Modtagermoms

I dette emne beskrives den generiske tilgang til konfiguration af modtagermoms moms for europæiske lande.

Modtagermoms er et momsskema, der flytter ansvaret for momsregnskab og rapportering af moms fra sælgeren til køberen af varer og/eller tjenesteydelser. Derfor rapporterer modtagere af varer og/eller tjenesteydelser både udgående moms (i rollen som sælger) og indgående moms (i rollen som køber) i deres momsangivelse.

Den Europæiske Unions EU-direktiv lader medlemsstaterne bestemme, hvordan de vil tilpasse de generiske krav til lokale krav. Derfor implementeres modtagermomsskemaet i nogle lande kun for nogle varer og/eller tjenesteydelser, og der er yderligere betingelser eller grænser for salgsbeløb. I andre lande afhænger ansvaret for momsbetalingen af leverandørens og køberens status. Hvis køberen skal betale moms, skal denne oplysning tydeligt fremgå af fakturaen, som leverandøren udsteder. Fakturaen skal f.eks. indeholde ordet "modtagermoms" ("Reverse charge") og skal angive, hvilke stillinger der er underlagt modtagermomsskemaet.

Når du vil anvende modtagermoms, skal du udføre følgende konfiguration.

Konfigurer momskoder

Det anbefales at bruge separate momskoder til henholdsvis indkøbs- og salgsoperationer.

Momskode for salg Opret en momskode for salgsoperationer med modtagermoms (Moms > Indirekte skatter > Moms > Momskoder).
Momskode for køb

Opret positive og negative momskoder for modtagermoms for køb (Moms > Indirekte skatter > Moms > Momskoder).

  1. Opret en momskode, der har en positiv værdi.
  2. Opret en momskode, der har en negativ værdi. Angiv Ja for indstillingen Tillad en negativ momsprocent. Du skal tildele denne negative momskode til en varemomsgruppe og derefter knytte varemomsgruppen til varer, der er omfattet af modtagermomsen.

Du kan finde flere oplysninger i det næste afsnit "Konfigurer momsgrupper og varemomsgrupper".

Konfigurer momsgrupper og varemomsgrupper

Det anbefales at bruge separate momsgrupper til henholdsvis indkøbs- og salgsoperationer.

Momsgrupper for salg Opret en momsgruppe for salgsoperationer, der har modtagermoms (Moms > Indirekte skatter > Moms > Momsgrupper). Under fanen Opsætning kan du medtage momskoden for modtagermoms i denne gruppe. Markér afkrydsningsfelterne Frit og Modtagermoms for momskoden.
Varemomsgrupper for køb Opret en momsgruppe for købsoperationer, der har modtagermoms (Moms > Indirekte skatter > Moms > Momsgrupper). Under fanen Opsætning kan du medtage både positive og negative momskoder i denne gruppe. Markér afkrydsningsfelt Modtagermoms for den momskode, der har en negativ værdi.
Varemomsgrupper Opret eller opdater varemomsgruppen med den momskode, der har en negativ værdi (Moms > Indirekte skatter > Moms > Varemomsgrupper). Du skal tildele standardvaremomsgruppen til de produkter og kategorier, der er omfattet af modtagermomsen.

Konfigurere modtagermomsgrupper

På siden Varegrupper med modtagermoms (Moms > Opsætning > Moms > Varegrupper med modtagermoms) kan du definere grupper af produkter eller tjenester eller individuelle produkter eller tjenester, som modtagermomsen kan anvendes på. For hver varegruppe med modtagermoms skal du definere listen over varer, varegrupper og kategorier for salg og/eller køb.

Konfigurere regler for modtagermoms

På siden Regler for modtagermoms (Moms > Opsætning > Moms > Regler for modtagermoms) kan du definere anvendelighedsregler til købs- og salgsformål. Du kan konfigurere et sæt regler for anvendelse af modtagermoms. For hvert regelsæt skal du angive følgende felter:

  • Dokumenttype – Vælg Indkøbsordre, Kreditorfakturajournal, Salgsordre, Fritekstfaktura, Debitorfakturajournal og/eller Kreditorfaktura.
  • Lande-/områdetype for partneren – Vælg Indenlandsk, EU eller Udenlandsk. Alternativt, hvis reglen kan anvendes på alle samarbejdspartnere, uanset landet eller området i deres adresse, skal du vælge Alle.
  • Indenlandsk leveringsadresse – Marker dette afkrydsningsfelt for at anvende reglen på leveringer i det samme land eller område. Dette afkrydsningsfelt kan ikke markeres for dokumenttyperne Kreditorfakturajournal og Debitorfakturajournal.
  • Varegruppe med modtagermoms – Vælg den gruppe, som reglen kan anvendes på.
  • Tærskelbeløb – Skemaet for modtagermoms anvendes kun på en faktura, hvis værdien af varer og/eller tjenesteydelser, der er medtaget i varegruppen med modtagermoms, overskrider den grænse, du angiver her.

Du kan bruge felterne Ikrafttrædelsesdato og Udløbsdato til at definere den periode, hvor reglen er i kraft.

Derudover kan du angive, om der skal vises en besked, og om dokumentlinjen skal opdateres med standardmomsgruppen for modtagermoms, hvis betingelsen for den pågældende dokumentlinje er opfyldt. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

  • Ingen – Bilagslinjen opdateres ikke.
  • Spørg – Der vises en besked for at bekræfte, at der kan anvendes modtagermoms.
  • Indstil – Dokumentlinjen opdateres uden yderligere besked.

Konfigurere standardparametre

Du aktiverer funktionen ved på siden Finansparametre under fanen Modtagermoms at vælge Ja for indstillingen Aktiver tilbageført gebyr. I felterne Indkøbsordremomsgruppe og Salgsordremomsgruppe skal du vælge standardmomsgrupperne. Når en betingelse for anvendelse af modtagermoms er opfyldt, opdateres salgs- eller købsordrelinjen med disse momsgrupper.

Modtagermoms på en salgsfaktura

Sælgeren opkræver ikke moms for salg, der er angivet i modtagermomsskemaet. I stedet angives både de varer, som er genstand for modtagermomsen, og det samlede beløb for modtagermomsen på fakturaen.

Når en salgsfaktura med modtagermoms bogføres, har momstransaktionerne momsretningen Udgående moms og ingen moms, og afkrydsningsfeltet Modtagermoms er markeret.

Modtagermoms på en købsfaktura

For køb under modtagermomsskemaet skal den køber, der modtager fakturaen med modtagermoms, fungere som køber og sælger i momsregnskabsmæssig sammenhæng.

Når en købsfaktura med modtagermoms bogføres, oprettes der to momsposteringer. Den ene postering har momsretningen Indgående moms. Den anden postering har momsretningen Udgående moms, og afkrydsningsfeltet Modtagermoms er markeret.