Følsomhedsmærkater i Power BISensitivity labels in Power BI

I denne artikel beskrives funktionaliteten af Microsoft Information Protection-følsomhedsmærkater i Power BI.This article describes the functionality of Microsoft Information Protection sensitivity labels in Power BI. Du kan finde oplysninger om, hvordan du anvender følsomhedsmærkater til Power BI-rapporter, -dashboards, -datasæt og -dataflows, i Sådan anvendes følsomhedsmærkater i Power BI.For information about how to apply sensitivity labels to Power BI reports, dashboards, datasets, and dataflows, see How to apply sensitivity labels in Power BI. Du kan finde oplysninger om aktivering af følsomhedsmærkater i din lejer under Aktivér følsomhedsmærkater i Power BI.For information about enabling sensitivity labels on your tenant, see Enable data sensitivity labels in Power BI.

Microsoft Information Protections følsomhedsmærkater giver brugerne en nem måde at klassificere kritisk indhold i Power BI på uden at gå på kompromis med produktiviteten eller muligheden for at samarbejde.Microsoft Information Protection sensitivity labels provide a simple way for your users to classify critical content in Power BI without compromising productivity or the ability to collaborate.

Følsomhedsmærkater kan kun anvendes på datasæt, rapporter, dashboards og dataflows.Sensitivity labels can be applied on datasets, reports, dashboards, and dataflows. Når data eksporteres fra Power BI til Excel-, PowerPoint- eller PDF-filer, anvender Power BI automatisk en følsomhedsmærkat på den eksporterede fil og beskytter den i henhold til indstillingerne for mærkatens filkryptering.When data is exported from Power BI to Excel, PowerPoint or PDF files, Power BI automatically applies a sensitivity label on the exported file and protects it according to the label’s file encryption settings. På den måde forbliver dine følsomme data beskyttede, uanset hvor de er.This way your sensitive data remains protected no matter where it is.

Følsomhedsmærkater, der anvendes på Power BI-rapporter, -dashboards, -datasæt og -dataflows, er synlige fra mange forskellige steder i Power BI-tjenesten.Sensitivity labels applied on Power BI reports, dashboards, datasets, and dataflows are visible from many places in the Power BI service. Følsomhedsmærkater på rapporter og dashboards er også synlige i Power BI iOS- og Android-mobilapps og i integrerede visualiseringer.Sensitivity labels on reports and dashboards are also visible in the Power BI iOS and Android mobile apps and in embedded visuals.

Der er en målepunktsrapport for beskyttelse i Power BI-administrationsportalen, der giver Power BI-administratorer fuld synlighed over de følsomme data i Power BI-lejeren.A protection metrics report available in the Power BI admin portal gives Power BI admins full visibility over the sensitive data in the Power BI tenant. Derudover omfatter Power BI-overvågningsloggene oplysninger om følsomhedsmærkater for aktiviteter som f.eks. anvendelse, fjernelse og ændring af mærkater samt om aktiviteter som f.eks. visning af rapporter, dashboards, osv., der giver Power BI og sikkerhedsadministratorer synlighed over forbruget af følsomme data med det formål at overvåge og undersøge samt i forbindelse med sikkerhedsadvarsler.In addition, the Power BI audit logs include sensitivity label information about activities such as applying, removing, and changing labels, as well as about activities such as viewing reports, dashboards, etc., giving Power BI and security admins visibility over sensitive data consumption for the purpose of monitoring, investigating, and security alerts.

Vigtige overvejelserImportant considerations

Følsomhedsmærkater påvirker ikke adgangen til indhold i Power BI – adgangen til indhold i Power BI styres udelukkende af Power BI-tilladelser.Sensitivity labeling does not affect access to content within Power BI – access to content within Power BI is managed solely by Power BI permissions. Selvom mærkaterne er synlige, anvendes eventuelle tilknyttede krypteringsindstillinger (konfigureret enten i Microsoft 365 Security Center eller Microsoft 365 Compliance Center) ikke.While the labels are visible, any associated encryption settings (configured in either the Microsoft 365 security center or the Microsoft 365 compliance center) are not applied. De anvendes kun på de data, der eksporteres til Excel-, PowerPoint- og PDF-filer.They are applied only to data that is exported to Excel, PowerPoint, and PDF files.

