Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.4 Visual Studio 2017 version 15.4 Release Notes


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Známé problémyDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues


Poznámka

Pokud chcete zobrazit informace o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017, navštivte prosím aktuální stránku Zpráva k vydání verze.To see information on the latest version of Visual Studio 2017, please visit the current Release Notes page.

Tip

Jazyk stránky můžete přepnout v dolní části této stránky.You can switch the page language at the bottom of this page. Klikněte naClick the ikonu a vyhledejte svůj jazyk, nebo si vyberte ze seznamu dostupných jazyků. icon, search for your language, or select from the list of available languages.

V tomto článku najdete informace týkající se aktuální vydané verze sady Visual Studio 2017.In this article, you will find information regarding the current release for Visual Studio 2017. Nejnovější verzi stáhnete kliknutím na tlačítko.Click the button to download the latest version.

Tip

Pokud potřebujete pomoc s instalací, podívejte se do našich dokumentů k instalaci a offline instalaci.For help with installation, please refer to our installation and offline installation documents.

Zpětná vazbaFeedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v pravém horním rohu v instalačním programu nebo samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio.For issues, let us know via the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. RozhraníThe Feedback Icon Ikona se nachází v pravém horním rohu.icon is located in the upper right-hand corner. Svoje nahlášené problémy můžete sledovat na stránce komunity vývojářů sady Visual Studio, kde můžete pokládat otázky a hledat odpovědi.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions and find answers. Prostřednictvím služby UserVoice nám také můžete navrhovat produkty a naše podpora na živém chatu vám poskytne pomoc s bezplatnou instalací.You can also make a product suggestion through UserVoice or get free installation help through our Live Chat support.

Tip

Potřebuje profesionální podporu zrovna teď?Need professional support right now? Podívejte se na dostupné možnosti podpory.See available support options.

Historie verzíRelease History

Další informace o tom, jak dodáváme naše vydané verze a jak identifikovat různé verze, najdete v dokumentu Frekvence vydávání nových verzí sady Visual Studio 2017.You can learn more about how we ship our releases and how to identify different versions in the Visual Studio 2017 Release Rhythm document.

Známé problémyKnown Issues

Přečtěte si prosím část Známé problémy.Please refer to the Known Issues section.


Datum vydání: 27. listopadu 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.4.5Release Date: November 27, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.4.5

Nejzávažnější chyby opravené v této verziTop Issues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Datum vydání: 14. listopadu 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.4.4Release Date: November 14, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.4.4

Nejzávažnější chyby opravené v této verziTop Issues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:

Informační zpravodaje zabezpečení ASP.NET Core a .NET Core .NET Core and ASP.NET Core Security Advisories

Společnost Microsoft vydala informační zpravodaje zabezpečení pro .NET Core a ASP.NET Core.Microsoft has released security advisories for .NET Core and ASP.NET Core. Podrobnosti lze najít v příslušných oznámeních v úložištích pro .NET Core a ASP.NET Core.Details can be found in corresponding announcements in the .NET Core and ASP.NET Core repos. Přečtěte si následující informace:Please note the following information:

 • CVE-2017-8585 Poškozený certifikát může způsobit odepření služeb: V .NET Core 1.0, 1.1 a 2.0 existuje ohrožení zabezpečení a poškozený certifikát nebo jiná formátovaná data ASN.1 mohou vést k odepření služeb prostřednictvím nekonečné smyčky v systému Linux a macOS.CVE-2017-8585 Malformed Certificate can cause Denial of Service: There is a security vulnerability in .NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 where a malformed certificate or other ASN.1 formatted data could lead to a denial of service via an infinite loop on Linux and macOS. Správcům systémů doporučujeme aktualizovat moduly runtime .NET Core na verze 1.0.8, 1.1.5 a 2.0.1.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.8, 1.1.5 and 2.0.1. Vývojářům doporučujeme aktualizovat sady SDK .NET Core na verzi 2.0.3 nebo 1.1.5.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.0.3 or 1.1.5.

