Anlægsaktiver

I Anlæg i Dynamics NAV får du et overblik over anlægsaktiverne, og her sikres korrekt periodisk afskrivning. Funktionen hjælper dig ligeledes med at holde styr på reparationsomkostningerne, administrere forsikringspolicer, bogføre anlægstransaktioner og generere forskellige rapporter og statistikker.

For hvert anlægsaktiv skal du definere et kort med oplysninger om aktivet. Du kan angive bygninger eller produktionsudstyr som et hovedanlæg med en komponentliste, og du kan gruppere dem på forskellige måder, f.eks efter art, afdeling eller lokation. Derefter kan du begynde at anskaffe, vedligeholde og sælge anlægsaktiverne. Du kan også konfigurere budgetterede aktiver. Dermed kan du inkludere eventuelle forventede anskaffelser og salg i rapporterne.

For at holde styr på anlægsaktivers afskrivninger og andre finansielle transaktioner i relation til anlægsaktiver, skal du oprette en eller flere afskrivningsprofiler for hvert anlægsaktiv i din virksomhed. Afskrivning udføres ved at køre en rapport for at beregne den periodiske afskrivning og udfylde en kladde med de resulterende poster, der er klar til at blive bogført. Dynamics NAV understøtter forskellige afskrivningsmetoder. Du kan finde flere oplysninger i Afskrivningsmetoder. Du kan definere flere afskrivningsprofiler pr. anlægsaktiv til forskellige formål, f.eks en til rapportering af moms og en anden til intern rapportering.

For hvert aktiv kan du registrere reparationsomkostningerne og den næste servicedato. Det er vigtigt at holde styr på reparationsomkostningerne af hensyn til budgetteringen og for at kunne træffe beslutningen, om et anlægsaktiv skal udskiftes eller ej.

Hvert anlægsaktiv kan tilknyttes én eller flere forsikringspolicer. Du kan derfor let kontrollere, at forsikringspolicebeløbene er i overensstemmelse med værdien af de aktiver, der er knyttet til policen. Det gør det også nemt at overvåge årlige forsikringspræmier.

Bemærk

Du kan registrere anlægstransaktioner i vinduet Anlægskassekladde eller i vinduet Anlægskladde, afhængigt af, om transaktionerne, der er til finansiel rapportering eller intern administration. Hjælp for Anlæg beskriver kun, hvordan du bruger vinduet Anlægskassekladde. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere afskrivning af anlægsaktiver.

Når du vil begynde at administrere anlægsaktiver, skal du først angive standardværdier, anlægsregnskab, bogføringsgrupper, allokeringsnøgler, kladder og bogføringstyper. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere anlægsaktiver.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Oprette anlægsaktiver, tilknytte afskrivningsmetoder, bogføre anskaffelser og skrapværdier og udskrive oversigter over anlægsaktiver. Fremgangsmåde: Anskaffe anlægsaktiver
Registrere servicebesøg, bogføre og overvåge reparationsomkostninger. Fremgangsmåde: Vedligeholde anlægsaktiver
Opdatere forsikringsoplysninger, bogføre anskaffelsespriser til forsikringspolicer, ændre forsikringsdækning, få vist forsikringsstatistik og oversigter over forsikringspolicer. Fremgangsmåde: Forsikre anlægsaktiver
Ompostere anlægsaktiver, overføre anlægsaktiver til forskellige lokationer, opdele eller kombinere anlæg. Fremgangsmåde: Overføre, opdele eller kombinere anlægsaktiver
Regulere anlægsaktivernes værdier, bogføre opskrivnings- og nedskrivningstransaktioner. Fremgangsmåde: Regulere anlægsaktiver
Beregne afskrivning, bogføre afskrivning og analysere afskrivning i anlægsrapporter. Fremgangsmåde: Afskrive eller amortisere anlægsaktiver
Bogføre salgstransaktioner, have vist salgsposter og bogføre delvist salg. Fremgangsmåde: Afhænde eller afvikle anlægsaktiver
Administrere anlægsbudgetter, budgettere anskaffelsesomkostninger, salg af anlægsaktiver og afskrivning. Fremgangsmåde: Administrere budgetter for anlægsaktiver

Se også

Opsætning af anlægsaktiver
Tilpasning Dynamics NAV
Finans
Velkommen til Microsoft Dynamics NAV
Arbejde med Dynamics NAV