Ordliste for Finance and Operations

Denne ordliste til Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition definerer centrale udtryk og begreber.

A

ACH (Automated Clearing House)
Et elektronisk pengeoverførselssystem i USA, der giver mulighed for at overføre penge mellem en modtagende parts og en afsendende parts bankkonti.
afstemning
En praksis, der består i at justere to eller flere konti eller regnskaber, så beløbene stemmer.
aldersfordelt
Den proces, der består i at klassificere tidsperioder efter alder.
anmoder
Den person, der anmoder om de økonomiske ressourcer.
antalsafvigelse
Forskellen mellem et bestilt produktantal og et modtaget produktantal, når der ikke forventes flere modtagelser.
arbejder
En person, der antager rollen som medarbejder eller kontrahent og betales som modydelse for tjenester.
arbejdscelle
En ressourcegruppe, der er en del af en produktionsflowaktivitet.
arbejdsområde
En side, der indeholder en oversigt over en af de aktiviteter, som udføres af brugeren. Siden bruger felter, lister og diagrammer til at vise igangværende arbejde og relaterede data fra flere kilder, og siden viser hyppige opgaver, der er relateret til disse data. Felter, der er vist i oversigtssektionen i arbejdsområdet, vises også i den relaterede sektion i dashboardet.
Arbejdsrutineoptager
Et værktøj, der er forhåndsinstalleret i Finance and Operations. Under optagelser registrerer den alle de hændelser, som brugeren indtaster på brugergrænsefladen i Finance and Operations, der udføres på serveren – herunder tilføjede værdier, ændrede indstillinger, fjernede data osv.

B

bærer
En driftsenhed, hvis ledere er ansvarlige for de budgetterede og faktisk udgifter.
balance
En opgørelse over en organisations økonomiske situation med angivelse af aktiver, passiver og egenkapital på en specifik dato.
bankafstemning
En praksis, der består i at afstemme en finanskonto, der repræsenterer en bankkonto, ved at afstemme finanskontoposter med poster på bankkontoudtog.
batchattribut
En produktattribut for et procesbatch eller et overførselsbatch.
behovsplanlægning
Den proces, der består i at generere en tidsplan for sammenholdelse af udbud med efterspørgsel.
behovsprognose
En forudsigelse af et fremtidigt produktbehov.
bekræftelse af adresse
Den tjeneste, der udbydes af en kreditkortbehandler og kontrollerer, at den faktureringsadresse, der angives af en kortindehaver, svarer til de oplysninger, der er registreret hos den udstedende bank.
beregne behovsprognose
En forretningsproces, der beregner fremtidig efterspørgsel og opretter behovsprognoser baseret på historiske transaktionsdata.
blokering
Den handling, der består i at sætte et dokument eller produkt på hold.
BNV (bogført nettoværdi)
Værdien af et anlægsaktiv, der er beregnet som forskellen mellem den oprindelige omkostning for anlægsaktivet minus dets akkumulerede afskrivninger.
bogføre
At registrere den pengemæssige værdi af en økonomisk hændelse på en specifik konto eller at opsummere og omklassificere generelle og subsidiære kladdekontoposter til generelle eller subsidiære finanskontoposter.
budgetgruppe
Et sæt økonomiske dimensionsværdier i et budgetdimensionshierarki, der bruges til at beregne de samlede budgetmidler, som fordeles til overordnede økonomiske dimensionsværdier ved at opsummere de budgetmidler, der er tildelt underordnende økonomiske dimensionsværdier.
budgetmodel
En planlægningsstruktur, der bruges til at planlægge fordelinger af budgetmidler og udgifter.
budgetstyring
En praksis, der består i kun at godkende udgifter, hvor budgetmidler kan reserveres til opfyldelse af fremtidige betalingsforpligtelser.
budgetstyringsdimension
En kombination af værdierne for de aktive økonomiske dimensioner, der bruges til at fordele budgetmidler, der skal betales til planlagte aktiviteter.
budgetstyringsregel
Kodningen af en forretningsbeslutning for at kontrollere bogførte og faktiske udgifter i forhold til de tilgængelige budgetmidler, der er tildelt detaljerede eller opsummerede aktiviteter, der er defineret af kombinationer af gyldige værdier for budgetstyringsdimensionen.
bulkvare
Angivelsen for en formelvare i en produktleveringsaktivitet.
bundt
Kombinationen af et antal produkter, der er til salg som én enhed.

