Vedligeholde anlægsaktiver

Reparationsudgifter er periodisk forekommende rutineomkostninger, der afholdes for at bevare anlægsaktivernes værdi. I modsætning til kapitalforbedringer forøges deres værdi ikke.

Du kan registrere og vedligeholde en opdateret fil om anlægsreparation og -service, så du har en nemt tilgængelig og fuldstændig fortegnelse over reparation af et anlæg. Hver gang et anlægsaktiv bliver sendt til service, registrerer du alle relevante oplysninger som f.eks. dato, kreditornummer og reparatørens telefonnummer. Der bliver foretaget reparationsregistrering for hvert enkelt anlægsaktiv fra anlægskortet.

Indeksering anvendes til at justere for ændringer af det generelle prisniveau. Kørslen Indeksér anlæg kan bruges til at genberegne reparationsomkostningerne.

Sådan registreres reparationsarbejde på et anlægsaktiv

Hver gang der er udført reparationsopgaver, f.eks. et servicebesøg, kan du registrere det for det pågældende anlægsaktiv i vinduet Reparationsregistreringer.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg det anlægsaktiv, du vil registrere vedligeholdelse for, og vælg derefter handlingen Reparationsregistrering.
 3. I vinduet Reparationsregistrering skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan bogføres reparationsomkostninger fra en anlægskassekladde

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Afskrivningsprofiloversigt, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg den afskrivningsprofil, der er tildelt anlægsaktivet, og vælg derefter handlingen Rediger.

 3. I vinduet Afskrivningsprofilkort skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Vedligeholdese ikke er markeret. Dette sikrer, at vedlligeholdelsesomkostninger ikke bogføres i finansregnskabet.

 4. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsfinanskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 5. Opret en første kladdelinje, og udfyld felterne efter behov.

 6. I feltet Anlægsbogføringstype skal du vælge Reparation.

 7. Vælg handlingen Indsæt anlægsmodkonto. Der oprettes en anden kladdelinje til den modkonto, der er oprettet til bogføring af vedligeholdelse.

  Bemærk

  Trin 7 fungerer kun, hvis du har angivet følgende: I vinduet Anlægsbogføringsgruppekort for bogføringsgruppen for anlægsaktivet indeholder feltet Reparationskonto finansdebetkontoen og feltet Reparationsmodkonto indeholder den finanskonto, hvor du vil bogføre modposter for opskrivning. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan oprettes anlægsbogføringsgrupper" i Angive generelle oplysninger om anlægsaktiver.

 8. Vælg handlingen Bogfør.

Sådan følger du op på servicebesøg på anlæg

Du kan udskrive rapporten Reparation - næste service for at se, hvilke anlæg der er planlagt servicebesøg for. Du kan også bruge denne rapport, når du opdaterer feltet Næste servicedato på anlægskort.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Afskrivningsprofiloversigt, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne Startdato og Slutdato
 3. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift.

Sådan overvåges reparationsomkostningerne

Du kan se reparationsomkostningerne i statistikken for et anlægsaktiv.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg det anlægsaktiv, du vil have vist reparationsomkostninger for, og vælg derefter handlingen Afskrivningsprofiler.
 3. I vinduet Anlægsafskrivningsprofiler skal du vælge den relevante anlægsafskrivningsprofil og derefter vælge handlingen Statistik.
 4. I vinduet Anlægsstatistik skal du vælge feltet Reparation.

Vinduet Reparationsposter åbnes med de poster, som indgår i beløbet i feltet Reparation.

Sådan får du vist eller udskriver reparationsomkostninger for flere anlægsaktiver

I rapporten Reparation - analyse kan du vælge, om du vil have vist vedligeholdelse ud fra en, to eller tre reparationskoder på en bestemt dato eller i en bestemt periode. Du kan se totalen for alle valgte aktiver eller totalen for hvert enkelt aktiv.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Reparationsanalyse, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.
 3. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift.

Sådan får du vist reparationsposter

Du kan også undersøge reparationsomkostningerne ved at se på reparationsposterne.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsaktiver, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg det anlægsaktiv, du vil have vist poster for, og vælg derefter handlingen Afskrivningsprofiler.
 3. I vinduet Anlægsafskrivningsprofiler skal du vælge den relevante anlægsafskrivningsprofil og derefter vælge handlingen Reparationsposter.

Sådan får du vist eller udskriver reparationsposter for flere anlægsaktiver

I feltet Reparationsposter kan du få vist eller udskrive reparationsposter for et eller flere anlægsaktiver.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Reparationsposter, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.
 3. Vælg knappen Udskriv eller Vis udskrift.

Se også

Anlægsaktiver
Opsætning af anlægsaktiver
Finans
Introduktion
Arbejde med Business Central