Bogføringsdefinitioner i den offentlige sektor

Denne artikel indeholder eksempler på bogføringsdefinitioner i den offentlige sektor, som du kan bruge til at oprette reskontrokladdelinjer for oprindelige transaktioner, der opfylder udvalgte kriterier. Eksemplerne omfatter budgetdisponeringer, samlet kontantudligninger, afskrivninger, efterkravsudligninger, avancerede finansposter, finansårsafslutning og beskyttede midler.

I denne artikel beskrives bogføringsdefinitionernes tilgængelige funktioner for den offentlige sektor. Før du læser dette emne, skal du være fortrolig med bogføringsdefinitioner.

Hvordan bruger jeg disse eksempler på bogføringsdefinitioner til den offentlige sektor?

Du kan konfigurere eksemplerne i denne artikel på siden Bogføringsdefinitioner. Hvert eksempel indeholder følgende områder:

 • Bogføringsdefinition – søgekriterier
 • Bogføringsdefinition – genererede poster
 • Posteringer med konti, dimensionsværdier og beløb
 • Finansposter genereret fra bogføringsdefinitionen

Når der er en match mellem kontiene og dimensionsværdierne i ruden Søgekriterier for bogføringsdefinitionen og kontiene og dimensionsværdierne i posteringen, genereres der finansposter. Disse poster er baseret på de oprettede poster for bogføringsdefinitionen.

Bemærk

Knyt en bogføringsdefinition til en bestemt posteringstype ved brug af siden Definitioner af posteringsbogføring. Efter at du har knyttet en bogføringsdefinition til en posteringstype og valgt Brug bogføringsdefinitioner på siden Finansparametre, skal alle posteringer med den valgte posteringstype bruge bogføringsdefinitioner.

Eksempel: Budgetdisponeringer

For organisationerne inden for den offentlige sektor registreres oprindelige budgetsaldi som enten disponeringer til udgifter eller som forventet omsætning. De oprindelige budgetsaldi bruges til at spore de budgetsaldi, der er til rådighed, og sammenholde dem med udgifter og de faktiske indtægter, der indgår.

Der oprettes en bogføringsdefinition som et led i registreringen af budgetregisterposter til finans, og der oprettes en definition for posteringsbogføring for budgetregisterposter med budgettypen Oprindeligt budget.

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Udgift - - - 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 1

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Saldo -36300 (Budgetkonto til pengebalancer) Samme
Saldo -36350 (Disponeringskonto) Balancere

Bogføringsdefinition – søgekriterier – række 2

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Indtægter - - - 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 2

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Saldo -36300 (Budgetkonto til pengebalancer) Balancere
Saldo -36340 (Forventet omsætningskonto) Samme

Posteringer med konti, dimensionsværdier og beløb

Du kan angive konti, dimensionsværdier og beløb til budgetkontoposten på siden Budgetregisterposter.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
101-606400-OU_1-OU_3566-Training 250,00

Finansposter genereret fra bogføringsdefinitionen

Genererede finansposter oprettes til registrering af de oprindelige budget i hver dimension.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
101-36300 250,00
101-36350 250,00

I dette eksempel matcher middeldimensionen og kontodelen af udgiftskontostrukturen kriterierne for bogføringsdefinitionen. Derfor oprettes de genererede finansposter, når 101-606400-OU_1-OU_3566-Training evalueres.

Eksempler: Samlede kontantudligninger

Et samlet kontantregnskab består af beløb, der indskydes af individuelle midler på en kombineret finanskonto. Dette forbedrer styring af og opsyn med likvide aktiver og fremmer effektiv administration af overskydende midler. Disse beløb kan administreres ved hjælp af kasserermidler. Derfor skal det passende proportionale beløb af de samlede kontant- og investeringssaldi rapporteres for hver enkelt middel, der deltager i puljen. For at garantere dette skal der føjes relevante forfalden til- og forfalden fra-poster til de udligninger, der overfører beløb fra ét middel til et andet for at udføre udligningen.

Bemærk

Der vises ingen fejlmeddelelse, hvis der ikke er angivet en bogføringsdefinition for udligninger, eller hvis ikke der findes et søgekriterie i bogføringsdefinitionen. Installationer, der ikke bruger samlede kontantudligninger, eller som ikke kræver modposteringer på udligningsbilag, behøver ikke at konfigurere bogføringsdefinitioner for udligninger, når bogføringsdefinitioner er aktiveret for andre posteringer.