D

dashboard
Den typiske startside i Finance and Operations. På dashboardet kan brugere se en sektion for hvert arbejdsområde, de har adgang til. Hver sektion viser felter fra oversigtssektionerne i det relaterede arbejdsområde. Dashboardet består af et navn og sektioner med felter.
dataenhed
En informationsstruktur, der repræsenterer de data, der er karakteristiske for et objekt.
delegeret
En delegeret er en type, der repræsenterer referencer til metoder med en bestemt parameterliste og returtype.
delt aktiv
Et aktiv, der bruges af mere end én pengegenererende enhed (PGE). Et eksempel er et distributionscenter, der bruges til opbevaring af varer, før de transporteres til forskellige markeder, der deler det samme distributionscenter.
designer
Et Visual Studio-værktøj, som du brugte til at oprette, opdatere og kontrollere dine modelelementer.
dimensionsbaseret produktkonfiguration
En konfigurationsteknologi, der bruges til at oprette produktvarianter ved at vælge værdier for produktdimensioner.
dokumentstyringssystem
En programtjeneste til lagring og håndtering af en organisations dokumenter.
driftsenhed
En organisation, der opdeler administrationen af økonomiske ressourcer og driftsprocesser mellem personer, der er forpligtet til at maksimere brugen af knappe ressourcer, til at forbedre processer og til at redegøre for deres præstation.

E

EFT (elektronisk pengeoverførsel)
Et netværksbaseret system til overførsel af penge fra én bankkonto til en anden.
efterkalkulation
Den proces, der består i at beregne, tildele og fordele omkostningerne for de økonomiske ressourcer, der anskaffes, produceres eller leveres af en organisation.
enkeltkortkanban
En kanban-type, der bruges med en fastmængde-kanban-regel, der opfylder en særligt stor efterspørgsel. En enkeltkortkanban udløser ikke en ny kanban, når den kasseres.
EPE (Every Product Every)
Et lean koncept, der bruges til at etablere en regelmæssigt gentaget produktionscyklus.

F

faktisk antal
Det målte antal, der indgår i eller udgår fra en aktivitet.
fakturasammenholdelse
En praksis, der består i at sammenholde kreditorfakturapriser og produktantal med indkøbsordrer og produktkvitteringer.
fast omkostning
En omkostning, der ikke varierer med ændringer i leveret produktmængde og -output.
fast valuta
En valuta, der har en fast valutakurs i forhold til en anden valuta.
fastmængde-kanban
En kanban-type, der bruges, når det kanban-antal, der kan tildeles en kanban-regel, er konstant.
fastvægt
En salgsvares eller lagervares faktiske eller nominelle vægt.
finanskonto
En klassificering, der oprettes ud fra kombinationen af hovedkontoværdien og andre økonomiske dimensionsværdier, der er angivet på kontoplanen og bruges til klassificering af de økonomiske konsekvenser af økonomisk aktivitet.
følgeseddel
Et forretningsdokument, der dokumenterer leveringen af produkter fra én part til en anden.
forældelsesperiode
Det antal dage i en tidsperiode, der bruges til at rapportere om en forfalden debitorbetalingssaldo.
formel
En numerisk relation mellem input og output for produktionsprocesser.
formelvare
Et output for en batchproces, der bestemmes af en formel.
frist
Den tidsperiode, der går efter en angiven dato, og hvor en forpligtelse kan indfries uden sanktion.

G

generel budgetreservation
Et dokument, der bruges ofte af offentlige myndigheder til at afsætte eller øremærke budgetterede midler, så disse midler ikke er tilgængelige til andre formål.
GST (moms på varer og ydelser)
En moms, der opkræves i nogle lande/områder.

H

hændelse
En hændelse lader en klasse eller et objekt meddele andre klasser eller objekter, når der sker noget af interesse.

