Regulere varepriser

Kostprisen for en vare (lagerværdi), du køber og senere sælger, kan ændres i varens levetid, fordi f.eks. en fragtomkostning føjes til købsprisen, når du har solgt varen. Omkostningsregulering er især relevant i de situationer, hvor du sælger varer, inden du fakturerer købet af varerne. Hvis du altid vil kende den korrekte lagerværdi, skal varepriser regelmæssigt reguleres. Dette sikrer, at salgs- og indtjeningsstatistikkerne er opdateret, og at finansielle nøgletal er korrekte. Du kan finde flere oplysninger i Designoplysninger: Omkostningsregulering.

Som regel er værdien i feltet Kostpris på varekortet baseret på standardkostprisen for varer, der følger standardkostmetoden. For varer, der følger andre kostmetoder, baseres værdien på en beregning af lagerbeholdningen (fakturerede kostpriser og forventede kostpriser) divideret med varebeholdningen. Der er flere oplysninger i afsnittet "Om kostværdi pr. enhed".

I Business Central reguleres varepriser automatisk, hver gang der forekommer en lagertransaktion, f.eks. når du bogfører en købsfaktura for en vare.

Du kan også bruge en funktion til at regulere omkostningerne for en eller flere varer manuelt. Dette er nyttigt, når du f.eks. ved, at varepriser er ændret af andre årsager end varetransaktioner.

Varepriser reguleres efter FIFO eller den gennemsnitlige kostmetode, afhængigt af dit valg i den assisterede opsætning Konfigurer min virksomhed eller i feltet Kostmetode på varekortet. Du kan finde flere oplysninger i Registrere nye varer.

Hvis du bruger kostmetoden FIFO, er en vares kostpris er den faktiske værdi af alle modtagelser af varen. Lager vurderes ud fra den forudsætning, at de første varer, der lægges på lager, bliver solgt først.

Hvis du bruger kostmetoden Gennemsnit, beregnes en vares kostpris som den gennemsnitlige kostpris på hvert enkelt tidspunkt efter et køb. Lager værdiansættes ud fra den forudsætning, at alle lagerbeholdninger sælges samtidig. For varer, der bruger denne kostmetode, kan du vælge feltet Kostpris på varekortet for at få vist en oversigt over transaktioner, som den gennemsnitlige kostpris beregnes ud fra

Funktionen til regulering af kostpriser behandler kun de værdiposter, der endnu ikke er reguleret. Hvis der opstår en situation, hvor funktionen skal overføre ændrede indgående omkostninger til tilknyttede udgående poster, oprettes nye justeringsværdiposter, som er baseret på oplysningerne i de oprindelige værdiposter, men som indeholder justeringsbeløbet. Omkostningsreguleringsfunktionen bruger bogføringsdatoen for den oprindelige værdipost i justeringsposten, medmindre den dato er inden for en lukket lagerperiode. Hvis det er tilfældet, bruges startdatoen for den næste åbne lagerperiode. Hvis der ikke anvendes lagerperioder, er det datoen i feltet Bogf. tilladt fra i vinduet Opsætning af Finans, der definerer, hvornår reguleringsposten bogføres.

Sådan reguleres varekostpriser manuelt

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Juster kostpris - vareposter, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Reguler kostværdi - vareposter skal du angive de varer, hvis omkostninger skal reguleres.
  3. Vælg knappen OK.

Sådan foretages generelle rettelser af købspris

Hvis du skal rette købsprisen for en række varer, kan du bruge kørslen Reguler varepriser.

Kørslen bruges til at rette oplysningerne i feltet Købspris på varekortet. Felterne ændres på samme måde for alle varer eller for de valgte varer. Det sker, ved at værdien i feltet ganges med en reguleringsfaktor, som du angiver.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Reguler varepriser, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Angiv, hvilket vare- eller lagervarekortfelt, du vil justere, i feltet Reguler felt.
  3. Angiv den faktor, som værdien skal reguleres med i feltet Ganges med. Skriv for eksempel 1,5 for at forøge værdien med 50 %.
  4. Angiv f.eks. filtre for at specificere, hvilke varer der skal behandles med kørslen i oversigtspanelet Vare.
  5. Vælg knappen OK.

Om kostværdi pr. enhed

Som regel er værdien i feltet Kostpris på varekortet baseret på standardkostprisen for varer, der følger standardkostmetoden. For varer, der følger andre kostmetoder, baseres værdien på en beregning af lagerbeholdningen (fakturerede kostpriser og forventede kostpriser) divideret med varebeholdningen.

Nedenfor beskrives, hvordan indholdet af feltet Kostmetode påvirker beregningen af kostprisen for både køb og salg.

Beregne kostpris ved køb

Når du køber varer, overføres værdien i feltet Sidste købspris på varekortet altid til feltet Købspris på en købslinje eller til linjen Pris på en serviceartikelkladdelinje.

Det, du vælger i feltet Kostmetode, har indflydelse på, hvordan Business Central beregner indholdet i felterne Kostpris på linjerne.

Kostmetoden FIFO, LIFO, Serienummer eller Gennemsnit

Business Central beregner indholdet af feltet Kostpris RV på købslinjen og indholdet af feltet Kostpris på serviceartikelkladdelinjen beregnes efter følgende formel:

Kostpris (RV) = (Direkte kostpris - (Fakturarabatbeløb/Antal)) x (1 + Omkostningspct./100) + IPO-bidrag

Kostmetoden Standard

Feltet Kostpris (RV) på købslinjen eller feltet Kostpris udfyldes på varekladdelinjen ved at kopiere værdien i feltet Kostpris på varekortet. Ved at bruge kostmetoden som Standard, er værdien altid baseret på standardkostprisen.

Når du bogfører købet, kopieres kostprisen fra købslinjen eller varekladdelinjen til købsfakturaposten, og den kan ses på varens postoversigt.

Alle kostmetoder

Programmet bruger altid kostprisen fra kildedokumentlinjen til at beregne indholdet af feltet Kostbeløb faktisk, eller hvis det er relevant, feltet Kostbeløb forventet i forbindelse med denne post, uanset hvilken kostmetode der anvendes for varen.

Beregne kostpris ved salg

Når du sælger varer, overføres kostprisen altid fra feltet Kostpris på varekortet til salgslinjen eller serviceartikelkladdelinjen.

Når du bogfører overføres kostprisen til salgsfakturaposten, og den kan ses på varens postoversigt. Business Central bruger kostprisen fra kildedokumentlinjen til beregne indholdet af feltet Kostbeløb faktisk eller, hvis det er relevant, feltet Kostbeløb forventet i den værdipost, der er forbundet med denne varepost.

Se også

Administrere lageromkostninger
Lagerbeholdning
Salg
Køb
Arbejde med Business Central