Konfigurere beregnings- og bogføringsmetoder for moms

Forbrugere og virksomheder betaler moms, når de køber varer eller tjenesteydelser. Momsbeløbet, der skal betales, kan variere afhængigt af flere faktorer. I Business Central konfigurerer du moms til at angive de satser, der bruges til at beregne momsbeløb baseret på følgende:

 • Hvem du sælger til
 • Hvem du køber fra
 • Hvad du sælger
 • Hvad du køber.

Du kan konfigurere momsberegninger manuelt, men der kan være svært og tidskrævende. For at gøre det nemt for dig har vi lavet en assisteret opsætningsvejledning, Momsopsætning, der hjælper dig med fremgangsmåden. Du anbefales at bruge den assisterede opsætningsvejledning, når du konfigurerer moms.

Bemærk

Du kan kun bruge vejledningen, hvis du har oprettet Min virksomhed og ikke har bogført transaktioner, der omfatter moms. Ellers kan du nemt komme til at bruge forskellige momssatser utilsigtet og gøre rapporter vedrørende moms unøjagtige.

Hvis du selv vil konfigurere momsberegninger eller bare vil vide mere om de enkelte trin, indeholder i dette emne beskrivelser af de enkelte trin.

Du anbefales at bruge den assisterede momsopsætningsvejledning, når du konfigurerer moms i Business Central.

For at starte vejledningen skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Assisteret opsætning.
 2. Vælg Konfigurer moms.

Sådan defineres momsregistreringsnumre for dit land eller område

For at sikre, at brugere angiver gyldige momsregistreringsnumre, kan du definere formater til momsregistreringsnumre, som bruges i de lande eller områder, hvor du handler. Business Central viser en fejlmeddelelse, når en bruger laver en fejl eller bruger et format, der er forkert for landet eller området.

For at oprette momsregistreringsnumre, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport og angiv Lande/områder.

 2. Vælg landet eller området, og vælg derefter handlingen SE/CVR-nr.formater.

 3. I feltet Formater skal du angive formatet ved at angive et eller flere af følgende tegn:

  |----|----| | # | Kræver et etcifret tal. | | @ | Kræver et bogstav. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. | | ? | Tillader alle tegn. |

  Tip

  Du kan bruge andre tegn, så længe de er altid findes i formatet for landet eller området. Hvis du f.eks. vil medtage et punktum eller en bindestreg mellem sæt af tal, kan du angive formatet som ##.####.### eller @@-###-###.

Sådan oprettes virksomhedsbogføringsgrupper

Formålet med momsvirksomhedsbogføringsgrupper er at repræsentere de markeder, hvor du handler med debitorer og kreditorer, og definere, hvordan moms beregnes og bogføres på hvert enkelt marked. Eksempler på momsvirksomhedsbogføringsgrupper er Danmark og Den Europæiske Union (EU).

Brug koder, der er lette at huske, og som beskriver virksomhedsbogføringsgruppen, f.eks. EU, Ikke-EU eller Danmark. Koden skal være entydig. Du kan oprette lige så mange koder, som du har brug for, men du kan kun bruge den samme kode én gang i en tabel.

Når du vil oprette en momsvirksomhedsbogføringsgruppe, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Momsvirksomhedsbogf.gruppe, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.

Du kan oprette standardmomsvirksomhedsbogføringsgrupper ved at linke dem til virksomhedsbogføringsgrupper. Business Central tildeler automatisk momsvirksomhedsbogføringsgruppen, når du tildeler virksomhedsbogføringsgruppen til en debitor, kreditor eller finanskonto.

Sådan oprettes momsproduktbogføringsgrupper

Momsproduktbogføringsgrupper repræsenterer de varer eller ressourcer, du køber eller sælger, og bestemmer, hvordan moms beregnes og bogføres i overensstemmelse med den type vare eller ressource, der købes eller sælges.
Det anbefales at bruge koder, der er lette at huske, og som beskriver satsen, som f.eks. FRITAGET eller Nul, MOMS10 eller Reduceret for 10 % moms og MOMS25 eller Standard for 25 % moms.

Når du vil oprette en momsvirksomhedsbogføringsgruppe, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Momsproduktbogf.grupper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.

