Ændre rækkedefinitionsceller

Denne artikel beskriver de oplysninger, der kræves for hver celle i en rækkedefinition i en økonomirapport, og forklarer, hvordan du angiver disse oplysninger.

Angiv en rækkekode i en rækkedefinition

I rækkedefinitioner angiver tal eller etiketter i cellen Rækkekode hver linje i rækkedefinitionen. Du kan angive rækkekoden til at referere til data i beregninger og totaler.

Krav til rækkekoder

Der kræves en rækkekode for alle rækker. Du kan blande numeriske, alfanumeriske og ikke-angivne (tomme) rækkekoder i en rækkedefinition. Rækkekoden kan være et positivt heltal (under 100.000.000) eller en beskrivende etiket, der identificerer den pågældende række. En beskrivende etiket skal følge disse regler:

 • etiketten skal begynde med et bogstav (a til z eller A til Z) og kan være enhver kombination af tal og bogstaver op til 16 tegn.

Bemærk

En etiket kan indeholde understregningstegn (_), men ingen andre specialtegn er tilladt.

 • Etiketten kan ikke bruge nogen af følgende reserverede ord: AND, OR, IF, THEN, ELSE, PERIODS, TO, BASEROW, UNIT, NULL, CPO eller RPO.

Følgende eksempler er gyldige rækkekoder:

 • 320
 • TL_NET_INCOME
 • TL_NET_94

Redigere en rækkekode i en rækkedefinition

 1. Klik på Rækkedefinitioner i Report Designer, og åbn derefter den rækkedefinition, der skal ændres.
 2. I den relevante række skal du angive den nye værdi i cellen i kolonnen Rækkekode.

Nulstille numeriske rækkekoder

 1. Klik på Rækkedefinitioner i Report Designer, og åbn derefter den rækkedefinition, der skal ændres.
 2. I menuen Rediger skal du klikke på Nummerer rækker igen.
 3. I dialogboksen Nummerer rækker igen skal du angive nye værdier for den første rækkekode og rækkekodeforøgelsen. Du kan nulstille de numeriske rækkekoder til værdier med samme mellemrum. I rapportdesigneren nummereres dog kun rækkekoder, der begynder med tal (eksempelvis 130 eller 246). Rækkekoder, der begynder med bogstaver (for eksempel INCOME_93 eller TP0693) nummereres ikke igen.

Bemærk

Når du nummererer rækkekoder igen, opdaterer rapportdesigneren automatisk referencerne TOT og CAL. Hvis en TOT-række for eksempel refererer til et område, der starter med rækkekoden 100, og du nummererer rækker igen, startende med 90, ændres TOT-referencen fra 100 til 90.

Tilføje en beskrivelse

Beskrivelsescellen indeholder en beskrivelse af de økonomiske oplysninger i rækken i rapporten, f.eks. "Omsætning" eller "Nettoindkomst". Teksten i cellen Beskrivelse vises i rapporten, nøjagtigt som du angiver dem i rækkedefinitionen.

Bemærk

Bredden af beskrivelseskolonnen i rapporten er angivet i kolonnedefinitionen. Hvis teksten i kolonnen Beskrivelse i rækkedefinitionen er lang, skal du kontrollere bredden af DESC-kolonnen. Når du bruger dialogboksen Indsæt rækker fra, er værdierne i kolonnen Beskrivelse segmentværdierne eller dimensionsværdierne fra de økonomiske data. Du kan indsætte rækker for at tilføje beskrivende tekst, f.eks. en sektionsoverskrift eller en sektionstotal, og for at tilføje formatering, f.eks. en linje før en totalrække. Hvis rapporten indeholder et rapporteringstræ, kan du medtage den ekstra tekst, der er defineret for rapporteringsenhederne i rapporteringstræet. Du kan også begrænse den ekstra tekst til en bestemt rapporteringsenhed.

Tilføj beskrivelsen for en linje i en rapport

 1. Klik på Rækkedefinitioner i Report Designer, og åbn derefter den rækkedefinition, der skal ændres.
 2. Vælg cellen Beskrivelse, og angiv derefter navnet på rækken i rapporten.
 3. Anvend formatering.

Tilføje yderligere tekst fra et rapporteringstræ i beskrivelsen

 1. Klik på Rækkedefinitioner i Report Designer, og åbn derefter den rækkedefinition, der skal ændres.
 2. Angiv den supplerende tekstkode og anden tekst i den relevante Beskrivelse-celle.
 3. Anvend formatering.

Begrænse den ekstra tekst til en bestemt rapporteringsenhed

 1. Klik på Rækkedefinitioner i Report Designer, og åbn derefter den rækkedefinition, der skal ændres.
 2. Find den række, hvor ekstra tekst skal oprettes, og dobbeltklik derefter på cellen i kolonnen Relaterede formler/rækker/enheder.
 3. I dialogboksen Valg af rapporteringsenhed i feltet Rapporteringstræ skal du vælge et rapporteringstræ.
 4. I feltet Vælg rapporteringsenhed til begrænsning skal du udvide eller skjule rapporteringstræet og derefter vælge en rapporteringsenhed.

Tilføje en formatkode

Cellen Formatkode indeholder forskellige forudformaterede muligheder med hensyn til indholdet i rækken. Hvis cellen Formatkode er tom, fortolkes rækken som en række med detaljerede økonomiske data.

Bemærk

Hvis en rapport indeholder formateringsrækker uden beløb, der vedrører beløbsrækker, der er undertrykt (for eksempel på grund af nul-saldi), kan du bruge kolonnen Relaterede formler/rækker/enheder for at forhindre, at der udskrives titel- og formatrækker.

