Brug forsideredigeringsprogrammet til at udgive indhold

Du kan bruge indholdsredigeringsprogrammet til at redigere tekst, oprette links og vise billeder på en webside.

For at kunne bruge indholdseditoren skal du have de nødvendige tilladelser, og indholdet, der skal redigeres, skal være i sideskabelonen.

Når du vil redigere indholdet, skal du vælge at åbne indholdsredigeringsprogrammet ved at pege på indholdet, du vil redigere, og derefter vælge blå knap, der vises i det øverste venstre hjørne.

Indholdsredigeringskommandoer og -objekter

Redigeringsprogrammets værktøjslinje har en række knapper til redigering af indhold. Bevæg musemarkøren hen over en knap for at se et værktøjstip om funktionen af knappen. Tabellen nedenfor indeholder også flere oplysninger om de tilgængelige knapper vist i den rækkefølge, de vises på værktøjslinjen.

Knap Beskrivelse
Gem Gemmer ændringer af indholdet og lukker redigeringsprogrammet.
Annuller alle ændringer Annullerer eventuelle ændringer og lukker redigeringsprogrammet.
Skift til og fra fuldskærmstilstand Tilpasser redigeringsprogrammets størrelsen efter browservinduets størrelse.
Fed, Kursiv, Understreget, Gennemstreget Anvender fed, kursiv, understregning eller gennemstregning på den markerede tekst samt på netop skrevet tekst.
Venstrestillet, Centreret, Højrestillet, Fuld Justerer markeret tekst samt netop indtastede tekst til venstre, centreret, til højre eller fuld.
Retningen venstre mod højre, højre mod venstre Ændrer retningen af den skrevne tekst, så den går fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre.
Rediger CSS-typografi Åbner en dialogboks til en grænseflade, der giver fuld kontrol over CSS-formatering af markeret tekst samt netop indtastet tekst. Hvis du vil angive typografien for et enkelt ord eller markeret tekst, skal du blot markere teksten og derefter skal du i dialogen Rediger CSS-typografi vælge indstillingen "Indsæt rækkevidde ved markering". Hyppig brug af brugerdefineret tilpasning kan give et langt mindre ensartet indtryk af indholdets udseende fra side til side. Det anbefales kun at bruge denne metode, når det er absolut nødvendigt.
Format Ændrer den markerede tekst samt netop skrevet tekst til den foruddefinerede typografi, der er valgt.
Hjælp Åbner en dialog om TinyMCE.
Klip, Kopiér, Sæt ind Klipper, kopierer eller indsætter den markerede tekst til og fra Udklipsholder.
Indsæt som ikke-formateret tekst Indsætter tekst fra Udklipsholder, hvor al formatering og typografier er fjernet.
Indsæt fra Word Indsætter tekst fra Udklipsholder og forsøger samtidig at bevare formatering og typografier, der stammer fra Microsoft Word.
Søg, Søg og erstat Åbner en dialog til søgning efter indhold og erstatter eventuelt fundet indhold.
Indsæt/slet punktopstilling, Nummereret liste Indsætter en punktopstilling eller opstilling med tal/bogstaver for den markerede tekst eller ved tekstmarkøren, hvis listen ikke allerede findes. Hvis listen allerede vises, fjernes den.
Formindsk/forøg indrykning Reducerer eller øger indrykningen af teksten eller et listeelement.
Blokcitat Placerer den markerede tekst eller netop skrevet tekst i en citatblok.
Fortryd, Annuller Fortryd Fortryder den forrige ændring eller annullerer en fortrudt ændring. Kun ændringer, der er foretaget, siden redigeringsprogrammet blev åbnet, kan fortrydes. Ændringer, der er gemt eller annulleret kan ikke fortrydes eller gøres om.
Indsæt/rediger link Indsætter eller redigerer et link til den markerede tekst. Se Opret et link nedenfor for at få flere oplysninger om denne funktion.
Fjern link Ændrer et link tilbage til tekst.
Indsæt/rediger anker Indsætter eller redigerer et ankerlink til den markerede tekst.
Indsæt/rediger billede Indsætter eller redigerer et billede i indholdet. Se Indsæt et billede nedenfor for at få flere oplysninger om denne funktion.
Indsæt/rediger integrerede medier Indsætter eller redigerer integrerede medier som f.eks. en video eller et program.
Ryd ugyldig kode Forsøger at fjerne ugyldige mærker, der kan være kommet fra indsættelse.
Rediger HTML-kilde Åbner en dialogboks, der indeholder HTML-kilden til indholdet. HTML-kilden kan redigeres direkte og opdateres fra dette vindue. Denne dialogboks validerer ikke HTML! Det anbefales, at kun brugere med kendskab til HTML bruger denne funktion.
Indsæt/rediger tabel til Flet tabelceller Indsætter eller redigerer tabeller og rækker, celler og egenskaber.
Indsæt vandret linje Indsætter en vandret linje ved tekstmarkøren.
Fjern formatering Fjerner formatering og typografier til den markerede tekst.
Vis/skjul retningslinjer/usynlige elementer Slår kantretningslinjer i tabeller og andre usynlige elementer til eller fra.
Sænket skrift, Hævet skrift Anvender sænket skrift eller hævet skrift på den markerede tekst samt på netop skrevet tekst.
Indsæt specialtegn Åbner en dialogboks, der indeholder specialtegn og indsætter det valgte tegn ved indsætningspunktet.

Bemærk

I fuldskærmstilstand er knapperne Gem og Annuller alle ændringer ikke tilgængelige. Hvis du vil gemme eller annullere, skal du vælge Skift til og fra fuldskærmstilstand for at gå tilbage til den normale tilstand, hvor knapperne er tilgængelige.

