Administrer Power BI på administrationsportalenAdministering Power BI in the admin portal

På administrationsportalen kan du administrere en Power BI-lejer for din organisation.The admin portal enables you to manage a Power BI tenant for your organization. Portalen indeholder elementer såsom metrikværdier, adgang til Microsoft 365 Administration og indstillinger.The portal includes items such as usage metrics, access to the Microsoft 365 admin center, and settings.

Hele administrationsportalen kan tilgås af alle brugere, som er globale administratorer, eller som er blevet tildelt rollen som administrator af Power BI-tjenesten.The full admin portal is accessible to all users who are global admins or have been assigned the Power BI service administrator role. Hvis du ikke har en af disse roller, kan du kun se Kapacitetsindstillinger på portalen.If you're not in one of these roles, you only see Capacity settings in the portal. Du kan finde flere oplysninger om Power BI-tjenesteadministratorrollen under Beskrivelse af rollen som Power BI-administrator.For more information about the Power BI service administrator role, see Understanding the Power BI admin role.

Sådan finder du vej til administrationsportalenHow to get to the admin portal

Din konto skal være markeret som Global administrator i Microsoft 365 eller Azure AD (Azure Active Directory), eller den skal være tildelt rollen som administrator af Power BI-tjenesten, før du kan få adgang til Power BI-administrationsportalen.Your account needs to be marked as a Global Admin, within Microsoft 365 or Azure Active Directory (Azure AD), or have been assigned the Power BI service administrator role, to get access to the Power BI admin portal. Du kan finde flere oplysninger om Power BI-tjenesteadministratorrollen under Beskrivelse af rollen som Power BI-administrator.For more information about the Power BI service administrator role, see Understanding the Power BI admin role. Benyt følgende fremgangsmåde for at tilgå Power BI-administrationsportalen.To get to the Power BI admin portal, do the following.

 1. Vælg tandhjulet Indstillinger i øverste højre hjørne af Power BI-tjenesten.Select the settings gear in the top right of the Power BI service.

 2. Vælg Administrationsportal.Select Admin portal.

  Indstillinger på administrationsportalen

Der er ni faner på portalen.There are nine tabs in the portal. Resten af denne artikel indeholder oplysninger om hver af disse faner.The rest of this article provides information about each of these tabs.

Navigation på administrationsportalen

ForbrugsdataUsage metrics

Med Forbrugsdata kan du overvåge Power BI-forbruget i organisationen.The Usage metrics enables you to monitor Power BI usage for your organization. Den giver dig også mulighed for at se, hvilke brugere og grupper, der er mest aktive i Power BI i virksomheden.It also provides the ability to see which users, and groups, are the most active within Power BI for your organization.

Bemærk

Første gang du tilgår dashboard'et, eller når du besøger det igen efter en lang periode uden at åbne dashboard'et, så får du sandsynligvis vist indlæsningsskærmen, mens vi indlæser dashboard'et.The first time you access the dashboard, or after you visit again after a long period of not viewing the dashboard, you'll likely see a loading screen while we load the dashboard.

Når dashboardet er indlæst, får du vist to afsnit med felter.Once the dashboard loads, you see two sections of tiles. Det første afsnit indeholder forbrugsdata for individuelle brugere, og det andet afsnit har lignende oplysninger for grupper i din organisation.The first section includes usage data for individual users, and the second section has similar information for groups in your organization.

Nedenfor er en oversigt over indholdet i hvert felt:Here's a breakdown of what you can see in each tile:

 • Specifik optælling af alle dashboards, rapporter og datasæt i brugerarbejdsområdet.Distinct count of all dashboards, reports, and datasets in the user workspace.

  Særskilt optælling af dashboards, rapporter og datasæt

 • Mest brugte dashboard efter antallet af brugere, der har adgang til det.Most consumed dashboard by number of users who can access it. Hvis du f.eks. har et dashboard, som du har delt med tre brugere, og du også har føjet det til en indholdspakke med to forskellige brugere tilsluttet, så er antallet 6 (1 + 3 + 2).For example, if you have a dashboard that you shared with 3 users, and you also added it to a content pack that two different users connected to, its count would be 6 (1 + 3 + 2).

  Mest anvendte dashboards

 • Det mest populære indhold, som brugere har oprettet forbindelse til.The most popular content users connected to. Dette vil være alt vilkårligt indhold, som brugere kan tilgå gennem Hent data-processen, dvs. Saas-indholdspakker, organisatoriske indholdspakker, filer eller databaser.This would be anything the users could reach through the Get Data process, so SaaS content packs, Organizational content packs, files or databases.

  Mest anvendte pakker

 • En visning af dine vigtigste brugere baseret på, hvor mange dashboards de har, både dashboards de selv har oprettet, og dashboards der er delt med dem.A view of your top users based on how many dashboards they have, both dashboards they created themselves and dashboards shared to them.

  Topbrugere – dashboards

 • En visning af dine vigtigste brugere baseret på, hvor mange rapporter de har.A view of your top users based on how many reports they have.

  Topbrugere – rapporter

Det andet afsnit viser den samme type oplysninger, men baseret på grupper.The second section shows the same type of information, but based on groups. Her kan du se, hvilke grupper i organisationen der er mest aktive, og hvilken slags indhold de bruger.This lets you see which groups in your organization are most active and what kind of content they are consuming.

Med disse oplysninger kan du få reel indsigt i, hvordan personer bruger Power BI på tværs af organisationen, og du kan holde styr på, hvilke af de pågældende brugere og grupper der er meget aktive i organisationen.With this information, you can get real insights into how people are using Power BI across your organization, and be able to recognize those users and groups who are very active in your organization.

Kontrollér forbrugsdataControl usage metrics

Rapporter med forbrugsdata er en funktion, som Power BI- eller den globale administrator kan slå til eller fra.Usage metrics reports are a feature that the Power BI or global administrator can turn on or off. Administratorer har detaljeret kontrol over, hvilke brugere der har adgang til forbrugsdata.Administrators have granular control over which users have access to usage metrics. Det er slået Til som standard for alle brugere i organisationen.They are On by default for all users in the organization.

Administratorer kan også bestemme, om oprettere af indhold kan se brugerspecifikke data i forbrugsdata.Admins can also determine whether content creators can see per-user data in usage metrics.

