Systémové požadavkySystem Requirements

Platí pro: Windows Server (Půlroční kanál), Windows Server 2016Applies To: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016

Toto téma řeší minimální systémové požadavky pro spouštění systému Windows Server® 2016 nebo Windows Server verze 1709.This topic addresses the minimum system requirements to run Windows Server® 2016 or Windows Server, version 1709.

Poznámka

V této verzi se doporučují jenom čisté instalace.In this release, clean installations are recommended.

Poznámka

Pokud se v době instalace rozhodnete pro instalaci s možností Jádro serveru, upozorňujeme, že součásti grafického rozhraní (GUI) se vůbec nenainstalují a že je nebudete moct nainstalovat ani odinstalovat pomocí Správce serveru.If at the time of installation, you choose to install with the Server Core option, you should be aware that no GUI components are installed at all and you will not be able to install or uninstall them with Server Manager. Pokud součásti grafického rozhraní (GUI) potřebujete, zvolte při instalaci Windows Serveru 2016 možnost Server s desktopovým prostředím.If you need GUI features, be sure to choose the "Server with Desktop Experience" option when you install Windows Server 2016. Další informace najdete v tématu Instalace Nano Serveru.For more information, see Install Nano Server

Kontrola požadavků na systémReview system requirements

V této části uvádíme odhadované požadavky na systém pro Windows Server 2016.The following are estimated system requirements Windows Server 2016. Pokud váš počítač nesplňuje požadavky označené jako „minimální“, nebudete moct tento produkt správně nainstalovat.If your computer has less than the "minimum" requirements, you will not be able to install this product correctly. Skutečné požadavky se budou lišit v závislosti na vaší konfiguraci systému a na nainstalovaných aplikacích a funkcích.Actual requirements will vary based on your system configuration and the applications and features you install.

Pokud není uvedeno jinak, tyto minimální požadavky na systém platí pro všechny možnosti instalace (jádro serveru, Server s desktopovým prostředím a Nano Server) a edice Standard a Datacenter.Unless otherwise specified, these minimum system requirements apply to all installation options (Server Core, Server with Desktop Experience, and Nano Server) and both Standard and Datacenter editions.

Důležité

Vzhledem k velmi různorodému rozsahu možných nasazení se nedají určit „doporučené“ požadavky na systém, které by byly obecně použitelné.The highly diverse scope of potential deployments makes it unrealistic to state "recommended" system requirements that would be generally applicable. Další informace o prostředcích požadovaných konkrétními rolemi serveru najdete v dokumentaci k jednotlivým rolím, které máte v plánu nasadit.Consult documentation for each of the server roles you intend to deploy for more details about the resource needs of particular server roles. Nejlepších výsledků dosáhnete, když pomocí testovacích nasazení zjistíte příslušné požadavky na systém pro vaše konkrétní scénáře nasazení.For the best results, conduct test deployments to determine appropriate system requirements for your particular deployment scenarios.

ProcesorProcessor

Výkon procesoru nezávisí jenom na jeho hodinové frekvenci, ale taky na počtu jader procesoru a na velikosti jeho mezipaměti.Processor performance depends not only on the clock frequency of the processor, but also on the number of processor cores and the size of the processor cache. Tady jsou požadavky tohoto produktu na procesor:The following are the processor requirements for this product:

Minimálně:Minimum:

 • 64bitový procesor 1,4 GHz1.4 GHz 64-bit processor
 • Kompatibilita s instrukční sadou x64Compatible with x64 instruction set
 • Podpora NX a DEPSupports NX and DEP
 • Podpora CMPXCHG16b, LAHF/SAHF a PrefetchWSupports CMPXCHG16b, LAHF/SAHF, and PrefetchW
 • Podpora překladu adres druhé úrovně (EPT nebo NPT)Supports Second Level Address Translation (EPT or NPT)

Coreinfo je nástroj, jehož pomocí můžete ověřit, které z těchto možností nabízí váš procesor.Coreinfo is a tool you can use to confirm which of these capabilities your CPU has.

