Grafika a animace v iOSuGraphics and Animation in iOS

Images/00_final_app. pngImages/00_final_app.png

Základní imageCore Image

CoreImage je nové rozhraní představené v iOS 5, které poskytuje řadu integrovaných filtrů a efektů, které se mají použít pro obrázky a videa, včetně rozpoznávání tváře.CoreImage is a new framework introduced in iOS 5 that provides a number of built-in filters and effects to apply to images and videos, including face detection.

Core GraphicsCore Graphics

Tento článek popisuje základní architekturu pro iOS, která poskytuje podporu vykreslování na nižší úrovni.This article discusses the Core Graphics iOS framework that provides low-level drawing support. Ukazuje, jak používat základní grafiku k vykreslování geometrie, obrázků a souborů PDF.It shows how to use Core Graphics to draw geometry, images and PDFs.

Core AnimationCore Animation

Tento článek prověřuje základní rámec animace, který ukazuje, jak umožňuje vysoký výkon, animace kapalin v UIKit a jak ji použít přímo pro řízení animací na nižší úrovni.This article examines the Core Animation framework, showing how it enables high performance, fluid animations in UIKit, as well as how to use it directly for lower-level animation control.

Použití základní grafiky a základní animaceUsing Core Graphics and Core Animation

Tento článek popisuje krok za krokem vytvoření aplikace, která používá základní grafiku a základní animaci.This article demonstrates step by step how to create an application that uses Core Graphics and Core Animation. Ukazuje, jak kreslit na obrazovce v reakci na dotykové ovládání a také na tom, jak animovat obrázek k přenosu podél cesty.It shows how to draw on the screen in response to user touch as well as how to animate an image to travel along a path.