 • CVE-2017-8700 Obejití sdílení prostředků mezi zdroji (CORS) může způsobit zpřístupnění informací: V ASP.NET Core 1.0 a 1.1 existuje ohrožení zabezpečení, které umožňuje obejít sdílení prostředků mezi zdroji, což může způsobit zpřístupnění informací.CVE-2017-8700 CORS bypass can enable Information Disclosure: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0 and 1.1 where Cross-Origin Resource Sharing (CORS) can be bypassed, leading to information disclosure.

 • CVE-2017-11879 Otevřené přesměrování může způsobit zvýšení oprávnění: V ASP.NET Core 2.0 existuje ohrožení zabezpečení, kvůli kterému může otevřené přesměrování způsobit zvýšení oprávnění.CVE-2017-11879 Open Redirect can cause Elevation Of Privilege: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 2.0 where an Open Redirect exists, leading to Elevation Of Privilege.

 • CVE-2017-11770 Ohrožení zabezpečení v podobě odepření služby: V ASP.NET Core 1.0, 1.1 a 2.0 existuje ohrožení zabezpečení – když je aplikace hostovaná prostřednictvím Windows Http.Sys, poškozený požadavek může vést k odepření služby.CVE-2017-11770 Denial Of Service Vulnerability: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 when the application is hosted through Windows Http.Sys where a malformed request can lead to a Denial Of Service.

Nové projekty vytvořené pomocí ASP.NET Core 1.0, ASP.NET Core 1.1 a ASP.NET Core 2.0 nyní používají verze balíčku, které zahrnují výše uvedené aktualizace zabezpečení.New projects created with ASP.NET Core 1.0, ASP.NET Core 1.1 and ASP.NET Core 2.0 will now use package versions that include the above security updates. Pro existující projekty mohou uživatelé aktualizovat balíčky na novější verze pomocí dialogového okna Spravovat balíčky NuGet.For existing projects, users can update their packages to newer versions using the Manage NuGet Packages dialog.


Datum vydání: 8. listopadu 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.4.3Release Date: November 8, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.4.3

Nejzávažnější chyby opravené v této verziTop Issues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:

 • Byla přidána podpora pro Xcode 9.1 a iOS 11.1.Added support for Xcode 9.1 and iOS 11.1.
 • Obnovené nabídky pro projekty v jazyce Python pro jiné jazyky než angličtinaRestored menus for Python projects when using non English languages.

Datum vydání: 31. října 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.4.2Release Date: October 31, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.4.2

Nejzávažnější chyby opravené v této verziTop Issues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Datum vydání: 19. října 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.4.1Release Date: October 19, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.4.1

Nejzávažnější chyby opravené v této verziTop Issues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Datum vydání: 9. října 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.4.0Release Date: October 9, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.4.0