Sådan kombineres momsbogføringsgrupper i momsbogføringsopsætninger

Business Central beregner momsbeløb af køb og salg baseret på momsbogføringsgrupper, der er kombinationer af momsvirksomheds- og -produktbogføringsgrupper. For hver kombination kan du angive momsprocenten, momsberegningstypen og finanskontonumre for bogføring af købs-, salgs- og modtagermoms. Du kan også angive, om moms skal genberegnes, når en kontantrabat anvendes eller modtages.

Du kan definere et ubegrænset antal kombinationer. Hvis du vil gruppere kombinationer af momsbogføringsopsætninger med lignende attributter, kan du angive et Moms-id for hver enkelt gruppe og tildele id'et til gruppemedlemmerne.

Hvis du vil kombinere momsbogføringsopsætninger, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opsætning af momsbogføring, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udfyld felterne efter behov.

Sådan tildeles momsbogføringsgrupper til flere enheder som standard

Hvis du vil anvende de samme momsbogføringsgrupper på flere enheder, kan du konfigurere Business Central til at gøre det som standard. Dette kan gøres på flere måder:

 • Du kan tildele momsvirksomhedsbogføringsgrupper til generelle virksomhedsbogføringsgrupper eller debitor- eller kreditorskabeloner
 • Du kan tildele momsproduktbogføringsgrupper til generelle produktbogføringsgrupper

Momsvirksomheds- eller produktbogføringsgruppen tildeles, når du vælger en virksomheds- eller produktbogføringsgruppe til en debitor, kreditor, vare eller ressource.

Sådan tildeles momsbogføringsgrupper til individuelle konti, debitorer, kreditorer, varer og ressourcer

I følgende afsnit beskrives, hvordan du tildeler momsbogføringsgrupper til individuelle poster.

Sådan tildeles momsbogføringsgrupper til individuelle finanskonti

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kontoplan, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åbn Finanskonto-kortet for kontoen.
 3. I oversigtspanelet Bogføring i feltet Bogføringstype skal du vælge enten Salg eller Køb.
 4. Vælg de momsbogføringsgrupper, du vil bruge til salgs- eller købskontoen.

Sådan tildeles momsvirksomhedsbogføringsgrupper til debitorer og kreditorer

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Debitor eller Kreditor, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Udvid oversigtspanelet FaktureringDebitor- eller Kreditor-kortet.
 3. Vælg momsvirksomhedsbogføringsgruppen.

Sådan tildeles momsproduktbogføringsgrupper til individuelle varer og ressourcer

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Vare eller Ressource, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Gør ét af følgende:
 • På kortet Vare skal du udvide oversigtspanelet Pris og bogføring og derefter vælge Vis mere for at se feltet Momsproduktbogf.gruppe.
 • Udvid oversigtspanelet FaktureringRessource-kortet.
 1. Vælg momsproduktbogføringsgruppen.

Sådan oprettes klausuler til forklaring af brugen af ikke-standard momssatser

Du konfigurerer en momsklausul til at beskrive oplysninger om den moms, der skal anvendes. Oplysningerne kan være påkrævet som påbudt af myndighederne. Når du har konfigureret en momsklausul og tilknyttet den til en momsbogføringsgruppe, vises momsklausulen på udskrevne salgsdokumenter, der bruger momsbogføringsopsætningsgruppen.

Hvis det er nødvendigt, kan du også angive, hvordan momsklausuler skal oversættes til andre sprog. Når du derefter opretter og udskriver et salgsdokument, der indeholder et moms-id, vil det udskrevne dokument indeholde den oversatte momsklausul. Den sprogkode, der er angivet på debitorkortet, bestemmer sproget.

Du kan redigere eller slette en momsklausul, og dine ændringer afspejles i en genereret rapport. Men Business Central bevarer ikke en oversigt over ændringen. På rapporten udskrives og vises momsklausulbeskrivelserne for alle linjer i rapporten sammen med momsbeløbet og momsgrundbeløbet. Hvis en momsklausul ikke er defineret for alle linjer i salgsdokumentet, så udelades hele sektionen, når rapporten udskrives.

