Visual Studio Icon Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.6Visual Studio 2017 version 15.6 Release Notes


| Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Známé problémy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English. Jazyk této stránky můžete změnit kliknutím na ikonuYou can change the language of this page by clicking the v zápatí stránky a vybráním požadovaného jazyka. icon in the page footer and selecting your desired language.


Nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 stáhnete kliknutím na tlačítko.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2017. Pokyny k instalaci a aktualizaci sady Visual Studio 2017 najdete v dokumentaci k aktualizaci sady Visual Studio 2017 na nejnovější verzi.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see Update Visual Studio 2017 to the most recent release documentation.


Shrnutí novinek ve verzi 15.6Summary of What's New in 15.6

Verze 15.6Releases of 15.6

Nové funkce ve verzi 15.6New Features in 15.6


Hlavní chyby opravené ve verzi 15.6Top Issues Fixed in 15.6

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené ve verzi 15.6:These are the customer-reported issues addressed in 15.6:

Podívejte se na všechny problémy nahlášené zákazníky, které jsou opravené v sadě Visual Studio 2017 verze 15.6.See all customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.6.

The Developer Community Portal


Podrobnosti o novinkách ve verzi 15.6Details of What's New in 15.6

Release Notes Icon Visual Studio 2017 verze 15.6.0Visual Studio 2017 version 15.6.0

vydané 5. března 2018released on March 5, 2018

Nové funkce ve verzi 15.6New Features in 15.6

VýkonPerformance

Ve verzi 15.6 pokračujeme ve zlepšování výkonu při načítání řešení, konkrétně pro scénáře, ve kterých se výsledky návrhových sestavení ukládají do mezipaměti.In 15.6, we continued improving solution load performance, specifically for scenarios when design time build results are cached. Velká řešení C# a Visual Basic se načítají dvakrát rychleji než dříve (pokud již bylo řešení v počítači otevřeno).Large C# and Visual Basic solutions will load twice as fast as before when a solution has already been opened on a machine.

Načtení řešení .NET Core.NET Core Solution Load

Zaměřili jsme se na .NET Core a na základě našich testovacích měření mohou zákazníci očekávat v průměru o 20 % rychlejší načítání řešení.We focused on .NET Core and according to our lab measurements, customers can expect 20% faster solution load times on average.

Oznámení ohledně rychlosti odezvy UIUI Responsiveness Notifications

Za účelem vyšší transparentnosti týkající se dopadu rozšíření na výkon a spolehlivost provádí Visual Studio analýzu v reálném čase pro zjištění toho, zda je pravděpodobné, aby rozšíření způsobilo zablokování.In order to provide more transparency around extensions' impact on performance and reliability, Visual Studio performs real-time analysis to determine whether an extension is likely to have caused unresponsiveness. Pokud se zjistí, že rozšíření může zablokování způsobit, zobrazí Visual Studio oznámení, které uživateli umožní zakázat podezřelé rozšíření nebo potlačit budoucí oznámení pro toto rozšíření (obrázek 1).If an extension is determined to have caused the hang, Visual Studio will display a notification which allows the user to disable the suspect extension or suppress future notifications for that extension (Figure 1).

UI Responsiveness notification with option to disable
(Obrázek 1) Možnost oznámení odezvy UI pro zakázání rozšíření nebo potlačení budoucích oznámení(Figure 1) UI Responsiveness notification option to disable extension or suppress future notifications

Instalace a nastaveníInstallation and Setup

 • V této verzi mohou uživatelé bez oprávnění pro správu vytvářet rozložení VS umožňující uživatelům, kteří nejsou správci, vytvářet offline síťové instalace.With this release, users without administration rights will be able to create a VS layout, which will allow non-administrators to create an offline network install.
 • Při první instalaci sady Visual Studio nebo její aktualizace z webu uvidíte nové, transparentnější prostředí instalačního programu pro Visual Studio.When you install Visual Studio for the first time or update it from the web, you will see a new, more transparent setup experience for the Visual Studio Installer. Uvnitř se nic nezměnilo, ale nové prostředí vás podrobně informuje o probíhajících akcích (obrázek 2).Under the hood, nothing has changed – but the new experience shows you step-by-step what's happening (Figure 2).
Improved transparency setup for Visual Studio Installer
(Obrázek 2) Transparentnější nastavení instalačního programu pro Visual Studio(Figure 2) Improved transparency setup for Visual Studio Installer
Přidali jsme podporu pozastavení instalace (obrázek 3) a jejího pozdějšího obnovení (obrázek 4). We've added support to pause (Figure 3) your installation and resume (Figure 4) it at a later time.
Pause your installation
(Obrázek 3) Pozastavení instalace(Figure 3) Pause your installation
Resume your installation
(Obrázek 4) Obnovení instalace(Figure 4) Resume your installation

Podrobnosti instalaceInstallation Details

Díky novým podrobnostem instalace (obrázek 5) můžete vidět velikost souboru ke stažení, procenta dokončení stahování a rychlost stahování.With new installation details (Figure 5), you can see the download size, download percentage completed and the rate of the download. Můžete také zobrazit celkový počet instalovaných balíčků a počet zbývajících balíčků.You can also see total number of packages being installed and how many are remaining.

Poznámka

Pokud instalaci pozastavíte a později obnovíte, průběh se bude zobrazovat pro zbývající položky ke stažení a instalaci a nespustí se od předchozího počtu.If you pause the installation and later resume, the progress applies to what’s left to be downloaded and installed, and does not start from the previous count.

Installation details
(Obrázek 5) Podrobnosti instalace(Figure 5) Installation details

Nastavení integrovaného vývojového prostředí (IDE)IDE Setup

 • Proces aktualizace jsme zjednodušili tím, že oznámení aktualizace v sadě Visual Studio vás teď přesměrují přímo do instalačního programu, nikoli na Rozšíření a aktualizace.We've streamlined the update process by having the update notification in Visual Studio take you directly to the installer, instead of Extensions and Updates.

 • Úlohy „Vývoj pro ASP.NET a web“ a „Vývoj multiplatformních aplikací pomocí rozhraní .NET Core“ byly aktualizovány tak, aby obsahovaly „Cloudové nástroje pro vývoj pro web“.The workloads "ASP.NET and web development" and ".NET Core cross-platform development" have been updated to include "Cloud tools for web development". Tato komponenta obsahuje vše potřebné pro využívání služby Azure Functions v rámci sady Visual Studio.This component contains everything needed to consume Azure Functions from within Visual Studio.