Markér teksten, der skal gøres til et link, i indholdsredigeringsprogrammet, og vælg Indsæt/rediger link. Angiv egenskaberne for linket, og vælg Indsæt. Vælg Gem på redigeringsprogrammets værktøjslinje for at gemme ændringen.

Navn Beskrivelse
URL-adresse til link Den URL-adresse, der skal oprettes forbindelse til. Det kan være en korrekt formateret URL-adresse, ekstern for webstedet eller inden for samme websted. I sidstnævnte tilfælde kan den være relativ og kan slås op ved hjælp af Gennemse (som findes til højre for feltet URL-adresse til link).
Gennemse Åbner en filvælger for webstedet. URL-adressen til den valgte side eller fil skal placeres i feltet URL-adresse til link, når valgt. Se Brug af filvælgeren.
Destination Angiver, om linket åbnes i det samme vindue eller et nyt browservindue, når du vælger det. Hvis du ikke angiver en værdi, åbnes linket i det samme vindue som standard.
titel En beskrivende titel til linket. Vises normalt, når musemarkøren hviler på hyperlinket.
Indsæt, Opdater Opretter eller opdaterer linket med de angivne egenskaber og lukker dialogboksen. Bemærk, at ændringen sker kun i indholdsredigeringen, indtil knappen Gem er valgt på redigeringsprogrammets værktøjslinje.
Annullér Annullerer eventuelle ændringer og lukker dialogen.

Indsæt et billede

I indholdsredigeringsprogrammet skal du placere tekstmarkøren, hvor du vil indsætte et billede, og vælge Indsæt/rediger billede. Angiv egenskaberne for billedet, og vælg derefter Indsæt. Vælg Gem på redigeringsprogrammets værktøjslinje for at gemme ændringen.

Billedegenskaber og -kommandoer

Navn Beskrivelse
Billed-URL-adresse URL-adressen til billedet. Det kan være en korrekt formateret URL-adresse til et billede, ekstern for webstedet eller inden for samme websted. Det anbefales, at URL-adressen er inden for samme websted. Når den er det, kan den være relativ og kan slås op ved hjælp af Gennemse (som findes til højre for feltet URL-adresse til billede).
Gennemse Åbner en filvælger for webstedet. URL-adressen til det valgte billede eller fil skal placeres i feltet URL-adresse til billede, når valgt. Se Brug af filvælgeren.
Billedbeskrivelse Angiver alt-attributten for billedet. Det læses af skærmlæsere og ses typisk, når billedet ikke indlæses korrekt.
titel En beskrivende titel til linket. Vises normalt, når musemarkøren hviler på billedet.
Forhåndsvisning Indeholder et eksempel, hvor billedet bliver indsat eller opdateret.
Udseende (fane) Indeholder indstillinger for at tilsidesætte de faktiske billedegenskaber, billedets design og dets placering.
Avanceret (fane) Indeholder avancerede indstillinger, der muligvis kræver understøttelse af sideskabelon.
Indsæt, Opdater Opretter eller opdaterer billedet med de angivne egenskaber og lukker dialogboksen. Ændringen sker kun i indholdsredigeringen, indtil Gem vælges på redigeringsprogrammets værktøjslinje.
Annullér Annullerer eventuelle ændringer og lukker dialogen.

Gennemse sider og filer ved hjælp af filvælgeren

Filvælgeren gør det muligt at gennemse sider og filer, der hører til samme websted. Nye filer kan også overføres ved hjælp af filvælgeren. Filvælgeren er tilgængelig, når du tilføjer et link eller et billede via indholdsredigering. Vælg det ikon, der ligner et Windows Stifinder-vindue, for at åbne filvælgeren. Gå til en side eller fil ved hjælp af venstre trævisning, og dobbeltklik på siden eller filen i listevisningen yderst til højre for at markere den.

Sådan overfører du nye filer:

  1. Gå til den mappe, filen skal overføres til, og vælg diskikonet med et grønt plus på.
  2. Vælg Gennemse i dialogboksen, der åbnes, og vælg en fil at overføre. Gør det samme i det næste felt for at tilføje mere end én fil.
  3. Vælg Ok for at overføre de markerede filer.

Filvælgerkommandoer

Tabellen nedenfor indeholder flere oplysninger om de tilgængelige knapper vist i samme rækkefølge som på værktøjslinjen.

Navn Beskrivelse
Tilbage Flyt til den mappe, der tidligere blev vist.
Genindlæs Opdater mappevisningen.
Vælg fil Brug den valgte side eller filens URL-adresse.
Åbn Åbn siden eller filen i et nyt browservindue.
Overfør filer Åbner en dialogboks til overførsel af nye filer. Vælg OK for at overføre nye filer straks til mappen.
Kopier, Klip Deaktiveret
Fjern Sletter den valgte fil. Det er kun filer og ikke sider, der kan fjernes. Sider skal fjernes ved hjælp af knappen Slet på værktøjslinjen for indholdsudgivelse.
Hent info Viser flere oplysninger om den valgte side eller fil.
Se eksempel med Quick Look Få vist filen og nogle oplysninger om den i et lille overlejret vindue.
Vis som ikoner Viser mappeindholdet som ikoner.
Vis som liste Viser mappeindholdet som en tabel med flere oplysninger om hvert element.
Hjælp Åbner en dialogboks om elFinder: Webfilstyring.

Se også

Klargøring af en portal
Introduktion til portalens indholdsredigeringsprogram
Tilpasse indhold ved hjælp af indholdskodestykker