Integrer en rapportwebdel i SharePoint OnlineEmbed a report web part in SharePoint Online

Med Power BI’s nye rapportwebdel til SharePoint Online kan du nemt kan integrere interaktive Power BI-rapporter på SharePoint Online-sider.With Power BI's new report web part for SharePoint Online, you can easily embed interactive Power BI reports in SharePoint Online pages.

Når du bruger den nye indstilling Integrer i SharePoint Online, respekterer de integrerede rapporter alle elementtilladelser og al datasikkerhed via sikkerhed på rækkeniveau, så du nemt kan oprette sikre interne portaler.When using the new Embed in SharePoint Online option, the embedded reports respect all item permissions and data security through row-level security (RLS), so you can easily create secure internal portals.

KravRequirements

Følgende kræves, før rapporter kan integreres i SharePoint Online:For Embed in SharePoint Online reports to work, the following is required:

 • En Power BI Pro-licens eller en Power BI Premium-kapacitet (EM- eller P-SKU) med en Power BI-licens.A Power BI Pro license or a Power BI Premium capacity (EM or P SKU) with a Power BI license.
 • Power BI-webdelen til SharePoint Online kræver moderne sider.The Power BI web part for SharePoint Online requires Modern Pages.
 • Hvis brugerne vil bruge en integreret rapport, skal de logge på Power BI-tjenesten for at aktivere deres Power BI licens.To consume an embedded report, users must sign in to Power BI service to activate their Power BI license.

Integrer din rapportEmbed your report

Hvis du vil integrere din rapport i SharePoint Online, skal du have URL-adressen til rapporten og bruge den sammen med Power BI-webdelen i SharePoint Online.To embed your report into SharePoint Online, you need to get the report URL and use it with SharePoint Online's Power BI web part.

Hent en URL-adresse til en rapportGet a report URL

 1. Få vist rapporten i Power BI.Within Power BI, view the report.

 2. I rullemenuen Flere indstillinger (...) skal du vælge Integrer > SharePoint Online.On the More options (...) dropdown menu, select Embed > SharePoint Online.

  Menuen Flere indstillinger, SharePoint Online

 3. Kopiér URL-adressen til rapporten fra dialogboksen.Copy the report URL from the dialog.

  Integrer link

Føj Power BI-rapporten til en SharePoint Online-sideAdd the Power BI report to a SharePoint Online page

 1. Åbn destinationssiden i SharePoint Online, og vælg Rediger.Open the target page in SharePoint Online and select Edit.

  Side med SP-redigeringer

  Eller vælg + Ny i SharePoint Online for at oprette en ny moderne webside.Or, in Sharepoint Online, select + New to create a new modern site page.

  Ny SP-side

 2. Vælg rullemenuen + , og vælg derefter webdelen Power BI.Select the + dropdown and then select the Power BI web part.

  Ny SP-webdel

 3. Vælg Tilføj rapport.Select Add report.

  Ny SP-rapport

 4. Indsæt den tidligere kopierede URL-adresse til rapporten i ruden Link til Power BI-rapport.Paste the previously-copied report URL into the Power BI report link pane. Rapporten indlæses automatisk.The report loads automatically.

  Egenskaber for ny SP-webdel

 5. Vælg Publicer for at gøre ændringerne synlige for dine SharePoint Online-brugere.Select Publish to make the change visible to your SharePoint Online users.

  Indlæst SP-rapport

Giv adgang til rapporterGrant access to reports

Integrering af en rapport i SharePoint Online giver ikke automatisk brugerne tilladelse til at få vist rapporten. Du skal angive visningstilladelser i Power BI.Embedding a report in SharePoint Online doesn't automatically give users permission to view the report - you need to set view permissions in Power BI.

Vigtigt

Sørg for at gennemse, hvem der kan få vist rapporten, i Power BI-tjenesten, og giv adgang til dem, der er ikke angivet.Make sure to review who can see the report within the Power BI service and grant access to those not listed.

Der er to måder at give adgang til rapporten i Power BI på.There are two ways to provide report access in Power BI. Hvis du bruger en Microsoft 365-gruppe til at udarbejde dit SharePoint Online-teamwebsted, er den første måde, at du skal angive brugeren som medlem af arbejdsområdet i Power BI-tjenesten og på SharePoint-siden.The first way, if you're using a Microsoft 365 Group to build your SharePoint Online team site, is to list the user as a member of the workspace within the Power BI service and the SharePoint page. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se, hvordan du administrerer et arbejdsområde.For more information, see how to manage a workspace.