Souhrn: Novinky v této verziSummary: What's New in this Release

 • Nový banner pro spuštění v instalaci a instalačním programu vás informuje, když je instalace úspěšná.The new Setup and Installer launch banner lets you know when your installation is successful. Přidali jsme novou zprávu upozornění na konci vaší instalace, která obsahuje odkazy na další nápovědu z komunity vývojářů.We added a new warning message at the end of your install that contains links to the Developer Community for additional help.
 • Vylepšili jsme XAML.We made improvements to XAML. Teď můžete upravovat nebo odebírat prostředky XAML a přidávat ControlTemplates.You can now edit or remove XAML resources, and add ControlTemplates.
 • Sada funkcí pro vývoj pro Univerzální platformu Windows se teď dodává se sadou SDK Windows 10 Fall Creators Update.The Universal Windows Platform Development workload now comes with the Windows 10 Fall Creators Update SDK.
 • Do Windows Fall Creators Update jsme přidali podporu .NET Standard 2.0.We added .NET Standard 2.0 support to the Windows Fall Creators Update.
 • Projekt Windows Application Packaging vám poskytne nové šablony projektu, které vám pomůžou zabalit každý váš projekt Windows do kontejneru .appx.The Windows Application Packaging Project provides you with new project templates that help package any of your Windows projects into an .appx container.
 • .NET Core 2.0 je standardní součástí sad funkcí Web Development a .NET Core..NET Core 2.0 is included by default for Web Development and .NET Core Workloads.
 • Rozšířili jsme Live Unit Testing o podporu rozhraní MSTest verze 1 a vylepšili jsme zjistitelnost této funkce.We enhanced Live Unit Testing to include support for MSTest version 1 framework, and improved discoverability of this feature.
 • Svoje aplikace můžete nasadit, testovat a ladit přímo na zařízeních s iOSem a s Androidem pomocí Xamarinu Live.You can deploy, test, and debug your apps directly on iOS and Android devices with Xamarin Live.
 • Přidali jsme podporu pro CMake 3.9 a flexibilnější struktury projektů CMake.Added support for CMake 3.9 and more flexible CMake project structures.
 • Vaše projekty CMake teď můžou být určené pro Linux.You can now target Linux from your CMake projects. Použijte svůj stávající základ kódu CMake jako řešení a nemusíte ho převádět na projekt VS.Use your existing CMake code base as your solution without needing to convert it to a VS project.
 • Vylepšili jsme podporu Unity ve Visual Studio Tools a v rámci nového modulu runtime jsme přidali funkci pro nastavení ukazatele instrukce.We improved Unity support in Visual Studio Tools and added the Set Instruction Pointer feature under the new runtime.
 • Android SDK se teď instaluje do privátního umístění.The Android SDK is now being installed to a private location.
 • Nástroje R teď obsahují podporu pro vzdálenou komunikaci Linux a formátu RMarkdown včetně možností úprav v reálném čase, párování složených závorek a dokončování kódu.R Tools now has support for Linux remoting and RMarkdown including live editing, brace matching, and code completion.

Nejzávažnější chyby opravené v této verziTop Issues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v této verzi:These are the customer-reported issues addressed in this release:


Podrobnosti: Novinky v této verziDetails: What's New in this Release

Vylepšení sady Visual StudioVisual Studio Improvements

Instalace a instalační programSetup and Installer

 • Do instalačního programu jsme přidali banner pro spuštění, který signalizuje, že se sada Visual Studio úspěšně nainstalovala (obrázek 1).We added a launch banner in the installer to signal Visual Studio has been successfully installed (Figure 1).
Successful installation with new launch banner
(Obrázek 1) Úspěšná instalace s novým bannerem pro spuštění(Figure 1) Successful installation with new launch banner
 • Instalační program teď pro stahování používá automatické zjišťování proxy serveru.The installer now uses auto-proxy detection for downloads.
 • Pokud dojde k chybě v nekritické součásti (která přímo neohrožuje integrované vývojové prostředí (IDE) sady Visual Studio), instalační program teď zobrazí upozornění místo chyby.If a non-critical component (one that doesn't directly impede Visual Studio IDE) fails, the installer now displays a warning instead of a failure. Díky této změně je jasnější, že Visual Studio je v pořádku, přestože jsou nějaké potíže, které je potřeba řešit a opravit.The change makes it clearer that Visual Studio is okay to use even though there are issues you need to address and correct.
 • Při vytváření offline rozložení se používají kratší cesty, které umožňují správcům hostovat offline instalace hlouběji v hierarchiích síťových složek.Creating an offline layout uses shorter paths that allow administrators to host offline installs in deeper network folder hierarchies.
 • Když v nějakém balíčku instalace dojde k chybě nebo máte problémy při stahování, zobrazíme na konci vaší instalace zprávu (Obrázek 2).We display a message at the end of your install when an individual package install fails or you have download issues (Figure 2). V ní najdete odkazy na komunitu vývojářů, kde můžete získat další nápovědu, abyste mohli vyřešit problémy, které můžou počítači bránit, aby nainstaloval celou sadu Visual Studio.This message provides you with links to the Developer Community to get more help so that you can address issues that may be affecting your computer’s ability to install Visual Studio in its entirety.
Error dialog with potential solutions
(Obrázek 2) Dialogové okno s chybou s možnými řešeními(Figure 2) Error dialog with potential solutions
 • Vyřešili jsme problém, kdy instalační program po aktualizaci sady Visual Studio nesprávně nastavoval datum a čas instalace v panelu Přidat nebo odebrat programy.We resolved an issue where the installer was incorrectly setting the installed date/time in Add or Remove Programs after updating Visual Studio.

