Ordliste for Finance and Operations

Denne ordliste til Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition definerer centrale udtryk og begreber.

A

regnskabskladde

En kladde, der bruges til at registrere de økonomiske konsekvenser af regnskabshændelser i et regnskabssystem.

konteringsregel

En regel i et regnskabssystem, der bestemmer principperne, metoderne og procedurerne til klassificering, registrering og afrapportering af de økonomiske konsekvenser for regnskabshændelser.

ACH (Automated Clearing House)

Et elektronisk pengeoverførselssystem i USA, der giver mulighed for at overføre penge mellem en modtagende parts og en afsendende parts bankkonti.

faktisk antal

Det målte antal, der indgår i eller udgår fra en aktivitet.

bekræftelse af adresse

Den tjeneste, der udbydes af en kreditkortbehandler og kontrollerer, at den faktureringsadresse, der angives af en kortindehaver, svarer til de oplysninger, der er registreret hos den udstedende bank.

aldersfordelt

Den proces, der består i at klassificere tidsperioder efter alder.

forældelsesperiode

Det antal dage i en tidsperiode, der bruges til at rapportere om en forfalden debitorbetalingssaldo.

B

balance

En opgørelse over en organisations økonomiske situation med angivelse af aktiver, passiver og egenkapital på en specifik dato.

statuskonto

En konto, der beskriver ændringerne i den værdi, der angives på en balance.

bankafstemning

En praksis, der består i at afstemme en finanskonto, der repræsenterer en bankkonto, ved at afstemme finanskontoposter med poster på bankkontoudtog.

batchattribut

En produktattribut for et procesbatch eller et overførselsbatch.

sidste holdbarhedsdato

Den anbefalede dato for opnåelse af den optimale kvalitet eller egenskab for et produkt.

sidste holdbarhedsperiode

Den tidsperiode, hvor den optimale kvalitet eller egenskab for et produkt kan opnås.

veksel

Et kildedokument, der dokumenterer en ubetinget anmodning til en tredjepart om at betale en anden part på forlangende.

blokering

Den handling, der består i at sætte et dokument eller produkt på hold.

Styklister

En liste over de produkter og antal, der skal bruges til at fremstille ét produkt.

budgetstyring

En praksis, der består i kun at godkende udgifter, hvor budgetmidler kan reserveres til opfyldelse af fremtidige betalingsforpligtelser.

budgetstyringsdimension

En kombination af værdierne for de aktive økonomiske dimensioner, der bruges til at fordele budgetmidler, der skal betales til planlagte aktiviteter.

budgetstyringsregel

Kodningen af en forretningsbeslutning for at kontrollere bogførte og faktiske udgifter i forhold til de tilgængelige budgetmidler, der er tildelt detaljerede eller opsummerede aktiviteter, der er defineret af kombinationer af gyldige værdier for budgetstyringsdimensionen.

tidsperiode for budgetcyklus

En tidsperiode, der er angivet som et antal perioder i regnskabskalenderen. Budgetperioden kan være forskellig fra regnskabsperioden.

budgetgruppe

Et sæt økonomiske dimensionsværdier i et budgetdimensionshierarki, der bruges til at beregne de samlede budgetmidler, som fordeles til overordnede økonomiske dimensionsværdier ved at opsummere de budgetmidler, der er tildelt underordnende økonomiske dimensionsværdier.

budgetmodel

En planlægningsstruktur, der bruges til at planlægge fordelinger af budgetmidler og udgifter.

bulkvare

Angivelsen for en formelvare i en produktleveringsaktivitet.

bundt

Kombinationen af et antal produkter, der er til salg som én enhed.

virksomhedsenhed

En halvautomatisk driftsenhed, der er skabt for at nå strategiske forretningsmålsætninger.