Den anden måde er at integrere en rapport i en app og dele den direkte med brugerne:The second way is to embed a report within an app and share it directly with users:

 1. Forfatteren, som skal være Pro-bruger, opretter en rapport i et arbejdsområde.The author, who must be a Pro user, creates a report in a workspace. For at kunne dele med brugere af den gratis version af Power BI skal arbejdsområdet være angivet som et Premium-arbejdsområde.To share with Power BI free users, the workspace needs to be set as a Premium workspace.

 2. Forfatteren publicerer appen og installerer den.The author publishes the app and installs it. Forfatteren skal installere appen, så den har adgang til den URL-adresse til rapporten, som bruges til integrering i SharePoint Online.The author must install the app so it has access to the report URL that is used for embedding in SharePoint Online.

 3. Nu skal alle slutbrugere også installere appen.Now all end users need to install the app too. Du kan også bruge funktionen Installér appen automatisk, som du kan aktivere på Power BI-administrationsportalen for at forudinstallere appen for slutbrugerne.You can also use the Install app automatically feature, which you can enable in the Power BI admin portal, to have the app pre-installed for end users.

  Installér appen automatisk

 4. Opretteren åbner appen og går til rapporten.The author opens the app and goes to the report.

 5. Forfatteren kopierer URL-adressen til den integrerede rapport fra den rapport, der er installeret af appen.The author copies the embed report URL from the report the app installed. Brug ikke den oprindelige URL-adresse til rapporten fra arbejdsområdet.Don't use the original report URL from the workspace.

 6. Opret et nyt teamwebsted i SharePoint Online.Create a new team site in SharePoint Online.

 7. Føj den tidligere kopierede URL-adresse til rapporten til Power BI-webdelen.Add the previously-copied report URL to the Power BI web part.

 8. Tilføj alle slutbrugere og/eller grupper, som skal bruge dataene på siden SharePoint Online og i den Power BI-app, du har oprettet.Add all end users and/or groups who are going to consume the data on the SharePoint Online page and in the Power BI app you created.

  Bemærk

  Brugerne eller grupperne skal have adgang både til siden SharePoint Online og rapporten i Power BI-appen for at få vist rapporten på SharePoint-siden.Users or groups need access to both the SharePoint Online page and the report in the Power BI app to see the report on the SharePoint page.

Nu kan slutbrugeren gå til teamwebstedet i SharePoint Online og få vist rapporterne på siden.Now the end user can go to the team site in SharePoint Online and view the reports on the page.

MultifaktorgodkendelseMulti-factor authentication

Hvis du bliver bedt om at logge på ved hjælp af multifaktorgodkendelse i dit Power BI-miljø, bliver du muligvis bedt om at logge på med en sikkerhedsenhed for at bekræfte din identitet.If your Power BI environment requires you to sign in using multi-factor authentication, you may be asked to sign in with a security device to verify your identity. Dette kan ske, hvis du ikke loggede på SharePoint Online ved hjælp af multifaktorgodkendelse, men dit Power BI-miljø kræver, at en sikkerhedsenhed validerer en konto.This occurs if you did not sign in to SharePoint Online using multi-factor authentication, but your Power BI environment requires a security device to validate an account.

Bemærk

Power BI understøtter endnu ikke multifaktorgodkendelse med Azure Active Directory 2.0, og brugerne får vist en fejlmeddelelse.Power BI does not yet support multi-factor authentication with Azure Active Directory 2.0 - users will see an error message. Hvis brugeren logger på SharePoint Online igen ved hjælp af sin sikkerhedsenhed, kan vedkommende muligvis få vist rapporten.If the user signs in again to SharePoint Online using their security device, they may be able to view the report.

Indstillinger for webdeleWeb part settings

Nedenfor er de indstillinger, som du kan justere for Power BI-webdelen til SharePoint Online.Below are the settings you can adjust for the Power BI web part for SharePoint Online.