Få mere at vide om selve rapporterne under Overvåg forbrugsdata for dashboards og rapporter.See Monitor usage metrics for Power BI dashboards and reports for details about the reports themselves.

Forbrugsdata for oprettere af indholdUsage metrics for content creators

 1. På administrationsportalen skal du vælge Lejerindstillinger > Forbrugsdata for oprettere af indhold.In the Admin portal, select Tenant settings > Usage metrics for content creators.

  Forbrugsdata i lejerindstillingerne på administrationsportalen

 2. Aktivér (eller deaktiver) forbrugsdata > Anvend.Enable (or disable) usage metrics > Apply.

  Forbrugsdata er aktiveret

Brugerspecifikke data i forbrugsdataPer-user data in usage metrics

Brugerspecifikke data er som standard aktiveret for forbrugsdata, og kontooplysninger om forbrugere af indhold indgår i rapporten med forbrugsdata.By default, per-user data is enabled for usage metrics, and content consumer account information is included in the metrics report. Hvis du ikke vil medtage disse oplysninger for nogle eller alle brugere, kan du deaktivere funktionen for nærmere angivne sikkerhedsgrupper eller for en hel organisation.If you don't want to include this information for some or all users, disable the feature for specified security groups or for an entire organization. Kontooplysninger vises derefter i rapporten som Ikke-navngivet.Account information then shows in the report as Unnamed.

Brugerspecifikke forbrugsdata

Slet alt eksisterende forbrugsdataindholdDelete all existing usage metrics content

Når administratorer deaktiverer forbrugsdata for hele organisationen, kan de kan også vælge en af eller begge disse indstillinger:When disabling usage metrics for their entire organization, admins can also choose one or both options to:

 • Slet alt eksisterende forbrugsdataindhold til at slette alle eksisterende rapporter og dashboardfelter, der blev oprettet ved hjælp af forbrugsdatarapporter og -datasæt.Delete all existing usage metrics content to delete all existing reports and dashboard tiles that were built using the usage metrics reports and datasets. Denne indstilling fjerner al adgang til forbrugsdata for alle brugere i organisationen, som muligvis allerede anvender dem.This option removes all access to usage metrics data for all users in the organization who may already be using it.
 • Slet alle eksisterende brugerspecifikke data i det aktuelle forbrugsdataindhold Denne indstilling fjerner al adgang til forbrugsdata for alle brugere i organisationen, som muligvis allerede anvender dem.Delete all existing per-user data in current usage metrics content This option removes all access to per-user data for all users in the organization who may already be using it.

Vær forsigtig med at gøre dette, da sletning af eksisterende forbrugsdataindhold og brugerspecifikke data ikke kan fortrydes.Be careful, because deleting existing usage and per-user metrics content is irreversible.

BrugereUsers

Du kan administrere Power BI-brugere, -grupper og -administratorer i Microsoft 365 Administration.You manage Power BI users, groups, and admins in the Microsoft 365 admin center. Fanen Brugere indeholder et link til Administration for din lejer.The Users tab provides a link to the admin center for your tenant.

Gå til Microsoft 365 Administration

OvervågningsloggeAudit logs

Du kan administrere Power BI-overvågningslogge i Office 365 Security & Compliance Center.You manage Power BI audit logs in the Office 365 Security & Compliance center. Fanen Overvågningslogge indeholder et link til Security & Compliance Center for din lejer.The Audit logs tab provides a link to the Security & Compliance center for your tenant. Få mere at videLearn more

Hvis du vil bruge overvågningslogs, skal du sørge for, at indstillingen Opret overvågningslogs til overvågning af intern aktivitet og overholdelse af angivne standarder er aktiveret.To use audit logs, make sure the Create audit logs for internal activity auditing and compliance setting is enabled.

LejerindstillingerTenant settings

Fanen Lejerindstillinger giver dig detaljeret kontrol over de funktioner, der er til rådighed for din organisation.The Tenant settings tab enables fine-grained control over the features that are made available to your organization. Hvis du har bekymringer om følsomme data, kan det være, at nogle af vores funktioner ikke er passende for din organisation, eller du vil måske kun have, at en bestemt funktion er tilgængelig for en bestemt gruppe.If you have concerns around sensitive data, some of our features may not be right for your organization, or you may only want a particular feature to be available to a specific group.

Bemærk

Lejerindstillinger, der styrer tilgængeligheden af funktioner i Power BI-brugergrænsefladen, kan hjælpe med at oprette politikker for styring, men de er ikke en sikkerhedsmåling.Tenant settings that control the availability of features in the Power BI user interface can help to establish governance policies, but they are not a security measure. Indstillingen Eksport af data begrænser f.eks. ikke tilladelser for en Power BI-bruger på et datasæt.For example, the Export data setting does not restrict the permissions of a Power BI user on a dataset. Power BI-brugere med læseadgang til et datasæt har tilladelse til at forespørge dette datasæt og kan bevare resultaterne uden at bruge funktionen Eksport af data i Power BI-brugergrænsefladen.Power BI users with read access to a dataset have the permission to query this dataset and might be able to persist the results without using the Export data feature in the Power BI user interface.

På følgende billede ses flere indstillinger under fanen Lejerindstillinger.The following image shows several settings on the Tenant settings tab.

Lejerindstillinger

Bemærk

Det kan tage op til 10 minutter, før indstillingen træder i kraft for alle i din lejer.It can take up to 10 minutes for a setting change to take effect for everyone in your tenant.

Indstillingerne kan have tre tilstande:Settings can have three states:

 • Deaktiveret for hele organisationen: Ingen i din organisation kan bruge denne funktion.Disabled for the entire organization: No one in your organization can use this feature.

  Indstilling deaktiveret for alle

 • Aktiveret for hele organisationen: Alle i din organisation kan bruge denne funktion.Enabled for the entire organization: Everyone in your organization can use this feature.

  Indstilling aktiveret for alle

 • Aktiveret for en del af organisationen: Et bestemt undersæt af brugere eller grupper i organisationen kan bruge denne funktion.Enabled for a subset of the organization: A specific subset of users or groups in your organization can use this feature.

  Du kan aktivere funktionen for hele organisationen med undtagelse af en bestemt gruppe brugere.You can enable the feature for your entire organization, except for a specific group of users.