Når det gælder kreditorudligninger, anvendes kreditorbetalinger i et eller flere midler til at registrere de relevante middelegenkapitalstransaktioner i kasserermidler. Når det gælder debitorudligninger, skal debitorkreditten fra betalinger i kasserermidlerne bruges til at udligne tilgodehavender i et eller flere midler. Posteringsposter på kreditorsaldo eller debitorsaldo på de transaktioner, der udlignes, tilbageføres automatisk. Brug af bogføringsdefinitioner til udligning er valgfrit. Bogføringsdefinitionerne anvendes på tidspunktet for udligningen for at generere flere finansposteringer for forfalden til- og forfalden fra-poster for at afstemme udligningsbilaget efter middel.

Du kan bruge bogføringsdefinitioner til følgende udligningsposteringstyper:

 • Kreditorbetalingskladder, som omfatter kreditorbetalinger mod fakturaer, refusioner og finanskreditbilag og kreditnotaer mod fakturaer
 • Egenveksler, der omfatter betalinger, der bruger udstedelse, genudstedelse, remittering og udligning af egenveksler
 • Debitorbetalingskladder, som omfatter debitorbetalinger, debitorfinanskreditnotaer og kreditnotaer mod fritekstfakturaer, projektfakturaer, rentenotaer og posteringer med rykkere

Du kan konfigurere bogføringsdefinitioner for kreditorbetalingskladder, egenveksler og debitorbetalingskladder på siden Bogføringsdefinitioner i feltet Modul og ved at vælge Bank. Derefter kan du på siden Definitioner af posteringsbogføring på fanen Bank vælge de relevante transaktionstyper, der skal knyttes til posteringsdefinitionerne.

Bemærk

En enkelt bogføringsdefinition, hvis den er defineret bredt, bruges til de fleste scenarier med kreditor- og debitorudligning. Den enkelte bogføringsdefinition skal stadig være tilknyttet betalingskladder for både kreditor og debitor på fanen Bank.

Du kan angive en anden bogføringsdefinition for en bestemt bank og betalingsmåde for kreditor- og debitorbetalingskladder.

Før bogføringsdefinitioner anvendes på udligninger, skal du udføre følgende opgaver:

 • Knytte hver debitor eller kreditor, der har kassererens midler (999) på oversigtspanelet Økonomiske dimensioner på debitorens eller kreditorens side med oplysninger. Kreditor- og debitorbetalinger kan derefter genereres i kassererens midler mod kreditoren eller debitorens samlekonto, der er angivet i kreditor- eller debitorposteringsprofilerne.
 • For at angive standardmidlet i debitor skal du på siden Debitorgrupper i handlingsruden klikke på Opsætning og derefter klikke på Økonomiske standarddimensioner. Kassererens midler bliver derefter til standardmidlet, når nye kunder knyttes til en debitorgruppe.
 • Knyt kassererens middel med hver enkelt bankkonto, der bruges ved udligninger, Den bogførte bankkonto kan derefter blive afstemt efter middel ved hjælp af kreditor- eller debitorbetaling.

Du skal også udføre en af følgende opgaver:

 • Valgmulighed A: Angiv en enkelt forfalden til-konto i kassererens midler for alle midler.
 • Valgmulighed B: Angiv en anden forfalden til-konto i kassererens midler for hvert enkelt middel.

Valgmulighed A: Angiv en enkelt forfalden til-konto for alle midler

Du kan angive en enkelt forfalden til-konto i kassererens midler for alle midler. I dette tilfælde vil et enkelt globalt søgekriterie adressere alle midler (undtagen kassererens midler), og du skal angive følgende søgekriterier og genererede poster i bogføringsdefinitionen.

Udligningsbogføringsdefinition – søgekriterier

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Restværdi 999 – Angiv en søgepostering med højere prioritet for kassererens midler, så der ikke genereres modposteringer for dette middel. 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Udligningsbogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Ingen genererede poster er defineret for søgeposteringen for kassererens midler.