  Poznámka

  Při aktualizaci z verze 15.6 Preview 3 na Preview 4 nebo vyšší se může počítač bez upozornění nebo potvrzení uživatele automaticky restartovat.When updating from 15.6 Preview 3 to Preview 4 or greater, the computer may restart automatically without notifying or confirming with the user.

Vylepšení editoruEditor Improvements

 • Do výchozího mapování klávesnice jsme přidali klávesovou zkratku Ctrl+D pro Edit.Duplicate.We added Ctrl+D as the shortcut for Edit.Duplicate in the default keyboard mapping. Předchozí kombinace kláves (Ctr+E, V) stále funguje a je k dispozici ve všech schématech mapování klávesnice.The previous chord (Ctrl+E, V) still works, and is available in all keyboard mapping schemes.
 • Přidali jsme příkaz Rozbalit výběr, který umožňuje úspěšně rozbalit výběr do dalšího logického bloku.We've added the Expand Selection command, which allows you to successively expand your selection to the next logical block. K rozbalení aktuálního výběru můžete použít klávesovou zkratku Shift+Alt+= a k jeho sbalení pak Shift+Alt+-.You can use the shortcuts Shift+Alt+= to expand and Shift+Alt+- to contract the current selection.

Vylepšení jazyka F# a jeho nástrojůF# Language and Tooling Improvements

Tato verze obsahuje množství vylepšení jazyka F# a jeho nástrojů.A lot of improvements went into F# and its tools for this release. Nejvýznamnější z nich souvisí s projekty .NET Core SDK.The most significant of them are related to .NET Core SDK projects. Významným podílem jako vždy přispěla i komunita.As always, significant contributions from the community came together here, as well.

Vylepšení kompilátoru a základní knihovny jazyka F#F# Compiler and Core library Improvements

Vylepšení nástrojů jazyka F#F# Tooling Improvements

 • Bylo implementováno řazení souborů pro projekty .NET Core SDK, včetně možností Přidat výše/níže, podpory složek a aktualizace uživatelského rozhraní sady Visual Studio bez nutnosti opakovaného načítání projektu.File ordering for .NET Core SDK-based projects has been implemented, including Add Above/Below, folder support, and Visual Studio UI refreshing without the need to reload the project.
 • Byla implementována podpora cílení na více verzí projektů .NET Core SDK.Support for multi-targeting of .NET Core SDK-based projects has been implemented.
 • V projektech .NET Core SDK se nyní podporují sdílené soubory.Shared files are now supported in .NET Core SDK-based projects.
 • Na projekty .NET Standard teď mohou odkazovat projekty F# / .NET Framework..NET Standard projects can be referenced by F#/.NET Framework projects.
 • Vylepšení zasílání zpráv o chybách – Vasily Kirichenko a Eugene Auduchinok.Error reporting improvements, by Vasily Kirichenko and Eugene Auduchinok.
 • Vylepšení výkonu – Vasily Kirichenko, Eugene Auduchinok, Daniel Wedelich a Microsoft.Performance improvements, by Vasily Kirichenko, Eugene Auduchinok, Daniel Wedelich, and Microsoft.
 • Přesnější automatické dokončování s mnoha opravami chyb – Vasily Kirichenko a Microsoft.More precise autocompletion with numerous bugs fixes, by Vasily Kirichenko and Microsoft.
 • Statické členy v neotevřených oborech názvů jsou k dispozici v dokončení – Vasily Kirichenko.Static members in unopened namespaces are available in completion, by Vasily Kirichenko.
 • Symboly oboru názvů se zobrazují ve zvýraznění dokumentu a příkazu Najít všechny odkazy – Vasily Kirichenko.Namespace symbols appear in Document Highlight and Find All References, by Vasily Kirichenko.
 • Kód strukturovaných pokynů byl zpřístupněn pro jiné editory (VSCode, VS pro Mac, Rider) – Eugene Auduchinok.Structured Guidelines code has been made available for other editors (VSCode, VS for Mac, Rider), by Eugene Auduchinok.
 • Lepší sbalování a strukturované pokyny pro konstruktory jazyka F# – Eugene Auduchinok.Better collapsing and structured guidelines for F# constructors, by Eugene Auduchinok.
 • V analyzátoru Zjednodušit názvy se už nedají zjednodušit otevřené příkazy – Vasily Kirichenko.Open statements are no longer simplified in the Simplify Names analyzer, by Vasily Kirichenko.
 • Zobrazení polí IL sbyte a byte v QuickInfo se teď podporuje – Vasily Kirichenko.Display of sbyte and byte IL fields in QuickInfo is now supported, by Vasily Kirichenko.
 • Oprava kódu nepoužívané deklarace se už nespouští u nevolaných funkcí a metod jazyka F# – Vasily Kirichenko.Unused declaration code fix is no longer triggered on uncalled F# functions or methods, by Vasily Kirichenko.
 • Přetažení napříč složkami se nyní podporuje v projektech .NET Framework – Paulo Nobre.Drag and Drop across folders in .NET Framework projects is now supported, by Paulo Nobre.
 • Opravu analyzátoru a kódu nepoužívaných deklarací teď můžete přepínat.The unused declarations analyzer and code fix can now be toggled.
 • Opravy chyb a vylepšení výkonu – Eugene Auduchinok a Microsoft.Bug fixes and performance improvements, by Eugene Auduchinok and Microsoft.
 • Kód obklopený #if INTERACTIVE teď definuje podporu funkcí IDE, které nevyžadují kontrolu typů – Eugene Auduchinok.Code surrounded by #if INTERACTIVE defines now support IDE features which do not require type checking, by Eugene Auduchinok.
 • Byla opravena neúmyslná reverze opravy prázdného okna „Nový soubor“ u starších projektů F#/ASP.NET (.NET Framework) – Loïc Denuzière.An inadvertent reversion of a fix for empty "New file" window on older F#/ASP.NET (.NET Framework) projects has been fixed, by Loïc Denuzière.

Vylepšení infrastruktury jazyka # a Open SourcuF# Infrastructure and Open Source Improvements

 • Byla implementována aktualizace správy verzí RFC.Versioning update RFC has been implemented.
 • Všechny soubory lokalizace použité v kompilátoru a nástrojích jsou k dispozici na GitHubu a jsou schopny přijímat příspěvky komunity.All localization files used in the compiler and tools are available on GitHub, and are able to accept community contributions.
 • Noční sestavení je možné vytvořit za hodinu (dříve to bylo možné za 4 a více hodin).Nightly builds can be produced in an hour; down from 4+ hours.
 • Odebrali jsme závislost na sadě Windows 10 SDK, abychom podpořili open source přispěvatele.We removed our dependency on the Windows 10 SDK for open source contributors.
 • Satelitní sestavení a FSharp.Core.resources.dll jsou nyní součástí sady SDK kompilátoru jazyka F#.Satellite assemblies and FSharp.Core.resources.dll are now included in the F# compiler SDK.
 • Pokud se nezměnily informace o sestavení, kompilátor sám sebe už v základním kódu Visual F# znovu nesestaví.The compiler no longer rebuilds itself in the Visual F# codebase if assembly info has not changed.
 • ToString() se implementuje pro FSharpSymbolUse za účelem jednoduššího zobrazení všech výsledků používání symbolů při ladění nástrojů editoru – Eugene Auduchinok.ToString() is implemented for FSharpSymbolUse to make it easier to look at all symbol use results when debugging editor tooling, by Eugene Auduchinok.