Tilføje en formatkode til en rapportrække

 1. Klik på Rækkedefinitioner i Report Designer, og vælg derefter den rækkedefinition, der skal ændres.
 2. Dobbeltklik på cellen Formatkode.
 3. Vælg en formatkode på listen. Følgende tabel beskriver formatkoderne og deres handlinger.
Formatkode Fortolkning af formatkoden Handling
(Ingen) Rydder cellen Formatkode.
TOT I alt Identificerer en række, der bruger matematiske operatorer i kolonnen Relaterede formler/rækker/enheder. Totaler indeholder enkle operatorer som f.eks. + eller -.
CAL Kalkulation Identificerer en række, der bruger matematiske operatorer i kolonnen Relaterede formler/rækker/enheder. Beregningerne indeholder komplekse operatorer som f.eks. +, -, </strong>, **/ og **IF/THEN/ELSE*-sætninger.
DES Betegnelse Identificerer en overskriftslinje eller en tom linje i en rapport.
LFT RGT CEN Venstre Højre Centreret Justerer rækkebeskrivelsesteksten på rapportsiden, uanset placeringen af teksten i kolonnedefinitionen.
CBR Rediger basisrække Identificerer en række, der angiver basisrækken for kolonneberegninger.
COLUMN Kolonneskift Starter en ny kolonne i rapporten.
PAGE Sideskift Starter en ny side i rapporten.
--- Enkelt understregning. Placerer en enkelt streg under alle beløbskolonner i rapporten.
=== Dobbelt understregning. Placerer en dobbelt streg under alle beløbskolonner i rapporten.
LINE1 Tynd streg Tegner en enkelt tynd streg på tværs af siden.
LINE2 Tyk linje Tegner en enkelt tyk linje på tværs af siden.
LINE3 Stiplet linje Tegner en enkelt punkteret streg på tværs af siden.
LINE4 Tyk og tynd streg Tegner en dobbelt streg på tværs af siden. Den øverste streg er tyk, og den nederste streg er tynd.
LINE5 Tynd streg og tyk streg Tegner en dobbelt streg på tværs af siden. Den øverste streg er tynd, og den nederste streg er tyk.
BXB BXC Række i boks Tegner en boks omkring de rapportrækker, der begynder med rækken BXB og slutter med rækken BXC.
REM Bemærkning Identificerer en række, der er en kommentarrække, og som ikke skal udskrives i rapporten. En bemærkning kan f.eks. forklare dine formateringsteknikker.
SORT ASORT SORTDESC ASORTDESC Sortér Sorterer udgifter eller indtægter, sorterer en faktisk eller budgetafvigelsesrapport efter den største afvigelse eller sorterer rækkebeskrivelserne alfabetisk.

Cellen Relaterede formler/rækker/enheder har flere formål. Afhængigt af typen af række kan cellen Relaterede formler/rækker/enheder udføre en af følgende funktioner:

 • Definere de rækker, der skal indgå i en beregning, når du bruger formatkoden TOT eller formatkoden CAL.
 • Sammenkæde en formateringsrække med en beløbsrække, så formateringen kun udskrives, når det relaterede beløb er udskrevet.
 • Begrænse en række til en bestemt rapporteringsenhed.
 • Definere basisrækken for beregninger, når du bruger formatkoden BASEROW.
 • Definere rækkerne, der skal sorteres, når du bruger en af sorteringsformatkoderne.

Bruge en rækketotal i en rækkedefinition

Du kan bruge en formel for rækketotal til at tilføje eller fratrække beløbene i andre rækker. En formel til oprettelse af en rækketotal kan indeholde operatorerne + og - til at kombinere individuelle rækkekoder og områder. Områder er angivet med et kolon (:). Formlen kan indeholde op til 1.024 tegn. Her er et eksempel på en standardsammentællingsformel: 400 + 420 + 430 + 450 + 460LIABILITIES + EQUITY520:546520:546-LIABILITIES

Komponenter i en rækketotalformel

Når du opretter en formel for rækketotal, skal du bruge rækkekoder til at angive, hvilke rækker der skal tilføjes eller fratrækkes i den aktuelle rækkedefinition, og du skal bruge operatorer til at angive, hvordan rækkerne kombineres. Totalrækker og beløbsrækker kan bruges i enhver kombination. Bemærk: Alle totalrækker, der er i et område, er udeladt. Hvis du vil oprette en samlet total, kan du angive området af rækker. Hvis den første række i et område er totalrække, medtages rækken i den nye total. I følgende tabel beskrives, hvordan operatorer bruges i rækketotalformler.

Operatør Elsempelformel Betegnelse
+ 100+330 Lægger beløbet i række 100 til beløbet i række 330.
: 100:330 Lægger totalerne af alle rækker mellem række 100 og række 330 sammen.
- 100-330 Trækker beløbet i række 100 fra beløbet i række 330.

Oprette en ny rækketotal

 1. Klik på Rækkedefinitioner i Rapportdesigner, og åbn derefter en rækkedefinition, der skal ændres.
 2. Dobbeltklik på cellen Formatkode i rækkedefinitionen, og vælg TOT.
 3. Angiv totalformlen i cellen Relaterede formler/rækker/enheder.

Relater en formatrække til en beløbsrække

I kolonnen Formatkode i en rækkedefinition, anvender formatkoderne DES, LFT, RGT, CEN, --- og === formatering på rækker uden beløb. For at forhindre, at denne formatering udskrives, når de relaterede beløbsrækker undertrykkes (eksempelvis fordi beløbsrækkerne indeholder nulværdier eller ingen periodeaktivitet), skal du relatere formatrækkerne til de tilsvarende beløbsrækker. Denne funktion er nyttig, når du vil forhindre, at sidehoveder eller formatering, der er relateret til subtotaler, bliver udskrevet, når der ingen detaljer er at udskrive for perioden.

