Introduktion til Power AutomateGet started with Power Automate


Velkommen!Welcome! Power Automate er en tjeneste, der hjælper dig med at oprette automatiserede arbejdsprocesser mellem dine favoritprogrammer og -tjenester, så du kan synkronisere filer, få meddelelser, indsamle data og meget mere.Power Automate is a service that helps you create automated workflows between your favorite apps and services to synchronize files, get notifications, collect data and more.

Typer af flowTypes of flows

Power Automate er en af hjørnestenene i Power Platform.Power Automate is one of the pillars of Power Platform. Den består af en platform med meget lidt kode, som kan bruges til arbejdsprocesser og procesautomatisering.It provides a low code platform for workflow and process automation. Her er en liste over de forskellige typer flow:Here's a list of the different types of flows:

FlowtypeFlow type Use caseUse case DestinationTarget
Automatiserede flowAutomated flows Opret et flow, der udfører en eller flere opgaver automatisk, når det udløses af en hændelse.Create a flow that performs one or more tasks automatically after it's triggered by an event. Connectors til tjenester i cloudmiljøet og det lokale miljø.Connectors for cloud or on-premises services.
Flow for knapperButton flows Kør gentagne opgaver fra et hvilket som helst sted, når som helst, via din mobilenhed.Run repetitive tasks from anyplace, at any time, via your mobile device.
Planlagte flowScheduled flows Opret et flow, der udfører en eller flere opgaver efter en tidsplan.Create a flow that performs one or more tasks on a schedule.
ForretningsprocesflowBusiness process flows Definer en række trin, der skal følges for at opnå det ønskede resultat.Define a set of steps for people to follow to take them to a desired outcome. Menneskelige processerHuman processes
Flow for brugergrænseflade (prøveversion)UI flows (Preview) Optag og automatiser afspilning af manuelle trin på ældre software.Record and automate the playback of manual steps on legacy software. Skrivebords- og webprogrammer, der ikke har API'er tilgængelige til automatisering.Desktop and Web applications that do not have APIs available for automation.

Du kan oprette og administrere alle flow via fanen Mine flow i Power Automate.You can create and manage all flows from the My flows tab in Power Automate.

Hvis du bruger Dynamics 365, kender du muligvis også de klassiske Common Data Service-processer, der omfatter arbejdsprocesser, handlinger, flow for mobilopgaver og dialogbokse.If you are a Dynamics 365 user, you may also be familiar with Classic Common Data Service processes which include, workflows, actions, mobile task flows, and dialogs.

Det første trin er at tilmelde sig. Hvis du allerede har en konto til Power Automate, kan du logge på via din tablet, din stationære computer eller tilmed din telefon.The first step is to sign up, or, if you already have an account with Power Automate, sign in on your tablet, desktop computer, or even your phone.

Tjek startsidenCheck out the start page

På startsiden for Power Automate kan du udforske et bredt udvalg af skabeloner og få mere at vide om de vigtigste funktioner i Power Automate.On the start page for Power Automate, you can explore a diverse set of templates and learn about the key features for Power Automate. Du kan få et hurtigt indtryk af, hvad der er muligt, og hvordan Power Automate kan være en hjælp for din virksomhed og dit liv.You can get a quick sense of what's possible and how Power Automate could help your business and your life.

Med Power Automate kan du:With Power Automate, you can:

 • let søge efter skabeloner og tjenester.Easily search for templates and services.

  Flow – startside 1

 • vælge blandt de mest populære tjenester.Choose from the most popular services.

  Flow – startside 2

 • se en oversigt over hvert flow.See an overview of each flow.

  Flow – startside 3

Hver enkelt skabelon er designet til et specifikt formål.Each template is designed for a specific purpose. Der er f.eks. skabeloner til afsendelse af en sms til dig, når du får en mail fra din chef, tilføjelse af Twitter-kundeemner til Dynamics 365 eller sikkerhedskopiering af dine filer.For example, there are templates for sending you a text message when your boss emails you, adding Twitter leads to Dynamics 365, or backing up your files. Disse skabeloner er bare toppen af isbjerget.These templates are just the tip of the iceberg. De er beregnet til at inspirere dig til at oprette tilpassede flows til lige præcis de processer, du har behov for.They're intended to inspire you to create customized flows for the exact processes you need.

Opret dit første flowCreate your first flow

 1. Vælg en skabelon, der er nyttig for dig.Select a template that's useful for you. En simpel skabelon er Få daglige påmindelser pr. mail:A simple template is Get daily reminders in Email:

  skabelon til daglig påmindelse

 2. Vælg Fortsæt.Select Continue.

  Opret forbindelse

 3. Angiv de mailadresser, som den daglige påmindelse skal sendes til.Enter the email addresses to which the daily reminder will be sent. Derefter skal du angive meddelelsen i påmindelsen.Next, enter the reminder message. Til sidst skal du vælge Opret flow og derefter kontrollere, at dit flow kører som forventet.Finally, select Create flow, and then verify that your flow is running as expected.