Paměť RAMRAM

Tady jsou odhadované požadavky tohoto produktu na paměť RAM:The following are the estimated RAM requirements for this product:

Minimálně:Minimum:

 • 512 MB (2 GB pro server s možností instalace desktopového prostředí)512 MB (2 GB for Server with Desktop Experience installation option)
 • Typ ECC (Error Correcting Code) nebo podobná technologieECC (Error Correcting Code) type or similar technology

Důležité

Pokud vytvoříte virtuální počítač s minimálními podporovanými parametry hardwaru (1jádrový procesor a 512 MB paměti RAM) a pokusíte se na něj nainstalovat tuto verzi, instalace se nezdaří.If you create a virtual machine with the minimum supported hardware parameters (1 processor core and 512 MB RAM) and then attempt to install this release on the virtual machine, Setup will fail.

Předejdete tomu některým z těchto způsobů:To avoid this, do one of the following:

 • Přidělte virtuálnímu počítači, na který chcete tuto verzi nainstalovat, víc než 800 MB paměti RAM.Allocate more than 800 MB RAM to the virtual machine you intend to install this release on. Po dokončení instalace můžete podle aktuální konfigurace serveru přidělení snížit až na 512 MB paměti RAM.Once Setup has completed, you can change the allocation to as little as 512 MB RAM, depending on the actual server configuration.
 • Přerušte proces spouštění této verze na virtuálním počítači stisknutím SHIFT+F10.Interrupt the boot process of this release on the virtual machine with SHIFT+F10. V příkazovém řádku, který se otevře, použijte příkaz Diskpart.exe a vytvořte a naformátujte instalační oddíl.In the command prompt that opens, use Diskpart.exe to create and format an installation partition. Spusťte příkaz Wpeutil createpagefile /path=C:\pf.sys (za předpokladu, že vytvořený instalační oddíl je C:).Run Wpeutil createpagefile /path=C:\pf.sys (assuming the installation partition you created was C:). Zavřete příkazový řádek a pokračujte v instalaci.Close the command prompt and proceed with Setup.

Požadavky na řadič paměťového zařízení a na místo na diskuStorage controller and disk space requirements

Počítače se Windows Serverem 2016 musí obsahovat adaptér úložiště, který je kompatibilní se specifikací architektury PCI Express.Computers that run Windows Server 2016 must include a storage adapter that is compliant with the PCI Express architecture specification. Zařízení používaná jako trvalá úložiště na serverech s klasifikací pevných disků nemůžou mít rozhraní PATA.Persistent storage devices on servers classified as hard disk drives must not be PATA. Windows Server 2016 nepovoluje rozhraní SATA/PATA/IDE a EIDE pro spouštěcí, stránkovací nebo datové jednotky.Windows Server 2016 does not allow ATA/PATA/IDE/EIDE for boot, page, or data drives.

Tady jsou odhadované minimální požadavky na místo na disku pro systémový oddíl.The following are the estimated minimum disk space requirements for the system partition.

Minimálně: 32 GBMinimum: 32 GB

Poznámka

Upozorňujeme, že 32 GB je potřeba považovat za absolutní minimum pro úspěšnou instalaci.Be aware that 32 GB should be considered an absolute minimum value for successful installation. Toto minimum by vám mělo umožnit nainstalovat Windows Server 2016 v režimu Jádro serveru s rolí serveru Webové služby (IIS).This minimum should allow you to install Windows Server 2016 in Server Core mode, with the Web Services (IIS) server role. Server v režimu Jádro serveru potřebuje asi o 4 GB méně místa na disku než stejný server v režimu Server s grafickým uživatelským rozhraním.A server in Server Core mode is about 4 GB smaller than the same server in Server with a GUI mode.

Systémový oddíl bude potřebovat další místo v těchto případech:The system partition will need extra space for any of the following circumstances:

 • Pokud budete systém instalovat přes síť.If you install the system over a network.
 • Počítače s víc než 16 GB paměti RAM vyžadují víc místa na disku pro stránkování, režim hibernace a soubory výpisů.Computers with more than 16 GB of RAM will require more disk space for paging, hibernation, and dump files.