Bemærk

Du kan også forhindre, at de detaljerede beløbsrækker udskrives ved at fjerne muligheden for at få vist rækker uden beløb. Denne indstilling findes på fanen Indstillinger i rapportdefinitionen. Som standard undertrykkes transaktionsdetaljekonti, der har en saldo på nul eller ingen periodeaktivitet, i rapporter. For at få vist disse transaktionsdetaljekonti, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis rækker uden et beløb på fanen Indstillinger i rapportdefinitionen.

Relater en formatrække til en beløbsrække

 1. Klik på Rækkedefinitioner i Report Designer, og vælg derefter den rækkedefinition, der skal ændres.
 2. I formateringsrækken i cellen Relaterede formler/rækker/enheder skal du angive rækkekoden for den beløbsrække, der skal undertrykkes. Bemærk: Hvis du vil undertrykke en beløbsrække, skal rækkens saldo være 0 (nul). En beløbsrække, som har en saldo, undertrykkes ikke.
 3. Klik på Gem i menuen Filer.

Eksempel på at forhindre udskrivning af rækker

I følgende eksempel ønsker Gitte at forhindre, at overskriften og understregningstegn i rækken Total kontant i sin rapport udskrives, fordi der ikke var aktivitet i nogen af kassekontiene. Derfor angiver hun i række 220 (der, som formatkoden --- angiver, er en formateringsrække) i cellen Relaterede formler/rækker/enheder 250, som er rækkekoden for den beløbsrække, hun ønsker at undertrykke. RelatedRowsRowDefinition

Marker den række, der er basis for beregning af en kolonne

I relationel rapportering tildeler du en eller flere basisrækker i rækkedefinitionen ved hjælp af formatkoden CBR (rediger basisrække). En beregning i kolonnedefinitionen refererer derefter til en basisrække. Her er nogle typiske eksempler på CBR-beregninger:

 • Procentdel af samlet omsætning, som den er relateret til individuelle indtægter
 • Procentdel af samlet udgift, som den er relateret til individuelle udgifter
 • Procentdel af bruttoavance, som den er relateret til oplysninger om division eller afdeling.

Der er defineret en eller flere basisrækker i rækkedefinitionen, og derefter bestemmer kolonnedefinitionen den relation, som basisrækken rapporteres på. Den kode, der bruges i kolonneformlen er BASEROW. Følgende grundlæggende matematiske operationer bruges sammen med BASEROW: dividere, multiplicere, addere eller fratrække. Den operation, der oftest b ruges, er division med BASEROW, hvor resultatet vises som en procentdel. Kolonneberegninger, der bruger BASEROW i formlen, bruger rækkedefinitionen for de relaterede basisrækkekoder. CBR-rækker har følgende egenskaber:

 • CBR-rækker udskrives ikke på den færdige rapport.
 • CBR-formatkoden og dens relaterede rækkekode er placeret over den række eller sektion, der viser relaterede beregninger.

I en kolonnedefinition angiver kolonnetypen CALC en kolonne, hvor der angives en formel i rækken Formel. Denne formel fungerer på data for denne kolonne i rapporten og bruger nøgleordet Baserow for basisberegninger på CBR-formatkoder i rækken. I rækkedefinitionen definerer CBR-formatkoden basisrækken for kolonner, der beregner en procentdel af eller multipliceres med basisrækken for hver række i rapporten. Du kan have flere CBR-formatkoder i et rækkeformat, f.eks én for nettoomsætning, én til bruttosalg og én for samlede udgifter. Normalt bruges CBR-formatkoden til at oprette en procentdel for konti, der skal sammenlignes med en totallinje. En basisrække bruges til alle beregninger, indtil der defineres en anden basisrække. Du skal definere en start-CBR-formatkode og en slut-CBR-formatkode. Hvis du for eksempel vil bestemme udgifter som en procentdel af nettosalget, kan du dividere værdien i hver udgiftsrække med værdien i rækken for nettosalg. I så fald er rækken for nettosalg basisrækken. Du kan definere en kolonnedefinition, der rapporterer det aktuelle og år til dato-resultatet sammen med en basisprocentdel af hvert resultat, som vist i følgende eksempel. Start med en detaljeret resultatopgørelse.

Vælg basisrækken i en rækkedefinition til en kolonneberegning

 1. Klik på Kolonnedefinitioner i Report Designer, og åbn derefter kolonnedefinitionen for en resultatopgørelse.
 2. Føj en ny kolonne til kolonnedefinitionen, og indstil kolonnetypen til CALC.
 3. I cellen Formel for den nye kolonne skal du indtaste formlen X/BASEROW, hvor X er den FD-kolonnetype, der skal vises en procentdel af.
 4. Dobbeltklik på cellen Tilsidesæt format/valuta.
 5. I dialogboksen Tilsidesæt format på listen Formatkategori skal du vælge Procent og derefter klikke på OK.
 6. I menuen Filer skal du klikke på Gem som for at gemme kolonnedefinitionen under et nyt navn. Tilføj CBR til det aktuelle filnavn (for eksempel CUR_YTD_CBR). Denne kolonnedefinition af din basisrækkekolonnedefinition.
 7. Klik på Rækkedefinitioner i Report Designer, og åbn derefter den rækkedefinition, der skal ændres ved hjælp af basisrækkeberegningen.
 8. Indsæt en ny række over den række, hvor basisrækkeberegningen skal starte.
 9. Dobbeltklik på cellen Formatkode i rækkedefinitionen, og vælg derefter CBR.
 10. I cellen Relaterede formler/rækker/enheder skal du angive rækkekodenummeret for basisrækken.