EditorEditor

 • Vyřešili jsme problém se čtečkou obrazovky, kdy čtečka obrazovky JAWS od Freedom Scientific nemohla používat IntelliSense v editoru sady Visual Studio.We fixed a screen reader problem where the Freedom Scientific’s JAWS screen reader could not use IntelliSense in the Visual Studio editor.
 • Do základního produktu Visual Studio jsme přidali oblíbenou navigační funkci nástrojů Productivity Power Tools Přejít k definici pomocí Ctrl+kliknutí.We added the popular Productivity Power Tools navigation feature Control Click Go To Definition to the core Visual Studio product.
  • U podporovaných jazyků (aktuálně C#, VB a Python, v budoucích vydaných verzích přibudou další jazyky), je možné v editoru sady Visual Studio při podržení stisknuté klávesy Ctrl kliknout na symbol a přejít tak k jeho definici.For supported languages (currently C#, VB and Python, with more languages coming in future releases), holding down the Ctrl key will allow you to click on a symbol in the Visual Studio editor and navigate to its definition.
  • Pokud dáváte přednost staršímu způsobu výběru slova přes Ctrl+kliknutí, můžete si použití kláves u této funkce nastavit v nabídce Nástroje > Možnosti > Textový editor > Obecné > Povolit, aby kliknutí myší provedlo přechod na definici, kde můžete vybrat jiné modifikační klávesy nebo případně funkci i vypnout.If you prefer to keep the older Ctrl+Click word selection behavior, you can control the feature’s key usage via Tools > Options > Text Editor > General > Enable mouse click to perform Go To Definition, which lets you select other modifier keys, or turn off the feature if you wish.

RozšiřitelnostExtensibility

Opravili jsme chybu, kdy nainstalovaná rozšíření v sadě Visual Studio nezobrazovala oznámení o aktualizaci a také se automaticky neaktualizovala.We fixed a bug where installed extensions did not display update notifications in Visual Studio and also were not automatically updated.

Zjednodušené načtení řešeníLightweight Solution Load

Vyřešili jsme chybu, která způsobovala chyby sestavení, když se řešení otevřelo s povoleným zjednodušeným načtením řešení.We resolved a bug that caused build failures when a solution was opened with Lightweight Solution Load enabled.