Følsomhedsmærkater og filkryptering anvendes ikke i andre eksportstier end eksport til Excel, PowerPoint og PDF.Sensitivity labels and file encryption are not applied in any export path other than export to Excel, PowerPoint, and PDF. Power BI-lejeradministratoren kan deaktivere enhver eller alle eksportstier, der ikke understøtter anvendelsen af følsomhedsmærkater og de tilknyttede indstillinger for filkryptering.The Power BI tenant admin can disable any or all export paths that don’t support the application of sensitivity labels and their associated file encryption settings.

Bemærk

Brugere, der har fået adgang til en rapport, bliver tildelt adgang til hele det underliggende datasæt, medmindre sikkerhed på rækkeniveau begrænser deres adgang.Users who are granted access to a report are granted access to the entire underlying dataset, unless row-level security (RLS) limits their access. Rapportforfattere kan klassificere og navngive rapporter ved hjælp af følsomhedsmærkater.Report authors can classify and label reports using sensitivity labels. Hvis følsomhedsmærkaten har beskyttelsesindstillinger, anvender Power BI disse beskyttelsesindstillinger, når rapportdataene eksporteres til Excel-, PowerPoint-eller PDF-filer.If the sensitivity label has protection settings, Power BI applies these protection settings when the report data is exported to Excel, PowerPoint, or PDF files. Kun autoriserede brugere kan åbne beskyttede filer.Only authorized users will be able to open protected files.

Sådan fungerer følsomhedsmærkater i Power BIHow sensitivity labels work in Power BI

Når du anvender en følsomhedsmærkat på et dashboard, en rapport, et datasæt eller et dataflow i Power BI, svarer det til at anvende et mærke for den pågældende ressource, der har følgende fordele:When you apply a sensitivity label to a Power BI dashboard, report, dataset or dataflow, it's similar to applying a tag on that resource that has the following benefits:

 • Kan tilpasses – Du kan oprette kategorier for forskellige niveauer af følsomt indhold i din organisation, f.eks. Personlig, Offentlig, Generelt, Fortrolig og Meget fortroligt.Customizable - you can create categories for different levels of sensitive content in your organization, such as Personal, Public, General, Confidential, and Highly Confidential.
 • Klartekst – Da mærkater er i klartekst, er det nemt for brugerne at forstå, hvordan de skal behandle indholdet i henhold til retningslinjerne for følsomhedsmærkater.Clear text - since the label is in clear text, it's easy for users to understand how to treat the content according to sensitivity label guidelines.
 • Fast – når en følsomhedsmærkat er blevet anvendt på indhold, følger den dette indhold, når den eksporteres til Excel-, PowerPoint- og PDF-filer, og den bliver grundlaget for anvendelse og håndhævelse af politikker.Persistent - after a sensitivity label has been applied to content, it accompanies that content when it is exported to Excel, PowerPoint and PDF files, and becomes the basis for applying and enforcing policies.

Her er et hurtigt eksempel på, hvordan en følsomhedsmærkat i Power BI kan fungere.Here's a quick example of how sensitivity labels in Power BI work. På billedet nedenfor kan du se, hvordan der anvendes en følsomhedsmærkat i en rapport i Power BI-tjenesten, derefter hvordan dataene fra rapporten eksporteres til en Excel-fil, og til sidst hvordan følsomhedsmærkaten og dens beskyttelse forbliver i den eksporterede fil.The image below shows how a sensitivity label is applied on a report in the Power BI service, then how the data from the report is exported to an Excel file, and finally how the sensitivity label and its protections persist in the exported file.

Animeret GIF, der viser følsomhedsmærkaternes anvendelse og fastholdelse

I Microsoft Office-programmer vises en følsomhedsmærkat som et mærke for mailen eller dokumentet ligesom det, der er vist på billedet ovenfor.In Microsoft Office applications, a sensitivity label appears as a tag on the email or document, similar to what is shown in the image above.