Sådan konfigureres momsklausuler

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Momsklausuler, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Oprette en ny linje på siden Momsklausuler.
 3. Angiv et id for klausulen i feltet Kode. Du bruger koden til at tildele klausulen til momsbogføringsgrupper.
 4. I feltet Beskrivelse skal du angive den tekst, du vil have vist i dokumenter, som kan inkludere moms. I feltet Beskrivelse 2 skal du angive supplerende tekst, hvis det er nødvendigt. Teksten vises på nye linjer.
 5. Valgfrit: Hvis du vil tildele momsklausulen til en momsbogføringsopsætning med det samme, skal du vælge Opsætning og derefter vælge klausulen. Hvis du vil vente, kan du tildele klausulen senere på siden Momsbogføringsopsætning.
 6. Valgfrit: Hvis du vil angive, hvordan momsklausulen skal oversættes, skal du vælge handlingen Oversættelser.

Sådan tildeles en momsklausul til en momsbogføringsopsætning

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opsætning af momsbogføring, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I kolonnen Momsklausul skal du vælge den klausul, der skal bruges til hver momsbogføringsopsætning, den gælder for.

Sådan angives oversættelser af momsklausuler

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Momsklausuler, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Oversættelser.
 3. I feltet Sprogkode skal du vælge det sprog, du vil oversætte til.
 4. I felterne Beskrivelse og Beskrivelse 2 skal du angive oversættelserne af beskrivelserne. Teksten vises i de oversatte momsrapportdokumenter.

Sådan oprettes en momsbogføringsopsætning for at håndtere importmoms

Du kan bruge funktionen Importmoms, når du skal bogføre et dokument, hvor hele beløbet er moms. Du skal bruge funktionen, hvis du modtager en faktura fra skattemyndighederne for moms på importerede varer.

Når du vil konfigurere koder for importmoms, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Momsproduktbogf.grupper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. På siden Momsproduktbogf.grupper. skal du oprette en ny momsproduktbogføringsgruppe for importmoms.
 3. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opsætning af momsbogføring, og vælg derefter det relaterede link.
 4. På siden Opsætning af momsbogføring skal du oprette en ny linje eller bruge en eksisterende momsvirksomhedsbogføringsgruppe kombineret med den nye momsproduktbogføringsgruppe til importmoms.
 5. I feltet Momsberegningstype skal du vælge Momskorrektion.
 6. Angiv den finanskonto, der skal bruges til bogføring af importmoms, i feltet Købsmomskonto. Alle andre konti er valgfrie.

Sådan kontrollere SE/CVR-numre

Det er vigtigt, at de momsregistreringsnumre, du har for debitorer, kreditorer og kontakter, er gyldige. F.eks. ændrer virksomheder nogle gange deres status for skattetilsvar, og i visse lande kan skattemyndighederne måske bede dig om at indsende rapporter, f.eks. rapportering af EU-salg med de momsnumre, du bruger, når du handler.

Kommissionen har VIES-tjenesten til kontrol af momsnumre på deres websted, som er offentlig og gratis. Business Central kan spare dig for et trin, idet du kan bruge VIES-tjenesten til at validere og spore momsnumre for kunder, leverandører og kontakter direkte fra debitor-, kreditor- og kontaktkort. Tjenesten i Business Central hedder Service for validering af SE/CVR-nr. for EU. Tjenesten findes på siden Serviceforbindelser, og du kan begynde at bruge den med det samme. Tjenesteforbindelsen er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Bemærk

For at aktivere service for validering af SE/CVR-nr. for EU skal du have administratorrettigheder.

Når du bruger tjenesteforbindelsen, registrerer vi en oversigt over momsnumre og kontrol for hver debitor, kreditor eller kontaktperson, i Log over SE/CVR-nr., så du nemt kan spore dem. Loggen er specifik for hver debitor. Eksempelvis er loggen nyttig, hvis du vil bevise, at du har kontrolleret, at det aktuelle momsnummer er korrekt. Når du kontrollerer et momsnummer, afspejler kolonnen Anmodnings-id i loggen, at du har udført en handling.

Du kan få vist Log over SE/CVR-nr. på debitor-, kreditor- eller kontaktkort på oversigtspanelet Fakturering ved at vælge opslagsknappen i feltet SE/CVR-nr.