Pokud se chcete podívat na kompletní potvrzený protokol změn pro verzi 15.6, podívejte se na naši značku.To see the full commit changelog for the 15.6 release, see our tag.

Poznámka

Podívejte se na všechny dosud známé problémy a možná alternativní řešení v sadě Visual Studio 2017 verze 15.6.See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.6.

Vylepšení Visual C++Visual C++ Improvements

 • Tato verze obsahuje opravu problému zabezpečení se soubory PDB popsaného v CVE-2018-1037.This release contains a fix for the PDB security issue described in CVE-2018-1037.
 • V dialogovém okně Přidat nový projekt můžete vytvářet projekty CMake.Create CMake projects from the Add New Project dialog.
 • Teď můžete zvolit, jestli se při otevření nových projektů CMake v sadě Visual Studio má nebo nemá automaticky vygenerovat mezipaměť CMake.You can now choose whether or not to automatically generate the CMake cache when you open new CMake projects in Visual Studio.
 • Testy CTest, Google Test a Boost.Test se v projektech CMake automaticky zjišťují a uvádějí v Průzkumníku testů.CTest, Google Test, and Boost.Test tests in CMake projects are automatically discovered and listed in Test Explorer.
 • Testy jednotek Boost Test můžete do projektu přidat snadno pomocí šablon položek Boost.Test.Easily add Boost unit tests to your project with Boost.Test item templates. Testy jednotek Boost Test nyní používají dynamickou knihovnu Boost.Your Boost unit tests now use the Boost dynamic library.
 • Podporuje se garantovaná elize kopírování C++17.Support for C++17 guaranteed copy elision.
 • Integrovaná podpora pro Android NDK r15c pro vývoj pro Android.Built-in support for Android NDK r15c for Android development.
 • Nástroje sady Visual Studio pro Android podporují aplikace pro Android, které jsou sestavené pomocí sady SDK úrovně 25 a nižší, a umožňují jejich nasazení a provozování na zařízeních Oreo.Support in Visual Studio Android tools for Android apps that are built with SDK level 25 and lower to deploy and run on Oreo devices.
 • Postupujeme dále v implementaci standardní knihovny C++17, včetně rozhraní API, jako je stable_sort, oddílu, paralelního vložení vector::emplace_back a <memory_resource> podle standardů C++17.Further progress toward implementing the C++17 Standard Library, including APIs such as stable_sort, partition, inline vector::emplace_back in parallel, and <memory_resource>, per C++17 standards.
 • Chybějící zahrnuté soubory se automaticky zjišťují pro otevřenou složku C++, pokud existují v kořenu pracovního prostoru, i když nejsou explicitně přidány do cesty zahrnutí.Missing include files are automatically discovered for C++ Open Folder if they exist under the workspace root, even if they are not explicitly added to the include path.
 • Pro podporu vložené kolekce GCC technologie ARM jsou dostupné možnosti ladění.Debug options are available for Embedded ARM GCC support. Pravým tlačítkem myši klikněte na binární soubor, vyberte Nastavení ladění a spouštění a pak vyberte mikrořadič ladění jazyka C/C++.Right-click your binary, choose Debug and Launch Settings, and then select C/C++ Debug microcontroller.
 • Optimalizace na základě profilu je pro ARM64 povolená a plně podporovaná.Profile-Guided Optimization is enabled and fully supported on ARM64.
 • Do rozšíření C++ Core Guidelines Check byla přidána další pravidla, díky kterým bude váš kód čistější, bezpečnější a lépe spravovatelný.Added more rules to the C++ Core Guidelines Check extension that help you make your code cleaner, more secure, and maintainable.
  • Rozšíření nástroje C++ Core Checker pro zjišťování použití indirekcí s dobou života, která je mimo rozsah.A C++ Core Checker extension to detect use of indirections with a lifetime that is out of scope.
  • 5 nových kontrol vynucujících pravidla ohledně přetečení celých čísel a další pravidla z dokumentu C++ Core Guidelines.5 new checks enforcing rules around integer overflow, and additional rules from the C++ Core Guidelines.
  • C++ Core Check teď obsahuje sadu pravidel analýzy kódu pro detekci aritmetických přetečení.C++ Core Check now includes a set of code analysis rules for detecting arithmetic overflows.
 • Podpora pro spuštění analýzy kódu jednoho souboru (nebo na výběr souborů v Průzkumníku řešení); vyčištěné nabídky Sestavit a Analyzovat.Support for running single file Code Analysis (or on your selection of files from the Solution Explorer); cleaned up the Build and Analyze menus. Možnost „Spustit analýzu kódu“ již negeneruje kód, čímž se zvýšila rychlost analýzy."Run Code Analysis" no longer runs code generation, which speeds up analysis runs.
 • Chyby IntelliSense pro neaktivní konfigurace se v editoru zobrazí jako fialové vlnovky.IntelliSense errors for inactive configurations will be shown as purple squiggles in the editor. Počet konfigurací, které se mají zpracovat, lze nakonfigurovat v části Nástroje > Možnosti.The number of configurations to process is configurable in Tools > Options.
 • Podstatné zkrácení doby kompilace:Significant compile-time improvements:
  • Kompilátor optimalizuje kód tak, aby běžel rychleji ve vylepšených optimalizacích předem rozšířených smyček a vylepšené identifikaci a šíření konstantních globálních dat v LTCG.The compiler optimizes your code to run faster through improved optimizations of pre-incremented loops and improved identification and propagation of constant global data in LTCG.
  • Časy kompilace jsou ve srovnání s verzí 15.5 kratší.Compile times are shorter compared to 15.5. Front-end kompilátoru je u většiny vstupů o 3 až 5 % rychlejší.The compiler front-end is between 3-5% faster on most inputs. Optimalizátor kompilátoru je o 3 % rychlejší kvůli snížené režii základních algoritmů optimalizace.The compiler optimizer is 3% faster due to reduced overhead of core optimization algorithms. Velké kompilace LTCG jsou navíc o 10 % rychlejší z důvodu přepracovaných datových struktur.Additionally, large LTCG compilations are 10% faster due to re-architected data structures.
 • Režie generování souborů mapy je ve scénářích úplného propojení omezená.Mapfile generation overhead is reduced in full linking scenarios. Nadále doporučujeme používat místo souborů mapování soubory PDB.We still recommend using PDB files instead of mapfiles.
 • Kompilátor MSVC podporuje přepínač /Qspectre pro každou architekturu, včetně x86, x64, ARM a ARM64.The MSVC compiler supports the /Qspectre switch on all architectures, including x86, x64, ARM, and ARM64.