Udligningsbogføringsdefinition – søgekriterier

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Restværdi Brug en global søgepostering med lavere prioritet for at oprette modposteringer for alle andre midler. 10

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Udligningsbogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Saldo - 10110 (Egenkapitalkonto i søgeposteringen – kassebeholdning) Balancere
Saldo 999 - 37000 (Konto til egenkapital i Kassererens midler for alle midler) Samme

Valgmulighed B: Angiv en anden forfalden til-konto for hvert enkelt middel

Du kan angive en anden forfalden til-konto i kassererens midler for hvert enkelt middel. For hvert middel, som et skyldigt beløb til kreditor eller et debitortilgodehavende genereres i (undtagen kassererens midler), skal du angive følgende søgekriterier og genererede posteringer i bogføringsdefinitionen.

Udligningsbogføringsdefinition – søgekriterier

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Restværdi 101 – Hvis der bruges en middelværdi og en tom hovedkonto, gælder søgekriteriet for både tilgodehavender fra kunder og skyldige beløb til kreditorer. 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Udligningsbogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Saldo 101 - 10110 (Konto for egenkapital i midlet 101 – kassebeholdning) Balancere
Saldo 999 - 37101 (Konto til egenkapital i kassererens midler for midlet 101) Samme

Du skal tilføje yderligere rækker for Søgekritierier for hvert enkelt middel, der har genererede poster, for at afspejle den relevante middelafstemningspost og midlets egenkapitalkonto i kassererens midler.

Fra kreditor- eller debitorbetalingskladden skal du angive kreditor- eller debitorkonti eller vælge et betalingsforslag og derefter vælge de fakturaer, der skal betales. Når kladden bogføres, sammenlignes kreditor- eller debitorafstemningsposteringer både på fakturaen og betalingen i forhold til udligningens bogføringsdefinition. Hvis søgekriterier findes, føjes de genererede forfalden til- og forfalden fra-poster til udligningsbilaget.

Følgende bilag er repræsentative for et typisk scenarie for faktura, betaling og udligning.

Eksempel på Kreditor

Fakturabilag for Kreditor

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
101 - 66100 - 150 250,00 Udgiftskonto
101 - 24210 250,00 Kreditor

Betalingsbilag for Kreditor

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
999 - 24210 250,00 Oversigt over kreditorer
999 - 11020 250,00 Bank-/kontantkonto

Udligningsbilag for Kreditor

Udligningsbilag for Kreditor åbnes via de relaterede bilag på kreditorbetalingsbilaget.

I dette eksempel vil værdierne Overensstemmelseskontonummer for bogføringsdefinitionen matche kontiene for kreditorafstemningsposteringstypen. Når 999-24210 og 101 – 24210 evalueres, oprettes de genererede finansposter kun for midlet 101, fordi der ingen tilsvarende poster er angivet til kassererens midler (999).

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
999 - 24210 250,00 Oversigt over kreditor (genereres af systemet)
101 - 24210 250,00 Faktura til betaling (genereres af systemet)
101 - 11010 250,00 Egenkapital for midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)
999 - 37101 250,00 Kasserermidler – forfalder fra midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)

Kort beskrivelse af posterne på tværs af faktura, betaling og udligningsbilag

Følgende tabel viser, hvordan de endelige finanskonti påvirkes.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
999 - 11020 250,00 Bank-/kontantkonto
101 - 66100 - 150 250,00 Udgiftskonto
101 - 11010 250,00 Egenkapital for midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)
999 - 37101 250,00 Kassererens midler – forfalder fra midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)

Eksempel på Debitor

Fakturabilag for Debitor

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
101 - 44400 250,00 Omsætningskonto
101 - 11530 250,00 Debitor

Betalingsbilag for Debitor

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
999 - 11530 250,00 Oversigt over debitorer
999 - 11020 250,00 Bank-/kontantkonto

Debitor – udligningsbilag

Udligningsbilag for Debitor åbnes via de relaterede bilag på debitorbetalingsbilaget.

I dette eksempel vil værdierne Overensstemmelseskontonummer for bogføringsdefinitionen matche kontiene for debitorafstemningsposteringstypen. Når 999-11530 og 101 – 11530 evalueres, oprettes de genererede finansposter kun for midlet 101, fordi der ingen tilsvarende poster er angivet til kassererens midler (999).