C

kapacitetsbelastning

Den maksimale mængde planlagt arbejde, som en ressource kan udføre på et påkrævet kapacitetsniveau.

kapacitetsplanlægning

En procedure til bestemmelse af de krav til ressourcekapaciteten, der lever op til den fremtidige efterspørgsel efter output inden for specifikke tidsperioder.

overført budget

Det budget, der overføres fra et regnskabsår til det næste, og som er reserveret til åbne indkøbsordrer i det nye regnskabsår.

pengegenererende enhed

Den mindste gruppe klassificerbare aktiver, der genererer kontanter uafhængigt af andre aktiver i en organisation. Disse grupper af aktiver bruges til at måle værditab, som forekommer.

fastvægt

En salgsvares eller lagervares faktiske eller nominelle vægt.

kontoplan

En liste over hovedkonti.

vareforbrug

En regnskabskategori, der bruges til at opsummere de økonomiske konsekvenser af fremstillingen af produkter og lagerføringen.

kontrahent

En rolle, der indtages af en person, som er en del af en kontrahent/arbejdsgiver-relation hos en juridisk enhed.

samprodukt

En vare, der produceres sammen med en anden vare.

bærer

En driftsenhed, hvis ledere er ansvarlige for de budgetterede og faktisk udgifter.

omkostningsafvigelse

Forskellen mellem en forventet omkostning og en faktisk omkostning.

efterkalkulation

Den proces, der består i at beregne, tildele og fordele omkostningerne for de økonomiske ressourcer, der anskaffes, produceres eller leveres af en organisation.

LE (leveringsevne)

Den andel af produktoutputtet fra tilgængelige operationsressourcer og det tilgængelige inputprodukt, der er påkrævet for at opfylde et bestemt kundebehov.

valutakode

Et alfanumerisk id, der repræsenterer en valutaenhed.

procestid

Den tid, det tager at udføre en aktivitet.

D

dashboard

Den typiske startside i Finance and Operations. På dashboardet kan brugere se en sektion for hvert arbejdsområde, de har adgang til. Hver sektion viser felter fra oversigtssektionerne i det relaterede arbejdsområde. Dashboardet består af et navn og sektioner med felter.

dataenhed

En informationsstruktur, der repræsenterer de data, der er karakteristiske for et objekt.

delegeret

En delegeret er en type, der repræsenterer referencer til metoder med en bestemt parameterliste og returtype.

følgeseddel

Et forretningsdokument, der dokumenterer leveringen af produkter fra én part til en anden.

behovsprognose

En forudsigelse af et fremtidigt produktbehov.

beregne behovsprognose

En forretningsproces, der beregner fremtidig efterspørgsel og opretter behovsprognoser baseret på historiske transaktionsdata.

installerbar pakke

Det køretøj, der bruges til installation på UAT (User Acceptance Test) og i produktionsmiljøer.

designer

Et Visual Studio-værktøj, som du brugte til at oprette, opdatere og kontrollere dine modelelementer.

dimensionsbaseret produktkonfiguration

En konfigurationsteknologi, der bruges til at oprette produktvarianter ved at vælge værdier for produktdimensioner.

specifikt produkt

Et entydigt identificerbart produkt.

dokumentstyringssystem

En programtjeneste til lagring og håndtering af en organisations dokumenter.

pligt

Et sæt programadgangsrettigheder, der er påkrævet for, at en bruger kan opfylde sine pligter, i sikkerhedsmodellen.

E

EFT (elektronisk pengeoverførsel)

Et netværksbaseret system til overførsel af penge fra én bankkonto til en anden.

hændelse

En hændelse lader en klasse eller et objekt meddele andre klasser eller objekter, når der sker noget af interesse.

EPE (Every Product Every)

Et lean koncept, der bruges til at etablere en regelmæssigt gentaget produktionscyklus.

udvidelse

Tilpasning af et program ved at tilføje funktioner i eksisterende kode.

F

økonomisk dimension

En klassificering af økonomiske data, som oprettes ud fra parterne, lokaliteterne, produkterne og aktiviteterne i en organisation og bruges til administrationsrapportering.

økonomisk dimensionsværdi

Et dataelement inden for domænet for en økonomisk dimension.

regnskab

En rapport, der dokumenterer en organisations økonomiske oplysninger og økonomiske situation.

fast omkostning

En omkostning, der ikke varierer med ændringer i leveret produktmængde og -output.

fast valuta

En valuta, der har en fast valutakurs i forhold til en anden valuta.

fastmængde-kanban

En kanban-type, der bruges, når det kanban-antal, der kan tildeles en kanban-regel, er konstant.

formel

En numerisk relation mellem input og output for produktionsprocesser.

formelvare

Et output for en batchproces, der bestemmes af en formel.

G

generel budgetreservation

Et dokument, der bruges ofte af offentlige myndigheder til at afsætte eller øremærke budgetterede midler, så disse midler ikke er tilgængelige til andre formål.

frist

Den tidsperiode, der går efter en angiven dato, og hvor en forpligtelse kan indfries uden sanktion.