Kompilátor C#C# Compiler

Kompilátor C# teď podporuje:The C# compiler now supports:

 • Server kompilátoru u CoreCLR pro propustnost sestavení.Compiler server on CoreCLR, for build throughput performance.
 • Podepisování silným názvem u CoreCLR ( možnost /keyfile, všechny operační systémy).Strong name signing on CoreCLR (/keyfile option, all OSes).

Kromě mnoha oprav chyb a jedné rozbíjející změny (viz průběžný seznam rozbíjejících změn) byly provedeny dvě menší jazykové změny ve funkcích jazyků verze 7.2:In addition to numerous bug fixes and one breaking change (see running list of breaking changes), two minor language changes were made to the 7.2 language features:

Nástroje sady Visual Studio pro XamarinVisual Studio Tools for Xamarin

Tato verze zahrnuje Xamarin.iOS 11.8 a Xamarin.Android 8.2.This release includes Xamarin.iOS 11.8 and Xamarin.Android 8.2.

Dynamický náhled XAML se simulátorem iOSuLive XAML Previewing with the iOS Simulator

Xamarin Live Player umožňuje vývojářům nepřetržitě nasazovat, testovat a ladit své aplikace a použít přitom pouze Visual Studio a zařízení s iOSem nebo Androidem.The Xamarin Live Player enables developers to continuously deploy, test, and debug their apps using just Visual Studio and an iOS or Android device. Visual Studio 2017 ve verzi 15.5 přidalo podporu umožňující vývojářům zobrazit náhled změn XAML v reálném čase přímo v emulátoru Androidu bez nutnosti opětovné kompilace nebo opětovného nasazení.Visual Studio 2017 version 15.5 added support to enable developers to preview real-time XAML changes directly in the Android emulator without requiring a recompile or redeploy. Tato verze přináší tuto funkci pro vzdálený simulátor iOSu pro Windows.This release brings this functionality to the Remoted iOS Simulator for Windows.

PythonPython

V této verzi není pro získání funkce IntelliSense u instalovaných balíčků potřeba databáze dokončování (obrázek 6).For this release, we have removed the need for a completion database in order to get IntelliSense on installed packages (Figure 6). To znamená, že místo abyste po instalaci balíčku museli čekat až čtyři hodiny, dokončí se oblíbené balíčky, jako jsou například numpy a pandas, za pouhých pár sekund.This means that instead of waiting up to four hours after installing a package, you will now get completions in just a few seconds for popular packages such as numpy and pandas.

Python completions for the pandas package
(Obrázek 6) Dokončování balíčku pandas v Pythonu(Figure 6) Python completions for the panda's package

Přidali jsme možnost přizpůsobit barvu používanou pro řetězce doc, když se používají ve třídě nebo funkci a také vzorech regulárních výrazů zjištěných jako součást volání knihovny re (obrázek 7).We have added the ability to customize the color used for doc-strings, when they are used in a class or function, and also regular expression patterns detected as part of a call into the re library (Figure 7). Můžete je změnit v části Nástroje > Písma > Barvy, „Dokumentace pro Python“ a „Regulární výraz Pythonu“.These may be changed under Tools > Fonts > Colors, "Python Documentation" and "Python Regular Expression".

Example of highlighted doc-string and regular expression
(Obrázek 7) Příklad zvýrazněného řetězce doc a regulárního výrazu(Figure 7) Example of highlighted doc-string and regular expression

Pro uživatele programu Anaconda experimentujeme s detekcí a integrací systému conda.Finally, for Anaconda users, we are experimenting with detection and integration of conda. Po jeho povolení se budou prostředí conda zobrazovat v sadě Visual Studio automaticky a ke správě balíčků se bude místo modulu pip používat conda.When enabled, your conda environments will appear within Visual Studio automatically, and we will use conda rather than pip to manage packages. Další informace najdete v blogovém příspěvku o tom, co je nového pro Python v sadě Visual Studio 15.6.See the what's new for Python in Visual Studio 15.6 blog post for more information.

Ladění a diagnostikaDebugging and Diagnostics

Nástroj Využití CPUCPU Usage Tool

Nástroj Využití CPU může zobrazit logické zásobníky volání pro asynchronní kód (neboli spojování zásobníků asynchronního volání) (obrázek 8).The CPU Usage tool can display logical call stacks for asynchronous code (aka 'Async Call Stack Stitching') (Figure 8).

 • Pokud chcete vidět logické zásobníky volání (spojené zásobníky volání), zapněte nastavení „Spojit asynchronní kód“ v rozevírací nabídce Filtr nástroje Využití CPU.To see logical call stacks (i.e. 'stitched call stacks'), turn on the "Stitch Async Code" setting in the Filter drop-down menu of the CPU Usage tool.

 • Asynchronní kód spuštěný jménem nadřazené funkce nebo úkolu se ve stromu volání a zobrazeních volajících nebo volaných zobrazí jako podřízený.Asynchronous code running on behalf of a parent function or Task will appear as a child in the Call Tree and Caller/Callee views.

 • Díky této změně jsou navigace v asynchronním kódu a pochopení charakteristik jeho výkonu jednodušší.This change makes it easier to navigate asynchronous code and understand its performance characteristics.

  Poznámka

  U některých vzorů asynchronního kódu může trvat delší dobu, než tato funkce vytvoří logické zásobníky volání.This feature can take a long time to produce the logical call stacks for some async code patterns. V případě potřeby můžete analýzu zrušit a nastavení vypnout.You can cancel the analysis and turn off the setting if necessary. Toto chování je k dispozici pouze během následné profilace stylů pomocí spouštěcí stránky profileru výkonu ALT-F2.This behavior is only available during post-mortem style profiling using the ALT-F2 Performance Profiler launch page. Pokud se během ladění použije nástroj Využití CPU, nezobrazuje logické zásobníky volání.When the CPU Usage tool is used during debugging, it does not shows logical call stacks.