  Indstilling aktiveret for en delmængde

  Du kan også aktivere funktionen udelukkende for en bestemt gruppe af brugere og deaktivere den for nogle brugere.You can also enable the feature only for a specific group of users and also disable it for a group of users. Med denne tilgang sikrer du, at visse brugere ikke har adgang til funktionen, selvom de er medlemmer af den tilladte gruppe.Using this approach ensures that certain users do not have access to the feature even if they are in the allowed group.

  Indstilling aktiveret med undtagelse

De næste par afsnit giver et overblik over de forskellige typer af lejerindstillinger.The next few sections provide an overview of the different types of tenant settings.

Indstillinger for hjælp og supportHelp and support settings

Publicer "Få hjælp"-oplysningerPublish "Get Help" information

Brugere i organisationen kan gå til interne hjælp- og supportressourcer i Power BI-menuen Hjælp.Users in the organization can go to internal help and support resources from the Power BI help menu. Funktionaliteten for disse parametre ændres specifikt for menupunkterne Lær, Community og Få hjælp.Specifically, these parameters change the behavior of the Learn, Community, and Get help menu items.

Når du angiver en URL-adresse til licensanmodninger, tilpasser du også destinationens URL-adresse for knappen Opgrader konto.Also, by specifying a URL for licensing requests, you customize the target URL of the Upgrade account button. Brugere uden en Power BI Pro-licens kan se denne knap i dialogboksen Opdater til Power BI Pro samt på siden Administrer personligt lager.Users without a Power BI Pro license see this button in the Update to Power BI Pro dialog box as well as in the Manage personal storage page. Desuden tilbyder Power BI ikke længere knappen Prøv Pro gratis i denne dialogboks eller på lagersiden.Moreover, Power BI no longer offers the Try Pro for free button in this dialog box or storage page. Dette sikrer, at Power BI på en pålidelig måde hjælper dine brugere gennem de processer, der er defineret i din organisation, via løsningen til licensstyring.This ensures that Power BI guides your users reliably through the processes defined in your organization through your license management solution.

Indstilling aktiveret med undtagelse

Modtag mails ved tjenesteafbrydelser eller -hændelserReceive email notifications for service outages or incidents

Mailaktiverede sikkerhedsgrupper modtager mails, hvis lejeren påvirkes af en tjenesteafbrydelse eller -hændelse.Mail-enabled security groups will receive email notifications if this tenant is impacted by a service outage or incident. Få mere at vide om Meddelelser om tjenesteafbrydelser.Learn more about Service interruption notifications.

Indstillinger for arbejdsområdeWorkspace settings

I lejerindstillinger har administrationsportalen to afsnit til at styre arbejdsområder:In Tenant settings, the admin portal has two sections for controlling workspaces:

 • Opret den nye arbejdsområdeoplevelse.Create the new workspace experiences.
 • Brug datasæt på tværs af arbejdsområder.Use datasets across workspaces.
 • Bloker oprettelse af klassisk arbejdsområde.Block classic workspace creation.

Opret de nye arbejdsområderCreate the new workspaces

Arbejdsområder er steder, hvor brugerne kan samarbejde om dashboards, rapporter og andet indhold.Workspaces are places where users can collaborate on dashboards, reports, and other content. Administratorer bruger indstillingen Opret arbejdsområder (ny arbejdsområdeoplevelse) til at angive, hvilke brugere i organisationen der kan oprette arbejdsområder.Admins use the Create workspaces (new workspace experience setting to indicate which users in the organization can create workspaces. Administratorer kan give alle eller ingen i en organisation tilladelse til at oprette arbejdsområder i den nye arbejdsområdeoplevelse.Admins can allow everybody or nobody in an organization to create new workspace experience workspaces. De kan også begrænse oprettelse til medlemmer af bestemte sikkerhedsgrupper.They can also limit creation to members of specific security groups. Få mere at vide om arbejdsområder.Learn more about workspaces.

Opret de nye arbejdsområdeoplevelser

I forbindelse med klassiske arbejdsområder, der er baseret på Microsoft 365 Grupper, finder administrationen fortsat sted på administrationsportalen og i Azure Active Directory.For classic workspaces based on Microsoft 365 Groups, administration continues to occur in admin portal and Azure Active Directory.

Bemærk

Indstillingen Opret arbejdsområder (i den nye arbejdsområdeoplevelse) er som standard angivet til kun at give de brugere, der kan oprette Microsoft 365-grupper, tilladelse til at oprette nye arbejdsområder i Power BI.The Create workspaces (new workspace experience) setting defaults to allowing only users who can create Microsoft 365 Groups to create the new Power BI workspaces. Sørg for at angive en værdi i Power BI-administrationsportalen for at sikre, at relevante brugere kan oprette arbejdsområder.Be sure to set a value in the Power BI admin portal to ensure appropriate users can create them.

Liste over arbejdsområderList of workspaces

Administrationsportalen indeholder en anden sektion med indstillinger for arbejdsområderne i din lejer.The admin portal has another section of settings about the workspaces in your tenant. I denne sektion kan du sortere og filtrere listen over arbejdsområder og få vist detaljerne for hvert arbejdsområde.In that section, you can sort and filter the list of workspaces and display the details for each workspace. Se Arbejdsområder i denne artikel for at få flere oplysninger.See Workspaces in this article for details.

Publicer indholdspakker og appsPublish content packs and apps

I administrationsportalen kan du også styre, hvilke brugere der har tilladelse til at distribuere apps til organisationen.In the admin portal, you also control which users have permissions to distribute apps to the organization. Se Publicer indholdspakker og apps til hele organisationen i denne artikel for at få flere oplysninger.See Publish content packs and apps to the entire organization in this article for details.

Brug datasæt på tværs af arbejdsområderUse datasets across workspaces

Administratorer kan styre, hvilke brugere i organisationen der kan bruge datasæt på tværs af arbejdsområder.Admins can control which users in the organization can use datasets across workspaces. Når denne indstilling er aktiveret, skal brugerne stadig bruge den påkrævede Build-tilladelse til et bestemt datasæt.When this setting is enabled, users still need the required Build permission for a specific dataset.

Brug datasæt på tværs af arbejdsområder

Du kan få flere oplysninger under Introduktion til datasæt på tværs af arbejdsområder.See Intro to datasets across workspaces for more information.

