Licens til Power BI-tjenesten for brugere i din organisationLicensing the Power BI service for users in your organization

Det, en bruger kan gøre i Power BI-tjenesten, afhænger af den type af licens pr. bruger, som vedkommende har.What a user can do in the Power BI service depends on the type of per-user license that they have. Det adgangsniveau, som brugeren får gennem sin licens, afhænger af, om det arbejdsområde, der tilgås, er tildelt til en Power BI Premium-kapacitet.The level of access provided by their license depends on whether the workspace being accessed is assigned to Power BI Premium capacity. Alle brugere af Power BI-tjenesten skal have en licens.All users of the Power BI service must have a license.

Brugerne kan få en licens på to måder.There are two ways for users to get a license. Brugerne kan få deres egen gratis licens eller en Pro-licens ved hjælp af funktionaliteten til tilmelding via selvbetjening og deres arbejds- eller skolekonto.Using self-service sign-up capabilities and their work or school account, users can get their own free or Pro license. Eller administratorer kan få et Power BI-abonnement og tildele licenser til brugere.Or, admins can get a Power BI subscription and assign licenses to users.

I denne artikel fokuseres der på køb af tjenester og licenser pr. bruger set fra en administrators perspektiv.This article focuses on purchasing services and per-user licensing from an administrator perspective. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan brugerne kan få deres egne licenser, under Tilmelding til Power BI som enkeltperson.For more information about how users can get their own license, see Signing up for Power BI as an individual.

Hvem kan købe og tildele licenser?Who can purchase and assign licenses?

Du skal have tildelt en administratorrolle for at kunne købe eller tildele licenser for din organisation.You must be assigned an admin role to purchase or assign licenses for your organization. Administratorroller tildeles ved hjælp af Azure Active Directory Administration eller Microsoft 365 Administration.Admin roles are assigned by using the Azure Active Directory admin center or the Microsoft 365 admin center. I følgende tabel kan du se, hvilken rolle der kræves for at udføre opgaver relateret til køb og licenser.The following table shows which role is required to do tasks related to purchase and licensing. Du kan finde flere oplysninger om administratorroller i Azure Active Directory under Få vist og tildel administratorroller i Azure Active Directory.For more information about administrator roles in Azure Active Directory, see View and assign administrator roles in Azure Active Directory. Hvis du vil have mere at vide om administratorroller i Microsoft 365, herunder bedste praksis, skal du se Om administratorroller.To learn more about admin roles in Microsoft 365, including best practices, see About admin roles.

Hvem kan købe tjenester og licenser?Who can purchase services and licenses? Hvem kan administrere brugerlicenser?Who can manage user licenses?
FaktureringsadministratorBilling administrator LicensadministratorLicense administrator
Global administratorGlobal administrator BrugeradministratorUser administrator
Global administratorGlobal administrator

Disse roller administrerer organisationen.These roles manage the organization. Du kan finde flere oplysninger om administratorroller i Power BI-tjenesten under Beskrivelse af administratorroller i Power BI.For information about Power BI service administrator roles, see Understanding Power BI service administrator roles.

Få Power BI til din organisationGet Power BI for your organization

Du kan finde oplysninger om prisfastsættelse under Prisfastsættelse og produktsammenligning.For information about pricing, see Pricing & Product Comparison.

En global administrator eller en faktureringsadministrator kan tilmelde sig Power BI-tjenesten og købe licenser til brugerne i organisationen.A global administrator or a billing administrator can sign up for the Power BI service and buy licenses for the users in their organization. Hvis du ikke er klar til at købe, skal du vælge Power BI Pro (prøveversion).If you're not ready to purchase, select the Power BI Pro trial. Du får 25 licenser, som du kan bruge i én måned.You'll get 25 licenses to use for one month. Du kan se en trinvis vejledning til, hvordan du tilmelder dig, under Få et Power BI-abonnement til din organisation.For step-by-step instructions on how to sign up, see Get a Power BI subscription for your organization.