Eksempel på beregning af basisrække

I følgende eksempel på en rækkedefinition viser række 100, at basisrækken for beregninger er række 280. Eksempel på beregning af basisrække. I følgende eksempel på en kolonnedefinition benyttes formatkoden CBR til beregningerne. Ved beregningen i kolonne C divideres værdien i kolonne B i rapporten med værdien i række 280 i kolonne B. Tilsidesættelsen af format i kolonne B udskriver resultatet af beregningen som en procentdel. På samme måde er hvert beløb i kolonne E beløbet i kolonne D som en procentdel af nettosalget. Eksempel på kolonnedefinition. Følgende eksempel viser en rapport, der kan genereres ud fra de tidligere beregninger. Eksempel på rapport baseret på tidligere eksempelberegninger.

Vælge en sorteringskode for en rækkedefinition

Sorteringskoder sorterer konti eller værdier, sorterer en faktisk eller budgetafvigelsesrapport efter den største afvigelse eller sorterer rækkebeskrivelserne alfabetisk. Følgende sorteringskoder er tilgængelige:

 • SORT – sorterer rapporten i stigende rækkefølge, baseret på værdier i den angivne kolonne.
 • ASORT – sorterer rapporten i stigende rækkefølge, baseret på den absolutte værdi af værdierne i den angivne kolonne. Med andre ord ignoreres tegnet for hver værdi, når værdierne er sorteret. Formatkoden ordner værdierne efter størrelsen af afvigelsen, uanset om afvigelsen er positiv eller negativ.
 • SORTDESC – sorterer rapporten i faldende rækkefølge, baseret på værdier i den angivne kolonne.
 • ASORTDESC – sorterer rapporten i faldende rækkefølge, baseret på den absolutte værdi af værdierne i den angivne kolonne.

Vælge en sorteringskode

 1. Klik på Rækkedefinitioner i Report Designer, og åbn derefter den rækkedefinition, der skal ændres.
 2. Dobbeltklik på cellen Formatkode, og vælg derefter en sorteringskode.
 3. I cellen Relaterede formler/rækker/enheder skal du angive intervallet for rækkekoder, der skal sorteres. For at angive et interval, skal du angive den første rækkekode, et kolon (:) og derefter den sidste rækkekode. Du kan f.eks. indtaste 160:490 for at angive, at intervallet er række 160 til og med række 490.
 4. I cellen Kolonnebegrænsning skal du angive bogstavet for den rapportkolonne, der skal bruges til sortering.

  Bemærk

  Medtag kun beløbsrækker i en sorteringsberegning.

Eksempler på stigende og faldende kolonneværdier

I følgende eksempel sorteres værdierne i kolonne D i rapporten i stigende rækkefølge for række 160 til og med 490. Desuden skal de absolutte værdier i kolonne G i rapporten sorteres i faldende rækkefølge for række 610 til og med 940.

Rækkekode Beskrivelse Formatkode Relaterede formler/rækker/enheder Normal saldo Kolonnebegrænsning Link til økonomiske dimensioner
100 Sorteret efter månedlig afvigelse i stigende rækkefølge DES
130 SORT 160:490 D
160 Salg C 4100
190 Salgsstatistik 4110
...
490 Renteindtægt C 7000
520 DES
550 Sorteret efter absolut afvigelse ÅTD i faldende rækkefølge DES
580 ASORTDESC 610:940 G
610 Salg A 4100
640 Salgsstatistik 4110
...
940 Renteindtægt A 7000

Angiv en celle af typen Tilsidesæt format

Cellen Tilsidesæt format angiver den formatering, der anvendes til rækken, når rapporten udskrives. Denne formatering tilsidesætter den formatering, der er angivet i kolonnedefinitionen og rapportdefinitionen. Som standard er den formatering, der er angivet i disse definitioner, valuta. Hvis en række i rapporten angiver antallet af aktiver, såsom antallet af bygninger, og en anden række angiver pengeværdien af disse aktiver, kan du tilsidesætte valutaformateringen og angive numerisk formatering for den række, der angiver antallet af bygninger. Du angiver disse oplysninger i dialogboksen Tilsidesæt format. De tilgængelige indstillinger afhænger af den formatkategori, du vælger. Området Prøve i dialogboksen viser eksempelformater. Følgende formatkategorier er tilgængelige:

 • Formatering af valuta
 • Formatering af tal
 • Formatering af procenter
 • Brugerdefineret formatering

Tilsidesæt celleformatering

 1. Åbn den rækkedefinition, der skal ændres, i Report Designer.
 2. I den række, som formatet skal tilsidesættes for, skal du dobbeltklikke på cellen i kolonnen Tilsidesæt format.
 3. I dialogboksen Tilsidesæt format skal du vælge de formateringsindstillinger, der skal bruges til denne række i rapporten.
 4. Klik på OK.

Formatering af valuta

Formatering af valuta gælder for et regnskabsbeløb og inkluderer valutasymbolet. Følgende indstillinger er tilgængelige:

 • Valutasymbol – Valutasymbolet for rapporten. Værdien tilsidesætter indstillingen Internationale indstillinger for firmaoplysningerne.
 • Negative tal – negative tal kan have et minustegn (-), de kan vises i parentes, eller de kan have en trekant (∆).
 • Decimaler – antallet af cifre, der skal vises efter decimaltegnet.
 • Tekst for tilsidesættelse ved nulværdi – teksten, der skal medtages i rapporten, når beløbet er 0 (nul). Denne tekst vises som den sidste linje i området Eksempel.

  Bemærk

  Hvis udskrivning undertrykkes for nulværdier eller ingen periodeaktivitet, undertrykkes denne tekst.

Formatering af tal

Formatering af tal gælder for alle beløb og inkluderer ikke et valutasymbol. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

 • Negative tal – negative tal kan have et minustegn (-), de kan vises i parentes, eller de kan have en trekant (∆).
 • Decimaler – antallet af cifre, der skal vises efter decimaltegnet.
 • Tekst for tilsidesættelse ved nulværdi – teksten, der skal medtages i rapporten, når beløbet er 0 (nul). Denne tekst vises som den sidste linje i området Eksempel.

