Registrere særlige købspriser og rabatter

De forskellige pris- og betalingsaftaler, der gælder, når du køber fra forskellige leverandører, skal defineres, så de aftalte regler og værdier anvendes i de købsdokumenter, der oprettes for leverandørerne.

Når du har registreret særpriser og linjerabatter for salg og køb, sørger Business Central for, at dine avance på varehandel altid er optimal ved automatisk at beregne den bedste pris på salgs- og købsdokumenter og på sags- og varekladdelinjer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Beregning af bedste pris".

Med hensyn til priser kan du få en særlig købspris indsat på købslinjerne, hvis en bestemt kombination af leverandør, vare, minimumsantal, enhed eller start-/ slutdato findes.

Med hensyn til rabatter kan du oprette og bruge to typer købsrabat:

Rabattype Beskrivelse
Købslinjerabat En beløbsrabat, der indsættes på købslinjerne, hvis en bestemt kombination af leverandør, vare, minimumsantal, enhed eller start-/ slutdato findes. Dette fungerer på samme måde som for købspriser.
Fakturarabat En procentvis rabat, der fratrækkes fra dokumenttotalen, hvis værdibeløbet for alle linjer i et købsdokument overstiger et bestemt minimum.

Da købslinjerabatter og købspriser er baseret på en kombination af vare og leverandør, kan du også angive denne konfiguration fra det varekort, hvor reglerne og værdierne er defineret. Du kan finde flere oplysninger i Registrere nye varer.

Sådan oprettes en særlig købspris for en kreditor

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn det relevante kreditorkort, og vælg derefter handlingen Priser.

  Feltet Indkøbstype er på forhånd udfyldt med Kreditor, og feltet Indkøbskode er på forhånd udfyldt med kreditornummer.

 3. Udfyld felterne på linjen efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

 4. Udfyld en linje for hver kombination, som kreditoren yder dig en købslinjerabat for.

Sådan oprettes en linjerabat for en kreditor

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn det relevante kreditorkort, og vælg derefter handlingen Linjerabatter.

  Feltet Indkøbstype er på forhånd udfyldt med Kreditor, og feltet Indkøbskode er på forhånd udfyldt med kreditornummer.

 3. Udfyld felterne på linjen efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

 4. Udfyld en linje for hver kombination, som kreditoren yder dig en købslinjerabat for.

Sådan oprettes en fakturarabat for en kreditor

Når dine kreditorer har oplyst, hvilke fakturarabatter de yder, skal du angive fakturarabatkoden på kreditorkortene og definere betingelserne for hver kode.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn kreditorkortet for en kreditor, der kan ydes mængderabat til.

 3. Vælg en kode i feltet Fakturarabatkode for de fakturarabatbetingelser, som skal bruges til automatisk beregning af fakturarabat til kreditoren.

  Bemærk

  Fakturarabatkoder repræsenteres af eksisterende kreditorkort. Det gør det muligt hurtigt at tildele betingelserne for fakturarabatten til kreditorer ved at vælge navnet på en anden leverandører, der skal have samme betingelser.

  Fortsæt med at angive nye fakturarabatbetingelser for køb.

 4. I vinduet Kreditorkort skal du vælge handlingen Fakturarabatter. Vinduet Kred./fakt.-rabatter åbnes.

 5. Angiv koden for den valuta, som fakturarabatbetingelserne på linjen gælder for, i feltet Valutakode. Lad feltet stå tomt for at angive fakturarabatbetingelser for RV.

 6. Angiv det minimumsbeløb, der berettiger til rabatten, i feltet Min. beløb.

 7. I feltet Rabatpct. skal du angive fakturarabatten som en procentdel af fakturabeløbet.

 8. Gentag trin 5-7 for hver valuta, som kreditoren får en personlig fakturarabat for.

Fakturarabatten er nu oprettet og knyttet til den pågældende kreditor. Når du vælger kreditorkoden i feltet Fakturarabatkode på andre kreditorkort, knyttes samme fakturarabat til den pågældende kreditor.

Sådan vælges en metode til bogføring af rabatter

Når du bogfører en købsfaktura, som der ydes en eller to rabatter på, kan du vælge mellem to metoder til at bogføre mængderabatter. Du kan bogføre rabatter separat, eller du kan fratrække rabatter som fakturarabatter.