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
999 - 11530 250,00 Oversigt over debitorer (genereres af systemet)
101 - 11530 250,00 Debitorfaktura (genereres af systemet)
101 - 11010 250,00 Egenkapital for midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)
999 - 37101 250,00 Kasserermidler – forfalder til midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)

Kort beskrivelse af posterne på tværs af faktura, betaling og udligningsbilag

Følgende tabel viser, hvordan de endelige finanskonti påvirkes.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
999 - 11020 250,00 Bank-/kontantkonto
101 - 44400 250,00 Omsætningskonto
101 - 11010 250,00 Egenkapital for midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)
999 - 37101 250,00 Kasserermidler – forfalder til midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)

Ud over eksemplet tidligere i dette afsnit kan bogføringsdefinitioner til udligninger, der er knyttet til posteringstypen debitorbetalingskladder, også anvendes i følgende situationer:

 • Afskrivninger på debitor
 • Udligninger af fritekstdebitorfakturaer ved kontantbetaling ved levering (kontantbetaling)

Afskrivninger på debitor kan bruge bogføringsdefinitioner, der er defineret til udligning. Derfor kan der oprettes finanskreditkladder, når saldi bogføres af fonden. Både finans- og debitorkontotypeposter på kladdelinjerne evalueres mod bogføringsdefinitionen for udligningen. Begge bruger den bogføringsdefinition, der er tilknyttet posteringstypen på fanen Tilgodehavender på siden Definitioner af posteringsbogføring. Afhængigt af hvordan afskrivning skal udføres, kan bogføringsdefinitionen til udligning kræve flere søgekriterier.

Når bogføringsdefinitionen for afskrivning er konfigureret til afskrivning af saldi til godtgørelse for tvivlsomme tilgodehavender i forhold til aktivkontoen, kan bogføringsdefinitionen for udligning også bruges til afskrivninger, forudsat at søgekriteriet allerede er konfigureret til balancekonti, der har en maske for hovedkontoen. (Få yderligere oplysninger ved at se tidligere eksempler, f.eks. afsnittet "Udligningsbogføringsdefinition – søgekriterier").

Hvis bogføringsdefinitionen til afskrivning er konfigureret til at tilbageføre den oprindelige omsætningskonto, skal bogføringsdefinitionen for udligning have de relevante søgekriterier for indtægtsregnskabsstrukturer, især forfald til- og forfald fra-poster på de genererede poster. For hvert middel, der ikke er i kassererens midler (999), skal følgende poster findes i bogføringsdefinitionen til udligning.

Bogføringsdefinition – søgekriterier

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Indtægter 101 – Hvis du bruger en middelværdi og en tom hovedkonto, er kriterierne gældende for alle finansposter. 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Saldo 101 - 10110 (Konto for egenkapital i midlet 101) Balancere
Samme 999 - 37101 (Kasserers midler – egenkapitalkonto til midler 101. En enkelt konto kan anvendes i stedet for individuelle middelegenkapitalkonti). Samme

Eksempel på debitorafskrivning

Fakturabilag for Debitor

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
101 - 44400 - - 250,00 Omsætningskonto
101 - 11530 250,00 Debitor

Debitorafskrivning – kreditnota i Finans

I dette eksempel angives bogføringsdefinitionen for afskrivningen for at tilbageføre omsætningskontoen.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
999 - 11530 250,00 Oversigt over debitorer
101 - 44400 - - 250,00 Bank-/kontantkonto
101 - 11010 250,00 Egenkapital for midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)
999 - 37101 250,00 Kasserermidler – forfalder til midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)

Debitorafskrivning – udligningsbilag

I dette eksempel anvendes den kredit, der er oprettet i finansbilaget, på afskrivningsposteringen. Derudover vil værdierne Overensstemmelseskontonummer for bogføringsdefinitionen matche kontiene for debitorafstemningsposteringstypen. Derfor er det sådan, at når 999 - 11530 og 101 - 11530 evalueres, oprettes de genererede finansposter kun for midlet 101, fordi der ingen tilsvarende poster er angivet til kassererens midler (999).

