Pohled na hlavy v Unity

Pohled je primární způsob, jak mohou uživatelé cílit na hologramy, které vaše aplikace vytváří v Mixed Reality.

Implementace pohledu na hlavy

Koncepčně určíte pohled do hlavy tím, že z náhlavní soupravy uživatele promítáte paprsky dopředu, abyste zjistili, co na něj narazí. V Unity je pozice a směr uživatele vystavený prostřednictvím fotoaparátu,konkrétně UnityEngine.Camera.main.transform.forward a UnityEngine.Camera.main. transform.position.

Když zavoláte Physics.RayCast, budete mít RaycastCast, který obsahuje informace o kolizi, včetně 3D bodu kolizí a druhého objektu GameObject, který narazil do koule.

Příklad: Implementace pohledu na hlavy

void Update()
{
    RaycastHit hitInfo;
    if (Physics.Raycast(
        Camera.main.transform.position,
        Camera.main.transform.forward,
        out hitInfo,
        20.0f,
        Physics.DefaultRaycastLayers))
    {
      // If the Raycast has succeeded and hit a hologram
      // hitInfo's point represents the position being gazed at
      // hitInfo's collider GameObject represents the hologram being gazed at
    }
}

Osvědčené postupy

I když výše uvedený příklad vysílá z aktualizační smyčky jediný paprskový vysílání, aby našel cíl, na který má uživatel naměřenou hlavičku, doporučujeme ke správě všech procesů pohledu na hlavy použít jeden objekt. Zkombinováním logiky pohledu do hlavy ušetříte aplikaci drahocenný výpočetní výkon a omezíte vysílání paprsků na jeden snímek.

Vizualizace pohledu do hlavy

Stejně jako u ukazatele myši na počítači byste měli implementovat kurzor, který představuje pohled uživatele. Znalost obsahu, na který uživatel cílí, zvyšuje důvěru v to, s čím se bude pracovat.

Pohledem do Mixed Reality Toolkit

K pohledu do hlavy můžete přistupovat ze Správce vstupu v MRTK.

Další vývojový kontrolní bod

Pokud postupujete podle cesty vývoje Unity, kterou jsme si nachysnuli, jste v prostředcích k prozkoumání základních stavebních bloků MRTK. Odtud můžete pokračovat k dalšímu stavebnímu bloku:

Nebo můžete přejít Mixed Reality platformy a rozhraní API:

Kdykoli se můžete vrátit k vývojových kontrolních bodům Unity.

Viz také