Logical Call Stack Tree with Call Stack Stitching in effect
(Obrázek 8) Strom logických zásobníků volání s použitým spojením zásobníků volání(Figure 8) Logical Call Stack Tree with Call Stack Stitching in effect

Nástroj Využití CPU (dostupný během ladění F5 v okně Diagnostické nástroje a v profileru výkonu ALT-F2) nyní zobrazuje zvýraznění řádku zdroje na základě konkrétních řádků kódu využívaných procesorem (obrázek 9).

The CPU Usage tool (available during F5 Debugging in the Diagnostic Tools window and in the ALT-F2 Performance Profiler) now displays source line highlighting based on the CPU consumption of specific lines of code (Figure 9).

 • Při prohlížení stromu volání nebo zobrazení volajících nebo volaných v nástroji Využití CPU se zobrazí zdroj vybrané funkce se spotřebou procesoru na každém řádku zdroje funkce.When you view the Call Tree or Caller/Callee views of the CPU Usage tool, the source for the selected function is displayed with CPU consumption indicated on each source line of the function.

 • Pokud je funkce náročná na výkon procesoru, můžete teď zjistit, které řádky zdroje funkce při jejím provádění konkrétně odpovídají za spotřebu procesoru.If CPU performance of a function is a concern, now you can determine specifically what source lines of the function are responsible for the CPU consumption when the function was executing.

  Poznámka

  Tato funkce vyžaduje, aby zdrojové informace byly součástí vygenerovaného souboru PDB. Toto chování se řídí nastaveními projektu.This feature requires that source information be included in the generated PDB which is controlled by the project settings. Projekty, pro které soubory PDB nemají zdrojové informace, nebudou moci zobrazit určení zdroje řádku nebo zdrojový soubor.Projects for which PDBs do not have source information will be unable to display either the line attribution or the source file.

CPU Usage tool with source line highlighting
(Obrázek 9) Nástroj Využití CPU se zvýrazněním řádku zdroje(Figure 9) CPU Usage tool with source line highlighting

Podpora názvu vláknaThread Name Support

Na základě zpětné vazby uživatelů teď ladicí program může zobrazovat názvy vláken nastavené prostřednictvím rozhraní SetThreadDescription API v ladění s výpisem.Per user feedback, the debugger is now able to display thread names that are set via SetThreadDescription APIs in dump debugging. Tato funkce vyžaduje, aby se výpisy ve Windows 10 Fall Creators Update nebo novějších buildech shromažďovaly.This feature requires dumps to be collected on Windows 10 Fall Creators Update or later builds.

Snapshot DebuggerSnapshot Debugger

Pokud pracujete na aplikaci ASP.NET běžící ve službě Azure App Service a chcete si vyzkoušet snímkovací nebo protokolovací body, můžete v rozevíracím seznamu Cíl ladění vybrat možnost Snapshot Debugger (Azure App Service) (obrázek 10).If you are working on an ASP.NET application running in Azure App Service, and would like to try out Snappoints or Logpoints, you can do so by selecting "Snapshot Debugger (Azure App Service)" in the Debug Target dropdown (Figure 10).

Start Snapshot Debugger for ASP.NET application
(Obrázek 10) Spuštění Snapshot Debuggeru pro aplikaci ASP.NET(Figure 10) Start Snapshot Debugger for ASP.NET application

Produktivita platformy .NET.NET Productivity

Ve verzi 15.6 Preview 2 jsme přidali možnost navigace na dekompilované zdroje.In 15.6 Preview 2, we’ve added the ability to navigate to decompiled sources. Pokud je tato možnost povolená, dojde při vyvolání funkce Přejít k definici nebo Náhled definice u jakéhokoli odkazovaného typu nebo člena k zobrazení jeho definice s rekonstruovanými těly metody prostřednictvím dekompilace ILSpy.When enabled, invoking Go To Definition or Peek Definition on any referenced type or member will show its definition with reconstructed method bodies via ILSpy decompilation. Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte na Nástroje > Možnosti > Textový editor > C# > Upřesnit > Povolit navigaci na dekompilované zdroje (obrázek 11).To turn on this feature, go to Tools > Options > Text Editor > C# > Advanced > Enable navigation to decompiled sources (Figure 11).

Navigate to decompiled sources
(Obrázek 11) Navigace na dekompilované zdroje(Figure 11) Navigate to decompiled sources

Přidali jsme také několik dalších možností pro .NET EditorConfig:We also added a couple more .NET EditorConfig options:

 • dotnet_prefer_inferred_tuple_namesdotnet_prefer_inferred_tuple_names
 • dotnet_prefer_inferred_anonymous_type_member_namesdotnet_prefer_inferred_anonymous_type_member_names

Poznámka

Pokud chcete zobrazit všechny možnosti konvence psaní kódu .NET, podívejte se na článek Nastavení konvence psaní kódu .NET pro EditorConfig.To see all .NET coding convention options, check out .NET coding convention settings for EditorConfig.

Visual Studio Web ToolsVisual Studio Web Tools

 • Průzkumník řešení má novou funkci pro projekty .NET Core nazvanou „vnořování souborů“. Tato funkce umožňuje uživatelům řídit způsob, jakým se související soubory zobrazují v Průzkumníku řešení.Solution Explorer has a new capability for .NET Core projects called "file nesting", which allows users to control how related files appear in Solution Explorer.
 • Aktualizovali jsme publikování projektů.The project publishing experience has been updated.
 • V dialogovém okně Nový projekt:In the New Project dialog:
  • Rozevírací nabídku, která umožňuje výběr verze rozhraní .NET Framework, jsme přesunuli do spodní části dialogového okna. Nyní už nefunguje jako filtr šablony.the drop-down that lets you pick a version of .NET Framework has been moved to the bottom of the dialog and no longer acts as a filter for the template.
  • V uzlu Web jsme přejmenovali podřízený uzel Webová stránka na Předchozí verze.for the node "Web", the sub-node "Web Site" has been renamed to "Previous Versions".
 • Rozevírací nabídka ladění pro webové formuláře a projekty MVC 5:The debug drop-down for WebForms and MVC 5 projects:
  • Umožňuje uživatelům vybrat Snapshot Debugger pro aplikace nasazené ve službě Azure App Service.allows users to select the Snapshot Debugger for Azure App Service deployed apps.
  • Byla aktualizována tak, aby měla stejné gesto pro výběr prohlížeče jako projekty ASP.NET Core.has been updated to have the same browser selection gesture as ASP.NET Core projects.