Živé testování částí Live Unit Testing

 • Live Unit Testing poskytuje podporu třem oblíbeným architekturám pro testování částí: xUnit, NUnit a MSTest verze 1 a MSTest verze 2.Live Unit Testing provides support for the three popular unit-testing frameworks: xUnit, NUnit, and both MSTest version 1 and MSTest version 2.
 • Pokud jste Live Unit Testing nepovolili, integrované vývojové prostředí sady Visual Studio zobrazí při otevření řešení s existujícími testy částí zlatý pruh.If you have not enabled Live Unit Testing, Visual Studio IDE displays a gold bar when you open a solution with existing unit tests. Zlatý pruh obsahuje další informace o dané funkci, způsobu, jak ji povolit, a požadované předpoklady.The gold bar provides you with more information about the feature, how to enable it, and the required prerequisites.
 • Centrum stavu úloh zobrazuje oznámení o zpracování na pozadí, abyste se snadno mohli věnovat důležitým problémům a současně používat Live Unit Testing.The Task Status center shows background processing notifications so you can easily address key problems while using Live Unit Testing.
 • Změnili jsme název u názvů gest při kliknutím pravým tlačítkem myši pro zahrnutí a vyloučení z Live Test Set – Include/Exclude (Sada Live Test – zahrnout/vyloučit) na Live Unit Testing Include/Exclude (Live Unit Testing – zahrnout/vyloučit).We changed the name on the right click gesture names for inclusion/exclusion from Live Test Set – Include/Exclude to Live Unit Testing Include/Exclude. Také jsme odebrali nabídku Reset clean (Resetovat vyčištěné položky) z řádku nabídek a přesunuli ji do Tools/Options/Delete persisted data (Nástroje/Možnosti/Odstranit trvalá data).We also removed the Reset clean from the menu bar and moved it under Tools/Options/Delete persisted data.
 • Provedli jsme několik oprav, aby váš systém snadněji zjistil, že se projekt nenačetl, a aby se tak mohl vyhnout chybovému ukončení v Live Unit Testing.We made several fixes so your system can better detect when a project has not loaded and avoid a crash in your Live Unit Testing. Přidali jsme vylepšení výkonu sestavení, která předchází opakovanému hodnocení projektů MSBuild, když systém zjistí, že se v souboru projektu nic nezměnilo.We added build performance improvements that avoid reevaluation of MSBuild projects when your system knows nothing has changed in the project file.

Nástroje pro vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows Tools for Universal Windows Platform Development

Vydaná verze sady Visual Studio 2017 verze 15.4 vám přináší mnoho aktualizací nástrojů pro vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows.Visual Studio 2017 version 15.4 release brings you many updates to the Universal Windows Platform development tools. Čtěte dále, ať víte, co je nového!Read below to see what's new!

Podpora pro Windows Fall Creators Update Windows Fall Creators Update Support

Vydaná verze sady Visual Studio 2017 verze 15.4 přináší prvotřídní podporu pro vývojáře, kteří se zaměřují na Windows Fall Creators Update SDK.Visual Studio 2017 version 15.4 release brings first class support for developers targeting the Windows Fall Creators Update SDK. Když sadu funkcí pro vývoj pro Univerzální platformu Windows instalujete spolu se sadou Visual Studio 2017 verze 15.4, získáte automaticky i Windows 10 Fall Creators Update SDK.When you install the Universal Windows Platform Development workload with Visual Studio 2017 version 15.4, you will automatically get the Windows 10 Fall Creators Update SDK.

Je aktualizovaný návrhář XAML pro projekty pro UPW určené pro Windows Fall Creators Update SDKUpdated XAML Designer for UWP Projects Targeting the Windows Fall Creators Update SDK

Provedli jsme významné aktualizace návrháře XAML pro projekty UPW určené pro Windows Fall Creators Update SDK, u kterých měla přednost vylepšení výkonu a spolehlivosti a také možnost vykreslovat artefakty návrhu Fluent.We have made significant updates to the XAML designer for UWP projects targeting the Windows Fall Creators Update SDK, prioritizing performance and reliability improvements, as well as the ability to render Fluent design artifacts. Další podrobnosti najdete v blogovém příspěvku aktualizace návrháře XMAL k sadě Visual Studio.Please read the Visual Studio update to the XMAL Designer blog post for more details.

Poznámka: Prostředí Návrháře XAML zůstane stejné, pokud nevytváříte aplikaci pro UPW určenou pro Windows Fall Creators Update.Note: The XAML Designer experience will be the same unless you are building a UWP application targeting the Windows Fall Creators Update.

Vylepšení funkce Upravit a pokračovat v XAML XAML Edit & Continue Improvements

Teď můžete upravovat nebo odebírat prostředky XAML pomocí funkce XAML Upravit a pokračovat.You can now edit or remove XAML resources with XAML Edit & Continue. Kromě toho můžete také přidávat ControlTemplates.In addition, you can also add ControlTemplates. Abyste mohli tyto nové funkce plně využít, je třeba, abyste vyvíjeli pro Windows Fall Creators Update SDK a spouštěli aplikaci ve Windows s nejnovější aktualizací Fall Creators Update.To leverage these new features, make sure you are targeting the Windows Fall Creators Update SDK and running the application with the latest Fall Creators Update to Windows applied.