  Bemærk

  Hvis udskrivning undertrykkes for nulværdier eller ingen periodeaktivitet, undertrykkes denne tekst.

Formatering af procenter

Formatering af procenter indeholder procenttegnet (%). Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

 • Negative tal – negative tal kan have et minustegn (-), de kan vises i parentes, eller de kan have en trekant (∆).
 • Decimaler – antallet af cifre, der skal vises efter decimaltegnet.
 • Tekst for tilsidesættelse ved nulværdi – teksten, der skal medtages i rapporten, når beløbet er 0 (nul). Denne tekst vises som den sidste linje i området Eksempel.

  Bemærk

  Hvis udskrivning undertrykkes for nulværdier eller ingen periodeaktivitet, undertrykkes denne tekst.

Brugerdefineret formatering

Brug kategorien for brugerdefineret formatering til at oprette et brugerdefineret tilsidesættelse af format. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

 • Type – Det brugerdefinerede format.
 • Tekst for tilsidesættelse ved nulværdi – teksten, der skal medtages i rapporten, når beløbet er 0 (nul). Denne tekst vises som den sidste linje i området Eksempel.

  Bemærk

  Hvis udskrivning undertrykkes for nulværdier eller ingen periodeaktivitet, undertrykkes denne tekst.

Typen bør angive den positive værdi og derefter den negative værdi. Normalt angiver du et lignende format, som differentierer positive og negative værdier. Hvis du for eksempel vil angive, at både positive og negative værdier har to decimaler, men negative værdier vises i parenteser, skal du angive 0,00;(0,00). Følgende tabel viser brugerdefinerede formater, du kan bruge til at styre formatet af dine værdier. Alle eksempler er baseret på værdien 1234,56.

Format Positiv Negativ Nul
0 1235 -1235 0
0;0 1235 1235 0
0;(0);- 1235 1235 -
#,###;(#,###);“” 1.235 (1.235) (Tom)
#,##0,00;(#,##0,00);nul 1.234,56 (1.234,56) nul
0,00 %;(0,00 %) 123456,00 % (123456,00 %) 0,00 %

Angiv en celle af typen Normal saldo

Cellen Normal saldo i en rækkedefinition styrer fortegnet på beløb i en række. Hvis du vil ændre fortegnet for en række, eller hvis den normale saldo for en konto er et kreditbeløb, skal du angive et C i cellen Normal saldo for den pågældende række. Report Designer vender fortegnet om på alle kreditstatuskonti i den pågældende række. Når rapportdesigneren konverterer disse konti, fjernes debet/kredit-egenskaber fra alle beløb, og gør derfor sammentællingen ligetil. Hvis du for eksempel vil beregne nettoresultatet, skal du trække udgifter fra indtægter. Sammentalte og beregnede rækker påvirkes normalt ikke af en C-kode. Men XCR-protokollen til udskrivning i kolonnedefinitionen vender tegnet for en række, der indeholder et C i kolonnen Normal saldo. Denne formatering er især vigtig, når du vil have vist alle negative afvigelser som negative beløb. Hvis et sammentalt eller beregnet tal har det forkerte fortegn, skal du angive et C i cellen Normal saldo for rækken for at vende fortegnet.

Angiv en celle af typen Rækkemodifikator

Indholdet af cellen Rækkemodifikator i en rækkedefinition tilsidesætter regnskabsårene, perioderne og andre oplysninger, der er angivet i kolonnedefinitionen for rækken. Den valgte modifikator gælder for alle konti i rækken. Du kan redigere hver række ved hjælp af en eller flere af følgende typer modifikatorer:

 • Kontomodifikatorer
 • Bogkodemodifikatorer
 • Konto- og transaktionsattributter

Tilsidesætte en kolonnedefinition

 1. Åbn den rækkedefinition, der skal ændres, i Report Designer.

 2. I den række, hvor du vil tilsidesætte kolonnedefinitionen skal du dobbeltklikke på cellen Rækkemodifikator.

 3. I dialogboksen Rækkemodifikator skal du vælge en indstilling i feltet Kontomodifikator. Se en beskrivelse af indstillingerne i afsnittet "Kontomodifikatorer".

 4. I feltet Bogkodemodifikator skal du vælge den bogkode, der skal bruges til rækken.

 5. Under Attributter skal du benytte nedenstående fremgangsmåde for at tilføje en post for hver attribut, der skal medtages i rækkekoden:

  1. Dobbeltklik på cellen Attribut, og vælg et attributnavn. Advarsel: erstat nummertegnet (#) med en numerisk værdi.
  2. Dobbeltklik på cellen Fra, og angiv den første værdi for området.
  3. Dobbeltklik på cellen Til, og angiv den sidste værdi for området.
 6. Klik på OK.

Kontomodifikatorer

Når du vælger en bestemt konto, kombinerer rapportdesigneren normalt kontoen og regnskabsårene, perioderne og andre oplysninger, du angiver i kolonnedefinitionen. Du kan bruge forskellige oplysninger, såsom forskellige regnskabsperioder for bestemte rækker. Følgende tabel viser de tilgængelige kontomodifikatorer. Erstat nummertegnet (#) med en værdi, der er lig med eller mindre end antallet af perioder i et regnskabsår.

Kontomodifikator Hvad udskrives
/BB Startsaldoen for en konto
/# Saldoen for den angivne periode.
/-# Saldoen for den periode, der er # perioder før den aktuelle periode.
/+# Saldoen for den periode, der er # perioder efter den aktuelle periode.
/C Saldoen for den aktuelle periode.
/K-# Saldoen for den periode, der er # perioder før den aktuelle periode.
/K+# Saldoen for den periode, der er # perioder efter den aktuelle periode.
/Y Saldoen år til dato i den aktuelle periode.
/Y-# Saldoen år til dato i den periode, der er # perioder før den aktuelle periode.
/Y+# Saldoen år til dato i den periode, der er # perioder efter den aktuelle periode.