Požadavky na síťový adaptérNetwork adapter requirements

Síťové adaptéry používané s touto verzí by měly mít tyto funkce:Network adapters used with this release should include these features:

Minimálně:Minimum:

 • Adaptér sítě Ethernet s minimálně gigabitovou propustnostíAn Ethernet adapter capable of at least gigabit throughput
 • Kompatibilita se specifikací architektury PCI ExpressCompliant with the PCI Express architecture specification.
 • Podpora technologie PXE (preboot execution environment)Supports Pre-boot Execution Environment (PXE).

Síťový adaptér, který podporuje ladění sítě (KDNet), je užitečný, ale nejedná se o minimální požadavek.A network adapter that supports network debugging (KDNet) is useful, but not a minimum requirement.

Další požadavkyOther requirements

Počítače, na kterých se bude tato verze používat, musí mít taky tohle:Computers running this release also must have the following:

 • Jednotka DVD (jestli chcete operační systém instalovat z disku DVD)DVD drive (if you intend to install the operating system from DVD media)

Následující položky nejsou bezpodmínečně nutné, ale jsou nezbytné pro určité funkce:The following items are not strictly required, but are necessary for certain features:

 • Systém a firmware s podporou rozhraní UEFI 2.3.1c, které podporuje zabezpečené spouštěníUEFI 2.3.1c-based system and firmware that supports secure boot
 • Čip TPM (Trusted Platform Module)Trusted Platform Module

 • Grafické zařízení a monitor umožňující rozlišení Super VGA (1 024 x 768) nebo vyššíGraphics device and monitor capable of Super VGA (1024 x 768) or higher-resolution

 • Klávesnice a myš Microsoft® (nebo jiné kompatibilní polohovací zařízení)Keyboard and Microsoft® mouse (or other compatible pointing device)

 • Přístup k Internetu (může být placený)Internet access (fees may apply)

Poznámka

Čip TPM (Trusted Platform Module) není bezpodmínečně nutný k instalaci této verze, ale je nezbytný k tomu, aby bylo možné používat určité funkce, třeba nástroj BitLocker Drive Encryption.A Trusted Platform Module (TPM) chip is not strictly required to install this release, though it is necessary in order to use certain features such as BitLocker Drive Encryption. Pokud počítač používá čip TPM, musí tento čip splňovat tyto požadavky:If your computer uses TPM, it must meet these requirements:

 • Hardwarové čipy TPM musí implementovat verzi 2.0 specifikace TPM.Hardware-based TPMs must implement version 2.0 of the TPM specification.
 • Čipy TPM, které implementují verzi 2.0, musí mít certifikát EK, který do čipu předem nastavil dodavatel hardwaru, nebo musí umožňovat jeho načtení do zařízení při prvním spuštění.TPMs that implement version 2.0 must have an EK certificate that is >either pre-provisioned to the TPM by the hardware vendor or be capable of >being retrieved by the device during the first boot.
 • Čipy TPM, které implementují verzi 2.0, musí mít paměťová místa pro registr konfigurace platformy SHA-256 a implementovat registry konfigurace platformy 0 až 23 pro SHA-256.TPMs that implement version 2.0 must ship with SHA-256 PCR banks and >implement PCRs 0 through 23 for SHA-256. Je přípustné, aby čipy TPM měly jedno přepínatelné paměťové místo pro registr konfigurace platformy, který lze použít pro SHA-1 i SHA-256.It is acceptable to ship TPMs >with a single switchable PCR bank that can be used for both SHA-1 and >SHA-256 measurements.
 • Možnost rozhraní UEFI vypnout čip TPM není nutná.A UEFI option to turn off the TPM is not a requirement.

Instalace Nano ServeruInstallation of Nano Server

Podrobný postup instalace Windows Serveru 2016 jako Nano Serveru najdete v tématu Instalace Nano Serveru.For detailed steps to install Windows Server 2016 as a Nano Server, see Install Nano Server.