Zvýšení oprávnění VisualElement na Androidu

Ukázka stažení Stažení ukázky

Tato specifická platforma pro Android se používá k řízení zvýšení oprávnění, nebo pořadí vykreslování vizuálních prvků v aplikacích, které cílí na rozhraní API 21 nebo vyšší. Zvýšení oprávnění vizuálního prvku určuje jeho pořadí vykreslování s použitím vizuálních prvků s vyššími hodnotami Z occluding vizuálních prvků s nižšími hodnotami Z. Je spotřebované v jazyce XAML nastavením VisualElement.Elevation připojené vlastnosti na boolean hodnotu:

<ContentPage ...
       xmlns:android="clr-namespace:Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.AndroidSpecific;assembly=Xamarin.Forms.Core"
       Title="Elevation">
  <StackLayout>
    <Grid>
      <Button Text="Button Beneath BoxView" />
      <BoxView Color="Red" Opacity="0.2" HeightRequest="50" />
    </Grid>    
    <Grid Margin="0,20,0,0">
      <Button Text="Button Above BoxView - Click Me" android:VisualElement.Elevation="10"/>
      <BoxView Color="Red" Opacity="0.2" HeightRequest="50" />
    </Grid>
  </StackLayout>
</ContentPage>

Alternativně se dá využít z C# pomocí rozhraní Fluent API:

using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration;
using Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.AndroidSpecific;
...

public class AndroidElevationPageCS : ContentPage
{
  public AndroidElevationPageCS()
  {
    ...
    var aboveButton = new Button { Text = "Button Above BoxView - Click Me" };
    aboveButton.On<Android>().SetElevation(10);

    Content = new StackLayout
    {
      Children =
      {
        new Grid
        {
          Children =
          {
            new Button { Text = "Button Beneath BoxView" },
            new BoxView { Color = Color.Red, Opacity = 0.2, HeightRequest = 50 }
          }
        },
        new Grid
        {
          Margin = new Thickness(0,20,0,0),
          Children =
          {
            aboveButton,
            new BoxView { Color = Color.Red, Opacity = 0.2, HeightRequest = 50 }
          }
        }
      }
    };
  }
}

Button.On<Android>Metoda určuje, že tato specifická platforma bude spuštěna pouze v Androidu. VisualElement.SetElevationMetoda v Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.AndroidSpecific oboru názvů slouží k nastavení zvýšení oprávnění vizuálního prvku na hodnotu null float . Kromě toho VisualElement.GetElevation lze metodu použít k načtení hodnoty zvýšení oprávnění vizuálního prvku.

Výsledkem je, že zvýšení oprávnění vizuálních prvků lze ovládat tak, aby vizuální prvky s vyššími hodnotami Z occlude vizuální prvky s nižšími hodnotami Z. Proto v tomto příkladu Button je druhá hodnota vykreslena nad rámec, BoxView protože má vyšší hodnotu zvýšení úrovně oprávnění:

Snímek obrazovky se zvýšením úrovně VisualElement