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
999 - 11530 250,00 Oversigt over debitorer (genereres af systemet)
101 - 11530 250,00 Debitorfaktura (genereres af systemet)
101 - 11010 250,00 Egenkapital for midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)
999 - 37101 250,00 Kasserermidler – forfalder til midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)

Kort beskrivelse af posterne på tværs af faktura, afskrivningskredit og udligningsbilag

Der er ingen indflydelse på finanskontiene, når en faktura er afskrevet fuldt ud.

Eksempel på afstemning af debitorfritekstfaktura med kontantbetaling ved levering (kontantbetaling)

Fritekstfakturaer kan bruge betalingsbetingelserne, hvor betalingsmetoden er indstillet til Efterkrav, og kontantbetaling er aktiveret. Derfor udligner de sig selv med det samme på tidspunktet for bogføring uden at skulle bruge betalingskladden. Når der opstår denne slags udligning, oprettes der en kreditnota. Denne note bruger den angivne kassebeholdning baseret på betingelserne for betalingsforskydning og de økonomiske dimensioner på kundens samlekonto. I denne form for udligning bliver de relevante konti med tilgodehavender, der er angivet på fakturaen, ikke automatisk tilbageført. Bogføringsdefinitionen for udligning skal derfor omfatte tilbageførsel af bogføringsposter på debitorsaldoen på faktura og kreditnota ud over generering af forfaldsdato-til- og skyldig-fra poster til udligning.

For at bruge bogføringsdefinitioner til udligning i dette scenarie skal du udføre følgende ekstra opsætningsopgaver:

 • Opret en særskilt betalingsmåde for fritekstfakturaer, der skal udlignes med denne metode.
 • Opret en ny bogføringsdefinition for udligning af fritekstfakturaen med kontantbetaling ved levering.
 • Tilknyt den nye bogføringsdefinitionen (til debitorbetalingskladde mod den specifikke betalingsmåde) under fanen Bank på siden Definitioner af posteringsbogføring. For at anvende den opsætning af bogføringsdefinition, der er angivet for denne form for udligning, skal du vælge denne entydige betalingsmåde og efterkrav/kontantbetalingsvilkår for betaling på fakturaen.

I posteringsdefinitionen skal du derefter angive følgende søgekriterier og genererede posteringer for kassererens midler (999).

Bogføringsdefinition – søgekriterier – række 1

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Genereret debet/kredit
Restværdi 999 – Dette søgekriterie bruges kun til tilgodehavender i kassererens midler (999). Der kræves kun to genererede poster for dette søgekriterie, fordi forfalden til- og forfalden fra-poster ikke er tilgængelige for kassererens midler. 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 1

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Saldo 999 - 11530 (Debiter debitorsaldoposteringstypeposten på den kreditornota, der udstedes). Balancere
Samme 999 – (Krediter tilgodehavende i 999-midlet). Samme

Bogføringsdefinition – søgekriterier – række 2

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Restværdi 101 – Når det gælder søgekriterier, der ikke er i kassererens midler, kræves der fire sæt genererede poster. To poster tilbagefører debitorsaldoposteringstypeposter på kreditnota og faktura, og to yderligere poster genererer de nødvendige forfald til- og forfald fra-poster. 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 2

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Saldo 999 - 11530 (Debiter debitorsaldoposteringstypeposten på den kreditornota, der udstedes). Balancere
Samme 999 – (Krediter tilgodehavende i 101-midlet). Samme
Saldo 101 - 10110 (Konto for egenkapital i midlet 101) Balancere
Samme 999 - 37101 (Kasserers midler – egenkapitalkonto til midler 101. En enkelt konto kan anvendes i stedet for individuelle middelegenkapitalkonti). Samme

Eksempel på debitorafstemning ved kontantbetaling ved levering (kontantbetaling)

Fakturabilag for Debitor

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
101 - 44400 - - 250,00 Omsætningskonto i 101-midlet
999 - 44400 - - 250,00 Omsætningskonto i 999-midlet
101 - 11530 250,00 Debitor i 101-midlet
999 - 11535 250,00 Debitor i 999-midlet
999-11530 500,00 Oversigt over debitorer
999 - 11020 500,00 Kontantkonto ved betalingsvilkår

Dette omfatter flere kreditposter i bilaget.