Du kan også tildele en klassificering til indhold (f.eks. et klistermærke), der bevares og følger med indholdet, i takt med at det bruges og deles i Power BI.You can also assign a classification to content (like a sticker) that persists and roams with the content as it's used and shared throughout Power BI. Du kan bruge denne klassificering til at generere forbrugsrapporter og se aktivitetsdata for dit følsomme indhold.You can use this classification to generate usage reports and to see activity data for your sensitive content. På baggrund af disse oplysninger kan du altid senere vælge at anvende beskyttelsesindstillinger.Based on this information, you can always choose later to apply protection settings.

Nedarvning af følsomhedsmærkater ved oprettelse af nyt indholdSensitivity label inheritance upon creation of new content

Når der oprettes nye rapporter og dashboards i Power BI-tjenesten, arver de automatisk den følsomhedsmærkat, der tidligere er anvendt på et overordnet datasæt eller en rapport.When new reports and dashboards are created in the Power BI service, they automatically inherit the sensitivity label previously applied on parent dataset or report. En ny rapport, der er oprettet oven på et datasæt, som har følsomhedsmærkaten "stærkt fortroligt" får f.eks. automatisk også mærkaten "stærkt fortroligt".For example, a new report created on top of a dataset that has a "Highly Confidential" sensitivity label will automatically receive the "Highly Confidential" label as well.

På følgende billede kan du se, hvordan et datasæts følsomhedsmærkat anvendes automatisk på en ny rapport, der er bygget oven på datasættet.The following image shows how a dataset's sensitivity label is automatically applied on a new report that is built on top of the dataset.

Animeret GIF, der viser nedarvning af følsomhedsmærkater

Bemærk

Hvis følsomhedsmærkaten af en eller anden grund ikke kan anvendes på den nye rapport eller det nye dashboard, blokerer Power BI ikke oprettelsen af det nye element.If for any reason the sensitivity label can't be applied on the new report or dashboard, Power BI will not block creation of the new item.

Følsomhedsmærkater og beskyttelse af eksporterede dataSensitivity labels and protection on exported data

Når data eksporteres fra Power BI til Excel-, PowerPoint- eller PDF-filer, anvender Power BI automatisk en følsomhedsmærkat på den eksporterede fil og beskytter den i henhold til indstillingerne for mærkatens filkryptering.When data is exported from Power BI to Excel, PowerPoint or PDF files, Power BI automatically applies a sensitivity label on the exported file and protects it according to the label’s file encryption settings. På den måde forbliver dine følsomme data beskyttede, uanset hvor de er.This way your sensitive data remains protected no matter where it is.

En bruger, der eksporterer en fil fra Power BI, har tilladelse til at tilgå og redigere filen i henhold til indstillingerne for følsomhedsmærkaten. De får ikke ejertilladelser til filen.A user who exports a file from Power BI has permissions to access and edit that file according to the sensitivity label settings; they do not get owner permissions to the file.

Følsomhedsmærkater og beskyttelse gennemtvinges ikke, når data eksporteres til CSV- eller PBIX-filer, Analysér i Excel eller andre typer eksportstier.Sensitivity labels and protection are not applied when data is exported to .csv or .pbix files, Analyze in Excel, or any other export path.

Anvendelse af en følsomhedsmærkat og beskyttelse af en eksporteret fil føjer ikke indholdsmarkeringer til filen.Applying a sensitivity label and protection to an exported file doesn't add content marking to the file. Men hvis mærkaten er konfigureret til at anvende indholdsmarkeringer, anvendes markeringerne automatisk af Azure Information Protection Unified-navngivningsklienten, når filen åbnes i Office Desktop-apps.However, if the label is configured to apply content markings, the markings are automatically applied by the Azure Information Protection unified labeling client when the file is opened in Office desktop apps. Indholdsmærkaterne anvendes ikke automatisk, når du bruger indbygget navngivning til skrivebords-, mobil- eller webapps.The content markings are not automatically applied when you use built-in labeling for desktop, mobile, or web apps. Se Når Office-apps anvender indholdsmarkering og kryptering for at få flere oplysninger.See When Office apps apply content marking and encryption for more detail.