Tjenesten kan også spare dig tid, når du opretter en debitor eller kreditor. Hvis du kender debitorens momsnummer, kan du angive det i feltet SE/CVR-nr. på debitor- eller kreditorkortene, og vi vil udfylde debitornavnet for dig. Nogle lande angiver også virksomhedsadresser i et struktureret format. I disse lande udfylder vi også adressen.

Bemærk

Der er et par ting at bemærke om VIES-tjenesten til kontrol af momsnumre:

 • Tjenesten bruger HTTP-protokollen, hvilket betyder, at data, der overføres via tjenesten, ikke er krypterede.
 • Du kan opleve nedetid for denne tjeneste, som Microsoft ikke kan holdes ansvarlig for. Tjenesten er en del af et bredt EU-netværk af nationale momsregistre.

Sådan bruges modtagermoms for handel mellem EU-lande eller -områder

Nogle virksomheder skal bruge modtagermoms, når de handler med andre virksomheder. Denne regel gælder f.eks. for køb fra EU-lande/områder og salg til EU-lande/områder.

Bemærk

Reglen gælder, når der handles med de virksomheder, som er registreret som momspligtige i et andet EU-land. Hvis du handler direkte med forbrugere i andre EU-lande/område, skal du kontakte skattemyndighederne for at få oplyst de gældende momsregler.

Tip

Du kan kontrollere, at en virksomhed er registreret som momspligtig i et andet EU-land ved hjælp af tjenesten til kontrol af SE/CVR-nr. for EU. Tjenesten er tilgængelig og gratis i Business Central. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Kontrollere SE/CVR-numre i dette emne.

Salg til EU-lande eller -områder

Moms beregnes ikke på salg til momspligtige virksomheder i andre EU-lande/regioner. Du skal rapportere værdien af disse salg til EU-lande/områder separat på momsangivelsen.

For at beregne moms på salg til EU-lande/områder korrekt, skal du:

 • Opret linjer for salg med de samme oplysninger for køb. Hvis du allerede har oprettet linjer på siden Momsbogf.opsætning for køb fra EU-lande/områder, kan du også bruge disse linjer til salg.
 • Tildele momsvirksomhedsbogføringsgrupperne i feltet Momsvirksomhedsbogf.gruppe på oversigtspanelet Fakturering på kreditorkort for hver EU-kreditor. Du skal også angive debitorens CVR-nummer i feltet SE/CVR-nr. på oversigtspanelet Udenrigshandel.

Når du bogfører salg til en debitor i et andet EU-land/område, beregnes momsbeløbet, og der oprettes en momspost med oplysningerne om modtagermomsen og momsgrundbeløbet, som er det beløb, der bruges til at beregne momsbeløbet. Der bogføres ingen poster på momskontoen i finansposterne.

Om momsafrunding for bilag

Beløb i de bilag, som endnu ikke er blevet bogført, afrundes og vises, så de svarer til de endelige afrundingsbeløb, som bogføres. Moms beregnes for et helt dokument, hvilket betyder, at moms, der beregnes, er baseret på summen af alle linjer med samme moms-id i dokumentet.

Forstå processen til konvertering af momssatsændring.

Momssatsændringsværktøjet udfører momssatskonverteringer for stamdata, kladder og ordrer på forskellige måder. De valgte masterdata og kladder opdateres af den nye generelle produktbogføringsgruppe eller momsproduktbogføringsgruppe. Hvis en ordre er blevet helt eller delvist leveret, bevarer de leverede varer den aktuelle generelle produktbogføringsgruppe eller momsproduktbogføringsgruppe. En ny ordrelinje oprettes for de ikke-leverede varer og opdateres for at justere aktuelle og nye momsbogføringsgrupper eller generelle produktbogføringsgrupper. Desuden opdateres oplysninger om varegebyrtildeling, reservationer og varesporingsoplysninger tilsvarende.