Bogkodemodifikatorer

Du kan begrænse en række til en eksisterende kode. Kolonnedefinitionen skal indeholde mindst én FD-kolonne, der indeholder en bogkode.

Bemærk

Bogkodebegrænsningen for en række tilsidesætter bogkodebegrænsningerne i kolonnedefinitionen for den pågældende række.

Konto- og transaktionsattributter

Nogle regnskabssystemer understøtter kontoattributter og transaktionsattributter i regnskaberne. Disse attributter fungerer som virtuelle kontosegmenter og kan indeholde yderligere oplysninger om kontoen eller transaktionen. Disse ekstra oplysninger kan være konto-id'er, batch-id'er, postnumre eller andre attributter. Hvis regnskabssystemet understøtter attributter, kan du bruge kontoattributter eller transaktionsattributter som rækkemodifikatorer i rækkedefinitionen. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilsidesætter rækkeoplysninger, i afsnittet "Tilsidesætte en kolonnedefinition" tidligere i denne artikel.

Cellen Link til økonomiske dimensioner indeholder links til de økonomiske data, der skal medtages i hver række i en rapport. Denne celle indeholder dimensionsværdier, men du kan angive celler i et regneark i Microsoft Excel i stedet for eller sammen med segmentværdier eller dimensionsværdier. Dialogboksen Dimensioner åbnes ved at dobbeltklikke på cellen Link til økonomiske dimensioner.

Bemærk

Report Designer kan ikke vælge konti, dimensioner eller felter fra Microsoft Dynamics ERP-systemet, der indeholder et af følgende reserverede tegn: &, *, [, ], { eller }. Hvis du vil angive oplysninger for en række, der allerede findes i rækkedefinitionen, skal du tilføje oplysningerne i cellen Link til økonomiske dimensioner. Hvis du vil tilføje nye rækker, der indeholder hyperlinks til de økonomiske data, skal du bruge dialogboksen Indsæt rækker fra for at oprette nye rækker i rapportdefinitionen. Kolonnens titel ændres, afhængigt af hvordan kolonnen er konfigureret, som vist i følgende tabel.

Linktype, der er valgt Beskrivelsen af kolonnen Link ændres til dette
Økonomiske dimensioner Link til økonomiske dimensioner
Eksternt regneark Link til regneark
Økonomisk dimensioner + regneark Link til økonomiske dimensioner + regneark
Management Reporter-rapport Management Reporter-rapport

Angiv en dimension eller et interval

 1. Åbn den rækkedefinition, der skal ændres, i Report Designer.
 2. Dobbeltklik på en celle i kolonnen Link til økonomiske dimensioner.
 3. Dobbeltklik på en celle under dimensionsnavnet i dialogboksen Dimensioner.
 4. Vælg Person eller interval i dialogboksen for dimensionen.
 5. I feltet Fra skal du angive den første dimension eller klikke på Gennemse for at søge efter tilgængelige dimensioner. Du kan angive en række dimensioner ved at angive den sidste dimension i feltet Til.
 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen for dimensionen. Dialogboksen Dimensioner viser den opdaterede dimension eller det opdaterede interval.
 7. Klik på OK for at lukke dialogboksen Dimensioner.

Få vist konti med nulsaldo i en rækkedefinition

Som standard udskriver rapportdesigneren ikke rækker, der ikke har en tilsvarende saldo i de økonomiske data. Du kan derfor oprette en rækkedefinition, der omfatter alle naturlige segmentværdier eller alle dimensionsværdier og derefter bruge denne rækkedefinition til alle dine afdelinger.

Ændre indstillingerne for nulsaldo

 1. Åbn den rapportdefinition, der skal ændres, i Report Designer.
 2. På fanen Indstillinger under Anden formatering skal du vælge indstillinger for den rækkedefinition, der bruges i rapportdefinitionen.
 3. Gå til menuen Filer, og klik på Gem for at gemme ændringerne.

Bruge jokertegn og intervaller i en rækkedefinition

Når du angiver en naturlig segmentværdi i dialogboksen Dimensioner, kan du anbringe et jokertegn ? eller *) i en hvilken som helst placering i et segment. Report Designer udtrækker alle værdierne for de definerede positioner uden at tage højde for jokertegnene. Rækkedefinitionen indeholder for eksempel kun naturlige segmentværdier, og naturlige segmenter har fire tegn. Ved at angive 6??? i en række beder du rapportdesigneren om at medtage alle konti, der har en naturligt segment-værdi, der starter med 6. Hvis du indtaster 6</strong>, returneres de samme resultater, men de omfatter også værdier med variabel bredde som f.eks. *60 og 600000. rapportdesigneren erstatter de enkelte jokertegn (?) med et komplet udvalg af mulige værdier, som omfatter bogstaver og specialtegn. I intervallet fra 12?0 til og med 12?4 erstattes jokertegnet i 12?0 for eksempel af den laveste værdi i tegnsættet, og jokertegnet i 12?4 erstattes af den højeste værdi i tegnsættet.

Bemærk

Du bør undgå at bruge jokertegn for start- og slutkonti i intervaller. Hvis du bruger jokertegn i den første konto eller den sidste konto, får du måske uventede resultater.

Enkeltsegment- eller enkeltdimensionsområder

Du kan angive en række segmentværdier eller dimensionsværdier. Fordelen ved at angive et interval er, at du ikke behøver at opdatere rækkedefinitionen, hver gang der tilføjes en ny segmentværdi eller dimensionsværdi til de økonomiske data. Intervallet + konto = [6100:6900] henter for eksempel værdierne fra konto 6100 til og med 6900 i rækkebeløbet. Når et interval indeholder et jokertegn (?), evaluerer rapportdesigneren ikke intervallet tegn for tegn. I stedet bestemmes den lave og høje ende af intervallet, og derefter medtages slutværdierne og alle værdier mellem dem.