Podpora .NET Standard 2.0 .NET Standard 2.0 Support

Windows Fall Creators Update přináší podporu rozhraní .NET Standard 2.0 pro vývoj pro UPW.The Windows Fall Creators Update brings support for .NET Standard 2.0 to UWP development. Aby bylo možné plně využívat nová rozhraní API s rozhraním .NET Standard 2.0, je nutné nastavit minimální cílovou verzi vaší aplikace pro Windows Fall Creators Update SDK.In order to leverage the new APIs with .NET Standard 2.0, you need to set the minimum version target of your application to the Windows Fall Creators Update SDK. Pak budete mít možnost odkazovat přímo z vaší aplikace UPW na balíčky NuGet, knihovny tříd a rozhraní API pro .NET Standard 2.0.You will then have the ability to reference .NET Standard 2.0 NuGet packages, class libraries, and APIs directly from your UWP application.

Poznámka: Některé knihovny, které podporují .NET Standard 2.0, nemusí fungovat správně nebo mohou vyžadovat další nastavení, aby je bylo možné používat s aplikacemi UWP.Note that some libraries that support .NET Standard 2.0 may not work correctly or may require additional steps to work with UWP applications. Konkrétně se jedná o aplikace pro Univerzální platformu Windows zkompilované v rozhraní .NET Native, u nichž jsou známa omezení reflexe.In particular this can be the case for UWP applications compiled with .NET Native, which has known limitations with reflection. Pokud na to při testování narazíte, doporučujeme obrátit se na vlastníka knihovny a požádat ho o alternativní řešení nebo opravu.If you find this during testing we recommend you contact the library owner and ask for possible workarounds or fixes. Jedním z příkladů je balíček NuGet Entity Framework Core 2.0, u něhož je aktuálně známo několik problémů s Univerzální platformou Windows, které budou opraveny v nadcházející vydané verzi opravy (další informace najdete v dokumentaci k implementacím rozhraní .NET, které EF Core podporuje).One example of this is the Entity Framework Core 2.0 NuGet package, which currently has a few known issues with UWP that will be fixed in an upcoming patch release (for more information see the documentation on .NET implementations supported by EF Core).

Projekt Windows Application PackagingWindows Application Packaging Project

Vydaná verze Visual Studio 2017 verze 15.4 přináší nové projektové šablony, které vám pomůžou zabalit každý projekt Windows do kontejneru .appx, který umožňuje moderní distribuci nebo odesílání do Windows Storu.Visual Studio 2017 version 15.4 release brings in new project templates to help you package any Windows projects into an .appx container, allowing for modern distribution or submission to the Windows Store.

Pokud chcete začít pracovat s projektem Windows Application Packaging, přejděte na Soubor > Nový > Projekt a vyberte novou šablonu Projekt Windows Application Packaging v části Visual C# > v uzlu Windows Universal (Obrázek 3).To get started with the Windows Application Packaging Project, go to File > New > Project and select the new Windows Application Packaging Project template under the Visual C# > Windows Universal node (Figure 3).

Windows Application Packaging Project
(Obrázek 3) Projekt Windows Application Packaging(Figure 3) Windows Application Packaging Project

V novém projektu můžete přidat odkaz na existující projekty Windows, jako je například WPF, WinForms nebo MFC. Stačí v Průzkumníkovi řešení kliknout pravým tlačítkem myši na uzel Aplikace a vybrat Přidat odkaz.In the new project, you can add a reference to your existing Windows projects, such as WPF, WinForms, or MFC by right clicking on the Applications node in the Solution Explorer and selecting Add Reference. Budete pak mít mnoho existujících nástrojů pro UPW, na které jste zvyklí, jako je balení, úpravy manifestů a přidružení Storu.You then have many of the existing UWP tools that you are used to, such as packaging, manifest editing, and Store association.