Om tilmelding via selvbetjeningAbout self-service sign-up

De enkelte brugere kan få deres egen Power BI-licens ved at tilmelde sig med deres arbejds- eller skolekonto.Individual users can get their own Power BI license by signing up with their work or school account. Med en gratis licens kan brugerne udforske Power BI med henblik på personlig dataanalyse og visualisering ved hjælp af Mit arbejdsområde, men de kan ikke dele med andre brugere.With a free license, users can explore Power BI for personal data analysis and visualization using My Workspace, but they can't share with other users. Der kræves en Power BI Pro-licens for at dele indhold.A Power BI Pro license is required to share content. Brugerne kan opgradere deres licenstype til Pro eller tilmelde sig Pro direkte, hvis organisationen bruger det kommercielle cloudmiljø.Users may upgrade their license type to Pro, or sign up for Pro directly, if the organization is using the commercial cloud. Direkte køb af eller opgradering til Pro er ikke tilgængelig til uddannelsesinstitutioner eller organisationer, der er udrullet i cloudmiljøerne Azure Government, Azure Tyskland eller Azure China 21Vianet.Direct purchase of or upgrade to Pro isn't available to educational organizations or organizations deployed to Azure Government, Azure Germany, or Azure China 21Vianet clouds.

Hvis du ikke vil have, at brugerne i din organisation bruger tilmelding via selvbetjening, skal du se Aktivér eller deaktiver tilmelding via selvbetjening for at få mere at vide om, hvordan du slår det fra.If you don't want users in your organization to use self-service sign-up, see Enable or disable self-service sign-up to learn how to turn it off.

Når du deaktiverer tilmelding via selvbetjening, kan brugerne ikke udforske Power BI med henblik på datavisualisering og -analyse.Turning off self-service sign-up keeps users from exploring Power BI for data visualization and analysis. Hvis du blokerer individuel tilmelding, kan det være en god idé at anskaffe Power BI (gratis)-licenser til din organisation og tildele dem til alle brugere.If you block individual sign-up, you may want to get Power BI (free) licenses for your organization and assign them to all users. Følg disse trin for automatisk at tildele en Power BI (gratis)-licens til alle eksisterende brugere:Follow these steps to auto-assign a Power BI (free) license to all existing users:

  1. Log på Microsoft 365 Administration ved hjælp af dine legitimationsoplysninger som global administrator eller faktureringsadministrator.Sign in to the Microsoft 365 admin center, using global admin or billing admin credentials.
  2. Vælg Fakturering > Køb tjenester i navigationsmenuen.From the left sidebar menu, select Billing > Purchase services.
  3. Søg eller rul for at finde Power BI (gratis)-tilbuddet.Search or scroll to locate the Power BI (free) offer. Vælg tilbuddet, og vælg derefter Hent nu.Select the offer, then select Get now.
  4. Angiv det antal licenser, der kræves for at dække alle dine brugere.Enter the number of licenses needed to cover all your users.
  5. Vælg Tildel automatisk alle brugere uden licenser, og tjek derefter ud.Select Automatically assign to all of your users with no licenses, then check out.

Skærmbillede af det gratis automatisk tildelte abonnement Power BI-abonnement med der viser tilmelding til selvbetjening.

Hvis du vil se, hvilke brugere i din organisation der måske allerede har en licens, skal du se Få vist og administrer brugerlicenser.If you want to see which users in your organization may already have a license, see View and manage user licenses to learn how.

Licenstyper og funktionalitetLicense types and capabilities

Der er to slags licenser pr. bruger i Power BI: gratis og Pro.There are two kinds of Power BI per-user licenses: free and Pro. Den type licens, som en bruger har brug for, bestemmes af, hvor indholdet gemmes, og hvordan brugeren vil interagere med dette indhold.Which type of license a user needs is determined by where content is stored and how they'll interact with that content. Din organisations abonnementstype afgør, hvor indholdet kan gemmes.Where content can be stored is determined by your organization's subscription type.

Power BI Premium er én abonnementstype, som giver brugerne en gratis licens til at arbejde med indhold i arbejdsområder, der er tildelt en Premium-kapacitet.One type of subscription, Power BI Premium, allows users with a free license to act on content in workspaces that are assigned to Premium capacity. Uden for en Premium-kapacitet kan en bruger med en gratis licens kun bruge Power BI-tjenesten til at oprette forbindelse til data og oprette rapporter og dashboards i Mit arbejdsområde.Outside of Premium capacity, a user with a free license can only use the Power BI service to connect to data and create reports and dashboards in My Workspace. De kan ikke dele indhold med andre eller publicere indhold til andre arbejdsområder.They can't share content with others or publish content to other workspaces. Hvis du vil vide mere om arbejdsområdetyper, skal du se Typer af arbejdsområder.To learn more about workspace types, see Types of workspaces.

