Hvad er Power BI-administrationWhat is Power BI administration

Power BI-administration er administration af de indstillinger, der gælder for hele organisationen, og som styrer, hvordan Power BI fungerer.Power BI administration is the management of the organization-wide settings that control how Power BI works. Brugere, der er tildelt administratorroller, konfigurerer, overvåger og klargør organisationens ressourcer.Users that are assigned to admin roles configure, monitor, and provision organizational resources. Denne artikel indeholder en oversigt over administratorroller, -opgaver og -værktøjer, der hjælper dig til at komme i gang.This article provides an overview of administration roles, tasks, and tools to help you get started.

Skærmbillede af Power BI-administrationsportalen, der viser indstillinger for hele organisationen.

Der er flere roller, der arbejder sammen for at administrere Power BI for din organisation.There are several roles that work together to administer Power BI for your organization. De fleste administratorroller tildeles i Microsoft 365 Administration eller ved hjælp af PowerShell.Most admin roles are assigned in the Microsoft 365 admin center or by using PowerShell. Administratorrollerne Power BI Premium-kapacitet og Power BI Embedded-kapacitet tildeles, når kapaciteten oprettes.The Power BI Premium Capacity and Power BI Embedded Capacity admin roles are assigned when the capacity is created. Hvis du vil vide mere om de enkelte administratorroller, kan du se Om administratorroller.To learn more about each of the admin roles, see About admin roles. Du kan få mere at vide om, hvordan du tildeler administratorroller under Tildel administratorroller.To learn how to assign admin roles, see Assign admin roles.

Type af administratorType of administrator Administrativt omfangAdministrative scope Power BI-opgaverPower BI tasks
Global administratorGlobal admin Microsoft 365Microsoft 365 Har ubegrænset adgang til alle administrationsfunktioner i virksomhedenHas unlimited access to all management features for the organization
Tildeler roller til andre brugereAssigns roles to other users
FaktureringsadministrationBilling admin Microsoft 365Microsoft 365 Administrer abonnementerManage subscriptions
Køb licenserPurchase licenses
LicensadministratorLicense admin Microsoft 365Microsoft 365 Tildel eller fjern licenser til brugereAssign or remove licenses for users
BrugeradministratorUser admin Microsoft 365Microsoft 365 Opret og administrer brugere og grupperCreate and manage users and groups
Nulstil brugeradgangskoderReset user passwords
Power BI AdministrationPower BI admin Power BI-tjenestePower BI service Fuld adgang til administrationsopgaver for Power BIFull access to Power BI management tasks
Aktivér og deaktiver Power BI-funktionerEnable and disable Power BI features
Rapportér om brug og ydeevneReport on usage and performance
Gennemse og administrer overvågningReview and manage auditing
Administration af Power BI Premium-kapacitetPower BI Premium Capacity admin En enkelt Premium-kapacitetA single Premium capacity Tildele arbejdsområder til kapaciteten.Assign workspaces to the capacity
Administrer brugertilladelser til kapacitetenManage user permission to the capacity
Administrer arbejdsbelastninger for at konfigurere hukommelsesforbrugManage workloads to configure memory usage
Genstart kapacitetenRestart the capacity
Administrator af Power BI Embedded-kapacitetPower BI Embedded Capacity admin En enkelt Embedded-kapacitetA single Embedded capacity Tildele arbejdsområder til kapaciteten.Assign workspaces to the capacity
Administrer brugertilladelser til kapacitetenManage user permission to the capacity
Administrer arbejdsbelastninger for at konfigurere hukommelsesforbrugManage workloads to configure memory usage
Genstart kapacitetenRestart the capacity

Administrative opgaver og værktøjerAdministrative tasks and tools

Power BI-administratorer fungerer primært på Power BI-administrationsportalen.Power BI admins work mostly in the Power BI admin portal. Du bør dog have kendskab til relaterede værktøjer og administrationscentre.You should, however, be familiar with related tools and admin centers. Se på ovenstående tabel for at finde ud af, hvilken rolle der kræves for at udføre opgaver ved hjælp af de værktøjer, der er angivet her.Look at the table above to determine which role is required to do tasks using the tools listed here.

VærktøjTool Typiske opgaverTypical tasks
Power BI-administrationsportalPower BI Admin portal Opnå og arbejd med Premium-kapacitetAcquire and work with Premium capacity
Opnå tjenestekvalitetEnsure quality of service
Administrer arbejdsområderManage workspaces
Publicer Power BI-visualsPublish Power BI visuals
Kontrollér koder, der bruges til at integrere Power BI i andre programmerVerify codes used to embed Power BI in other applications
Foretag fejlfinding af dataadgang og andre problemerTroubleshoot data access and other issues
Microsoft 365 AdministrationMicrosoft 365 admin center Administrer brugere og grupperManage users and groups
Køb og tildel licenserPurchase and assign licenses
Bloker brugeres adgang til Power BIBlock users from accessing Power BI
Microsoft 365 Security & Compliance CenterMicrosoft 365 Security & Compliance Center Gennemse og administrer overvågningReview and manage auditing
Dataklassificering og -sporingData classification and tracking
Politikker til forebyggelse af datatabData loss prevention policies
InformationsstyringInformation governance
Azure Active Directory (AAD) på Azure-portalenAzure Active Directory (AAD) in the Azure portal Konfigurer betinget adgang til Power BI-ressourcerConfigure conditional access to Power BI resources
Klargør Power BI Embedded-kapacitetProvision Power BI Embedded capacity
PowerShell-cmdlet'erPowerShell cmdlets Administrer arbejdsområder og andre aspekter af Power BI via scriptsManage workspaces and other aspects of Power BI through scripts
Administrative API'er og SDKAdministrative APIs and SDK Byg brugerdefinerede administrationsværktøjer.Build custom admin tools. Power BI Desktop kan f.eks. bruge disse API'er til at oprette rapporter ud fra data, der er relateret til administration.For example, Power BI Desktop can use these APIs to build reports based on data related to administration.

Næste trinNext steps

Nu, hvor du kender den grundlæggende viden om, hvad der er involveret i Power BI-administration, kan du finde flere oplysninger i disse artikler:Now that you know the basics of what’s involved with Power BI administration, consult these articles to learn more: