optimized background work done while typing.
 • Zlepšení doby načítání při otevírání řešení.Improved load time of opening a solution.
 • Optimalizované načítání výsledků na panelu hledání.Optimized loading the search bar results.
 • Optimalizováno mnoho pravidel analýzy zdroje.Optimized a lot of source analysis rules.
 • Optimalizovaný kód nízké úrovně funkce uživatelského rozhraní.Optimized the low level code of the UI work.
 • Opravené problémy, které by měly za následek postupné zvyšování využití paměti rozhraní IDE.Fixed issues that would cause the memory usage of the IDE to grow over time.
 • Optimalizované dokončování kódu, navrhování parametrů a sémantické zvýrazňování.Optimized code completion, parameter hinting, semantic highlighting.
 • Optimalizované rozšiřování složek v oblasti řešení – zaznamenatelné u složek, které obsahují stovky položek.Optimized folder expansion in the solution pad - noticeable with folders which contain hundreds of items.
 • Optimalizovaná doba spuštění rozhraní IDE při prvním i následných spuštěních.Optimized IDE startup time for both the first run and subsequent runs.
 • Obecně optimalizované využití procesoru a přenosů v paměti pro využívání rozhraní IDE.In general, optimized CPU usage and memory traffic for using the IDE.

Další vylepšeníOther Improvements

 • Vylepšeno: Aktualizovali jsme službu identit pro použití na systémech za proxy.Improved: We have updated the identity service for use on systems behind a proxy. Tím získáte ověřovací údaje z klíčenky nebo se zobrazí výzva k jejich zadání.This will get the authentication details from the keychain or prompt for them. Pokud jste dříve měli problémy s přihlášením, zkuste to prosím znovu a pošlete nám jakoukoli zpětnou vazbu, kterou máte, abychom mohli dále zdokonalovat podporu pro proxy.If you have been having issues signing in previously please try again and send us any feedback you have so that we continue to improve support for proxies.
 • Opraveno: Omezení Priorita v oblasti Vlastnosti zobrazuje hodnotu 0. Nejde nastavit z automaticky otevíraného okna Návrháře.Fixed: Constraint Priority displays 0 in Properties pad; cannot be set from Designer pop-up.
 • Opraveno: Přidání možnosti určit cílovou platformu v projektech F#.Fixed: Add the ability to specify the Platform Target for F# projects.
 • Opraveno: Kvůli problému s kódy nepoužitých oborů názvů se nesprávně zpracovávají obory názvů FSharp.Core.Fixed: Unused namespaces code issue doesn't handle FSharp.Core namespaces correctly.
 • Opraveno: Mnoho dialogových oken Nový soubor a řetězců v nich není lokalizováno.Fixed: Many "New file" dialogs/strings are unlocalized.
 • Opraveno: Dialogová okna Nové řešení nejsou lokalizovaná.Fixed: "New Solution" dialogs are unlocalized.
 • Opraveno: Zkrácený text v dialogovém okně pro konfiguraci nové aplikace s jedním zobrazením.Fixed: Text is truncated in the "Configure your new Single View App" dialog.
 • Opraveno: Popis průvodce pro Nuget zobrazuje odkazy na znak xml '.Fixed: Nuget Wizard tooltip is showing xml character reference '''.
 • Opraveno: Popisek aktualizátoru je prázdný, když jsou aktualizace pozastavené.Fixed: Updater tooltip is empty when updates are paused.
 • Opraveno: Aktualizace úložiště git ve VSTS zobrazí chybu s popisem, že uživatelské jméno nebo heslo má hodnotu null.Fixed: Update git repo on VSTS fails with "null username or password".
 • Opraveno: Refaktoring pro scénář nameof při prvním použití je nesprávný.Fixed: Refactoring for the "nameof" scenario on first use is wrong.
 • Opraveno: Když úvodní stránka obsahuje mnoho posledních projektů, ztrácí se z ní můj poslední projekt.Fixed: Welcome page keeps losing my recent project when there are many recent projects.
 • Opraveno: Chyba buildu iOS, pokud má aplikace kontejneru povolený build specifický pro zařízení, ale rozšíření ho povolený nemá.Fixed: iOS Build error if container app has device-specific builds enabled, while the extension does not.
 • Opraveno: Zvýraznění syntaxe není k dispozici u interpolace řetězců C#6 pro místní proměnné.Fixed: Syntax Highlighting is not present with C#6 string interpolation for local variables.
 • Opraveno: V některých případech uživatelé nemůžou spustit nástroj Xamarin Inspector.Fixed: In some cases, users are unable to launch Xamarin Inspector.
 • Opraveno: Při vytváření buidu nativní aplikace (a iOS) v režimu vydání se zobrazují upozornění.Fixed: Getting Warnings while building the Native app (and iOS) in release mode.
 • Opraveno: Knihovna třídy .NET Core je zaměřená na .NET Standard a ne na netcoreapp.Fixed: .NET Core Class Library targets .NET Standard instead of netcoreapp.
 • Opraveno: V rozhraní IDE dojde k chybě při přidávání obrázku (.png nebo .jpg) ke scénáři iOS.Fixed: IDE crashes when adding an image (.png or .jpg) to an iOS Storyboard.
 • Opraveno: Při přidání všech balíčků Služeb Google Play dojde k chybě se zprávou System.AggregateException: Došlo k jedné nebo více chybám.Fixed: Adding all Google Play Services packages fails with "System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.ArgumentNullException: Hodnota nemůže být null. Název parametru: packageIdentity.Version.---> System.ArgumentNullException: Value cannot be null.v Parameter name: packageIdentity.Version".
 • Opraveno: Podnabídka Rychlé opravy zobrazená po kliknutí pravým tlačítkem myši se zasekne při načítání.Fixed: Quick Fix right-click submenu gets stuck up on "Loading...".
 • Opraveno: Prohlížeč souborů nezobrazí umístění sady SDK při kliknutím na tři tečky (...)Fixed: The file browser is not displaying SDK Location when clicking “…” na kartě Umístění ve Správci sady Android SDK.file explorer option in Locations tab of the Android SDK Manager.
 • Opraveno: Projekty F# .NET Core se nezkompilují.Fixed: F# .NET Core projects do not compile.
 • Opraveno: Zapisování do protokolu MS Account vyzve k zadání přihlašovacích údajů pro přístup k adrese graph.windows.net proxy serveru.Fixed: Logging in to MS Account prompts for credentials to access proxy server graph.windows.net.
 • Opraveno: U některých projektů F# dochází k zablokování v oknech Najít odkazy a Najít odvozené typy.Fixed: Deadlock in Find References and "Find Derived Types" for some F# projects.
 • Opraveno: Při pokusu o přidání nového účtu iOS v sadě Visual Studio for Mac došlo k výjimce vyvolané odkazem s hodnotou null.Fixed: Null Reference Exception when trying to add a new iOS account in Visual Studio for Mac.
 • Opraveno: Přidání projektu .NET Standard do existující struktury řešení nebo adresářů přepíše nebo přeformátuje veškerý zdrojový kód na disku.Fixed: Adding .NET Standard project to existing solution/directory structure rewrites/reformats all source code on disk.
 • Odebere požadavek, aby bylo pro používání .NET Core 2.0 potřeba mít nainstalovanou konkrétní verzi .NET Core (Preview 2).Removes a requirement to have a specific .NET Core version (preview 2) installed to use .NET Core 2.0. Nyní jsou podporované novější verze Preview a .NET Core RTW.Later previews and .NET Core RTW are now supported.

Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro MacVisual Studio 2017 for Mac Release Notes History

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.3Visual Studio 2017 for Mac version 7.3 Release Notes

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.2Visual Studio 2017 for Mac version 7.2 Release Notes

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.0Visual Studio 2017 for Mac version 7.0 Release Notes

Na začátek stránky
Top of Page