Før du kan gøre dette, skal du allerede have oprettet de nødvendige konti til bogføring af rabatbeløb i kontoplanen. Du skal også kontrollere, at du har angivet de korrekte kontonumre i bogføringsopsætning i felterne Købslinjerabatkonto og Købsfakturarabatkonto.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Købsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg et af følgende bogføringsmetoder i feltet Bogføring med rabat.
Metode til bogføring af rabat Fakturarabat Linjerabat
Alle rabatter Bogført separat Bogført separat
Fakturarabat Bogført separat Fratrukket
Linjerabat Fratrukket Bogført separat
Ingen rabat Fratrukket Fratrukket

Købsfakturarabatter og servicegebyrer

Du kan angive de faste betingelser for fakturarabat, som bruges af dine kreditorer. Rabatten beregnes automatisk, når du udfylder en købsfaktura.

Før du kan bruge fakturarabatter ved køb, skal du angive de kreditorer, som yder rabat.

Du kan sammenkæde rabatprocenter til bestemte fakturabeløb i vinduet Kred./fakt.-rabatter. Du kan angive et vilkårligt antal procenter i hvert vindue. Hver debitor kan have sit eget vindue, eller du kan sammenkæde flere debitorer i det samme vindue.

Du kan også knytte et servicegebyr til et bestemt fakturabeløb i tillæg til rabatprocenten.

Du kan definere, at betingelserne for fakturarabatten er DKK for danske kreditorer og udenlandsk valuta for udenlandske kreditorer.

Du kan få Business Central til automatisk at beregne fakturarabatter i rekvisitioner, rammeordrer, ordrer, fakturaer og kreditnotaer.

Tip

Det anbefales, at du forbereder en skitse over den rabatstruktur, der skal anvendes, før du begynder at indtaste disse oplysninger. Det gør det nemmere at se, hvilke kreditorer der kan knyttes til samme fakturarabatvindue. Jo færre vinduer, du har sat op, jo hurtigere kan du indtaste stamoplysningerne.

Beregning af bedste pris

Når du har registreret særpriser og linjerabatter for salg og køb, sørger Business Central for, at dine avance på varehandel altid er optimal ved automatisk at beregne den bedste pris på salgs- og købsdokumenter og på sags- og varekladdelinjer.

Den bedste pris er den lavest tilladte pris med den størst tilladte linjerabat på en givet dato. Business Central beregner automatisk dette, når enhedsprisen og linjerabatprocenten for varer indsættes på nye dokument- og kladdelinjer.

Bemærk

I det følgende beskrives, hvordan den bedste pris beregnes for salg. Beregningen er den samme for køb.

 1. Business Central kontrollerer kombinationen af faktureringsdebitoren og varen automatisk og beregner derefter den relevante enhedspris og linjerabatprocent ud fra følgende kriterier:

  • Har denne kunde en pris-/rabataftale, eller tilhører kunden en gruppe, der har en sådan aftale?
  • Er varen eller varerabatgruppen på linjen medtaget i nogen af disse pris/rabataftaler?
  • Ligger ordredatoen (bogføringsdatoen for faktura- eller kreditnotaen) inden for start- og slutdatoen for pris-/rabataftalen?
  • Er enhedskoden angivet? Hvis den gør det, kontrollerer Business Central, om der er priser/rabatter med samme enhedskode, og om der er priser/rabatter, uden at der er tilknyttet en enhedskode.
 2. Business Central kontrollerer, om der ligger pris-/ rabataftaler i oplysningerne om dokument- eller kladdelinjen og indsætter derefter den relevante enhedspris og linjerabatprocent ud fra følgende kriterier:

  • Er der et krav om et mindste antal i pris-/ rabataftalen, som er opfyldt?
  • Er der et krav om valuta i pris-/ rabataftalen, som er opfyldt? Hvis der er det, indsættes den laveste pris og den højeste linjerabat for valutaen, selvom RV giver en bedre pris. Hvis der ikke er nogen pris-/rabataftale for den angivne valutakode, indsætter Business Central den laveste pris og den højeste linjerabat i RV.

Hvis der ikke kan beregnes en særpris for varen på linjen, indsættes seneste indirekte omkostning eller enhedsprisen fra varekortet.

Se også

Opsætning af indkøb
Køb
Arbejde med Business Central