I

indkøbsaftalepolitik
En politik, der giver parter tilladelse til at ændre indkøbsaftalebetingelser.
indkøbskatalog
En oversigt over produkttilbud, der er inddelt efter indkøbskategori. Et indkøbskatalog bruges til at anmode om produkter til intern brug af en organisation.
indkøbsordrepolitik
En politik, der giver parter tilladelse til at ændre indkøbsordrebetingelser og kontrollere ordrebehandlingen.
indkøbsrekvisition
Et kildedokument, der dokumenterer produktanmodninger, så de kan sendes til evaluering og bruges til at godkende indkøb foretaget af en indkøbsorganisation.
installerbar pakke
Det køretøj, der bruges til installation på UAT (User Acceptance Test) og i produktionsmiljøer.
intelligent afrunding
En markedsføringspraksis, hvor der bruges ulige numre, der er marginalt mindre end deres nærmeste afrundede tal, til angivelse af priser.
intern
Forekommer mellem eller er relateret til to eller flere juridiske enheder, der er en del af den samme organisation, der konsoliderer kontiene for alle de juridiske enheder.

K

kanban
Et signal, der kommunikerer et krav til en produktantal.
kanbanforbrug
Tilbagetrækningen af produktkomponenter fra lageret for at færdiggøre kanban-produktionsjob.
kanban-job
En proces eller overførselsaktivitet i et produktionsflow, der udløses af en kanban.
kanban-proces
Definerer sekvensen af aktiviteter, der udføres for kanbans, som er oprettet for en kanban-regel.
kanban-regel
En regel i et lean manufacturing-system, der realiserer politikkerne for materialeplanlægning og genopfyldning ved at bestemme, hvordan proces- og overførselsaktiviteterne koordineres i produktionsflow.
kapacitetsbelastning
Den maksimale mængde planlagt arbejde, som en ressource kan udføre på et påkrævet kapacitetsniveau.
kapacitetsplanlægning
En procedure til bestemmelse af de krav til ressourcekapaciteten, der lever op til den fremtidige efterspørgsel efter output inden for specifikke tidsperioder.
kildeforudsætning
Det produktantal, der er dokumenteret på en kildedokumentlinje og genererer et udligningskrav.
klargører
Den person, der opretter et kildedokument for at starte en anmodning om økonomiske ressourcer.
købstilbud
Et kildedokument, der dokumenterer et tilbud om at købe en produktmængde til en angivet pris og på en angivet dato, som svar på en tilbudsanmodning i en indkøbsproces.
konteringsregel
En regel i et regnskabssystem, der bestemmer principperne, metoderne og procedurerne til klassificering, registrering og afrapportering af de økonomiske konsekvenser for regnskabshændelser.
kontoplan
En liste over hovedkonti.
kontrahent
En rolle, der indtages af en person, som er en del af en kontrahent/arbejdsgiver-relation hos en juridisk enhed.
kreditorfaktura
Et kildedokument, der dokumenterer en kreditorbetalingsanmodning. En kreditorfaktura kan referere til en eller flere indkøbsordrer. Når kreditorfakturaen er godkendt, kan der foretages en betaling til kreditoren.
kreditorkatalog
En oversigt over produkttilbud, der er tilgængelige ved køb hos en kreditor.
kundeemne
En deltager, der har en eksisterende og potentiel mulighed for at yde en tjeneste eller mulig fremtidig økonomisk værdi for en juridisk.

L

LE (leveringsevne)
Den andel af produktoutputtet fra tilgængelige operationsressourcer og det tilgængelige inputprodukt, der er påkrævet for at opfylde et bestemt kundebehov.
lean manufacturing
En filosofi, hvori fremstillingsprocesserne fremmer produktionsflow og forretningsaktiviteter.
lean planlægningsgruppe
En måde, hvorpå varer kan aggregeres til produktion, f.eks. på baggrund af konfigurationsgruppe, forsendelsesgruppe eller transportgruppe.
licenskode
En alfanumerisk nøgle, der giver en part rettigheder til at bruge software eller softwarekomponenter som angivet i betingelserne for licensaftalen, og som aktiverer og deaktiverer softwaremoduler, softwareegenskaber og softwarefunktioner.
likviditet
En parts mulighed for at bruge omsætningsaktiver til betaling af omsætningsforpligtelser.

M

model
En model indeholder kodeelementer og referencemetadata. Den oprettes og kontrolleres i Visual Studio.
modelelement
En model er en gruppe elementer (kildefiler og metadata), der udgør en softwareløsning, der kan distribueres. Modellen er et begreb i designfasen.
modtagelsesadvisering
Et forretningsdokument, der dokumenterer en oversigt over de produkter, som en køber modtager fra en leverandør.
moms
En moms på produkter ved hver produktionsfase baseret på den moms, der gælder for den pågældende fase.

O

objektrettighed
En tilladelse til at oprette, læse, opdatere, slette eller udføre en handling på et sikret objekt.
økonomisk dimension
En klassificering af økonomiske data, som oprettes ud fra parterne, lokaliteterne, produkterne og aktiviteterne i en organisation og bruges til administrationsrapportering.
økonomisk dimensionsværdi
Et dataelement inden for domænet for en økonomisk dimension.
omkostningsafvigelse
Forskellen mellem en forventet omkostning og en faktisk omkostning.
opdeling af opgaver
Et designprincip, der bruges til at reducere risikoen for snyd, uregelmæssigheder og fejl, der adskiller registreringen, verificeringen, godkendelsen, retten til aktiver og de periodiske vurderingspligter for personer, der deltager i, dokumenterer eller registrerer de økonomiske konsekvenser af økonomiske transaktioner.
opgaveguide
En kontrolleret og styret oplevelse gennem trinnene i en opgaveregistrering. En opgaveguide fører brugeren gennem den oplevelse, der blev registreret. Alle virkemåder i forhold til sikkerhed, data og programmer er de samme, når en opgaveguide fuldføres, som når opgaveguiden ikke bruges. Opgaveguiden bruger samme funktioner som arbejdsrutineoptageren til at finde ud af, om en bruger har fuldført det tilsigtede trin, så denne kan bede brugeren om at udføre næste trin i optagelsen.
Opgaveregistrering
En fil, der indeholder de handlinger og anmærkninger, der registreres, når Arbejdsrutineoptager køres i Finance and Operations.
overførselsbatch
Det antal af en eller flere varer, der overføres eller kan overføres.
overført budget
Det budget, der overføres fra et regnskabsår til det næste, og som er reserveret til åbne indkøbsordrer i det nye regnskabsår.
overlejre
En metode til tilpasning af kildekoden ved at levere ny kildekode, der tilsidesætter standardkildekoden.

P

pakke
En pakke er en kompilerbar og installerbar enhed for en eller flere modeller.
part
En person eller organisation, der deltager i økonomiske aktiviteter.
pengegenererende enhed
Den mindste gruppe klassificerbare aktiver, der genererer kontanter uafhængigt af andre aktiver i en organisation. Disse grupper af aktiver bruges til at måle værditab, som forekommer.
planlagt intern efterspørgsel
Forventet behov for et produkt af en juridisk enhed, der indtager rollen som kreditor. Det forventede behov genereres ud fra det planlagte behov for produktet ud fra en juridisk downstream-enhed.
pligt
Et sæt programadgangsrettigheder, der er påkrævet for, at en bruger kan opfylde sine pligter, i sikkerhedsmodellen.
procestid
Den tid, det tager at udføre en aktivitet.
produktdimension
Størrelsen af, farven på eller konfigurationen for de produktattributter, der bruges til dimensionsbaseret produktkonfiguration.
produktfamilie
En entydig inddeling af varer, tjenester eller rettigheder, der enten er en del af den samme produktion eller de samme leveringsaktiviteter eller udbydes til de samme markedssegmenter. I Finance and Operations repræsenteres inddelingen ved hjælp af en budgetfordelingsnøgle.
produktionsflow
En produktionsproces, der er designet til at bruge Lean-principper.
produktionsflowmodel
En repræsentation af produktionskapaciteten for en gruppe arbejdsceller i en produktionsflowproces.
produktionsordre
Et kildedokument, der dokumenterer kravene til fremstillingen af varer for at opfylde behovet.
produktionsplan
En tidsplan, der bruges til at producere en specifik vare og et specifikt vareantal på en specifik tid og med specifikke menneskelige og driftsmæssige ressourcer.
produktkvittering
Et kildedokument, der dokumenterer modtagelsen af bestilte produkter, modtagelsen af returnerede produkter eller modtagelsen af produkter, der er modtaget som vareparti.
produktmaster
En standardrepræsentation eller en funktionel repræsentation af et produkt, som danner basis for konfiguration af produktvarianter.
produktvariant
En konfiguration af en produktmaster.

R

rækkefølge
Den rækkefølge, som job behandles i, eller operationer udføres i, på en produktionsfacilitet for at opnå målsætningerne.
reduktionsnøgle
En metode, der bruges til at øge eller reducere kravene til prognoser ved behov under varedisponering baseret på brugerdefinerede procentdele, der anvendes i bestemte perioder.
register
En post, der bruges til at registrere de driftsmæssige, juridiske og økonomiske konsekvenser af ressourceflow-hændelser i et regnskabssystem.
regnskab
En rapport, der dokumenterer en organisations økonomiske oplysninger og økonomiske situation.
regnskabskladde
En kladde, der bruges til at registrere de økonomiske konsekvenser af regnskabshændelser i et regnskabssystem.