Bloker oprettelse af klassisk arbejdsområdeBlock classic workspace creation

Administratorer kan styre, om organisationen kan oprette klassiske arbejdsområder.Admins can control whether the organization can create classic workspaces. Når denne indstilling er aktiveret, kan brugere, der opretter et arbejdsområde, kun oprette nye arbejdsområder med den nye arbejdsområdeoplevelse.When this setting is enabled, users who create a workspace can only create new workspace experience workspaces.

Bloker oprettelse af klassisk arbejdsområde

Når indstillingen er aktiveret, vises Office 365-grupper, der er oprettet for nylig, ikke på listen over Power BI-arbejdsområder.When enabled, newly created Office 365 Groups won't be shown in the Power BI workspaces list. Eksisterende klassiske arbejdsområder vises stadig på listen.Existing classic workspaces continue to be shown in the list. Når indstillingen er deaktiveret, vises alle Office 365-grupper, som brugeren er medlem af, på listen over arbejdsområder.When the setting is disabled, all Office 365 Groups the user is a member of appear in the workspaces list. Få mere at vide om arbejdsområder med den nye arbejdsområdeoplevelse.Read more about the new workspace experience workspaces.

Indstillinger for eksport og delingExport and sharing settings

Del indhold med eksterne brugereShare content with external users

Brugere i organisationen kan dele dashboards, rapporter og apps med brugere uden for organisationen.Users in the organization can share dashboards, reports and apps with users outside the organization. Få mere at vide om ekstern deling.Learn more about sharing externally.

Indstilling for eksterne brugere

På følgende billede ses den meddelelse, som vises, når du deler med en ekstern bruger.The following image shows the message that appears when you share with an external user.

Deling med ekstern bruger

Vigtigt

Denne indstilling styrer, om brugere i Power BI kan invitere eksterne brugere til at blive Azure AD B2B-gæstebrugere (Azure Active Directory B2B) i din organisation via Power BI.This option controls whether users in Power BI can invite external users to become Azure Active Directory B2B (Azure AD B2B) guest users in your organization through Power BI. Når denne funktion er aktiveret, kan brugere, der har rollen Kan invitere gæster i Azure AD, tilføje eksterne mailadresser ved deling af rapporter, dashboards og Power BI-apps.When enabled, users who have the Guest Inviter role in Azure AD can add external email addresses when sharing reports, dashboards, and Power BI apps. Den eksterne modtager inviteres til at deltage i din organisation som en Azure AD B2B-gæstebruger.The external recipient is invited to join your organization as an Azure AD B2B guest user. Det er vigtigt at bemærke, at når denne indstilling deaktiveres, vises eksterne brugere, der allerede er Azure AD B2B-gæstebrugere i din organisation, stadig på grænseflader med personvælgere i Power BI og kan få tildelt adgang til elementer, arbejdsområder og apps.Importantly, when disabling this setting, external users who are already Azure AD B2B guest users in your organization continue to appear in people picker UIs in Power BI and can be given access to items, workspaces, and apps.

Publicer på internettetPublish to web

Som administrator for en Power BI-lejer giver indstillingen Publicer på internettet dig mulighed for at vælge, hvilke brugere der kan oprette integreringskoder til udgivelse af rapporter på internettet.As admin for a Power BI tenant, the Publish to web setting gives you options for which users can create embed codes to publish reports to the web. Denne funktion gør rapporten og de data, den indeholder, tilgængelige for alle på internettet.This functionality makes the report and its data available to anyone on the web. Få mere at vide om publicering på internettet.Learn more about publishing to the web.

Bemærk

Det er kun Power BI-administratorer, der kan tillade oprettelse af nye integreringskoder til publicering på internettet.Only Power BI admins can allow creating new publish to web embed codes. Organisationer kan have eksisterende integreringskoder.Organizations may have existing embed codes. Se afsnittet Integreringskoder i administrationsportalen for at gennemse de aktuelt udgivne rapporter.See the Embed codes section of the admin portal to review currently published reports.

På følgende billede ses menuen Flere indstillinger (...) for en rapport, når indstillingen Publicer på internettet er aktiveret.The following image shows the More options (...) menu for a report when the Publish to web setting is enabled.

Publicer på internettet i menuen Flere indstillinger

Indstillingen Publicer på internettet i administrationsportalen gør det muligt at angive, hvilke brugere der kan oprette integreringskoder.The Publish to web setting in the admin portal gives options for which users can create embed codes.

Indstillingen Publicer på internettet

Administratorer kan indstille Publicer på internettet til Aktiveret og Vælg, hvordan integreringskoder fungerer til Tillad kun eksisterende integreringskoder.Admins can set Publish to web to Enabled and Choose how embed codes work to Allow only existing embed codes. I dette tilfælde kan brugerne oprette integreringskoder, men de skal kontakte Power BI-administratoren for at få tilladelse til at gøre det.In that case, users can create embed codes, but they have to contact the Power BI admin to allow them do so.

Prompten Publicer på internettet

Brugere kan se forskellige indstillinger på brugergrænsefladen afhængigt af indstillingen Publicer på internettet.Users see different options in the UI based on what the Publish to web setting is.

FunktionFeature Aktiveret for hele organisationenEnabled for entire organization Deaktiveret for hele organisationenDisabled for entire organization Specifikke sikkerhedsgrupperSpecific security groups
Publicer på internettet i menuen Flere indstillinger (...) for rapportenPublish to web under report More options (...) menu Aktiveret for alleEnabled for all Ikke synligt for alleNot visible for all Kun synligt for godkendte brugere eller grupper.Only visible for authorized users or groups.
Håndter integreringskoder under IndstillingerManage embed codes under Settings Aktiveret for alleEnabled for all Aktiveret for alleEnabled for all Aktiveret for alleEnabled for all

Indstillingen * Slet er kun synlig for godkendte brugere eller grupper.* Delete option only for authorized users or groups.
* Hent koder er aktiveret for alle.* Get codes enabled for all.
Integrer koder i administrationsportalenEmbed codes within admin portal Status afspejler et af følgende:Status reflects one of the following:
* Aktiv* Active
* Ikke understøttet* Not supported
* Blokeret* Blocked
Status viser DeaktiveretStatus displays Disabled Status afspejler et af følgende:Status reflects one of the following:
* Aktiv* Active
* Ikke understøttet* Not supported
* Blokeret* Blocked

Hvis en bruger ikke er godkendt på grund af indstillingen af lejeren, vises status som Krænkelse.If a user isn't authorized based on the tenant setting, status displays infringed.
Eksisterende publicerede rapporterExisting published reports Alle aktiveretAll enabled Alle deaktiveretAll disabled Rapporter fortsætter med at gengive for alle.Reports continue to render for all.

Eksportér dataExport data

Brugere i virksomheden kan eksportere data fra et felt eller en visualisering.Users in the organization can export data from a tile or visualization. Dette styrer, Analysér i Excel, eksport til. csv, overførsler af datasæt (. pbix) og funktionerne i Power BI Service Live Connect.This controls Analyze in Excel, export to .csv, dataset downloads (.pbix), and Power BI Service Live Connect features. Få mere at vide om eksport af data fra et felt eller en visualisering.Learn more about exporting data from a tile or visual.

Bemærk

Før introduktionen af indstillingen Eksportér til Excel styrede denne indstilling også eksport af data til Excel-filer.Before the introduction of the Export to Excel setting, this setting also controlled exporting data to Excel files. Du finder flere oplysninger i noten under Eksportér til Excel.See the note under Export to Excel for detail.

Indstillingen Eksportér data

På følgende billede ses indstillingen for at eksportere data fra et felt.The following image shows the option to export data from a tile.

Eksportér data fra et felt

Bemærk

Hvis Eksportér data deaktiveres, kan brugere ikke anvende funktionen Analysér i Excel og heller ikke bruge Power BI-tjenestens direkte forbindelse.Disabling Export Data also prevents users from using the Analyze in Excel feature, as well as using the Power BI service live connection.

Eksportér til ExcelExport to Excel

Brugere i organisationen kan eksportere dataene fra en visualisering til en Excel-fil.Users in the organization can export the data from a visualization to an Excel file.

Indstillingen Eksportér til Excel

Vigtigt

Før introduktionen af indstillingen Eksportér til Excel styrede indstillingen Eksportér data eksport til en Excel-fil.Before the introduction of the Export to Excel setting, exporting to an Excel file was controlled by the Export data setting. I de lejere, der fandtes før introduktionen af indstillingen Eksportér to Excel, kan lejeradministratorerne derfor se, at der er Ikke-anvendte ændringer, første gang de ser indstillingen Eksportér til Excel.Therefore, on tenants that existed before the introduction of the Export to Excel setting, the first time tenant administrators look at the Export to Excel setting they will see that it has Unapplied changes. De skal anvende disse ændringer, før den nye indstilling træder i kraft.They must apply these changes in order for the new setting to take effect. I modsat fald styres eksporten til en Excel-fil fortsat af indstillingen Eksportér data.Otherwise, exporting to an Excel file will continue to be controlled by the Export data setting.

Eksportér rapporter som PowerPoint-præsentationer eller PDF-dokumenterExport reports as PowerPoint presentations or PDF documents

Brugere i organisationen kan eksportere Power BI-rapporter som PowerPoint-filer eller PDF-dokumenter.Users in the organization can export Power BI reports as PowerPoint files or PDF documents. Få mere at videLearn more

På følgende billede ses menuen Filer for en rapport, når indstillingen Eksportér rapporter som PowerPoint-præsentationer eller PDF-dokumenter er aktiveret.The following image shows the File menu for a report when the Export reports as PowerPoint presentations or PDF documents setting is enabled.

Eksportér rapporter som PowerPoint-præsentationer

Brugere i virksomheden kan udskrive dashboards og rapporter.Users in the organization can print dashboards and reports. Få mere at videLearn more

På følgende billede ses indstillingen for at udskrive et dashboard.The following image shows the option to print a dashboard.

Udskriv dashboard

På følgende billede ses menuen Filer for en rapport, når indstillingen Udskriv dashboards og rapporter er aktiveret.The following image shows the File menu for a report when the Print dashboards and reports setting is enabled.

Udskriv rapport

Tillad, at eksterne brugere kan redigere og administrere indhold i organisationenAllow external guest users to edit and manage content in the organization

Azure AD B2B-gæstebrugere kan redigere og administrere indhold i organisationen.Azure AD B2B guest users can edit and manage content in the organization. Få mere at videLearn more

På følgende billede vises indstillingen Tillad, at eksterne brugere kan redigere og administrere indhold i organisationen.The following image shows the option to Allow external guest users to edit and manage content in the organization.

Tillad, at eksterne brugere kan redigere og administrere indhold i organisationen

I administrationsportalen kan du også styre, hvilke brugere der har tilladelse til at invitere eksterne brugere til organisationen.In the admin portal, you also control which users have permissions to invite external users to the organization. Se Del indhold med eksterne brugere i denne artikel for at få flere oplysninger.See Share content with external users in this article for details.

MailabonnementerEmail Subscriptions

Brugere i organisationen kan oprette mailabonnementer.Users in the organization can create email subscriptions. Få mere at vide om abonnementer.Learn more about subscriptions.

Aktivér mailabonnementer

Gør det muligt for nogle af eller alle rapportforfattere i din organisation at fremhæve deres indhold i afsnittet Udvalgte Power BI Start.Allow some or all report authors in your organization to feature their content on the Featured section of Power BI Home. Nye brugere kan se fremhævet indhold øverst på deres Power BI Start-side.New users will see featured content at the top of their Power BI Home page. Fremhævet indhold flyttes ned på startsiden, efterhånden som brugerne tilføjer favoritter, ofte visteog seneste viste.Featured content moves down the Home page as users add Favorites, frequents, and Recents.

Vi anbefaler, at du starter med et lille antal promotorer.We recommend starting with a small set of promoters first. Det kan gøre det svært at holde styr på alt det fremhævede indhold, hvis hele organisationen har mulighed for at fremhæve indhold på startsiden.Allowing the entire organization to feature content on Home may make it difficult to keep track of all the promoted content.

Når du har gjort det muligt at fremhæve indhold, kan du også administrere det i administrationsportalen.After you enable featured content, you can also manage it in the Admin portal. Se Administrer fremhævet indhold i denne artikel for at få mere at vide om, hvordan du styrer fremhævet indhold i dit domæne.See Manage featured content in this article to read about controlling featured content in your domain.

Indholdspakke og appindstillingerContent pack and app settings

Publicer indholdspakker og apps til hele organisationenPublish content packs and apps to the entire organization

Administratorer bruger denne indstilling til at bestemme, hvilke brugere i organisationen der kan publicere indholdspakker og apps til hele organisationen frem for kun til specifikke grupper.Admins use this setting to decide which users can publish content packs and apps to the entire organization, rather than just specific groups. Få mere at vide om publicering af apps.Learn more about publishing apps.

På følgende billede vises indstillingen Hele min organisation, når du opretter en indholdspakke.The following image shows the My entire organization option when creating a content pack.

Publicer indholdspakke til organisation

Opret skabelonbaserede apps og indholdspakker for organisationenCreate template apps and organizational content packs

Brugere i virksomheden kan oprette skabelonbaserede apps og indholdspakker for organisationen, der bruger datasæt baseret på én datakilde i Power BI Desktop.Users in the organization can create template apps and organizational content packs that use datasets built on one data source in Power BI Desktop. Få mere at vide om skabelonapps.Learn more about template apps.

Push apps til slutbrugerePush apps to end users

Rapportoprettere kan dele apps direkte med slutbrugere uden at kræve installation fra AppSource.Report creators can share apps directly with end users without requiring installation from AppSource. Få mere at vide om automatisk installation af apps til slutbrugere.Learn more about automatically installing apps for end users.

IntegrationsindstillingerIntegration settings

Brug Analysér i Excel med datasæt i det lokale miljøUse Analyze in Excel with on-premises datasets

Brugere i virksomheden kan bruge Excel til at se og interagere med Power BI-datasæt i det lokale miljø.Users in the organization can use Excel to view and interact with on-premises Power BI datasets. Få mere at videLearn more

Bemærk

Hvis Eksportér data deaktiveres, kan brugere heller ikke anvende funktionen Analysér i Excel.Disabling Export Data also prevents users from using the Analyze in Excel feature.

Brug ArcGIS Maps for Power BIUse ArcGIS Maps for Power BI

Brugere i organisationen kan anvende ArcGIS Maps for Power BI-visualiseringen fra Esri.Users in the organization can use the ArcGIS Maps for Power BI visualization provided by Esri. Få mere at videLearn more

Brug global søgning til Power BI (prøveversion)Use global search for Power BI (Preview)

Brugere i organisationen kan bruge eksterne søgefunktioner, der bruger Azure Search.Users in the organization can use external search features that rely on Azure Search.

Lejerindstillingen Tillad forbindelser til udvalgte tabeller under Lejerindstillinger gør det muligt for Power BI-administratorer at styre, hvem der i organisationen kan bruge udvalgte tabeller i Excel-datatypegalleriet.Under Tenant settings, the Allow connections to featured tables tenant setting lets Power BI admins control who in the organization can use featured tables in the Excel Data Types Gallery.

Alle forbindelser til udvalgte tabeller

Forbindelser til udvalgte tabeller deaktiveres også, hvis lejerindstillingen Eksportér data er angivet til Deaktiveret.Connections to featured tables are also disabled if the Export data tenant setting is set to Disabled.

Læs mere om Udvalgte Power BI-tabeller i Excel.Read more about Power BI featured tables in Excel.

Lejerindstillingen Del i TeamsShare to Teams tenant setting

Indstillingen Del i Teams findes i sektionen Lejerindstillinger på Power BI-administrationsportalen.The Share to Teams setting is in the Tenant settings section of the Power BI admin portal. Indstillingen giver organisationer mulighed for at skjule Del i Teams-knapper i Power BI-tjenesten.The setting allows organizations to hide the Share to Teams buttons in the Power BI service. Når den er angivet til deaktiveret, kan brugerne ikke se Del i Teams-knapper på handlingslinjen eller i genvejsmenuer, når de får vist rapporter og dashboards i Power BI-tjenesten.When set to disabled, users don't see Share to Teams buttons in the action bar or context menus when they view reports and dashboards in the Power BI service.

Skærmbillede af lejerindstillingen Del i Teams på Power BI-administrationsportalen.

Læs mere om, hvordan du deler Power BI-indhold i Teams.Read more about sharing Power BI content to Teams.

R visuals – indstillingerR visuals settings

Interager med og del R-visualiseringerInteract with and share R visuals

Brugere i virksomheden kan interagere med og dele visuelle elementer oprettet med R-scripts.Users in the organization can interact with and share visuals created with R scripts. Få mere at videLearn more

Bemærk

Denne indstilling gælder for hele organisationen og kan ikke begrænses til bestemte grupper.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Indstillinger for overvågning og brugAudit and usage settings

Opret overvågningslogge for intern aktivitetsovervågning og overholdelseCreate audit logs for internal activity auditing and compliance

Brugere i virksomheden kan overvåge handlinger, der udføres i Power BI af andre brugere i virksomheden.Users in the organization can use auditing to monitor actions taken in Power BI by other users in the organization. Få mere at videLearn more

Denne indstilling skal være aktiveret, for at overvågningslogposter bliver registreret.This setting must be enabled for audit log entries to be recorded. Der kan være op til 48 timers forsinkelse, fra at du aktiverer overvågning, til at du får vist data i overvågningsloggen.There can be up to a 48 hour delay between enabling auditing and being able to view audit data. Hvis du ikke får vist data med det samme, skal du tjekke overvågningsloggene senere.If you don't see data immediately, check the audit logs later. Der kan være en lignende forsinkelse mellem at få tilladelse til at få vist overvågningslogge og til at kunne åbne logfilerne.There can be a similar delay between getting permission to view audit logs and being able to access the logs.

Bemærk

Denne indstilling gælder for hele organisationen og kan ikke begrænses til bestemte grupper.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Forbrugsdata for oprettere af indholdUsage metrics for content creators

Brugere i organisationen kan se forbrugsdata for dashboards og rapporter, som de opretter.Users in the organization can see usage metrics for dashboards and reports they create. Få mere at videLearn more

Brugerspecifikke data i forbrugsdata for indholdsforfatterePer-user data in usage metrics for content creators

Forbrugsdata for indholdsforfattere viser viste navne og mailadresser for de brugere, der har adgang til indhold.Usage metrics for content creators will expose display names and email addresses of users who are accessing content. Få mere at videLearn more

Brugerspecifikke data er som standard aktiveret for forbrugsdata, og kontooplysninger om indholdsforfattere indgår i rapporten med forbrugsdata.Per-user data is enabled for usage metrics by default, and content creator account information is included in the metrics report. Hvis du ikke vil indsamle disse oplysninger for alle brugere, kan du deaktivere funktionen for nærmere angivne sikkerhedsgrupper eller for en hel organisation.If you do not wish to gather this information for all users, you can disable the feature for specified security groups or for an entire organization. Kontooplysningerne for de ekskluderede brugere vises derefter i rapporten som Ikke-navngivet.Account information for the excluded users will then show in the report as Unnamed.