Eksporten mislykkes, hvis en mærkat ikke kan anvendes, når der eksporteres data til en fil.Export fails if a label can't be applied when data is exported to a file. Hvis du vil kontrollere, om eksporten mislykkedes, fordi mærkaten ikke kunne anvendes, skal du klikke på navnet på rapporten eller dashboardet i midten af titellinjen og se, om der står "Følsomhedsmærkat kan ikke indlæses" på den rulleliste, der åbnes.To check if export failed because the label couldn't be applied, click the report or dashboard name at the center of the title bar and see whether it says "Sensitivity label can't be loaded" in the info dropdown that opens. Dette kan ske som følge af et midlertidigt systemproblem, eller hvis den anvendte mærkat er blevet fjernet eller slettet af sikkerhedsadministratoren.This can happen as the result of a temporary system issue, or if the applied label has been unpublished or deleted by the security admin.

Fastholdelse af følsomhedsmærkater i integrerede rapporter og dashboardsSensitivity label persistence in embedded reports and dashboards

Du kan integrere Power BI-rapporter, -dashboards og -visualiseringer i virksomhedsprogrammer som f.eks. Microsoft Teams og SharePoint eller på en organisations websted.You can embed Power BI reports, dashboards, and visuals in business applications such as Microsoft Teams and SharePoint, or in an organization’s website. Når du integrerer en visualisering, en rapport eller et dashboard, der har en følsomhedsmærkat, er følsomhedsmærkaten synlig i den integrerede visning, og mærkaten og beskyttelsen af den bevares, når der eksporteres data til Excel.When you embed a visual, report or dashboard that has a sensitivity label applied to it, the sensitivity label will be visible in the embedded view, and the label and it's protection will persist when data is exported to Excel.

Skærmbillede af rapport, der er integreret i SharePoint Online

Følgende integreringsscenarier understøttes:The following embedding scenarios are supported:

Følsomhedsmærkater i Power BI-mobilappsSensitivity labels in the Power BI mobile apps

Følsomhedsmærkater kan vises på rapporter og dashboards i Power BI-mobilapps.Sensitivity labels can be viewed on reports and dashboards in the Power BI mobile apps. Et ikon i nærheden af navnet på rapporten eller dashboardet angiver, at der er et følsomhedsmærkat, og typen af mærkat og en tilhørende beskrivelse fremgår af rapportens eller dashboardets oplysningsfelt.An icon near the name of the report or dashboard indicates that it has a sensitivity label, and the type of label and its description can be found in the report or dashboard's info box.

Skærmbillede af følsomhedsmærkat i mobilapp

Understøttede cloudmiljøerSupported clouds

Følsomhedsmærkater understøttes kun for lejere i globale (offentlige) cloudmiljøer, og de understøttes ikke for lejere i cloudmiljøer, f.eks. nationale cloudmiljøer.Sensitivity labels are only supported for tenants in global (public) clouds; they are not supported for tenants in clouds such as national clouds.

Krav til brug af følsomhedsmærkater i Power BIRequirements for using sensitivity labels in Power BI

Før dine følsomhedsmærkater kan aktiveres og bruges i Power BI, skal du først fuldføre følgende forudsætninger:Before your sensitivity labels can be enabled and used in Power BI, you must first complete the following prerequisites:

LicenseringLicensing

 • Der kræves en Premium P1- eller Premium P2-licens til Microsoft Azure Information Protection for at anvende og få vist følsomhedsmærkater fra Microsoft Azure Information Protection i Power BI.Applying and viewing Microsoft Information Protection sensitivity labels in Power BI requires an Azure Information Protection Premium P1 or Premium P2 license. Microsoft Azure Information Protection kan købes enten separat eller via en af Microsoft-licenspakkerne.Microsoft Azure Information Protection can be purchased either standalone or through one of the Microsoft licensing suites. Du kan finde flere oplysninger under Priser på Microsoft Azure Information Protection.See Azure Information Protection pricing for detail.
 • Der er licenskrav for visning og anvendelse af mærkater i Office-programmer.Viewing and applying labels in Office apps has licensing requirements.
 • Brugeren skal have en Power BI Pro-licens foruden en af de ovenfor nævnte licenser til Microsoft Azure Information Protection, før vedkommende kan anvende mærkater på Power BI-indhold.To apply labels to Power BI content, a user must have a Power BI Pro license in addition to one of the Azure Information Protection licenses mentioned above.