S

salgsaftale
Et kildedokument, der dokumenterer en aftale mellem to eller flere parter baseret på en aftale om, at en sælgende part giver tilsagn om at sælge en bestemt mængde eller værdi af produktet over en tidsperiode mod at få fordelagtige priser og rabatter.
salgsaftalepolitik
En politik, der giver parter tilladelse til at ændre salgsaftalebetingelser.
salgsordrepolitik
En politik, der giver parter tilladelse til at ændre salgsordrebetingelser og kontrollere ordrebehandlingen og betalingsprocesser.
salgstilbud
Et kildedokument, der dokumenterer et tilbud om at levere en produktmængde til en angivet pris og på en angivet dato, som svar på en tilbudsanmodning i en salgsproces.
samprodukt
En vare, der produceres sammen med en anden vare.
sidste holdbarhedsdato
Den anbefalede dato for opnåelse af den optimale kvalitet eller egenskab for et produkt.
sidste holdbarhedsperiode
Den tidsperiode, hvor den optimale kvalitet eller egenskab for et produkt kan opnås.
sikkerhedsrolle
Et defineret sæt af programadgangsrettigheder. Den sikkerhedsrolle, en bruger er tildelt, bestemmer, hvilke opgaver brugeren kan udføre, og hvilke dele af brugergrænsefladen brugeren kan se. Alle brugere skal være tilknyttet mindst én sikkerhedsrolle for at have adgang til systemet.
slutprodukt
De fysiske produkter, der er resultatet af en aktivitet.
specifikt produkt
Et entydigt identificerbart produkt.
statistisk budgetgrundlag
Et skøn over fremtidige behov, der oprettes ved at anvende en prognosealgoritme på historiske posteringsdata.
statuskonto
En konto, der beskriver ændringerne i den værdi, der angives på en balance.
Styklister
En liste over de produkter og antal, der skal bruges til at fremstille ét produkt.

T

takttid
Den tid, det tager at producere én enhed af et produkt.
tidsperiode for budgetcyklus
En tidsperiode, der er angivet som et antal perioder i regnskabskalenderen. Budgetperioden kan være forskellig fra regnskabsperioden.
Tilbudsanmodning
Et kildedokument, der dokumenterer en invitation til at byde på leveringen af en produktmængde til en angivet pris og på en angivet dato.
tovejs-sammenholdelsespolitik
En sammenholdelsespolitik, der kræver priser fra en eller flere kreditorfakturaer for at kunne sammenholde med priserne fra en eller flere indkøbsordrer.
trevejs-sammenholdelsespolitik
En politik til sammenholdelse, der kræver priser fra en eller flere kreditorfakturaer for at kunne sammenholde med priserne fra en eller flere indkøbsordrer, og kræver et eller flere debitorfakturaantal for at sammenholde det med et eller flere produktkvitteringsantal.

U

udligning
Den proces, der består i sporing af antallet af en påkrævet vare til dens kilde.
udligningshændelse
En ressourceflowhændelse, der signalerer behovet for et produkt.
udvidelse
Tilpasning af et program ved at tilføje funktioner i eksisterende kode.

V

værdistrøm
En driftsenhed, der kontrollerer en eller flere produktionsflow.
valutakode
Et alfanumerisk id, der repræsenterer en valutaenhed.
vareforbrug
En regnskabskategori, der bruges til at opsummere de økonomiske konsekvenser af fremstillingen af produkter og lagerføringen.
varefordelingsnøgle
En produktfamilieinddeling, der bruges til hovedplanlægning og efterspørgselsprognose.
varerelation
En reference til varefordelingsgruppen eller varen og dens produktdimensioner i en kanban-regel.
variantkonfigurationsteknologi
En metode til modellering af produktmastere og søgning efter produktvariantkonfigurationer.
veksel
Et kildedokument, der dokumenterer en ubetinget anmodning til en tredjepart om at betale en anden part på forlangende.
virksomhedsenhed
En halvautomatisk driftsenhed, der er skabt for at nå strategiske forretningsmålsætninger.