Debitor – udligningsbilag

I dette eksempel vil værdierne Overensstemmelseskontonummer for bogføringsdefinitionen kun matche kontiene for debitorafstemningsposteringstypen på fakturaen.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
999 - 11530 250,00 Oversigt over debitorer (bogføringsdefinition til udligning)
101 - 11530 250,00 Debitorfaktura (bogføringsdefinition til udligning)
101 - 11010 250,00 Egenkapital for midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)
999 - 37101 250,00 Kasserermidler – forfalder til midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)
999 - 11530 250,00 Oversigt over debitorer (bogføringsdefinition til udligning)
999 - 11535 250,00 Oversigt over debitorer (bogføringsdefinition til udligning)

Kort beskrivelse af posterne på tværs af faktura, betaling og udligningsbilag

Følgende tabel viser, hvordan de endelige finanskonti påvirkes.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
999 - 11020 500,00 Kontantkonto ved betalingsvilkår
101 - 44400 - - 250,00 Omsætning i 101-midlet
999 - 44400 - - 250,00 Omsætning i 999-midlet
101 - 11010 250,00 Egenkapital for midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)
999 - 37101 250,00 Kassererens midler – forfalder til midlet 101 (bogføringsdefinition for udligning)

Eksempel: avancerede finansposter

Når du opretter avancerede finansposter, skal du vælge en standardbogføringsdefinition. Derefter kan du for hver avanceret finanspostlinje enten bruge standardbogføringsdefinitionen eller vælge en anden. Bogføringsdefinitionerne genererer regnskabsfordelinger og kladdeposteringer for reskontro, der opretter, ændrer eller tilbagefører finansposterne og opdaterer finanskontiene. Du kan indstille hver bogføringsdefinition for appen Finans. Men du behøver ikke at tilknytte bogføringsdefinitionen med en transaktionstype, som du gør for andre bogføringsdefinitioner. I stedet vælger du bogføringsdefinitionen i den avancerede finanspost.

I dette scenarie blev kreditorfakturaen AP_0949 fejlagtigt bogført til kapitalforbedringsmidlet 300-12300-51002 i stedet for til det generelle middel 100-39810-51001. Følgende eksempel viser, hvordan en avanceret finanspost kan bruge en bogføringsdefinition til at debitere kapitalforbedringsmidlet og kreditere det generelle middel.

Bogføringsdefinition – søgekriterier – række 1

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Restværdi 300- - 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 1

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Saldo 300-11001 Balancere
Saldo 900-11001 Balancere
Saldo 900-37300 Samme

Bogføringsdefinition – søgekriterier – række 2

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Restværdi 100 - - 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 2

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Saldo 100-11001 Balancere
Saldo 900-11001 Balancere
Saldo 900-37301 Samme

Posteringer med konti, dimensionsværdier og beløb

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
300-12300-51002 350 Avanceret finanspostlinje
100-39810-51001 350 Avanceret finanspostlinje

Finansposter genereret fra bogføringsdefinitionen

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
300-11001 350 Oversigtspost
900-11001 350 Oversigtspost
900-37300 350 Oversigtspost
100-11001 350 Oversigtspost
900-11001 350 Oversigtspost
900-37301 350 Oversigtspost

Eksempel: årsafslutning for Finans

Organisationer bruger bogføringsdefinitioner i forbindelse med ultimo ved årsafslutningen af finanskonti. Bogføringsdefinitioner kan bruges til afslutning af konti til pengebalancer eller overførsel af årets resultat på basis af den klasseattribut, der er angivet for midlerne (dimensionen), kombineret med kontoens afslutningstypeattribut. Det er et krav, at der bruges bogføringsdefinitioner ved afslutning af finanskonti og til overførsel af saldi til primoperioden i det nye regnskabsår.

Bemærk

For at bruge bogføringsdefinitioner til ultimo og primo ved årsafslutning skal du udføre følgende opsætningsopgaver:

 • På siden Økonomiparametre i afsnittet Finans på oversigtspanelet Årsafslutning skal du vælge indstillingen Opret ultimoposteringer ved overførsel.
 • På siden Hovedkonti - kontoplan: %1 skal du oprette en konto til lukning.

Følgende eksempler på bogføringsdefinitioner viser ultimo for midler for offentlige myndigheder og beskyttede midler.