Continuous Delivery ToolsContinuous Delivery Tools

Pokud chcete získat řešení v rámci správy zdrojového kódu, můžete v Team Exploreru kliknout na dlaždici Průběžné doručování a nakonfigurovat automatické sestavení a nasazení vaší aplikace.For solutions under source control, you can click on the Continuous Delivery tile in Team Explorer to configure automated build and deployments for your application.

Konfigurace nástrojů Continuous Delivery ToolsConfigure Continuous Delivery Tools

 • Přidali jsme podporu systému TFVC jako poskytovatele správy zdrojů.We added support for TFVC as a source control provider. Průběžné doručování pro řešení v rámci správy zdrojového kódu můžete nakonfigurovat v týmovém projektu TFVC služby VSTS (obrázek 12).You can configure continuous delivery for solutions under source control in a VSTS TFVC team project (Figure 12).
Configure Continuous Delivery for projects in a VSTS TFVC project
(Obrázek 12) Konfigurace průběžného doručování pro projekty v projektu TFVC služby VSTS(Figure 12) Configure Continuous Delivery for projects in a VSTS TFVC project
 • Přidali jsme podporu pro ověřování Git přes protokol SSH.We added support for Git authentication over SSH. Průběžné doručování pro řešení v rámci správy zdrojového kódu můžete nakonfigurovat ve službě VSTS nebo úložišti Git GitHubu s povoleným ověřováním SSH.You can configure continuous delivery for solutions under source control in a VSTS or GitHub Git repo with SSH AUTH enabled.

 • Zavedli jsme podporu kontejnerizovaných projektů.We introduced support for containerized projects. Průběžné doručování pro řešení můžete nakonfigurovat s projekty ASP.NET Core a podporou dockeru cílící na službu Azure App Service na Linuxu (Web App for Containers) (obrázek 13).You can configure continuous delivery for solutions with ASP.NET Core projects and docker support targeting Azure App Service on Linux (Web App for Containers) (Figure 13). Dialogové okno Konfigurovat průběžné doručování ve výchozím nastavení vytvoří novou službu Azure App Service na Linuxu (Web App for Containers) a službu Azure Container Registry, pokud ještě v rámci vašeho předplatného Azure neexistuje.The Configure Continuous Delivery dialog will default to create a new Azure App Service on Linux (Web App for Containers), and an Azure Container Registry if one doesn’t already exist under your Azure Subscription.

Configure Continuous Delivery to Azure dialog for App Service on Linux
(Obrázek 13) Dialogové okno Konfigurovat průběžné doručování do Azure pro službu App Service na Linuxu(Figure 13) Configure Continuous Delivery to Azure dialog for App Service on Linux

Team ExplorerTeam Explorer

Podpora značek GitGit Tag Support

Přidali jsme další podporu značek Git.We have added more support for Git tags. Značky teď můžete vytvářet, odstraňovat nebo vkládat.You can now create, delete, and push tags. Na stránce Značky můžete zobrazit všechny značky ve vašem úložišti a vytvořit ze značky novou větev.On the Tags page, you can view all of the tags in your repo, and create a new branch from a tag. Je to jedna z nejžádanějších funkcí z platformy UserVoice.This was one of our most requested features from UserVoice.

Pro uživatele Visual Studio Team Services můžete rezervovat větve žádostí o přijetí změn.For Visual Studio Team Services users, you can check out pull request branches. Tato funkce usnadňuje kontrolu žádostí o přijetí změn, testování změn a sestavování kódu.This feature makes it easier to review pull requests, test changes, and build your code.

Nástroje pro vývojáře aplikací pro Univerzální platformu WindowsTools for Universal Windows Platform Developers

Windows 10 Insider Preview SDK (build 17095) je možné nainstalovat jako volitelnou komponentu s úlohou vývoje Univerzální platformy Windows.The Windows 10 Insider Preview SDK (Build 17095) can be installed as an optional component with the Universal Windows Platform development workload.

RozšiřitelnostExtensibility

Verze souborů pro spustitelné soubory sady Visual Studio – devenv.exe, blend.exe, wdexpress.exe a vsga.exe – odrážejí podverzi (například 15.6.*).File versions for a number of Visual Studio executables – devenv.exe, blend.exe, wdexpress.exe, and vsga.exe – reflect the minor release (for example 15.6.*).

Poznámka

Nemá to vliv na žádné funkce, ale může být potřeba aktualizovat externí kód, který závisí na číslech verzí spustitelných souborů.This does not affect any functionalities, but external code relying on executable file version numbers may need to be updated.

Průzkumník testůTest Explorer

Nové hierarchické zobrazeníNew Hierarchy View

Průzkumník testů teď v sadě Visual Studio obsahuje hierarchické zobrazení (obrázek 14), které slouží k uspořádání testů podle projektu, oboru názvů a třídy.Test Explorer in Visual Studio now has a hierarchy view (Figure 14) that organizes your tests by Project, Namespace, and then Class. Toto zobrazení můžete zapnout a vypnout pomocí tlačítka hierarchie umístěného vedle tlačítka Seskupit podle v horní části okna Průzkumníka testů.This view can be toggled on and off using the hierarchy button located at the top of the Test Explorer window next to the Group By button.

Test Explorer Hierarchy View
(Obrázek 14) Hierarchické zobrazení Průzkumníka testů(Figure 14) Test Explorer Hierarchy View

Tato funkce umožňuje snadnější navigaci v testech a také poskytuje lepší okamžitou zpětnou vazbu týkající se testů.This feature not only makes navigating your tests much easier, but also gives better feedback on tests at a glance.

 • „Nadřazené uzly“ (Projekt, Obor názvů a Třída) zobrazují ikonu neúspěšného testu, pokud obsahují alespoň jeden test, který nebyl úspěšný.The “parent nodes” in the hierarchy (Project, Namespace, and Class) display a failing test icon if they contain at least one failing test.
 • Za nadřazenými uzly následuje číslo udávají počet testů, které seskupení obsahuje.Parent nodes are also followed by a number summarizing how many tests the grouping contains. Doba trvání v milisekundách zobrazená vpravo od nadřazeného uzlu je celková doba, po kterou byly testy v dané skupině spuštěné.The duration in milliseconds shown to the right of a parent node is the total time that tests within that group took to execute.

Zjišťování testů v reálném časeReal Time Test Discovery

Testy se budou automaticky zjišťovat pomocí zjišťování testů v reálném čase (obrázek 15), aniž by od vás vyžadovaly vytvoření spravovaného projektu.Tests will be discovered automatically with Real time test discovery (Figure 15) without requiring you to build your managed project. Průzkumník testů díky tomu může zůstat synchronizovaný se změnami kódu, jako jsou například přidávání, odebírání nebo úpravy testů.This allows Test Explorer to stay in sync with code changes such as adding, removing, or editing tests. Mějte na paměti, že na rozdíl od výše popsané funkce hierarchického zobrazení, která je k dispozici pro všechny typy projektů, je funkce automatického zjišťování testů dostupná pouze pro projekty C# a Visual Basic.Note that unlike Hierarchy View feature described above which is available for all types of projects, the automatic test discovery feature is only available for C# and Visual Basic projects.