Oprettelse og administration af følsomhedsmærkaterSensitivity label creation and management

Følsomhedsmærkater oprettes og administreres enten i Microsoft 365 Security Center eller Microsoft 365 Compliance Center.Sensitivity labels are created and managed in either the Microsoft 365 security center or the Microsoft 365 compliance center.

Hvis du vil have adgang til følsomhedsmærkater i et af disse centre, skal du navigere til Klassificering > Følsomhedsmærkater.To access sensitivity labels in either of these centers, navigate to Classification > Sensitivity labels. Disse følsomhedsmærkater kan bruges af flere Microsoft-tjenester, f.eks. Microsoft Azure Information Protection, Office-programmer og Office 365-tjenester.These sensitivity labels can be used by multiple Microsoft services such Azure Information Protection, Office apps, and Office 365 services.

Vigtigt

Hvis din organisation bruger følsomhedsmærkater fra Azure Information Protection, skal du overføre dem til en af de tidligere angivne tjenester, før følsomhedsmærkaterne kan bruges i Power BI.If your organization uses Azure Information Protection sensitivity labels, you need to migrate them to one of the previously listed services in order for the labels to be used in Power BI.

BegrænsningerLimitations

Følgende liste indeholder nogle begrænsninger for følsomhedsmærkater i Power BI:The following list provides some limitations of sensitivity labels in Power BI:

 • Følsomhedsmærkater kan kun anvendes på dashboards, rapporter, datasæt og dataflows.Sensitivity labels can be applied only on dashboards, reports, datasets, and dataflows. De er i øjeblikket ikke tilgængelige til sideinddelte rapporter og projektmapper.They are not currently available for paginated reports and workbooks.
 • Følsomhedsmærkater på Power BI-aktiver kan kun ses på listen over arbejdsområder og linjevisninger, Favoritter, Seneste og programvisninger. Mærkater er i øjeblikket ikke synlige i visningen Delt med mig.Sensitivity labels on Power BI assets are visible in the workspace list, lineage, favorites, recents, and apps views; labels are not currently visible in the "shared with me" view. Bemærk dog, at en mærkat, som er anvendt på et Power BI-aktiv, altid bevares for data, der eksporteres til Excel-, PowerPoint- og PDF-filer, også selvom mærkaten ikke er synlig.Note, however, that a label applied to a Power BI asset, even if not visible, will always persist on data exported to Excel, PowerPoint, and PDF files.
 • Følsomhedsmærkater for data understøttes ikke for skabelonapps.Data sensitivity labels are not supported for template apps. Følsomhedsmærkater, der er angivet af opretteren af skabelonprogrammet, fjernes, når programmet udtrækkes og installeres. Følsomhedsmærkater, der føjes til artefakter i et installeret skabelonprogram af programbrugeren, mistes (nulstilles til ingenting), når programmet opdateres.Sensitivity labels set by the template app creator are removed when the app is extracted and installed, and sensitivity labels added to artifacts in an installed template app by the app consumer are lost (reset to nothing) when the app is updated.
 • Power BI understøtter ikke følsomhedsmærkater for beskyttelsestyperne Videresend ikke og brugerdefineret og HYOK.Power BI does not support sensitivity labels of the Do Not Forward, user-defined, and HYOK protection types. Beskyttelsestyperne Videresend ikke og brugerdefineret henviser til de mærkater, der er defineret i Microsoft 365 Security Center eller Microsoft 365 Compliance Center.The Do Not Forward and user-defined protection types refer to labels defined in the Microsoft 365 security center or the Microsoft 365 compliance center.
 • Det anbefales ikke at gøre det muligt for brugerne at anvende overordnede mærkater i Power BI.It is not recommended to allow users to apply parent labels within Power BI. Hvis der anvendes en overordnet mærkat til indhold, kan eksport af data fra dette indhold til en fil (Excel, PowerPoint og PDF) mislykkes.If a parent label is applied to content, exporting data from that content to a file (Excel, PowerPoint and PDF) will fail. Se Undermærkater (grupperingsmærkater).See Sublabels (grouping labels).

Næste trinNext steps

Denne artikel indeholdt en oversigt over databeskyttelse i Power BI.This article provided an overview of data protection in Power BI. Følgende artikler indeholder flere oplysninger om databeskyttelse i Power BI.The following articles provide more details about data protection in Power BI.