Indstillinger for dashboardDashboard settings

Dataklassifikation for dashboardsData classification for dashboards

Brugere i organisationen kan markere dashboards med klassificeringsangivelser, der angiver sikkerhedsniveauer for dashboards.Users in the organization can tag dashboards with classifications that indicate dashboard security levels. Få mere at videLearn more

Bemærk

Denne indstilling gælder for hele organisationen og kan ikke begrænses til bestemte grupper.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Indstillinger for udviklereDeveloper settings

Integrer indhold i appsEmbed content in apps

Brugere i virksomheden kan integrere Power BI-dashboards og rapporter i Software as a Service (SaaS)-programmer.Users in the organization can embed Power BI dashboards and reports in Software as a Service (SaaS) applications. Hvis denne indstilling deaktiveres, kan brugere ikke anvende REST API'er til at integrere Power BI-indhold i deres program.Disabling this setting prevents users from being able to use the REST APIs to embed Power BI content within their application. Få mere at videLearn more

Tillad, at tjenesteprincipaler bruger Power BI-API'erAllow service principals to use Power BI APIs

Webapps, der er registreret i Azure Active Directory (Azure AD), bruger en tildelt tjenesteprincipal til at få adgang til Power BI-API'erne, uden at en bruger er logget på.Web apps registered in Azure Active Directory (Azure AD) will use an assigned service principal to access Power BI APIs without a signed in user. Hvis du vil tillade, at en app anvender den godkendte tjenesteprincipal, skal tjenesteprincipalen være inkluderet i den tilladte sikkerhedsgruppe.To allow an app to use service principal authentication its service principal must be included in an allowed security group. Få mere at videLearn more

Bemærk

Tjenesteprincipaler nedarver tilladelserne til alle Power BI-lejerindstillinger fra deres sikkerhedsgruppe.Service principals inherit the permissions for all Power BI tenant settings from their security group. Hvis du vil begrænse tilladelserne, skal du oprette en dedikeret sikkerhedsgruppe for tjenesteprincipaler og føje den til listen "Undtagen specifikke sikkerhedsgrupper" for de relevante aktiverede Power BI-indstillinger.To restrict permissions, create a dedicated security group for service principals and add it to the 'Except specific security groups' list for the relevant, enabled Power BI settings.

Indstillinger for dataflowDataflow settings

Opret og brug dataflowCreate and use dataflows

Brugere i organisationen kan oprette og bruge dataflow.Users in the organization can create and use dataflows. Du kan se en oversigt over dataflow i Selvbetjent dataforberedelse i Power BI.For an overview of dataflows, see Self-service data prep in Power BI. Hvis du vil aktivere dataflow i en Premium-kapacitet, skal du se under Konfigurer arbejdsbelastninger.To enable dataflows in a Premium capacity, see Configure workloads.

Bemærk

Denne indstilling gælder for hele organisationen og kan ikke begrænses til bestemte grupper.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Indstillinger for skabelonappsTemplate apps settings

Tre indstillinger styrer, hvorvidt skabelonapps kan publicere eller installere skabelonapps.Three settings control template apps ability to publish or install template apps.

Indstillinger for skabelonprogrammer på Power BI-administrationsportal

Publicer skabelonappsPublish Template Apps

Brugere i organisationen kan oprette arbejdsområder for skabelonapps.Users in the organization can create template apps workspaces. Styr, hvilke brugere der kan publicere skabelonapps eller distribuere dem til klienter uden for organisationen ved hjælp af AppSource eller en anden distributionsmetode.Control which users can publish template apps or distribute them to clients outside your organization by way of AppSource or other distribution methods.

Power BI-administrationsportal, indstillingen Opret skabelonprogrammer

Installér skabelonapps, der er angivet på AppSourceInstall template apps listed on AppSource

Brugere i organisationen kan kun downloade og installere skabelonapps fra AppSource.Users in the organization can download and install template apps only from AppSource. Styr, hvilke specifikke brugere eller sikkerhedsgrupper der kan installere skabelonapps fra AppSource.Control which specific users or security groups can install template apps from AppSource.

Power BI-administrationsportal, indstillingen Installér skabelonapps

Installér skabelonapps, der ikke er angivet på AppSourceInstall template apps not listed on AppSource

Styr, hvilke brugere i organisationen der kan downloade og installere skabelonapps, som ikke er anført på AppSource .Control which users in the organization can download and install template apps not listed on AppSource.

Power BI-administrationsportal, indstillingen Installér skabelonapps

KapacitetsindstillingerCapacity settings

Power BI PremiumPower BI Premium

Under fanen Power BI Premium kan du administrere en hvilken som helst Power BI Premium-kapacitet (EM eller P SKU), der er købt til din organisation.The Power BI Premium tab enables you to manage any Power BI Premium capacities (EM or P SKU) that have been purchased for your organization. Alle brugere i organisationen får vist fanen Power BI Premium, men de kan kun se indholdet i den, hvis de enten er tildelt rollen som Kapacitetsadministrator eller er brugere med tildelingstilladelser.All users within your organization can see the Power BI Premium tab, but they only see contents within it if they are assigned as either a Capacity admin or a user that has assignment permissions. Hvis en bruger ikke har nogen tilladelser, vises følgende meddelelse.If a user does not have any permissions, the following message appears.

Ingen adgang til Premium-indstillinger

Power BI EmbeddedPower BI Embedded

Under fanen Power BI Embedded kan du se dine Power BI Embedded-kapaciteter (A SKU), som du har købt til din kunde.The Power BI Embedded tab enables you to view your Power BI Embedded (A SKU) capacities that you've purchased for your customer. Da du kun kan købe A SKU'er fra Azure, kan du administrere integrerede kapaciteter i Azure fra Azure-portalen.Since you can only purchase A SKUs from Azure, you manage embedded capacities in Azure from the Azure portal.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer indstillinger for Power BI Embedded (A SKU), under Hvad er Power BI Embedded.For more information about how to manage Power BI Embedded (A SKU) settings, see What is Power BI Embedded.