GST (moms på varer og ydelser)

En moms, der opkræves i nogle lande/områder.

I

intern

Forekommer mellem eller er relateret til to eller flere juridiske enheder, der er en del af den samme organisation, der konsoliderer kontiene for alle de juridiske enheder.

fakturasammenholdelse

En praksis, der består i at sammenholde kreditorfakturapriser og produktantal med indkøbsordrer og produktkvitteringer.

varefordelingsnøgle

En produktfamilieinddeling, der bruges til hovedplanlægning og efterspørgselsprognose.

varerelation

En reference til varefordelingsgruppen eller varen og dens produktdimensioner i en kanban-regel.

K

kanban

Et signal, der kommunikerer et krav til en produktantal.

kanban-proces

Definerer sekvensen af aktiviteter, der udføres for kanbans, som er oprettet for en kanban-regel.

kanban-job

En proces eller overførselsaktivitet i et produktionsflow, der udløses af en kanban.

kanbanforbrug

Tilbagetrækningen af produktkomponenter fra lageret for at færdiggøre kanban-produktionsjob.

kanban-regel

En regel i et lean manufacturing-system, der realiserer politikkerne for materialeplanlægning og genopfyldning ved at bestemme, hvordan proces- og overførselsaktiviteterne koordineres i produktionsflow.

L

lean manufacturing

En filosofi, hvori fremstillingsprocesserne fremmer produktionsflow og forretningsaktiviteter.

lean planlægningsgruppe

En måde, hvorpå varer kan aggregeres til produktion, f.eks. på baggrund af konfigurationsgruppe, forsendelsesgruppe eller transportgruppe.

finanskonto

En klassificering, der oprettes ud fra kombinationen af hovedkontoværdien og andre økonomiske dimensionsværdier, der er angivet på kontoplanen og bruges til klassificering af de økonomiske konsekvenser af økonomisk aktivitet.

licenskode

En alfanumerisk nøgle, der giver en part rettigheder til at bruge software eller softwarekomponenter som angivet i betingelserne for licensaftalen, og som aktiverer og deaktiverer softwaremoduler, softwareegenskaber og softwarefunktioner.

likviditet

En parts mulighed for at bruge omsætningsaktiver til betaling af omsætningsforpligtelser.

M

behovsplanlægning

Den proces, der består i at generere en tidsplan for sammenholdelse af udbud med efterspørgsel.

model

En model indeholder kodeelementer og referencemetadata. Den oprettes og kontrolleres i Visual Studio.

modelelement

En model er en gruppe elementer (kildefiler og metadata), der udgør en softwareløsning, der kan distribueres. Modellen er et begreb i designfasen.

N

BNV (bogført nettoværdi)

Værdien af et anlægsaktiv, der er beregnet som forskellen mellem den oprindelige omkostning for anlægsaktivet minus dets akkumulerede afskrivninger.

O

objektrettighed

En tilladelse til at oprette, læse, opdatere, slette eller udføre en handling på et sikret objekt.

driftsenhed

En organisation, der opdeler administrationen af økonomiske ressourcer og driftsprocesser mellem personer, der er forpligtet til at maksimere brugen af knappe ressourcer, til at forbedre processer og til at redegøre for deres præstation.

slutprodukt

De fysiske produkter, der er resultatet af en aktivitet.

overlejre

En metode til tilpasning af kildekoden ved at levere ny kildekode, der tilsidesætter standardkildekoden.

P

pakke

En pakke er en kompilerbar og installerbar enhed for en eller flere modeller.

part

En person eller organisation, der deltager i økonomiske aktiviteter.

udligning

Den proces, der består i sporing af antallet af en påkrævet vare til dens kilde.

udligningshændelse

En ressourceflowhændelse, der signalerer behovet for et produkt.

planlagt intern efterspørgsel

Forventet behov for et produkt af en juridisk enhed, der indtager rollen som kreditor. Det forventede behov genereres ud fra det planlagte behov for produktet ud fra en juridisk downstream-enhed.

bogføre

At registrere den pengemæssige værdi af en økonomisk hændelse på en specifik konto eller at opsummere og omklassificere generelle og subsidiære kladdekontoposter til generelle eller subsidiære finanskontoposter.

klargører

Den person, der opretter et kildedokument for at starte en anmodning om økonomiske ressourcer.