  Angiv legitimationsoplysninger for forbindelsen

  Bemærk

  Du kan udforske de betingelser, der udløser flowet, og den handling, der opstår på baggrund af den pågældende hændelse.You can explore the conditions that trigger the flow and the action that results from that event. Leg lidt med indstillingerne for at gøre flowet til dit eget.Play around with the settings to make the flow your own. Du kan endda tilføje eller slette handlinger.You can even add or delete actions.

 4. Vælg Udført.Select Done.

Følg dette selvstudium for at få mere at vide om, hvordan du opretter flows på baggrund af skabeloner.Follow this tutorial to learn more about creating flows from templates.

Vær kreativGet creative

Nu, hvor du har oprettet dit første flow ud fra en skabelon, skal du bruge en af de mere end 150 datakilder, som understøttes af Power Automate, til at oprette dine egne flow fra bunden.Now that you've created your first flow from a template, use any of the more than 150 data sources that Power Automate supports to create your own flows from scratch.

Oprettelse af et flow

Når du opretter et flow fra bunden, har du kontrol over hele arbejdsprocessen.When you create a flow from scratch, you control the entire workflow. Her er nogle idéer, så du kan komme i gang:Here are a few ideas to get your started:

Et smugkig på kodenPeek at the code

Du behøver ikke at være udvikler for at oprette flow, men Power Automate indeholder en funktion til et smugkig på koden, der giver alle mulighed for at se nærmere på den kode, der genereres for alle handlinger og udløsere i et flow.You don't need to be a developer to create flows, however, Power Automate does provide a Peek code feature that allows anyone to take a closer look at the code that's generated for all actions and triggers in a flow. Når du smugkigger på koden, vil du få en bedre forståelse af de data, der bruges af udløsere og handlinger.Peeking at the code could give you a clearer understanding of the data that's being used by triggers and actions. Følg disse trin for at tage et smugkig på den kode, der genereres for dine flow, i Power Automate-designeren:Follow these steps to peek at the code that's generated for your flows from within the Power Automate designer:

 1. Vælg menupunktet ... i øverste højre hjørne af en hvilken som helst handling eller udløser.Select the ... menu item at the top right corner of any action or trigger.

 2. Vælg Smugkig på kode.Select Peek code.

  Smugkig på kode

 3. Bemærk den fulde JSON-repræsentation af handlinger og udløsere.Notice the full JSON representation of the actions and triggers. Dette omfatter alle input, f.eks. den tekst, du angiver direkte, og anvendte udtryk.This includes all inputs, such as the text you enter directly, and expressions used. Du kan vælge udtryk her og derefter indsætte dem i udtrykseditoren Dynamisk indhold.You can select expressions here and then paste them into the Dynamic Content expression editor. Dette giver dig også mulighed for at bekræfte de data, du forventer er til stede i flowet.This can also give you a way to verify the data you expect is present in the flow.

  Smugkig på kode

Find nemt dine flowFind your flows easily

Når kreativiteten flyder, opretter du måske mange flow.When your creative juices start flowing, you might create many flows. Bare rolig; det er nemt at finde dine flow – du skal blot bruge søgefeltet på skærmen Mine flow, Teamflow, Forbindelser eller Løsninger til kun at få vist de flow, der stemmer overens med de angivne søgeord.Don't worry, finding your flows is easy - just use the search box on the My flows, Team flows, Connections, or Solutions screen to display only flows that match the search terms you enter.

Filtrer eller søg efter flow

Bemærk

Søgefilteret finder kun de flow, der er indlæst på siden.The search filter only finds flows that have been loaded into the page. Hvis du ikke kan finde dit flow, kan du prøve at vælge Indlæs flere nederst på siden.If you don't find your flow, try selecting Load more at the bottom of the page.

Få meddelelser, når der er noget galtGet notifications when something's wrong

Brug meddelelsescentret i Power Automate (som findes øverst til højre i designeren) til hurtigt at se en liste over de seneste mislykkede flow.Use the Power Automate notification center (located at the top right of the designer) to quickly see a list of flows have failed recently. I meddelelsescenteret vises et tal, der angiver antallet af seneste mislykkede flow.The notification center displays a number that indicates the number of flows that failed recently.

Fra meddelelsescenteret kan du navigere til siden Aktivitet i Power Automate for at se alle dine flow, der blev kørt for nylig, der sendte meddelelser eller der mislykkedes.From the notification center, you can navigate to the Activity page of Power Automate to see all your flows that recently ran, sent notifications, or failed.

Meddelelsescenter

Brug mobilappenUse the mobile app

Download Power Automate-mobilappen til Android, iOS eller Windows Phone.Download the Power Automate mobile app for Android, iOS, or Windows Phone. Med denne app kan du overvåge flowaktivitet, administrere dine flows og oprette flows på baggrund af skabeloner.With this app, you can monitor flow activity, manage your flows and create flows from templates.

Vi er her for at hjælpeWe're here to help

Vi er spændte på at se, hvad du vil bruge Power Automate til, og vi vil være sikre på, at du får en god oplevelse.We're excited to see what you do with Power Automate, and we want to ensure you have a great experience. Sørg for at se vores selvstudier med vejledninger, og bliv en del af vores community, så du kan stille spørgsmål og dele dine idéer.Be sure to check out our guided learning tutorials and join our community to ask questions and share your ideas. Kontakt support, hvis du løber ind i problemer.Contact support if you run into any issues.