Bemærk

Report Designer kan ikke vælge konti, dimensioner eller felter fra Microsoft Dynamics ERP-systemet, der indeholder et af følgende reserverede tegn: &, *, [, ], { eller }. Du kan kun tilføje et plustegn (&), når du automatisk opretter rækkedefinitioner ved hjælp af dialogboksen Indsæt rækker fra dimensioner.

Intervaller med flere segmenter eller flere dimensioner

Når du angiver et interval ved hjælp af kombinationer af flere dimensionsværdier, foretages intervalsammenligningen på basis af ..\financial-dimensions\dimension-by-dimension. Intervalsammenligningen kan ikke udføres tegn for tegn eller på basis af et delvist segment. Intervallet + konto = [5000:6000], afdeling = [1000:2000], bærer = [00] omfatter for eksempel kun de konti, der svarer til hvert enkelt segment. I dette scenarie skal den første dimension være i intervallet fra 5000 til 6000, den anden dimension skal være i intervallet fra 1000 til 2000, og den sidste dimension skal være 00. For eksempel er + konto =[5100], afdeling =[1100], bærer =[01] ikke medtaget i rapporten, da det sidste segment er uden for det angivne interval. Hvis en segmentværdi indeholder mellemrum, skal du sætte værdien i kantede parenteser ([ ]). Følgende værdier er gyldige for et segment på fire tegn: [ 234], [123 ], [1 34]. Dimensionsværdier skal omsluttes af kantede parenteser ([ ]), og rapportdesigneren tilføjer disse parenteser for dig. Når et interval med flere segmenter eller flere dimensioner indeholder jokertegn (? eller *) bestemmes den lave og høje ende af intervallet med flere segmenter eller flere dimensioner, og derefter medtages slutværdierne og alle værdier imellem dem. Hvis du har et stort interval, såsom hele rækken af konti fra 40000 til og med 99999, skal du angive en gyldig startkonto og slutkonto, hvis det er muligt.

Bemærk

Report Designer kan ikke vælge konti, dimensioner eller felter fra Microsoft Dynamics ERP-systemet, der indeholder et af følgende reserverede tegn: &, *, [, ], { eller }. Du kan kun tilføje et plustegn (&), når du automatisk opretter rækkedefinitioner ved hjælp af dialogboksen Indsæt rækker fra dimensioner.

Tilføje eller trække fra andre konti i en rækkedefinition

Hvis du vil tilføje eller fratrække pengebeløbene på en konto fra pengebeløbene på en anden konto, kan du bruge plustegnet (+) og minustegnet (-) i cellen Link til økonomiske dimensioner. Følgende tabel viser gyldige formater for links til addition og subtraktion til økonomiske data.

Handling Brug dette format:
Tilføj to fuldt kvalificerede konti. + Division = [000], konto = [1205], afdeling = [00] + Division = [100], konto = [1205], afdeling = [00]
Tilføj to segmentværdier. + Konto = [1205] + konto = [1210]
Tilføj segmentværdier, der indeholder jokertegn. + Konto = [120? + konto = [11??]
Tilføj et interval af fuldt kvalificerede konti. + Division = [000:100], konto = [1205], afdeling = [00]
Tilføj et interval af segmentværdier. +Konto = [1200:1205]
Tilføj et interval af segmentværdier, der indeholder jokertegn. +Konto = [120?:130?]
Træk en fuldt kvalificeret konto fra en anden fuldt kvalificeret konto. + Division = [000], konto = [1205], afdeling = [00] - Division = [100], konto = [1205], afdeling = [00]
Træk en segmentværdi fra en anden segmentværdi. + Konto = [1205] - konto = [1210]
Træk en segmentværdi, der indeholder et jokertegn fra en anden segmentværdi. + Konto = [1200] - konto = [11??]
Træk et interval af fuldt kvalificerede konti fra. -Division = [000:100], konto = [1200:1205], afdeling = [00:01]
Træk et interval af segmentværdier fra. -Konto = [1200:1205]
Træk et interval af segmentværdier, der indeholder jokertegn, fra. -Konto = [120?:130?]

Selvom du kan redigere kontiene direkte, kan du også bruge dialogboksen Dimensioner til at anvende den korrekte formatering på dine hyperlinks til økonomiske data. Alle værdierne kan indeholde jokertegn (? eller *). Report Designer kan dog ikke vælge konti, dimensioner eller felter fra Microsoft Dynamics ERP-systemet, der indeholder et af følgende reserverede tegn: &, *, [, ], {, eller }.

Bemærk

For at trække værdier fra, skal du sætte parenteser omkring værdierne. Hvis du for eksempel angiver 450?-(4509), vises det som + konto = [4509] - konto = [450?], og du instruerer rapportdesigneren i at trække beløbet for kontosegment 4509 fra beløbet for et kontosegment. der starter med 450.

Lægge konti til eller trække konti fra andre konti

 1. Åbn den rækkedefinition, der skal ændres, i Report Designer.