indkøbskatalog

En oversigt over produkttilbud, der er inddelt efter indkøbskategori. Et indkøbskatalog bruges til at anmode om produkter til intern brug af en organisation.

produktdimension

Størrelsen af, farven på eller konfigurationen for de produktattributter, der bruges til dimensionsbaseret produktkonfiguration.

produktfamilie

En entydig inddeling af varer, tjenester eller rettigheder, der enten er en del af den samme produktion eller de samme leveringsaktiviteter eller udbydes til de samme markedssegmenter. I Finance and Operations repræsenteres inddelingen ved hjælp af en budgetfordelingsnøgle.

produktmaster

En standardrepræsentation eller en funktionel repræsentation af et produkt, som danner basis for konfiguration af produktvarianter.

produktkvittering

Et kildedokument, der dokumenterer modtagelsen af bestilte produkter, modtagelsen af returnerede produkter eller modtagelsen af produkter, der er modtaget som vareparti.

produktvariant

En konfiguration af en produktmaster.

produktionsflow

En produktionsproces, der er designet til at bruge Lean-principper.

produktionsflowmodel

En repræsentation af produktionskapaciteten for en gruppe arbejdsceller i en produktionsflowproces.

produktionsordre

Et kildedokument, der dokumenterer kravene til fremstillingen af varer for at opfylde behovet.

produktionsplan

En tidsplan, der bruges til at producere en specifik vare og et specifikt vareantal på en specifik tid og med specifikke menneskelige og driftsmæssige ressourcer.

kundeemne

En deltager, der har en eksisterende og potentiel mulighed for at yde en tjeneste eller mulig fremtidig økonomisk værdi for en juridisk.

indkøbsaftalepolitik

En politik, der giver parter tilladelse til at ændre indkøbsaftalebetingelser.

indkøbsordrepolitik

En politik, der giver parter tilladelse til at ændre indkøbsordrebetingelser og kontrollere ordrebehandlingen.

købstilbud

Et kildedokument, der dokumenterer et tilbud om at købe en produktmængde til en angivet pris og på en angivet dato, som svar på en tilbudsanmodning i en indkøbsproces.

indkøbsrekvisition

Et kildedokument, der dokumenterer produktanmodninger, så de kan sendes til evaluering og bruges til at godkende indkøb foretaget af en indkøbsorganisation.

Q

antalsafvigelse

Forskellen mellem et bestilt produktantal og et modtaget produktantal, når der ikke forventes flere modtagelser.

R

modtagelsesadvisering

Et forretningsdokument, der dokumenterer en oversigt over de produkter, som en køber modtager fra en leverandør.

afstemning

En praksis, der består i at justere to eller flere konti eller regnskaber, så beløbene stemmer.

reduktionsnøgle

En metode, der bruges til at øge eller reducere kravene til prognoser ved behov under varedisponering baseret på brugerdefinerede procentdele, der anvendes i bestemte perioder.

register

En post, der bruges til at registrere de driftsmæssige, juridiske og økonomiske konsekvenser af ressourceflow-hændelser i et regnskabssystem.

Tilbudsanmodning

Et kildedokument, der dokumenterer en invitation til at byde på leveringen af en produktmængde til en angivet pris og på en angivet dato.

anmoder

Den person, der anmoder om de økonomiske ressourcer.

S

salgsaftale

Et kildedokument, der dokumenterer en aftale mellem to eller flere parter baseret på en aftale om, at en sælgende part giver tilsagn om at sælge en bestemt mængde eller værdi af produktet over en tidsperiode mod at få fordelagtige priser og rabatter.

salgsaftalepolitik

En politik, der giver parter tilladelse til at ændre salgsaftalebetingelser.

salgsordrepolitik

En politik, der giver parter tilladelse til at ændre salgsordrebetingelser og kontrollere ordrebehandlingen og betalingsprocesser.

salgstilbud

Et kildedokument, der dokumenterer et tilbud om at levere en produktmængde til en angivet pris og på en angivet dato, som svar på en tilbudsanmodning i en salgsproces.

sikkerhedsrolle

Et defineret sæt af programadgangsrettigheder. Den sikkerhedsrolle, en bruger er tildelt, bestemmer, hvilke opgaver brugeren kan udføre, og hvilke dele af brugergrænsefladen brugeren kan se. Alle brugere skal være tilknyttet mindst én sikkerhedsrolle for at have adgang til systemet.

