Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.1 Visual Studio 2017 version 15.1 Release Notes


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Frekvence vydávání nových verzíDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Release Rhythm


Poznámka

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017.This is not the latest version of Visual Studio 2017. Pokud chcete zobrazit informace o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017, navštivte prosím aktuální stránku Zpráva k vydání verze.To see information on the latest version of Visual Studio 2017, please visit the current Release Notes page.

Tip

Jazyk stránky můžete přepnout v dolní části této stránky.You can switch the page language at the bottom of this page. Klikněte naClick the ikonu a vyhledejte svůj jazyk, nebo si vyberte ze seznamu dostupných jazyků. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Tento článek obsahuje informace o vydaných verzích pro Visual Studio 2017 verze 15.1.This article contains information about releases for Visual Studio 2017 version 15.1.

Zpětná vazbaFeedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! O problémech nás můžete informovat pomocí možnosti Ohlásit problém v instalačním programu nebo samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio.You can report a problem from the Report a Problem option in either the installer or the Visual Studio IDE itself. RozhraníThe Feedback Icon Ikona se nachází v pravém horním rohu.icon is located in the upper right hand corner. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů.You can track your feedback in the Developer Community portal. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.For suggestions, let us know through the UserVoice site.

Historie verzíRelease History

Stažení aktuální verze sady Visual Studio 2017Download the Current Release of Visual Studio 2017

Nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 stáhnete kliknutím na tlačítko.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Pokyny najdete v článku o instalaci sady Visual Studio 2017.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Poznámka: Velikost instalačního balíčku se bude lišit v závislosti na vaší aktuální konfiguraci sady Visual Studio.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.


Datum vydání verze: 17. dubna 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.1 (26403.07)Release Date: April 17, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.1 (26403.07)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this version:

Další problémy vyřešené v této verzi:Other issues addressed in this version:

  • Při instalaci z offline rozložení v prostředí bez připojení k internetu nepřicházejí oznámení o aktualizacích.When you install from an offline layout in an environment without internet access, you will not receive update notifications. To platí také v případě, že pomocí offline rozložení aktualizujete na nejnovější verzi.This also applies when you use the offline layout to update to the newest version.

Datum vydání verze: 10. dubna 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.1 (26403.03)Release Date: April 10, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.1 (26403.03)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Datum vydání verze: 5. dubna 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.1 (26403.00)Release Date: April 5, 2017 - Visual Studio version 15.1 (26403.00)

Souhrn aktualizací v této verziSummary of Updates in this Release


Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

The Developer Community PortalDalší informace o problémech oznámených zákazníky vyřešených ve verzi 15.1.Learn more about customer-reported issues addressed in version 15.1.

Novinky v této verziWhat's New in this Release

Nová samostatná instalace Team Exploreru A New Team Explorer Standalone Install

Visual Studio Team Explorer 2017 je funkcemi nabitý samostatný klient (obrázek 1) pro přístup k Team Foundation Serveru a Visual Studio Team Services.Visual Studio Team Explorer 2017 is a rich, standalone client (Figure 1) used to access Team Foundation Server and Visual Studio Team Services. Pro všechny uživatele je zdarma.It is free for any user. Tato instalace obsahuje jenom Team Explorer, abyste mohli používat správu verzí a sledování pracovních položek bez dalších součástí integrovaného vývojového prostředí.This install only includes Team Explorer so you can access version control and work item tracking without other IDE components.

Team Explorer
(Obrázek 1) Team Explorer(Figure 1) Team Explorer

Nástroje pro vývoj univerzálních aplikací pro Windows Tools for Universal Windows App Development

Sada funkcí Univerzální aplikace pro Windows nyní obsahuje Creators Update SDK (10.0.15063), což vám umožní vytvářet aplikace pro Windows 10 Creators Update verze 1703.The Universal Windows App workload now includes the Creators Update SDK (10.0.15063) and allows you to build apps for the Windows 10 Creators Update version 1703. Kromě toho tato verze obsahuje následující vylepšení:In addition, the release includes these enhancements:

  • Sada Windows 10 SDK se bude instalovat souběžně s Creators Update SDK.The Windows 10 SDK will install side by side with the Creators Update SDK. To vám umožní používat jeden počítač k vytváření produkčních verzí aplikací cílených na vydanou verzi sady SDK a zároveň také začít testovat nové funkce operačního systému, které přináší předběžná verze sady Windows SDK.This allows you to use a single machine to build production-ready apps that target the released version of the SDK, as well as begin testing new OS features delivered by a Preview Windows SDK.
  • Správa balíčků NuGet se vylepšila díky použití uzlu PackageReference místo souborů package.config a package.json.NuGet package management has been improved by using PackageReference to replace package.config and package.json.
  • K dispozici je vylepšený kompilátor .NET Native, který se poskytuje jako balíček NuGet.An enhanced .NET Native Compiler that is now delivered as a NuGet package.
  • Visual Studio nově obsahuje vylepšenou podporu nástrojů pro ovládací prvky XAML, které jsou dodávány jako balíčky NuGet.Visual Studio now includes improved tooling support for XAML controls delivered as NuGet packages.
  • IntelliSense v editoru XAML nyní zvýrazňuje typy a vlastnosti XAML, které nejsou podporované ve verzi sady SDK, na kterou cílí vaše aplikace.IntelliSense in the XAML editor now highlights XAML types and properties that are not supported in the version of the SDK that your app is targeting.

Další informace najdete v článku Podpora Creators Update SDK v sadě Visual Studio 2017.For more information, see Creators Update SDK support in Visual Studio 2017.


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Podívejte se na stránku Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2017.Please see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Na začátek stránky
Top of Page