 2. I den relevante række skal du dobbeltklikke på cellen i kolonnen Link til økonomiske dimensioner.

 3. I den første række i dialogboksen Dimensioner skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:

  1. I det første felt skal du markere alle dimensioner (standard) eller klikke for at åbne dialogboksen Administrer dimensionssæt, hvor du kan oprette, redigere, kopiere eller slette et sæt.
  2. Dobbeltklik på cellen Operator +/- , og vælg plus- (+) eller minusoperatoren (-), der gælder for en eller flere dimensionsværdier eller sæt i rækken.
  3. I den relevante kolonne med dimensionsværdier skal du dobbeltklikke på cellen for at åbne dialogboksen Dimensioner og vælge, om denne dimensionsværdi er for en enkelt dimension eller et interval, et dimensionsværdisæt eller samlekonti. Du finder beskrivelser af felterne i dialogboksen Dimensioner i afsnittet "Beskrivelse af dialogboksen Dimensioner".
  4. Angiv segmentværdier i kolonnen Fra og kolonnen Til.
 4. Gentag trin 2-3 for at tilføje flere handlinger.

Bemærk

Operatoren gælder for alle dimensioner i rækken.

Beskrivelse af dialogboksen Dimensioner

I følgende tabel beskrives felterne i dialogboksen Dimensioner.

Vare Beskrivelse
Enkelt dimension eller interval I feltet Fra skal du angive navnet på en konto eller klikke på knappen Gennemse Gennemse for at søge efter kontoen. Hvis du vil vælge et interval, skal du søge efter en værdi i feltet Til.
Dimensionsværdisæt Angiv navnet på dimensionsværdisættet i feltet Navn. Hvis du vil oprette, redigere, kopiere eller slette e sæt, skal du klikke på Administrer dimensionsværdisæt. Feltet Formel udfyldes med formlen fra cellen Link til økonomiske dimensioner for dette dimensionsværdisæt i rækkedefinitionen.
Samlekonti I feltet Navn skal du indtaste eller søge efter en dimension af samlekonti. Feltet Formel udfyldes med formlen i cellen Link til økonomiske dimensioner for denne samlekonto i rapportdefinitionen.

Tilføje dimensionsværdisæt i en rækkedefinition

Et dimensionsværdisæt er en navngivet gruppe af dimensionsværdier. Et dimensionsværdisæt kan udelukkende indeholde værdier i en enkelt dimension, men du kan bruge et dimensionsværdisæt i flere rækkedefinitioner, kolonnedefinitioner, rapporteringstrædefinitioner og rapportdefinitioner. Du kan også kombinere dimensionsværdisæt i en rapportdefinition. Når en ændring af de økonomiske data kræver, at du ændrer dimensionsværdisættet, kan du opdatere definitionen af dimensionsværdisættet, og denne opdatering gælder for alle områder, der bruger dimensionsværdisættet. Hvis du for eksempel ofte angiver et interval af værdier, der skal knyttes til de økonomiske data, såsom værdierne fra 5100 til og med 5600, kan du tildele dette interval til et kontosæt med navnet Salg. Når dimensionsværdigruppen er oprettet, kan du vælge sættet som et link til de økonomiske data. I et andet eksempel, hvor et værdiområde fra 5100 til og med 5600 er tildelt Salg, og tildelt 4175 er tildelt Rabatter, kan du beregne det samlede salg ved at trække Rabatter fra Salg, som i (5100:5600)-4175. Denne handling er angivet som (5100:5600)-4175.

Oprette et dimensionsværdisæt

 1. Åbn den række-, kolonne- eller trædefinition, der skal ændres, i Report Designer.
 2. Klik på Administrer dimensionsværdisæt i menuen Rediger.
 3. I dialogboksen Administrere dimensionsværdisæt i feltet Dimension skal du vælge den type dimensionsværdisæt, der skal oprettes, og derefter klikke på Ny.
 4. Angiv et navn og en beskrivelse for sættet i dialogboksen Ny.
 5. I kolonnen Fra skal du dobbeltklikke i en celle.
 6. I dialogboksen Konto skal du vælge kontonavnet på listen eller søge efter posten i feltet Søg. Klik derefter på OK.
 7. Gentag trin 5 til 6 i kolonnen Til for at designe en formel for denne operator.
 8. Når formlen er fuldført, skal du klikke på OK.
 9. Klik på Luk i dialogboksen Administrer dimensionsgrupper.

Opdatere en gruppe af dimensionsværdier

 1. Åbn den række-, kolonne- og trædefinition, der skal redigeres, i Rapportdesigner.
 2. Klik på Administrer dimensionsværdisæt i menuen Rediger.
 3. I dialogboksen Administrer dimensionsværdisæt i feltet Dimension skal du vælge en dimensionstype.
 4. Vælg det dimensionsværdisæt, der skal opdateres, på listen, og klik derefter på Rediger.
 5. I dialogboksen Rediger skal du redigere de formelværdier, der skal medtages i sættet.

  Bemærk

  Hvis du tilføjer nye konti eller dimensioner, skal du sørge for at redigere de eksisterende dimensionsværdisæt, så ændringerne implementeres.

 6. Dobbeltklik på cellen, og vælg den relevante operator, Fra konto og Til konto.
 7. Klik på OK for at lukke dialogboksen Rediger og gemme ændringerne.

Kopiere et dimensionssæt

 1. Åbn den række-, kolonne- eller trædefinition, der skal ændres, i Report Designer.
 2. Klik på Administrer dimensionsværdisæt i menuen Rediger.
 3. I dialogboksen Administrer dimensionsværdisæt i feltet Dimension skal du vælge en dimensionstype.
 4. Vælg det sæt, der skal kopieres, på listen, og klik derefter på Gem som.
 5. Angiv et nyt navn for det kopierede sæt, og klik derefter på OK.

Slette en dimensionsgruppe

 1. Åbn den række-, kolonne- og trædefinition, der skal redigeres, i Rapportdesigner.
 2. Klik på Administrer dimensionsværdisæt i menuen Rediger.
 3. I dialogboksen Administrer dimensionsværdisæt i feltet Dimension skal du vælge en dimensionstype.
 4. Markér det sæt, der skal slettes, og klik derefter på Slet. Klik på Ja for at slette dimensionsværdisættet permanent.

Se også

Økonomirapportering