Webové vývojové nástroje (Web Development Tools) Web Development Tools

 • .NET Core 2.0 k dispozici během instalace a je standardní součástí pro sady funkcí Web Development a .NET Core..NET Core 2.0 is available during installation and is included by default for Web Development, and .NET Core Workloads.
 • Podporuje se teď generování uživatelského rozhraní pro stránky Razor.Razor pages scaffolding is now supported.
 • Můžete publikovat do registrů kontejnerů, včetně Azure Container Registry a Docker Hubu.You can publish to container registries, including Azure Container Registry, and Docker Hub.
 • Nástroje Azure Functions jsou součástí sady funkcí Azure.Azure Functions tools are included in the Azure workload.
 • Při publikování webové úlohy Azure ji můžete publikovat jako spouštěnou webovou úlohu pomocí výrazů cron.When publishing an Azure Web Job, you can publish as a triggered web job using cron expressions.

Visual Studio Tools for Xamarin Visual Studio Tools for Xamarin

Xamarin Live umožňuje vývojářům nepřetržitě nasazovat, testovat a ladit své aplikace přímo na zařízeních s iOSem a s Androidem (Obrázek 4).Xamarin Live enables developers to continuously deploy, test, and debug their apps, directly on iOS and Android devices (Figure 4). Po stažení Xamarin Live Playeru – k dispozici v App Storu nebo na Google Play – můžete spárovat svoje zařízení se sadou Visual Studio a zcela změnit způsob vytváření mobilních aplikací.After downloading the Xamarin Live Player - available in the App Store or on Google Play - you can pair your device with Visual Studio and revolutionize the way you build mobile apps. Tato funkce je teď zahrnutá v sadě Visual Studio a jde povolit v nabídce Nástroje > Možnosti > Xamarin > Jiné > Povolit Xamarin Live Player.This functionality is now included in Visual Studio and can be enabled by going to Tools > Options > Xamarin > Other > Enable Xamarin Live Player.

Xamarin Live Player
(Obrázek 4) Animace dvojice v Xamarin Live Playeru, nasazení a režimů živých úprav(Figure 4) Animation of the Xamarin Live Player pair, deployment, and live edit modes

Přejděte na zprávu k vydání Visual Studio Tools for Xamarin, kde najdete úplný seznam změn v sadě Visual Studio 2017 verze 15.4.Visit the Visual Studio Tools for Xamarin release notes for a complete list of changes in Visual Studio 2017 version 15.4.

Visual Studio Tools for Unity Visual Studio Tools for CMake

Visual Studio 2017 verze 15.4 přináší tato vylepšení CMake:Visual Studio 2017 version 15.4 brings the folowing improvements to CMake:

 • Verzi CMake, která je součástí nástrojů Visual Studio Tools for CMake, jsme upgradovali na verzi 3.9.The version of CMake included with the Visual Studio Tools for CMake has been upgraded to version 3.9.
 • Podporují se teď složky, které obsahují více samostatných souborů CMakeLists.Folders containing multiple, independent CMakeLists are now supported.

Další informace najdete v tématu věnovanému novinkám v CMake ve verzi 15.4.For more info check out what's new in CMake in 15.4.

Vylepšení C++ pro Linux Linux C++ Improvements

Vaše projekty CMake teď můžou být určené pro Linux.You can now target Linux from your CMake projects. Díky tomu můžete pracovat na svém stávajícím základu kódu, který používá CMake jako řešení pro sestavení, a nemusíte ho přitom převádět na projekt VS.This enables you to work on your existing code base that uses CMake as your build solution without having to convert it to a VS project. Pokud je váš základ kódu určený pro více platforem, můžete ze sady Visual Studio vybrat určení pro Windows i Linux.If your code base is cross-platform you can target both Windows and Linux from within Visual Studio. Další informace najdete v příspěvku na blogu Visual C++ pro vývoj pro Linux přes CMake.For more information, see the Visual C++ for Linux Development with CMake blog post.

Vylepšení Visual Studio Tools for Unity Visual Studio Tools for Unity Improvements

 • Vylepšili jsme podporu pro možnost Experimental .NET 4.6 v Unity 2017.1.We improved support for the Experimental .NET 4.6 option in Unity 2017.1.
  • Přidali jsme podporu pro funkci nastavení ukazatele instrukce v rámci nového modulu runtime.You have added support for the Set Instruction Pointer feature under the new runtime.
 • Poskytujeme podporu pro uživateli definovaná sestavení (assembly.json) v Unity 2017.2.We provide support for user defined assemblies (assembly.json) in Unity 2017.2.
 • Provedli jsme obecná vylepšení ve vyhodnocování výrazů při ladění.We made general improvements in Expression Evaluation while debugging.

Visual Studio Tools for Apache Cordova Visual Studio Tools for Apache Cordova

Android SDK se teď instaluje do privátního umístění pod %programdata%.The Android SDK is now being installed to a private location under %programdata%. To umožní uživatelům spravovat svoje sdílené instalace sady SDK jinde, aniž by to mělo nějaký dopad na scénáře VS-TACO.This will allow users to manage their shared SDK installation elsewhere without affecting any VS-TACO scenarios.

Nástroje R pro Visual Studio R Tools for Visual Studio

Podpora pro RMarkdown:Support for RMarkdown:

 • Úprava souborů RMarkdown v reálném časeLive editing of RMarkdown files
 • Podpora formátování kódu R v rámci bloků kóduR code formatting supported within code blocks
 • Inteligentní odsazování v blocích kódu RSmart indent in R code blocks
 • Párování složených závorek a dokončování kóduBrace matching and code completion

Možnost vzdáleného připojení:Remote Connectivity:

 • V předchozí verzi jsme přidali podporu pro Windows Remote R.Windows Remote R support was added in the previous release
 • Teď je k dispozici také možnost připojení Linuxu.Linux connectivity is now available as well

Obecná vylepšení:General Improvements:

 • Zabarvení Roxygenu a IntellisenseRoxygen colorization and Intellisense
 • R linting (podobné jako LintR)R linting (similar to LintR)
 • Vícenásobný výběr historie diagramů RR Plot history multi-select
 • Vylepšené inteligentní odsazení ve víceřádkových výrazech včetně kanálu dplyrImproved smart indent in multiline expressions including dplyr pipe
 • Uživatelské rozhraní s podporou přístupnosti včetně prohlížečů a mřížkyAccessible UI including viewers and grid

BlogyBlogs

Developer Tools Blogs Využijte postřehů a doporučení dostupných na webu blogů o vývojářských nástrojích. Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site.

Blogy o vývojářských nástrojích vám pomáhají udržet si přehled o všech nových vydaných verzích a obsahují podrobné příspěvky popisující širokou škálu funkcí.The Developer Tools Blogs keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features. Postřehy ze světa .NET najdete na Blogu DotNet.For insights into the .NET world, check out the DotNet Blog. Jako obsáhlý zdroj informací a znalostí můžete využít týmové blogy ke všem hlavním programovacím jazykům, například C#, VB, C++F#.You can find detailed expertise in each language area team blog — C#, VB, C++ and, F# — to name a few.


Známé problémyKnown Issues

Visual Studio 2017 Known Issues Podívejte se na všechny dosud známé problémy a možná alternativní řešení v sadě Visual Studio 2017 verze 15.4. See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.4.

Vašim připomínkám a názorům nasloucháme a plně se jim věnujeme.We are fully committed to listening to your feedback. Navštivte web komunity vývojářů, kde můžete hledat nejnovější problémy, zaznamenat nové a podpořit svým hlasem stávající problémy.Visit the Developer Community site to find the latest issues, log new issues, and upvote existing issues.


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Podívejte se na stránku Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2017.Please see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Na začátek stránky
Top of Page