Začínáme s testováním částíGet started with unit testing

Pomocí sady Visual Studio definujte a spusťte testy jednotek, abyste zachovali stav kódu, zajistili pokrytí kódu a vyhledali chyby a chyby před vašimi zákazníky.Use Visual Studio to define and run unit tests to maintain code health, ensure code coverage, and find errors and faults before your customers do. Pravidelně spouštějte testy jednotek, abyste se ujistili, že váš kód funguje správně.Run your unit tests frequently to make sure your code is working properly.

Vytvořit testy jednotekCreate unit tests

Tato část popisuje na vysoké úrovni, jak vytvořit projekt testování částí.This section describes at a high level how to create a unit test project.

 1. Otevřete projekt, který chcete testovat v aplikaci Visual Studio.Open the project that you want to test in Visual Studio.

  Pro účely demonstrace ukázkového testu jednotek Tento článek testuje jednoduchý projekt "Hello World".For the purposes of demonstrating an example unit test, this article tests a simple "Hello World" project. Vzorový kód pro takový projekt je následující:The sample code for such a project is as follows:

  public class Program
  {
    public static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
  
 2. V Průzkumník řešenívyberte uzel řešení.In Solution Explorer, select the solution node. Pak na horním panelu nabídek vyberte soubor > Přidat > Nový projekt.Then, from the top menu bar, select File > Add > New Project.

 3. V dialogovém okně Nový projekt vyhledejte šablonu projektu testování částí pro testovací rozhraní, které chcete použít, a vyberte ji.In the new project dialog box, find a unit test project template for the test framework you want to use and select it.

  Šablona projektu testování částí v aplikaci Visual Studio 2019

  Klikněte na Další, zvolte název testovacího projektu a pak klikněte na vytvořit.Click Next, choose a name for the test project, and then click Create.

  Šablona projektu testování částí v aplikaci Visual Studio 2019

  Zvolte název testovacího projektu a klikněte na tlačítko OK.Choose a name for the test project, and then click OK.

  Projekt se přidá do vašeho řešení.The project is added to your solution.

  Projekt testování částí v Průzkumník řešení

 4. V projektu testování jednotky přidejte odkaz na projekt, který chcete otestovat, kliknutím pravým tlačítkem myši na odkazy nebo závislosti a následným výběrem možnosti Přidat odkaz.In the unit test project, add a reference to the project you want to test by right-clicking on References or Dependencies and then choosing Add Reference.

 5. Vyberte projekt, který obsahuje kód, který budete testovat, a klikněte na OK.Select the project that contains the code you'll test and click OK.

  Přidat odkaz na projekt v aplikaci Visual Studio

 6. Přidejte kód do metody testování částí.Add code to the unit test method.

  Přidání kódu k metodě testování částí v aplikaci Visual Studio

Tip

Podrobnější návod k vytváření testů jednotek najdete v tématu Vytvoření a spuštění testů jednotek pro spravovaný kód.For a more detailed walkthrough of creating unit tests, see Create and run unit tests for managed code.

Spuštění testů jednotekRun unit tests

 1. Otevřete Průzkumník testů výběrem možnosti test > Windows > Průzkumník testů v horním řádku nabídek.Open Test Explorer by choosing Test > Windows > Test Explorer from the top menu bar.

 2. Spusťte testy jednotek kliknutím na Spustit vše.Run your unit tests by clicking Run All.

  Spouštění testů jednotek v Průzkumníku testů

  Po dokončení testů zelená značka zaškrtnutí značí, že test proběhl úspěšně.After the tests have completed, a green check mark indicates that a test passed. Červená ikona "x" značí, že se test nezdařil.A red "x" icon indicates that a test failed.

  Kontrola výsledků testování částí v Průzkumníku testů

Tip

Můžete použít Průzkumníka testů ke spuštění testů jednotek z integrovaného testovacího rozhraní (MSTest) nebo z testovacích rozhraní třetích stran.You can use Test Explorer to run unit tests from the built-in test framework (MSTest) or from third-party test frameworks. Můžete seskupit testy do kategorií, filtrovat seznam testů a vytvářet, ukládat a spouštět seznamy testů.You can group tests into categories, filter the test list, and create, save, and run playlists of tests. Můžete také ladit testy a analyzovat výkon testu a pokrytí kódu.You can also debug tests and analyze test performance and code coverage.

Zobrazit výsledky živého testu jednotekView live unit test results

Pokud používáte testovací rozhraní MSTest, xUnit nebo NUnit v aplikaci Visual Studio 2017 nebo novější, můžete zobrazit živé výsledky testů jednotek.If you are using the MSTest, xUnit, or NUnit testing framework in Visual Studio 2017 or later, you can see live results of your unit tests.

Note

Live Unit Testing je k dispozici pouze v edici Enterprise.Live unit testing is available in Enterprise edition only.

 1. V nabídce test zapněte živé testování jednotek výběrem možnosti Test > Live Unit Testing > Start.Turn live unit testing from the Test menu by choosing Test > Live Unit Testing > Start.