Der bruges en delt kapacitet til et Power BI-standardabonnement.A standard Power BI subscription uses shared capacity. Hvis indhold gemmes i en delt kapacitet, kan brugere, der har fået tildelt en Power BI Pro-licens, kun samarbejde med andre Power BI Pro-brugere.If content is stored in shared capacity, users who are assigned a Power BI Pro license can collaborate only with other Power BI Pro users. De kan forbruge indhold, der er delt med andre brugere, publicere indhold til apparbejdsområder, dele dashboards og abonnere på dashboards og rapporter.They can consume content shared by other users, publish content to app workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports. Når arbejdsområder befinder sig i en Premium-kapacitet, kan Pro-brugere distribuere indhold til brugere, der ikke har en Power BI Pro-licens.When workspaces are in Premium capacity, Pro users may distribute content to users who don't have a Power BI Pro license.

I nedenstående tabel opsummeres den grundlæggende funktionalitet for hver licenstype.The table below summarizes the basic capabilities of each license type. Hvis du vil have en detaljeret oversigt over tilgængelige funktioner i hver licenstype, skal du se Funktioner efter licenstype.For a detailed breakdown of feature availability per license type, see Features by license type.

LicenstypeLicense type Funktionalitet, når arbejdsområdet befinder sig i en delt kapacitetCapabilities when workspace is in shared capacity Yderligere funktionalitet, når arbejdsområdet befinder sig i en Premium-kapacitetAdditional capabilities when workspace is in Premium capacity
Power BI (gratis)Power BI (free) Adgang til indhold i Mit arbejdsområdeAccess to content in My Workspace Forbruge indhold, der deles med demConsume content shared with them
Power BI ProPower BI Pro Publicere indhold til andre arbejdsområder, dele dashboards, abonnere på dashboards og rapporter, dele med brugere, der har en Pro-licensPublish content to other workspaces, share dashboards, subscribe to dashboards and reports, share with users who have a Pro license Distribuere indhold til brugere, der har gratis licenserDistribute content to users who have free licenses

AbonnementstyperSubscription types

Alle brugerbaserede, kommercielle licensabonnementer fra Microsoft er baseret på Azure Active Directory-identiteter.All user-based, commercial license subscriptions from Microsoft are based on Azure Active Directory identities. Hvis du vil bruge Power BI-tjenesten, skal du logge på med en identitet, som understøttes af Azure Active Directory til kommercielle licenser.To use the Power BI service, you must sign in with an identity that Azure Active Directory supports for commercial licenses. Du kan føje Power BI til et hvilket som helst Microsoft-abonnement, som bruger Azure Active Directory til identitetstjenester.You can add Power BI to any Microsoft subscription that uses Azure Active Directory for identity services. Nogle abonnementer, f.eks. Office 365 E5, indeholder en Power BI Pro-licens, så det er ikke nødvendigt at tilmelde sig Power BI separat.Some subscriptions, such as Office 365 E5, include a Power BI Pro license, so no separate sign-up for Power BI is needed.

Der findes to typer Power BI-abonnementer til organisationer: Standard og Premium.There are two kinds of Power BI subscriptions for organizations: standard and premium.

Med et selvbetjent Power BI Pro-standardabonnement kan administratorer tildele licenser pr. bruger.With a standard, self-service Power BI Pro subscription, admins assign per user licenses. Der er et månedligt gebyr pr. bruger for Power BI Pro-licenser.There's a per user monthly fee for Power BI Pro licenses. Denne licenstype gør det muligt at samarbejde, publicere, dele og udføre ad hoc-analyser.This license type enables collaboration, publishing, sharing, and ad-hoc analysis. Indhold gemmes i en delt lagerkapacitet, som er fuldt administreret af Microsoft.Content is saved to shared storage capacity that is fully managed by Microsoft.