Xamarin Live Player
(Obrázek 15) Animace dvojice v Xamarin Live Playeru, nasazení a režimů živých úprav(Figure 15) Animation of the Xamarin Live Player pair, deployment, and live edit modes

Podpora testování Win10 IoT CoreWin10 IoT Core Testing Support

Zavedli jsme podporu pro testování aplikací Win10 IoT Core.We have introduced support for testing Win10 IoT Core applications. Nyní můžete testy pro tyto aplikace UWP nasadit, ladit a spustit v zařízení.Tests for such UWP applications can now be deployed to, debugged, and executed, on device. Testy jsou také plně integrované v Průzkumníku testů.The tests are also fully integrated into Test Explorer. Podpora nasazení a spuštění je dostupná také prostřednictvím kontinuální integrace služby VSTS.Deployment and execution support is availalbe through VSTS CI as well. Aplikace Win10 IoT Core jsou proto plně podporovány v cyklu úprav, kompilace, ladění a testování v sadě Visual Studio a pracovním postupu kontinuální integrace ve službě Visual Studio Team Services.Thus, Win10 IoT Core applications have full support in the edit, compile, debug, test cycle within Visual Studio, and in the Continuous Integration workflow in Visual Studio Team Services.

Win10 IoT Core Testing
(Obrázek 16) Testování Win10 IoT Core(Figure 16) Win10 IoT Core Testing

Visual Studio Build ToolsVisual Studio Build Tools

Nástroje Visual Studio Build Tools umožňují vytvořit servery buildů bez nutnosti instalace celé sady Visual Studio.The Visual Studio Build Tools allow you to create build servers without installing all of Visual Studio. Instalační program již podporuje C++, ASP.NET a .NET Core pro desktopové projekt.The installer already supports C++, ASP.NET, and .NET Core for Desktop projects. Reagujeme na požadavky zákazníků a zlepšujeme nástroje Visual Studio Build Tools tak, aby podporovaly další typy projektů.In response to customer requests, we are enhancing the Visual Studio Build Tools to support additional project types. V této verzi jsme přidali podporu projektů TypeScript a Node.js.In this release we have added support for TypeScript and Node.js projects. Očekáváme, že v budoucích verzích přidáme podporu dalších typů projektů.We expect to add support for more project types in future releases. Toto je umístění staženého souboru pro nástroje Visual Studio Build Tools v této verzi.This is the download location for the Visual Studio Build Tools for this release.

Nástroje Visual Studio ClickOnce ToolsVisual Studio ClickOnce Tools

ClickOnce je technologie nasazení, která umožňuje vytvořit automaticky se aktualizující aplikace systému Windows. Instalace a spuštění vyžadují minimální interakci uživatele.ClickOnce is a deployment technology that enables you to create self-updating Windows-based applications that can be installed and run with minimal user interaction. Používá certifikáty k ověření pravosti vydavatele a podepisování manifestů aplikace a nasazení za účelem ověření, zda se soubory nebylo manipulováno.It uses certificates to verify the authenticity of the application's publisher, and to sign the application and deployment manifests to prove that the files have not been tampered with. V této verzi jsme přidali podporu podepisování manifestů aplikace a nasazení pomocí certifikátu Kryptografických služeb nové generace (CNG).In this release we have added support for signing the application and deployment manifests with Cryptography Next Generation (CNG) certificate.

Trezor klíčůKey Vault

Pro Visual Studio 15.6 jsme přidali in-box rozšíření ověřování služeb Azure.We've added the Azure Services Authentication Extension in-box for Visual Studio 15.6. Díky tomu budou moci projekty používající knihovnu Microsoft.Azure.Services.AppAuthentication přistupovat k prostředkům Azure, jako je trezor klíčů, prostřednictvím svých účtů sady Visual Studio.This will allow projects that use the Microsoft.Azure.Services.AppAuthentication library to access Azure resources such as Key Vault using their Visual Studio accounts.

Automatické zřizování pro systém macOSAutomatic macOS Provisioning

Vytváření aplikací pro iOS pomocí sady Visual Studio ve Windows je teď jednodušší.Building iOS apps with Visual Studio on Windows just got easier. Tato verze přidává zcela novou funkci nazvanou automatické zřizování pro systém macOS.This release adds a brand new feature called automatic macOS provisioning. Sestavující počítač Mac nemusíte udržovat ručně, stačí se připojit k počítači Mac a my za vás veškerou těžkou práci ohledně instalace a konfigurace sestavujícího počítače se správnými bity Xamarin.iOS a Mono uděláme. To vše pomocí sady Visual Studio.Rather than needing to manually maintain a Mac build machine, all you need to do is connect to the Mac, and we will handle the heavy lifting of installing and configuring your build machine with the correct Xamarin.iOS and Mono bits, all from Visual Studio.

iOS – nasazení Wi-FiiOS Wi-Fi Deployment

Vzdálený simulátor iOSu umožňující vývojářům otestovat a ladit aplikace pro iOS kompletně v sadě Visual Studio ve Windows je k dispozici pro všechny edice sady Visual Studio (od verze 15.5), včetně bezplatné edice Community Edition.The Remoted iOS Simulator, which allows developers to test and debug iOS apps entirely in Visual Studio on Windows, is available to all editions of Visual Studio (as of version 15.5), including the free Community Edition! Simulátor podporuje takové funkce, jako je simulace polohy, rotace, gesta, a dokonce funkce, které simulátor iOSu na počítačích Mac nepodporuje, například vícedotykové ovládání.The simulator supports functionality like location simulation, rotation, gestures, and even includes functionality that the iOS simulator on Mac does not, like multi-touch. Simulátor nabízí skvělé prostředí pro vývojáře vytvářející aplikace pro iOS ve Windows. Jak je to ale se zařízeními?This provides a great simulator experience for developers building iOS apps on Windows, but what about devices? Sadu Visual Studio 2017 ve verzi 15.6 můžete použít k nasazení aplikací pro iOS přes síť pomocí nasazení Wi-Fi. Nepotřebujete žádné kabely.With Visual Studio 2017 version 15.6, you can deploy your iOS apps over the network with Wi-Fi deployment – no cables required! Jakmile nastavíte bezdrátové zařízení v prostředí Xcode, zobrazí se v sadě Visual Studio jako normální cíl nasazení.After setting up a wireless device in Xcode, it shows up in Visual Studio just like a normal deploy target.