Eksempler på midler fra offentlige myndigheder

Midler fra offentlige myndigheder – bogføringsdefinition – søgekriterier – række 1

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Udgift - - - 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Midler fra offentlige myndigheder – bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 1

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Kontostruktur -37300 (Saldo for midler, der ikke er hensat) Balancere

Midler fra offentlige myndigheder – bogføringsdefinition – søgekriterier – række 2

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Udgift - - - 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Midler fra offentlige myndigheder – bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 2

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Kontostruktur -37300 (Saldo for midler, der ikke er hensat) Balancere

Midler fra offentlige myndigheder – bogføringsdefinition – søgekriterier – række 3

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Indtægter - - - 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Midler fra offentlige myndigheder – bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 3

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Kontostruktur -37300 (Saldo for midler, der ikke er hensat) Balancere

Når du har oprettet bogføringsdefinitionen, skal du tildele den til transaktionstypen Finans, ultimo på siden Definitioner af posteringsbogføring.

Midler fra offentlige myndigheder – posteringer med konti, dimensionsværdier og beløb

Saldoen for finanskontiene via den valgte periode vises på siden Primoposter.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
101-66100-130 250,00

Midler fra offentlige myndigheder – finansposter genereret fra bogføringsdefinitionen

Genererede finansposter oprettes til registrering af ultimoposteringen.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
101-66100-130- 250,00
101-37300 250,00

I dette eksempel defineres midlet 101 som klassen Offentlig på siden Midler i Finans. På siden Definitioner af posteringsbogføring er ultimo-transaktionstypen Finans knyttet til klassen Offentlig og bogføringsdefinitionen.

Bogføringsdefinitionen leder efter en overensstemmelse på en hvilken som helst kontodel af udgiftskontostrukturen. Når 101-66100-130- evalueres, bruges der derfor samme finanskonto, beløbet tilbageføres for at afslutte kontoen, og den genererede reguleringspost i finans oprettes.

Eksempel med beskyttede midler

Beskyttede midler – bogføringsdefinition – søgekriterier – række 1

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Restværdi - - - 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Beskyttede midler – bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 1

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Kontostruktur -37310 (Overført resultat) Balancere

Beskyttede midler – bogføringsdefinition – søgekriterier – række 2

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Udgift - - - 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Beskyttede midler – bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 2

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Kontostruktur -37310 (Overført resultat) Balancere

Beskyttede midler – bogføringsdefinition – søgekriterier – række 3

Kontostruktur Sammenlign kontonummer* Prioritet
Indtægter - - - 1

*Hvis feltet Sammenlign kontonummer er tomt, betyder det, at alle matchende konti i den definerede kontostruktur vil indgå i matchningsreglen.

Beskyttede midler – bogføringsdefinition – genererede poster for søgekriterier – række 3

Kontostruktur Genereret kontonummer Genereret debet/kredit
Kontostruktur -37310 (Overført resultat) Balancere

Når du har oprettet bogføringsdefinitionen, skal du tildele den til ultimo-transaktionstypen Finans på siden Definitioner af posteringsbogføring.

Beskyttede midler – posteringer med konti, dimensionsværdier og beløb

Saldoen for finanskontiene via den valgte periode vises på siden Primoposter.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
601-66100-130 250,00

Beskyttede midler – finansposter genereret fra bogføringsdefinitionen

Genererede finansposter oprettes til registrering af ultimoposteringen.

Konto + dimensioner Debet Kredit Kommentar
601-66100-130- 250,00
601-37310 250,00

I dette eksempel defineres midler med betegnelsen 601 som klassen Privat på siden Midler. På siden Definitioner af posteringsbogføring er ultimo-transaktionstypen Finans knyttet til klassen Privat og bogføringsdefinitionen.

Bogføringsdefinitionen leder efter en overensstemmelse på en hvilken som helst kontodel af udgiftskontostrukturen. Når 601-66100-130- evalueres, bruges der derfor samme finanskonto, beløbet tilbageføres for at afslutte kontoen, og den genererede reguleringspost i finans oprettes.

Yderligere ressourcer

Kreditorer

Kreditor i den offentlige sektor

Debitor i den offentlige sektor

Budgetlægning i den offentlige sektor

Finans i den offentlige sektor