Omvurdere anlægsaktiver

Regulering af anlægsaktiver kan bestå af opskrivninger, nedskrivninger eller generelle værdireguleringer.

Når værdien af et anlægsaktiv er steget, skal du bogføre en kladdelinje med et højere beløb, dvs. en opskrivning, for afskrivningsprofilen. Det nye beløb registreres som en opskrivning ifølge anlægsbogføringsgruppens opsætning.

Når værdien af et anlægsaktiv er faldet, skal du bogføre en kladdelinje med et lavere beløb, dvs. en nedskrivning, for afskrivningsprofilen. Det nye beløb registreres som en nedskrivning ifølge anlægsbogføringsgruppens opsætning.

Indeksering anvendes til at justere værdien for flere anlæg, f.eks. ifølge generelle prisændringer. Kørslen Indeksér anlæg kan bruges til at ændre forskellige beløb, f.eks. nedskrivnings- og opskrivningsbeløb.

Sådan bogføres en opskrivning fra anlægskassekladden

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsfinanskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Opret en første kladdelinje, og udfyld felterne efter behov.

 3. I feltet Anlægsbogføringstype skal du vælge Regulering.

 4. Vælg handlingen Indsæt anlægsmodkonto. Der oprettes en anden kladdelinje til den modkonto, der er oprettet til bogføring af opskrivning.

  Bemærk

  Trin 4 fungerer kun, hvis du har angivet følgende: I vinduet Anlægsbogføringsgruppekort for bogføringsgruppen for anlægsaktivet indeholder feltet Opskrivningskonto finansdebetkontoen og feltet Opskrivningsmodkonto indeholder den finanskonto, hvor du vil bogføre modposter for opskrivning. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan oprettes anlægsbogføringsgrupper" i Angive generelle oplysninger om anlægsaktiver.

 5. Vælg handlingen Bogfør.

Sådan bogføres en nedskrivning fra anlægskassekladden

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsfinanskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Opret en første kladdelinje, og udfyld felterne efter behov.

 3. I feltet Anlægsbogføringstype skal du vælge Nedskrivning.

 4. Vælg handlingen Indsæt anlægsmodkonto. Der oprettes en anden kladdelinje til den modkonto, der er oprettet til bogføring af nedskrivning.

  Bemærk

  Trin 4 fungerer kun, hvis du har angivet følgende: I vinduet Anlægsbogføringsgruppekort for bogføringsgruppen for anlægsaktivet indeholder feltet Nedskrivningskonto finansdebetkontoen og feltet Nedskrivningsmodkonto indeholder den finanskonto, hvor du vil bogføre modposter for nedskrivning. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan oprettes anlægsbogføringsgrupper" i Angive generelle oplysninger om anlægsaktiver.

 5. Vælg handlingen Bogfør.

Sådan udføres generel værdiregulering af anlægsaktiver

Indeksering anvendes til at justere værdien for flere anlæg, f.eks. ifølge generelle prisændringer. Kørslen Indeksér anlæg kan bruges til at ændre forskellige beløb, f.eks. nedskrivnings- og opskrivningsbeløb. Afkrydsningsfeltet Tillad indeksering i vinduet Afskrivningsprofil skal være markeret.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Indekser anlæg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Udfyld felterne efter behov.

 3. Vælg knappen OK.

  Der oprettes værdireguleringslinjer ud fra dine indstillinger i trin 2. Linjerne er oprettet i anlægskladden eller anlægskassekladden, afhængigt af skabelonen og kørselsopsætningen i vinduet Anlægskladdeopsætning. Du kan finde flere oplysninger i Angive generelle oplysninger om anlægsaktiver.

 4. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Anlægsfinanskladder, og vælg derefter det relaterede link.

 5. Vælg kladden med de anlægsaktiver, du vil regulere værdien for, og vælg derefter handlingen Poster.

 6. Kontroller de oprettede poster, og vælg derefter handlingen Bogfør for at bogføre kladden.

  Tip

  Hvis indekstallene kun skal bruges til simulering, kan du oprette en særlig afskrivningsprofil, hvor de kan opbevares. Derefter kan disse poster ikke indvirke på de øvrige afskrivningsprofiler.