opdeling af opgaver

Et designprincip, der bruges til at reducere risikoen for snyd, uregelmæssigheder og fejl, der adskiller registreringen, verificeringen, godkendelsen, retten til aktiver og de periodiske vurderingspligter for personer, der deltager i, dokumenterer eller registrerer de økonomiske konsekvenser af økonomiske transaktioner.

rækkefølge

Den rækkefølge, som job behandles i, eller operationer udføres i, på en produktionsfacilitet for at opnå målsætningerne.

delt aktiv

Et aktiv, der bruges af mere end én pengegenererende enhed (PGE). Et eksempel er et distributionscenter, der bruges til opbevaring af varer, før de transporteres til forskellige markeder, der deler det samme distributionscenter.

enkeltkortkanban

En kanban-type, der bruges med en fastmængde-kanban-regel, der opfylder en særligt stor efterspørgsel. En enkeltkortkanban udløser ikke en ny kanban, når den kasseres.

intelligent afrunding

En markedsføringspraksis, hvor der bruges ulige numre, der er marginalt mindre end deres nærmeste afrundede tal, til angivelse af priser.

kildeforudsætning

Det produktantal, der er dokumenteret på en kildedokumentlinje og genererer et udligningskrav.

statistisk budgetgrundlag

Et skøn over fremtidige behov, der oprettes ved at anvende en prognosealgoritme på historiske posteringsdata.

T

takttid

Den tid, det tager at producere én enhed af et produkt.

opgaveguide

En kontrolleret og styret oplevelse gennem trinnene i en opgaveregistrering. En opgaveguide fører brugeren gennem den oplevelse, der blev registreret. Alle virkemåder i forhold til sikkerhed, data og programmer er de samme, når en opgaveguide fuldføres, som når opgaveguiden ikke bruges. Opgaveguiden bruger samme funktioner som arbejdsrutineoptageren til at finde ud af, om en bruger har fuldført det tilsigtede trin, så denne kan bede brugeren om at udføre næste trin i optagelsen.

Arbejdsrutineoptager

Et værktøj, der er forhåndsinstalleret i Finance and Operations. Under optagelser registrerer den alle de hændelser, som brugeren indtaster på brugergrænsefladen i Finance and Operations, der udføres på serveren – herunder tilføjede værdier, ændrede indstillinger, fjernede data osv.

Opgaveregistrering

En fil, der indeholder de handlinger og anmærkninger, der registreres, når Arbejdsrutineoptager køres i Finance and Operations.

trevejs-sammenholdelsespolitik

En politik til sammenholdelse, der kræver priser fra en eller flere kreditorfakturaer for at kunne sammenholde med priserne fra en eller flere indkøbsordrer, og kræver et eller flere debitorfakturaantal for at sammenholde det med et eller flere produktkvitteringsantal.

overførselsbatch

Det antal af en eller flere varer, der overføres eller kan overføres.

tovejs-sammenholdelsespolitik

En sammenholdelsespolitik, der kræver priser fra en eller flere kreditorfakturaer for at kunne sammenholde med priserne fra en eller flere indkøbsordrer.

V

værdistrøm

En driftsenhed, der kontrollerer en eller flere produktionsflow.

variantkonfigurationsteknologi

En metode til modellering af produktmastere og søgning efter produktvariantkonfigurationer.

moms

En moms på produkter ved hver produktionsfase baseret på den moms, der gælder for den pågældende fase.

kreditorkatalog

En oversigt over produkttilbud, der er tilgængelige ved køb hos en kreditor.

kreditorfaktura

Et kildedokument, der dokumenterer en kreditorbetalingsanmodning. En kreditorfaktura kan referere til en eller flere indkøbsordrer. Når kreditorfakturaen er godkendt, kan der foretages en betaling til kreditoren.

W

arbejdscelle

En ressourcegruppe, der er en del af en produktionsflowaktivitet.

arbejder

En person, der antager rollen som medarbejder eller kontrahent og betales som modydelse for tjenester.

arbejdsområde

En side, der indeholder en oversigt over en af de aktiviteter, som udføres af brugeren. Siden bruger felter, lister og diagrammer til at vise igangværende arbejde og relaterede data fra flere kilder, og siden viser hyppige opgaver, der er relateret til disse data. Felter, der er vist i oversigtssektionen i arbejdsområdet, vises også i den relaterede sektion i dashboardet.