Med et Power BI Premium-abonnement tildeles en dedikeret kapacitet til en organisation.A Power BI Premium subscription allocates dedicated capacity to an organization. Premium er velegnet til BI i virksomheder, big data-analyse samt rapportering i cloudmiljøet og det lokale miljø. Det muliggør avanceret administration og styring af udrulning.Suitable for enterprise BI, big data analytics, and cloud and on-premises reporting, Premium provides advanced administration and deployment controls. Dedikerede beregnings- og lagerressourcer administreres af kapacitetsadministratorer i organisationen.Dedicated compute and storage resources are managed by capacity admins in your organization. Der er en månedlig omkostning for dette dedikerede miljø.There's a monthly cost for this dedicated environment. Foruden andre Premium-fordele kan indhold, der gemmes i en Premium-kapacitet, tilgås af og distribueres til brugere, der ikke har Power BI Pro-licenser.In addition to other Premium advantages, content stored in Premium capacity can be accessed by and distributed to users who don't have Power BI Pro licenses. Mindst én bruger skal være tildelt en Power BI Pro-licens for at bruge Premium, og indholdsskabere og udviklere skal stadig have en Power BI Pro-licens.At least one user has to have a Power BI Pro license assigned to use Premium, and content creators and developers still need a Power BI Pro license.

De to abonnementstyper er ikke indbyrdes uforenelige.The two types of subscriptions aren't mutually exclusive. Du kan have både Power BI Premium og Power BI Pro.You can have both Power BI Premium and Power BI Pro. I denne konfiguration kan indhold, der er gemt i en Premium-kapacitet, deles med alle brugere, og delt indhold er også tilgængeligt.In this configuration, content stored in Premium capacity can be shared with all users and shared capacity is also available. Du kan finde oplysninger om kapacitetsgrænser under Administrer datalager i Power BI-arbejdsområder.For information about capacity limits, see Manage data storage in Power BI workspaces.

Du kan se en sammenligning af funktioner og priser i Power BI-priser.To compare product features and pricing, see Power BI pricing.

Adgang for gæstebrugerGuest user access

Du har måske brug for at distribuere indhold til brugere uden for din organisation.You may want to distribute content to users who are outside of your organization. Du kan dele indhold med eksterne brugere ved at invitere dem til at få vist indhold som en gæst.It's possible to share content with external users by inviting them to view content as a guest. Med Azure Active Directory Business-to-business (Azure AD B2B) er det muligt at dele indehold med eksterne gæstebrugere.Azure Active Directory Business-to-business (Azure AD B2B) enables sharing with external guest users. Følgende forudsætninger skal være opfyldt, før du kan dele med eksterne brugere:The following prerequisites must be met to share with external users:

  • Muligheden for at dele indhold med eksterne brugere skal være aktiveretThe ability to share content with external users must be enabled

  • Gæstebrugeren skal have den korrekte licens for at få vist det delte indholdThe guest user must have the proper licensing in place to view the shared content

Se flere oplysninger om adgang for gæstebrugere under Distribuer Power BI-indhold til eksterne gæstebrugere med Azure AD B2B.For more information about guest user access, see Distribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B.

Køb Power BI Pro-licenserPurchase Power BI Pro licenses

Som administrator kan du købe Power BI Pro-licenser via Microsoft 365 eller via en Microsoft-partner.As an administrator, you purchase Power BI Pro licenses through Microsoft 365 or through a Microsoft partner. Når du har købt licenserne, kan du tildele dem til individuelle brugere.After you buy the licenses, you assign them to individual users. Du kan finde flere oplysninger i Køb og tildel Power BI Pro-licenser.For more information, see Purchase and assign Power BI Pro licenses.

Udløb af Power BI Pro-licensPower BI Pro license expiration

Der er en respitperiode, efter en Power BI Pro-licens er udløbet.There's a grace period after a Power BI Pro license expires. For licenser, der er en del af et volumenlincenskøb, er respitperioden 90 dage.For licenses that are part of a volume license purchase, the grace period is 90 days. Hvis du har købt licensen direkte, er respitperioden 30 dage.If you bought the license directly, the grace period is 30 days.

Power BI Pro har den samme abonnementslivscyklus som Microsoft 365.Power BI Pro has the same subscription lifecycle as Microsoft 365. Du kan finde flere oplysninger under Hvad sker der med mine data og min adgang, når mit abonnement på Microsoft 365 til virksomheder slutter?For more information, see What happens to my data and access when my Microsoft 365 for business subscription ends.

Næste trinNext steps