  Zapnout funkci Live Unit Testing

  Spustit Live Unit Testing v aplikaci Visual Studio 2019

 2. Umožňuje zobrazit výsledky testů v rámci okna editoru kódu při psaní a úpravách kódu.View the results of the tests within the code editor window as you write and edit code.

  Zobrazit výsledky testů

 3. Kliknutím na indikátor výsledku testu zobrazíte další informace, například názvy testů, které pokrývají tuto metodu.Click a test result indicator to see more information, such as the names of the tests that cover that method.

  Zvolit indikátory výsledku testu

Další informace o živém testování částí naleznete v tématu Live Unit Testing.For more information about live unit testing, see Live unit testing.

Generování testů jednotek pomocí funkce IntelliTestGenerate unit tests with IntelliTest

Při spuštění IntelliTest můžete zjistit, které testy selžou, a přidat potřebný kód, který je opraví.When you run IntelliTest, you can see which tests are failing and add any necessary code to fix them. Můžete vybrat, které z vygenerovaných testů mají být uloženy do projektu testů pro zajištění regresní sady.You can select which of the generated tests to save into a test project to provide a regression suite. Při změně kódu znovu spusťte IntelliTest, abyste zachovali vygenerované testy v synchronizaci se změnami kódu.As you change your code, rerun IntelliTest to keep the generated tests in sync with your code changes. Informace o tom, jak najdete v tématu generování testování částí kódu pomocí IntelliTest.To learn how, see Generate unit tests for your code with IntelliTest.

Tip

IntelliTest je k dispozici pouze pro spravovaný kód, který cílí na .NET Framework.IntelliTest is only available for managed code that targets the .NET Framework.

Generování testů jednotek pomocí IntelliTest

Analyzovat pokrytí kóduAnalyze code coverage

Funkci pokrytí kódu sady Visual Studio lze použít ke zjištění toho, jaký podíl kódu projektu je skutečně testován kódovanými testy, jako jsou například jednotkové testy.To determine what proportion of your project's code is actually being tested by coded tests such as unit tests, you can use the code coverage feature of Visual Studio. Aby bylo možné efektivně chránit proti chybám, testy by měly vyvolávat velký podíl kódu.To guard effectively against bugs, your tests should exercise a large proportion of your code. Další informace o tom, jak zjistit, kolik kódu je testováno, najdete v tématu Použití pokrytí kódu.To learn how, see Use code coverage to determine how much code is being tested.

Použití testovacího rozhraní třetí stranyUse a third-party test framework

Testy jednotek můžete spustit v aplikaci Visual Studio pomocí testovacích rozhraní třetích stran, jako je například zvýšení úrovně, Google nebo NUnit.You can run unit tests in Visual Studio by using third-party test frameworks such as Boost, Google, and NUnit. Pomocí Správce balíčků NuGet nainstalujte balíček NuGet pro rozhraní podle vašeho výběru.Use the NuGet Package Manager to install the NuGet package for the framework of your choice. Nebo pro testovací architektury NUnit a xUnit obsahuje Visual Studio předem nakonfigurované šablony testovacích projektů, které obsahují nezbytné balíčky NuGet.Or, for the NUnit and xUnit test frameworks, Visual Studio includes preconfigured test project templates that include the necessary NuGet packages.

Postup vytvoření jednotkových testů, které používají nunit:To create unit tests that use NUnit:

 1. Otevřete řešení, které obsahuje kód, který chcete otestovat.Open the solution that contains the code you want to test.

 2. V Průzkumník řešení klikněte pravým tlačítkem na řešení a vyberte Přidat > Nový projekt.Right-click on the solution in Solution Explorer and choose Add > New Project.

 3. Vyberte šablonu projektu projektu testu nunit .Select the NUnit Test Project project template.

  Šablona projektu testů NUnit v aplikaci Visual Studio 2019

  Klikněte na Další, pojmenujte projekt a pak klikněte na vytvořit.Click Next, name the project, and then click Create.

  Pojmenujte projekt a kliknutím na tlačítko OK jej vytvořte.Name the project, and then click OK to create it.

  Šablona projektu obsahuje odkazy NuGet na NUnit a NUnit3TestAdapter.The project template includes NuGet references to NUnit and NUnit3TestAdapter.

  NUnit závislosti NuGet v Průzkumník řešení

 4. Přidejte odkaz z testovacího projektu do projektu, který obsahuje kód, který chcete otestovat.Add a reference from the test project to the project that contains the code you want to test.

  Klikněte pravým tlačítkem na projekt v Průzkumník řešenía pak vyberte přidat odkazna > .Right-click on the project in Solution Explorer, and then select Add > Reference. (Můžete také přidat odkaz z místní nabídky na uzlu odkazy nebo závislosti .)(You can also add a reference from the right-click menu of the References or Dependencies node.)

 5. Přidejte kód do testovací metody.Add code to your test method.

  Přidat kód do souboru kódu testu jednotek

 6. Spusťte test z Průzkumníka testů nebo kliknutím pravým tlačítkem na testovací kód a výběrem možnosti Spustit testy.Run the test from Test Explorer or by right-clicking on the test code and choosing Run Test(s).

Viz také:See also