Egenskaber for SP-webdel

EgenskabProperty BeskrivelseDescription
SidenavnPage name Angiver standardsiden for webdelen.Sets the web part's default page. Vælg en værdi på rullelisten.Select a value from the drop-down. Hvis der ikke vises nogen sider, har rapporten enten kun én side, eller den URL-adresse, du har indsat, indeholder et sidenavn.If no pages are displayed, either your report has one page, or the URL you pasted contains a page name. Fjern rapportsektion fra URL-adressen for at vælge en bestemt side.Remove the report section from the URL to select a specific page.
VisDisplay Justerer den måde, som rapporten er tilpasset SharePoint Online-siden på.Adjusts how the report fits within the SharePoint Online page.
Vis øverste navigationsrudeShow Nav Pane Viser eller skjuler sidens navigationsrude.Shows or hides the page nav pane.
Vis filterrudenShow Filter Pane Viser eller skjuler filterruden.Shows or hides the filter pane.

Rapporter, der ikke indlæsesReports that do not load

Hvis rapporten ikke indlæses i Power BI-webdelen, kan du få vist følgende meddelelse:If your report does not load within the Power BI web part, you may see the following message:

Dette indhold er ikke tilgængeligt

Der er to almindelige årsager til denne meddelelse.There are two common reasons for this message.

 1. Du har ikke adgang til rapporten.You do not have report access.
 2. Rapporten blev slettet.The report was deleted.

Kontakt ejeren af SharePoint Online-siden for at få hjælp til at løse problemet.Contact the SharePoint Online page owner to help resolve the issue.

LicenseringLicensing

Brugere, der ser en rapport i SharePoint, skal enten have en Power BI Pro-licens, eller indholdet skal være i et arbejdsområde, der er i en Power BI Premium-kapacitet (EM- eller P-SKU) .Users viewing a report in SharePoint need either a Power BI Pro license or the content needs to be in a workspace that's in a Power BI Premium capacity (EM or P SKU).

Kendte problemer og begrænsningerKnown issues and limitations

 • Fejl: "Der opstod en fejl. Prøv at logge af og på igen, og besøg derefter denne side igen.Error: "An error occurred, please try logging out and back in and then revisiting this page. Korrelations-ID: udefineret. HTTP-svarstatus: 400, serverfejlkode 10001. Meddelelse: Manglende opdateringstoken"Correlation ID: undefined, http response status: 400, server error code 10001, message: Missing refresh token"

  Hvis du modtager denne fejl, kan du prøve at udføre et af fejlfindingstrinnene nedenfor.If you receive this error, try one of the troubleshooting steps below.

  1. Log af SharePoint, og log på igen.Sign out of SharePoint and sign back in. Sørg for at lukke alle browservinduer, før du logger på igen.Be sure to close all browser windows before signing back in.

  2. Hvis din brugerkonto kræver multifaktorgodkendelse, skal du logge på SharePoint ved hjælp af din enhed til multifaktorgodkendelse (telefonapp, chipkort osv.).If your user account requires multi-factor authentication (MFA), then sign in to SharePoint using your MFA device (phone app, smart card, etc.).

  3. Azure B2B-gæstebrugerkonti understøttes ikke.Azure B2B Guest users accounts are not supported. Brugerne kan se det Power BI-logo, der viser, at delen indlæses, men den viser ikke rapporten.Users see the Power BI logo that shows the part is loading, but it doesn't show the report.

 • Power BI understøtter ikke de samme oversatte sprog som SharePoint Online.Power BI does not support the same localized languages that SharePoint Online does. Derfor ser du muligvis ikke den korrekte oversættelse i den integrerede rapport.As a result, you may not see proper localization within the embedded report.

 • Der kan opstå tekniske problemer, hvis du bruger Internet Explorer 10.You may encounter issues if using Internet Explorer 10.

 • Power BI-webdelen er ikke tilgængelig til nationale cloudmiljøer.The Power BI web part is not available for national clouds.

 • Den klassiske SharePoint-server understøttes ikke med denne webdel.The classic SharePoint Server is not supported with this web part.

 • URL-filtre understøttes ikke med SPO-webdelen.URL filters are not supported with the SPO web part.

Næste trinNext steps

Har du flere spørgsmål?More questions? Prøv at spørge Power BI-community'etTry asking the Power BI Community