Integrer koderEmbed codes

Som administrator kan du få vist de integreringskoder, der er genereret for din lejer med henblik på offentlig deling af rapporter.As an administrator, you can view the embed codes that are generated for your tenant to share reports publicly. Du kan også tilbagekalde eller slette koder.You can also revoke or delete codes. Få mere at videLearn more

Integrer koder i Power BI-administrationsportalen

Dataflowlager (eksempelvisning)Dataflow storage (preview)

Som standard gemmes data, der bruges med Power BI, i et internt lager, der leveres af Power BI.By default, data used with Power BI is stored in internal storage provided by Power BI. Med integrationen af dataflow og Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) kan du gemme dine dataflow på din organisations Azure Data Lake Storage Gen2-konto.With the integration of dataflows and Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2), you can store your dataflows in your organization's Azure Data Lake Storage Gen2 account. Du kan finde flere oplysninger under Integration af dataflow og Azure Data Lake (prøveversion).For more information, see Dataflows and Azure Data Lake integration (Preview).

ArbejdsområderWorkspaces

Som administrator kan du få vist de arbejdsområder, der findes i din lejer.As an administrator, you can view the workspaces that exist in your tenant. Du kan sortere og filtrere listen over arbejdsområder og få vist detaljerne for hvert arbejdsområde.You can sort and filter the list of workspaces and display the details for each workspace. Kolonnerne i tabellen svarer til de egenskaber, der returneres af REST API'erne til Power BI Administration for arbejdsområder.The table columns correspond to the properties returned by the Power BI admin Rest API for workspaces. Personlige arbejdsområder er af typen Personlig gruppe, klassiske arbejdsområder er af typen Gruppe, og arbejdsområder med den nye arbejdsområdeoplevelse er af typen Arbejdsområde.Personal workspaces are of type PersonalGroup, classic workspaces are of type Group, and the new workspace experience workspaces are of type Workspace. Du kan finde flere oplysninger under Organiser arbejde i de nye arbejdsområder.For more information, see Organize work in the new workspaces.

Administratorer kan også administrere og genoprette arbejdsområder ved hjælp af enten administrationsportalen eller PowerShell-cmdlet'er.Admins can also manage and recover workspaces, using either the admin portal or PowerShell cmdlets.

Liste over arbejdsområder

På fanen Arbejdsområder kan du se tilstanden for hvert arbejdsområde.On the Workspaces tab, you see the state for each workspace. I tabellen nedenfor kan du se flere oplysninger om betydningen af disse tilstande.The following table gives more details about the meaning of those states.

StatState BeskrivelseDescription
AktivActive Et normalt arbejdsområde.A normal workspace. Det angiver ikke noget om brug, eller hvad der er indeni, kun at selve arbejdsområdet er "normalt".It doesn't indicate anything about usage or what's inside, only that the workspace itself is "normal".
UafhængigOrphaned Et arbejdsområde uden en administratorbruger.A workspace with no admin user.
SlettetDeleted Et slettet arbejdsområde.A deleted workspace. Vi bevarer tilstrækkeligt mange metadata i op til 90 dage til at kunne gendanne arbejdsområdet, hvis det er nødvendigt.For up to 90 days, we maintain enough metadata to restore the workspace if desired.
FjernerRemoving Et arbejdsområde, der er ved at blive slettet, men endnu ikke forsvundet.A workspace in the process of being deleted, but not gone yet. Brugerne kan slette deres egne arbejdsområder og placere ting i Fjerner og til sidst Slettet.Users can delete their own workspaces, putting things into Removing and eventually Deleted.

Brugerdefineret brandingCustom branding

Som administrator kan du tilpasse udseendet af Power BI for hele organisationen.As an administrator, you can customize the look of Power BI for your whole organization. Der er i øjeblikket tre primære muligheder:Currently there are three main options:

Brugerdefinerede brandingmuligheder

 • Upload logo: Du opnår de bedste resultater ved at uploade et logo, der er gemt som en .png-fil på 10 KB eller mindre og mindst 200 x 30 pixel.Upload Logo: For best results, upload a logo that's saved as a .png, 10 KB or smaller, and at least 200 x 30 pixels.

 • Upload forsidebillede: Du opnår de bedste resultater ved at uploade et forsidebillede, der er gemt som en .jpg- eller .png-fil på 1 MB eller mindre og mindst 1920 x 160 pixel.Upload Cover image: For best results, upload a cover image that's saved as a .jpg or .png, 1 MB or smaller, and at least 1920 x 160 pixels.

 • Vælg temafarve: Du kan vælge dit tema på baggrund af en hex #, RGB, værdi eller fra den angivne palet.Select Theme color: You are able to select your theme based on a hex #, RGB, value, or from the provided pallet.

Du kan finde flere oplysninger i Brugerdefineret branding til din organisation.For more information, see Custom branding for your organization.

Liste over arbejdsområder

Som lejeradministrator kan du administrere alle de rapporter, dashboards og apps, der er blevet opgraderet til afsnittet Udvalgte i Power BI Start i hele organisationen.As tenant admin, you can manage all the reports, dashboards, and apps that have been promoted to the Featured section on Power BI Home across your organization.

 • Vælg Fremhævet indhold i administrationsportalen.In the Admin portal, select Featured content.

Her kan du se en oversigt over, hvem der har udvalgt indholdet, hvornår det blev udvalgt, og alle indholdets relevante metadata.Here you see an overview of who featured the content, when it was featured, and all its relevant metadata. Hvis noget ser mistænkeligt ud, eller hvis du vil rydde op i afsnittet Udvalgte, kan du slette det udvalgte indhold efter behov.If something looks suspicious, or you want to clean up the Featured section, you can delete promoted content as needed.

Se Fremhævet indhold i denne artikel for at få oplysninger om, hvordan du aktiverer udvalgt indhold.See Featured content in this article for information about enabling featured content.

Næste trinNext steps

Administrer Power BI i din organisationAdministering Power BI in your Organization
Beskrivelse af rollen som Power BI-administratorUnderstanding the Power BI admin role
Overvågning af Power BI i din virksomhedAuditing Power BI in your organization

Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'etTry asking the Power BI Community