Vytváření aplikacíBuilding Apps

Tato část popisuje, jak proces sestavení funguje a vysvětluje, jak sestavit kopírují specifický pro ABI.This section describes how the build process works and explains how to build ABI-specific APKs.

Proces sestaveníBuild Process

Toto téma vysvětluje kroky a procesy zapojené do zdrojového kódu, prostředků a assetů aplikace Xamarin. Android a vytváření APK, které je možné nainstalovat na zařízení s Androidem.This topic explains the steps and processes involved with the source code, resources, and assets of a Xamarin.Android application and producing an APK that can be installed on Android devices.

Cíle sestaveníBuild Targets

Toto téma vysvětluje cíle nástroje MSBuild, které jsou součástí vytváření, podepisování, instalace a spouštění balíčků Android.This topic explains the MSBuild targets that are involved for building, signing, installing, and running Android packages.

Vlastnosti sestaveníBuild Properties

Toto téma vysvětluje dostupné vlastnosti MSBuild, které mohou změnit chování cílů sestavení.This topic explains the available MSBuild properties that can alter the behavior of the Build Targets.

Položky sestaveníBuild Items

Toto téma vysvětluje dostupné položky nástroje MSBuild, které mohou změnit chování cílů sestavení.This topic explains the available MSBuild items that can alter the behavior of the Build Targets.

Sestavování kopírují specifických pro ABIBuilding ABI Specific APKs

Tato příručka popisuje, jak vytvořit Android APK 's, který podporuje jedinou architekturu procesoru a ABI.This guide discusses how to create Android APK's that support a single CPU architecture and ABI.