Der er imidlertid et par ting, som værktøjet ikke konverterer:

 • Salgs- eller købsordrer og fakturaer, hvor leverancer er blevet bogført. Disse dokumenter bogføres ved hjælp af den aktuelle momssats.
 • Dokumenter, der har bogførte forudbetalingsfakturaer. For eksempel har du foretaget eller modtaget forudbetalinger på fakturaer, der ikke er afsluttet, før du bruger momssatsændringsværktøjet. I dette tilfælde vil der være en difference mellem det momsbeløb, der er forfaldent, og den moms, der er betalt i forudbetalinger, når fakturaen er fuldført. Momssatsændringsværktøj springer disse dokumenter over, og du skal opdatere dem manuelt.
 • Direkte leveringer eller specialordrer.
 • Salgs- eller købsordrer med lagerintegration, hvis de er delvist leveret eller modtaget.
 • Servicekontrakter.

Sådan forberedes momssatsændringskonverteringer

Før du konfigurerer momssatsændringsværktøj, skal du foretage følgende forberedelser.

 • Hvis du har transaktioner, der bruger forskellige satser, skal de adskilles i forskellige grupper ved enten at oprette nye finanskonti for hver sats eller ved hjælp af datafiltre til gruppering af transaktioner i henhold til sats.
 • Hvis du opretter nye finanskonti, skal du oprette nye generelle bogføringsgrupper.
 • For at reducere antallet af dokumenter, der konverteres, skal du postere så mange dokumenter som muligt og reducere antallet af dokumenter, der ikke posteres, til et minimum.
 • Sikkerhedskopiering af data.

Sådan konfigureres momssatsændringsværktøjet

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Konfiguration af ændring af momssats, og vælg derefter det relaterede link.
 2. På oversigtspanelerne Stamdata, Kladder og Dokumenter skal du vælge en bogføringsgruppeværdi i indstillingslisten for nødvendige felter.

Sådan konfigureres produktbogføringsgruppekonvertering

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Konfiguration af ændring af momssats, og vælg derefter det relaterede link.
 2. På siden Konfiguration af ændring af momssats under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge enten Momsproduktbogf.gruppekonv. eller Gen. produktbogf.gruppekonv..
 3. Angiv den aktuelle bogføringsgruppe i feltet Fra kode.
 4. Angiv den nye bogføringsgruppe i feltet Til kode.

Sådan udføres konvertering af momssatsændring

Du bruger momssatsændringsværktøjet til at administrere ændringer i standardmomssatsen. Du udfører momsproduktbogføringsgruppekonverteringer og generelle produktbogføringsgruppekonverteringer for at ændre momssatser og opretholde nøjagtig momsafregning. Afhængigt af din opsætning foretages følgende ændringer:

 • Moms- og generelle bogføringsgrupper konverteres.
 • Ændringer implementeres i finanskonti, debitorer, kreditorer, åbne dokumenter, kladdelinjer osv.

Vigtigt

Inden du foretager konvertering af momssatsændringen, kan du teste konverteringen. Det gør du ved at følge fremgangsmåde nedenfor, men sørg for at fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne Udfør konvertering og Momssatsændringsværktøjet afsluttet. Under testkonverteringen ryddes feltet Konverteret i tabellen Momssatsændringslogpost og feltet Konverteringsdato i tabellen Momssatsændringslogpost er tomt. Når konverteringen er afsluttet, skal du vælge Ændringslogposter for momssats for at få vist resultaterne af prøvekonverteringen. Kontroller hver post, før du udfører konverteringen. Kontroller især transaktioner, som bruger en gammel momssats.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Momssatsændring, og vælg derefter linket Konfiguration af ændring af momssats.

 2. Kontroller, at du allerede har oprettet momsproduktbogføringsgruppekonverteringen eller den generelle produktbogføringsgruppekonvertering.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Udfør konvertering.

  Vigtigt

  Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Momssatsændringsværktøjet afsluttet. Afkrydsningsfelt vælges automatisk, når konverteringen af momssatsændring er afsluttet.

 4. Vælg handlingen Konverter.

 5. Når konverteringen er afsluttet, skal du på fanen Startside i gruppen Behandl vælge Ændringslogposter for momssats for at få vist resultaterne af konverteringen.

Vigtigt

Efter konverteringen er feltet Konverteret valgt i tabellen Momssatsændringslogpost, og feltet Konverteringsdato i tabellen Momssatsændringslogpost viser konverteringsdatoen.

Se også

Opsætning af ikke-realiseret moms
Fremgangsmåde: Rapportere moms til en skattemyndighed
Arbejde moms af salg og køb