Sådan bogføres ekstra anskaffelser

Du bogfører prisen for ekstraanskaffelse af et anlægsaktiv på samme måde, som du bogfører den oprindelige anskaffelsespris, dvs. fra en købsfaktura eller fra en anlægskladde. Du kan finde flere oplysninger i Anskaffe anlægsaktiver.

Hvis der allerede er beregnet afskrivning for anlægsaktivet, skal du markere afkrydsningsfeltet Afskriv anskaffelse, for at den ekstra anskaffelsespris minus skrapværdien afskrives i forhold til det beløb, hvormed det tidligere anskaffede anlægsaktiv i forvejen er blevet afskrevet. Dette sikrer, at afskrivningsperioden ikke ændres.

Afskrivningsprocenten beregnes som:

P = (samlet afskrivning x 100) / afskrivningsgrundlag

Afskrivningsbeløb = (P/100) x (ekstra anskaffelse - skrapværdi)

Husk at markere afkrydsningsfeltet Afskriv til bogføringsdato for anlæg på fakturaen, anlægskassekladden eller anlægskladdelinjerne for at sikre, at afskrivningen beregnes fra den sidste bogføringsdato for anlæg til bogføringsdatoen for den ekstra anskaffelsespris.

Eksempe - bogføring af ekstra anskaffelser

En maskine købes 1. august 2000. Anskaffelsesprisen er 4.800. Afskrivningsmetoden er lineær over fire år.

Den 31. august 2000 udføres kørslen Beregn afskrivninger. Afskrivningen beregnes som:

bogført værdi x antal afskrivningsdage / samlet antal afskrivningsdage = 4800 x 30 / 1440 = 100

Den 15. september 2000 bogføres en faktura for maling af maskinen. Fakturabeløbet er 480.

Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Afskriv til bogføringsdato for anlæg på fakturaen inden bogføringen, foretages følgende beregning:

15 dages afskrivning (fra 01-09-00 til 15-09-00) beregnes som:

bogført værdi x antal afskrivningsdage / resterende antal afskrivningsdage = (4800 - 100) x 15 / 1410 = 50

Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Afskriv anskaffelse på fakturaen inden bogføringen, foretages følgende beregning:

Den ekstra anskaffelsespris afskrives med ((150 x 100) / 4800) / 100 x 480 = 15

Afskrivningsgrundlaget er nu 5280 = (4800 + 480), og den akkumulerede afskrivning er 165 = (100 + 50 + 15), hvilket svarer til 45 dages afskrivning på den samlede anskaffelsespris. Det betyder, at aktivet bliver helt afskrevet inden for den anslåede levetid på fire år.

Når kørslen Beregn afskrivninger udføres den 30-09-00, foretages følgende beregning:

Resterende afskrivningsliv er 3 år, 10 måneder og 15 dage = 1395 dage

Bogført værdi er (5280 - 165) = 5115

Afskrivningsbeløb for september 2000: 5115 x 15 / 1395 = 55,00

Samlet afskrivning = 165 + 55 = 220

Hvis du ikke har markeret afkrydsningsfeltet Afskriv til bogføringsdato for anlæg, mister aktivet 15 dages afskrivning, fordi kørslen Beregn afskrivninger, der udføres den 30-09-00, vil beregne afskrivningen fra 15-09-00 til 30-09-00. Det betyder, at når kørslen Beregn afskrivninger udføres den 30-09-00, anvendes følgende beregningsmetode:

Resterende levetid er 3 år, 10 måneder og 15 dage = 1395 dage

Bogført værdi er (4800 + 480 - 100 - 15) = 5165

Afskrivningsbeløb for september 2000: 5165 x 15 / 1395 = 55,54

Samlet afskrivning = 100 + 15 + 55,54 = 170,54

Se også

Anlægsaktiver
Opsætning af anlægsaktiver
Finans
Introduktion
Arbejde med Business Central