Release Notes Icon Servisní aktualizace sady Visual Studio 2017 verze 15.6.1Visual Studio 2017 version 15.6.1 Servicing Update

vydaná 8. března 2018released on March 8, 2018

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes Icon Servisní aktualizace sady Visual Studio 2017 verze 15.6.2Visual Studio 2017 version 15.6.2 Servicing Update

vydaná 13. března 2018released on March 13, 2018

Informační zpravodaje zabezpečení pro .NET Core od společnosti Microsoft Microsoft Security Advisories for .NET Core

CVE-2018-0875: Společnost Microsoft si je vědoma chyby zabezpečení ve veřejné verzi .NET Core, kde škodlivý soubor nebo webový požadavek mohou způsobit útok s cílem odepření služby (DoS).CVE-2018-0875: Microsoft is aware of a security vulnerability in the public versions of .NET Core where a malicious file or web request could cause a denial of service (DoS) attack.

Důležité

Správcům systémů doporučujeme aktualizovat moduly runtime .NET Core na verze 1.0.10, 1.1.7 nebo 2.0.6.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.10, 1.1.7 or 2.0.6. Vývojářům doporučujeme aktualizovat sady SDK .NET Core na verzi 1.1.8 nebo 2.1.101.Developers are advised to update their .NET Core SDK to versions 1.1.8 or 2.1.101.

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes Icon Servisní aktualizace sady Visual Studio 2017 verze 15.6.3Visual Studio 2017 version 15.6.3 Servicing Update

vydaná 19. března 2018released on March 19, 2018

Informační zpravodaje zabezpečení pro .NET Core od společnosti Microsoft Microsoft Security Advisories for .NET Core

CVE-2018-0875: Společnost Microsoft si je vědoma chyby zabezpečení ve veřejné verzi .NET Core, kde škodlivý soubor nebo webový požadavek mohou způsobit útok s cílem odepření služby (DoS).CVE-2018-0875: Microsoft is aware of a security vulnerability in the public versions of .NET Core where a malicious file or web request could cause a denial of service (DoS) attack.

Důležité

Správcům systémů doporučujeme aktualizovat moduly runtime .NET Core na verze 1.0.10, 1.1.7 nebo 2.0.6.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.10, 1.1.7 or 2.0.6. Vývojářům doporučujeme aktualizovat sady SDK .NET Core na verzi 1.1.8 nebo 2.1.101.Developers are advised to update their .NET Core SDK to versions 1.1.8 or 2.1.101.

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes Icon Servisní aktualizace sady Visual Studio 2017 verze 15.6.4 Visual Studio 2017 version 15.6.4 Servicing Update

vydaná 22. března 2018released on March 22, 2018

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes Icon Servisní aktualizace sady Visual Studio 2017 verze 15.6.5 Visual Studio 2017 version 15.6.5 Servicing Update

vydaná 4. dubna 2018released on April 4, 2018

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Release Notes Icon Servisní aktualizace sady Visual Studio 2017 verze 15.6.6 Visual Studio 2017 version 15.6.6 Servicing Update

vydaná 10. dubna 2018released on April 10, 2018

Souhrn aktualizací v této verziSummary of Updates in this Release

Informační zpravodaje zabezpečení od společnosti Microsoft pro ohrožení zabezpečení spočívající ve zpřístupnění informací ze sady Microsoft Visual Studio Microsoft Security Advisories for Microsoft Visual Studio Information Disclosure Vulnerability

CVE-2018-1037: Existuje ohrožení zabezpečení spočívající ve zpřístupnění informací, když Visual Studio nesprávně odhalí omezený obsah neinicializované paměti při kompilování souborů databáze programu (PDB).CVE-2018-1037: An information disclosure vulnerability exists when Visual Studio improperly discloses limited contents of uninitialized memory while compiling program database (PDB) files. Útočník, který využil toto zpřístupnění informací, mohl zobrazit neinicializovanou paměť z instance sady Visual Studio použité ke kompilaci souboru PDB.An attacker who took advantage of this information disclosure could view uninitialized memory from the Visual Studio instance used to compile the PDB file.

Aby mohl útočník využít tuto chybu zabezpečení, potřeboval by přístup k příslušnému souboru PDB vytvořenému pomocí zranitelné verze sady Visual Studio.To take advantage of the vulnerability, an attacker would require access to an affected PDB file created using a vulnerable version of Visual Studio. Útočník by neměl žádný způsob, jak přinutit vývojáře k vytvoření tohoto zpřístupnění informací.An attacker would have no way to force a developer to produce this information disclosure.

Aktualizace zabezpečení řeší tuto chybu zabezpečení tím, že opraví způsob, jakým se soubory PDB generují při kompilaci projektu.The security update addresses the vulnerability by correcting how PDB files are generated when a project is compiled.

Důležité

Další informace najdete v aktualizaci zabezpečení pro CVE-2018-1037.For more information, see the security update for CVE-2018-1037.

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:

 • Tato verze řeší problém, kdy někteří uživatelé Application Insights při prvním načtení řešení neviděli indikátory žádostí a výjimek CodeLensu.This release addresses an issue where some Application Insights users were not seeing CodeLens requests and exceptions indicators when the solution first loads.

Známé problémyKnown Issues

Podívejte se na všechny dosud známé problémy a možná alternativní řešení v sadě Visual Studio 2017 verze 15.6.See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.6.

Visual Studio 2017 Known Issues


Zpětná vazbaFeedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v pravém horním rohu v instalačním programu nebo samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio.For issues, let us know via the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. RozhraníThe Feedback Icon Ikona se nachází v pravém horním rohu.icon is located in the upper right-hand corner. Svoje nahlášené problémy můžete sledovat na stránce komunity vývojářů sady Visual Studio, kde můžete pokládat otázky a hledat odpovědi.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions and find answers. Prostřednictvím služby UserVoice nám také můžete navrhovat produkty a naše podpora na živém chatu vám poskytne pomoc s bezplatnou instalací.You can also make a product suggestion through UserVoice or get free installation help through our Live Chat support.


BlogyBlogs

Využijte přehledů a doporučení, které najdete na webu Blogy o vývojářských nástrojích, abyste si udržovali přehled o všech nových vydaných verzích a měli k dispozici podrobné příspěvky popisující širokou škálu funkcí.Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site to keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features.

Developer Tools Blogs


Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Můžete zobrazit předchozí verze zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2017:You can view prior versions of Visual Studio 2017 release notes:


Na začátek stránky
Top of Page